Institutt for barnevern og sosialt arbeid


   

Instituttet har ansvar for utdanning og forskning innenfor fagområdet sosialt arbeid. Vi har to bachelorprogram; barnevern og sosialt arbeid, og to masterprogram, barnevern og sosialt arbeid som har alternerende opptak. Instituttet har aktivitet på tre campus; Alta (hovedcampus), Harstad (barnevern) og Tromsø samlingsstudier i barnevern og sosialt arbeid).

Utdanningene er profesjonsrettet, som betyr at vi har et nært samarbeid med praksisfeltet. Under bachelorstudiene er man ute i to praksisperioder.

Instituttet har vel 50 tilsatte og rundt 500 studenter.

Praksis

Ansatte ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid:
[Loading...]


Arrangementer


Motivasjon – finn retning på energien din

28. september     11:30     PANORAMA, 2. etg kantina     Harstad    

Invitasjon til workshop for idéutvikling, felles læring og innovasjon

19. oktober     09:00     ViA-senteret (Visualiseringssenteret)     Alta    

Samiske kvinner utsatt for vold og overgrep i oppveksten: En interseksjonell tilnærming til fortellinger om å få hjelp av barnevernet

27. oktober     10:00     https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjE3OWRjZTQtYzEyZS00ZjBmLWExMmItMDFlNTk4ODYzNzUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%22d7bf0626-9443-4636-aa03-58b4331dc92d%22%7d     Digitalt, Tromsø    

Norsk barnevern og dommene fra EMD – barnevernlederes vurderinger knyttet til praksis i egen tjeneste

17. november     10:00     https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzJlMDZmMmEtN2M2Yy00MTA4LWIzNDktMGM1ZWVlYzdjNjAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%22d7bf0626-9443-4636-aa03-58b4331dc92d%22%7d     Digitalt, Tromsø    

«Barnevernstjenesten og NAV i arbeid rettet mot familier med lav sosioøkonomisk status».

15. desember     10:00     https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDQzMjFlYWYtMGU4Yy00NjNkLWJkYjgtOGZkMjFiYzliMGFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%22d7bf0626-9443-4636-aa03-58b4331dc92d%22%7d     Digitalt, Tromsø, Harstad