Enhetsnavn på bokmål, nynorsk, engelsk og samisk

For fullstendig liste over enheter med kortnavn, akronymer og stedkoder på UiT, gå til stedkoder.uit.no
Bokmål Nynorsk Engelsk Samisk Nettside
UiT Norges arktiske universitet UiT Noregs arktiske universitet UiT The Arctic University of Norway UiT Norgga árktalaš universitehta
Det helsevitenskapelige fakultet Det helsevitskapelege fakultet Faculty of Health Sciences Dearvvašvuođadiehtaga fakultehta
Fakultetsadministrasjonen ved Helsefak Fakultetsadministrasjonen ved Helsefak Faculty administration at Health Sciences Fakultehtahálddahus Helsefak
Enhet for legeutdanning Eining for legeutdanning Medical Education Unit Doavttiroahpu ovttadat
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak Seksjon for forsking, utdanning og formidling Helsefak Research, Education and Communication Section, Faculty of Health Sciences Dutkan-, oahppo- ja gaskkustanjuogus Helsefak
Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak Financial and Organization Section Helsefak Organisašuvdna- ja ekonomiijajuogus Helsefak
Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
Fakultetsledelsen ved Helsefak Fakultetsleiinga ved Helsefak Faculty management at Health Sciences Fakultehtajođiheaddjit Helsefak
Idrettshøgskolen Idrettshøgskulen School of sport sciences Valáštallanallaskuvla
Institutt for farmasi Institutt for farmasi Department of Pharmacy Farmasiija instituhtta
Institutt for helse- og omsorgsfag Department of Health and Care Sciences Department of Health and Care Sciences Dearvvašvuođa- ja fuolahusfágaid instituhtta
Senter for omsorgsforskning Nord Senter for omsorgsforskning Nord Centre for Care Research Fuolahusdutkamiid guovddáš Davvi
Institutt for klinisk medisin Department of Clinical Medicine Department of Clinical Medicine Klinihkalaš medisiinna instituhtta
Institutt for klinisk odontologi Institutt for klinisk odontologi Department of Clinical Dentistry Klinihkalaš odontologiija instituhtta
Institutt for medisinsk biologi Department of Medical Biology Department of Medical Biology Medisiinnalaš biologiija instituhtta
CANS CANS CANS CANS
Rettsgenetisk senter Rettsgenetisk senter Rettsgenetisk senter Riektegenetihka guovddáš
Institutt for psykologi Institutt for psykologi Department of Psychology Psykologiija instituhtta
Institutt for samfunnsmedisin Institutt for samfunnsmedisin Department of Community Medicine Servodatmedisiinna instituhtta
Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE General Practice Research Unit in Tromsø Dábálašmedisiinna dutkanovttadat
NAFKAM NAFKAM The National Research Center in Complementary and Alternative Medicine Ollisteaddji ja molssaevttolaš medisiinna nationála dutkanguovddáš
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM National Centre for Rural Medicine Guovllumedisiinna nationála guovddáš
Senter for samisk helseforskning SSHF Senter for samisk helseforsking SSHF Centre for Sami Health Research Sámi dearvvašvuođadutkama guovddáš
Institutt for vernepleie Institutt for vernepleie Department of Social Education Suodjalandivššu instituhtta
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) RKBU Nord RKBU North RKBU Davvi
Det juridiske fakultet Det juridiske fakultet Faculty of Law Juridihka fakultehta
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak Faculty administration at Faculty of Law Fakultehtahálddahus Jurfak
Fakultetsledelse og stab Jurfak Fakultetsleiing og stab Jurfak Management and Staff, Faculty of Law Fakultehtajođiheaddjit ja bargoveahka Jurfak
Norsk senter for havrett Norsk senter for havrett Norwegian Centre for the Law of the Sea K.G. Jebsen mearrariekteguovddáš
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Fakultet for biovitskap, fiskeri og økonomi Faculty of Biosciences, Fisheries and Economics Biodiehtaga, guolástusa ja ekonomiija fakultehta
Fakultetsadministrasjonen ved BFE-fak Fakultetsadministrasjonen ved BFE-fak Faculty administration at Biosciences, Fisheries and Economics Fakultehtahálddahus BFE-fak
Enhet for administrative tjenester BFE Enhet for administrative tjenester BFE Enhet for administrative tjenester BFE Enhet for administrative tjenester BFE
Fakultetsledelsen ved BFE-fak Fakultetsleiinga ved BFE-fak Faculty management at Biosciences, Fisheries and Economics Fakultehtajođiheaddjit BFE-fak
Handelshøgskolen ved UiT Handelshøgskolen ved UiT School of Business and Economics Gávpeallaskuvla
Institutt for arktisk og marin biologi Institutt for arktisk og marin biologi Department of Arctic and Marine Biology Árktalaš ja mariinna biologiija instituhtta
Centre for Climate-ecological Observatory Arctic Tundra Centre for Climate-ecological Observatory Arctic Tundra Centre for Climate-ecological Observatory Arctic Tundra Centre for Climate-ecological Observatory Arctic Tundra
Norges fiskerihøgskole Noregs fiskerihøgskole The Norwegian College of Fishery Science Norgga guolástusallaskuvla
Senter for hav og Arktis Centre for the Ocean and the Arctic Centre for the Ocean and the Arctic Centre for the Ocean and the Arctic
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning Faculty of Humanities, Social Sciences and Education Humaniora, servodatdiehtaga ja oahpaheaddjeoahpu fakultehta
Barentsinstituttet Barentsinstituttet The Barents Institute Barentsinstituhtta
Fakultetsadministrasjon ved HSL-fak Fakultetsadministrasjon at HSL-fak Faculty administration at HSL-fak Fakultehtahálddahus at HSL-fak
Enhet for administrative tjenester HSL Enhet for administrative tjenester HSL Enhet for administrative tjenester HSL Enhet for administrative tjenester HSL
Enhet for instituttadministrasjon Enhet for instituttadministrasjon Enhet for instituttadministrasjon Enhet for instituttadministrasjon
Fakultetsledelsen ved HSL-fak Fakultetsleiinga ved HSL-fak Faculty management at Humanities, Social Sciences and Education Fakultehtajođiheaddjit HSL-fak
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi Institutt for arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi Department of Archaeology, History, Religious Studies and Theology Arkeologiija, historjjá, oskkoldatdiehtaga ja teologiija instituhtta
Institutt for barnevern og sosialt arbeid Institutt for barnevern og sosialt arbeid Department of Child Welfare and Social Work Mánáidsuodjalusa ja sosiála barggu instituhtta
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier Institutt for filosofi og førstesemesterstudium Institute of philosophy and first semester studies Filosofiija ja vuosttašlohkanbadjeoahpuid instituhtta
Senter for kvinne- og kjønnsforskning Senter for kvinne- og kjønnsforskning Centre for women's and gender research Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Institutt for lærarutdanning og pedagogikk Department of Education Oahpaheaddjeoah. ja pedagog.
Institutt for reiseliv og nordlige studier Institutt for reiseliv og nordlege studiar Department of Tourism & Northern Studies Mátkkoštanealáhusa ja davvi oahpuid instituhtta
Institutt for samfunnsvitenskap Institutt for samfunnsvitskap Department of Social Sciences Servodatdiehtaga instituhtta
Institutt for språk og kultur Institutt for språk og kultur Department of Language and Culture Giela ja kultuvrra instituhtta
Senter for fredsstudier (CPS) Senter for fredsstudiar (CPS) Centre for Peace Studies (CPS) Ráfidutkamiid guovddáš (CPS)
Senter for samiske studier Senter for samiske studiar Centre for Sami Studies Sámi dutkamiid guovddáš
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Fakultet for ingeniørvitskap og teknologi Faculty of Engineering Science and Technology Inšenevradiehtaga ja teknologiija fakultehta
Fakultetsadministrasjon IVT-fak Fakultetsadministrasjon IVT-fak Faculty Administration IVT Fakultehtahálddahus IVT-fak
Seksjon for forskning, utdanning og formidling IVT-fak Seksjon for forsking, utdanning og formidling IVT-fak Research, Education and Communication, Faculty of Engineering Science and Technology Dutkan-, oahppo- ja gaskkustanjuogus IVT-fak
Stab IVT-fak Staff IVT-fak Staff IVT-fak Bargoveahka IVT-fak
Fakultetsledelse IVT-fak Fakultetsleiing IVT-fak Management, Faculty of Engineering Science and Technology Fakultehtajođiheaddjit IVT-fak
Institutt for automasjon og prosessteknologi Institutt for automasjon og prosessteknologi Department of Automation and Process Engineering Automašuvnna ja proseassateknologiija instituhtta
Institutt for bygg, energi og materialteknologi Institutt for bygg, energi og materialteknologi Department of Building, Energy and Material Technology Huksema, energiija ja materiálateknologiija instituhtta
Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag Institutt for datateknologi og berekningsorienterte ingeniørfag Department of Computer Science and Computational Engineering Dihtorteknologiija ja meroštanvuđot inšenevrafágaid instituhtta
Institutt for elektroteknologi Institutt for elektroteknologi Department of Electrical Engineering Elektroteknologiija instituhtta
Institutt for industriell teknologi Institutt for industriell teknologi Department of Industrial Engineering Industriála teknologiija instituhtta
Fakultet for naturvitenskap og teknologi Fakultet for naturvitskap og teknologi Faculty of Science and Technology Luonddudiehtaga ja teknologiija fakultehta
Fakultetsadministrasjonen ved NT-fak Fakultetsadministrasjonen ved NT-fak Faculty administration at Science and Technology Fakultehtahálddahus NT-fak
Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak Seksjon for forsking, utdanning og formidling NT-fak Research, Education and Communication Section, Faculty of Science and Technology Dutkan-, oahppo- ja gaskkustanjuogus NT-fak
Seksjon for økonomi NT-fak Seksjon for økonomi NT-fak Financial Section, Faculty of Science and Technology Ekonomiijajuogus NT-fak
Fakultetsledelsen og stab NT-fak Fakultetsleiinga og stab NT-fak Management and Staff, Faculty of Science and Technology Fakultehtajođiheaddjit ja bargoveahka NT-fak
Institutt for fysikk og teknologi Institutt for fysikk og teknologi Department of Physics and Technology Fysihka ja teknologiija instituhtta
Institutt for geovitenskap Institutt for geovitskap Department of Geosciences Geodiehtaga instituhtta
Institutt for informatikk Institutt for informatikk Department of Computer Science Informatihka instituhtta
Institutt for kjemi Institutt for kjemi Department of Chemistry Kemiija instituhtta
Institutt for matematikk og statistikk Institutt for matematikk og statistikk Department of Mathematics and Statistics Matematihka ja statistihka instituhtta
Institutt for teknologi og sikkerhet Institutt for teknologi og sikkerheit Department of Technology and Safety Teknologiija ja sihkarvuođa instituhtta
Luftfartsfag Luftfartsfag Tromsø School of Aviation Áibmojohtolatfága
Fellesadministrasjonen Fellesadministrasjonen University Academic Services Oktasašhálddahus
Avdeling for bygg og eiendom Avdeling for bygg og eigedom Department of Property management Viste- ja opmodatossodat
Ledelse og stab ved BEA Leiing og stab ved BEA Management and staff BEA Jođiheaddjit ja bargoveahka BEA
Seksjon for areal og utvikling Seksjon for areal og utvikling Section for Spatial planning and Development Areála- ja ovdánahttinjuogus
Seksjon for campusdrift Section for Campus Operations Section for Campus Operations Campusdoaimmahanjuogus
Seksjon for prosjektgjennomføring Seksjon for prosjektgjennomføring Section for Project Implementation Prošeaktačađahanjuogus
Avdeling for forskning, utdanning og formidling Avdeling for forsking, utdanning og formidling Research, Education and Communication Division Dutkan-, oahppo- ja gaskkustanossodat
Ledelse og stab FUF Leiing og stab FUF Management and Staff FUF Jođiheaddjit ja bargoveahka FUF
Seksjon for forskning og innovasjon Seksjon for forskning og innovasjon Office for Research and Innovation Seksjon for forskning og innovasjon
Seksjon for internasjonalt samarbeid Seksjon for internasjonalt samarbeid International Cooperation Section Riikkaidgaskasaš ovttasbarggu juogus
Seksjon for kommunikasjon Seksjon for kommunikasjon Communication Section Gulahallanjuogus
Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet
Seksjon for studentrekruttering, marked og grafiske tjenester Seksjon for studentrekruttering, marknad og grafiske tenester Student Recruitment, Marketing and Graphical Services Section Studeantarekrutterema, márkana ja gráfalaš bálvalusaid juogus
Seksjon for studieadministrasjon Seksjon for studieadministrasjon Academic Affairs Section Oahppohálddahusjuogus
Avdeling for IT Avdeling for IT Department of Information Technology IT-ossodat
Ledelse og stab ved ITA Leiing og stab ved ITA Management and staff Jođiheaddjit ja bargoveahka ITA
Seksjon for digitale basistjenester Seksjon for digitale basisteneste Section for Digital Platform and Operation Digitála vuođđobálvalusaid juogus
Seksjon for rådgivning og forvaltning Seksjon for rådgiving og forvalting Section for Planning and Governance Ráđđeaddin- ja hálddašanjuogus
Seksjon for virksomhetsnære tjenester Seksjon for virksomhetsnære teneste Section for Enterprise Digital Services Ikke oversatt
Avdeling for organisasjon og økonomi Avdeling for organisasjon og økonomi Financial and Organization Divison Organisašuvdna- ja ekonomiijaossodat
Ledelse og stab ORGØK Leiing og stab ORGØK Management and Staff ORGØK Jođiheaddjit ja bargoveahka ORGØK
Seksjon for personal og organisasjon Seksjon for personal og organisasjon HR and Organization Section Bargiid- ja organisašuvdnajuogus
Seksjon for regnskap Seksjon for rekneskap Accounting Section Rehketdoallojuogus
Seksjon for rekruttering Seksjon for rekruttering Recruitment Section Rekrutterenjuogus
Seksjon for økonomi og innkjøp Seksjon for økonomi og innkjøp Financial and Purchasing Section Ekonomiija- ja sisaoastinjuogus
Ledelse og administrasjon i Alta Leiing og administrasjon i Alta Management and Administration in Alta Jođiheaddjit ja hálddahus Álttás
Ledelse og administrasjon i Harstad Leiing og administrasjon i Harstad Management and Administration, Campus Harstad Jođiheaddjit ja hálddahus, campus Hárstták
Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag Noregs arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag The Arctic University Museum of Norway and Academy of Fine Arts Norgga árktalaš universitehtamusea ja dáiddafágaid akademiija
Kunstakademiet Kunstakademiet Academy of Arts Dáiddaakademiija
Ledelse og stab UMAK Leiing og stab UMAK Management and administration UMAK Jođiheaddjit ja bargoveahka UMAK
Musikkonservatoriet Musikkonservatoriet Academy of Music Musihkkakonservatoria
Norges arktiske universitetsmuseum Noregs arktiske universitetsmuseum The Arctic University Museum of Norway Norgga árktalaš universitehtamusea
Universitetsbiblioteket Universitetsbiblioteket The University Library Universitehtagirjerájus
Avdeling for publikumstjenester Avdeling for publikumstenester Library Services Geavaheaddjibálvalusaid juogus
Avdeling for samlinger Avdeling for samlingar Library Collections Čoakkáldagaid juogus
Ledelse og stab UB Leiing og stab UB Library Administration Jođiheaddjit ja bargoveahka UB
Result Result Result Result
Universitetsledelsen Universitetsleiinga The University Management Universitehtajođiheaddjit
Ombud ved UiT Ombud ved UiT Ombud ved UiT Ombud ved UiT
Personvernombudet Personvernombudet Personvernombudet Personvernombudet
Rektors stab Stab hos rektor Office of the Rector Rektora bargoveahka