Illustrasjonsbilde

Tilrettelegging

Studenter med særskilte behov og funksjonsnedsettelse har rett til å få studiehverdagen og eksamen tilrettelagt for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde for utdanningsinstitusjonen. I denne vurderingen skal det legges særlig vekt på tilretteleggingens effekt for å fjerne barrierer for disse studentene, kostnadene ved tilretteleggingen og institusjonens ressurser. Tilretteleggingen skal ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles i den enkelte utdanningen. 

Dette reguleres av forskrift for studier og eksamener § 46.Individuell tilrettelegging er for studenter med særskilte behov og funksjonsnedsettelse. Funksjonsnedsettelsen kan være av fysisk, psykisk og kognitiv art. Det er ikke definert krav til varighet eller alvorlighetsgrad, men det forutsettes at den nedsatte funksjonsevnen ikke er forbigående.

Funksjonsnedsettelsene kan deles inn i følgende typer:

 • Synshemming
 • Hørselshemming
 • Bevegelseshemming
 • Spesifikke lese- og skrivevansker, samt dyskalkuli
 • Kroniske sykdommer (astma, allergi, diabetes, hjerte- og karsykdommer, epilepsi m.fl.)
 • Psykiske lidelser
 • Kognitiv funksjonsnedsettelse
 • Sosiale problemer

Endret: 25.06.2020, av Line Gaare-Hansen


Formålet med den individuelle tilretteleggingen er å oppveie de ulemper som funksjonsnedsettelsen/de særskilte behovene medfører, samtidig som de faglige kravene opprettholdes. 

En god individuell tilrettelegging forutsetter samarbeid mellom fakultetet og deg som student. Du har et medansvar for å foreslå hensiktsmessige løsninger og du bør gå inn i en aktiv dialog med ditt fakultet for å få avklart dine behov og mulige løsninger.  Det er viktig at du kontakter ditt fakultet så tidlig som mulig da det kan ta noe tid før tilretteleggingstiltakene er på plass.

Det finnes ingen uttømmende liste over hvilke tilretteleggingstiltak som er aktuelle. Dette må vurderes individuelt. 

Dersom du har behov for tilrettelegging på arbeidskrav/prøver, bes du kontakte din studiekonsulent/faglærer/kullkontakt o.l. i god tid før gjennomføringen. 

Norges arktiske studentsamskipnad kan bistå deg dersom du har behov for tilrettelagt bolig eller trenger noen profesjonelle å snakke med. For mer informasjon se www.samskipnaden.no.

Noen av tilretteleggingstiltakene har UiT Norges arktiske universitet ansvaret for å gi, mens det i andre tilfeller er NAV og/eller din kommune som har ansvaret for tilretteleggingstiltaket. Ta kontakt med kontaktperson for å få avklart hvilke behov du har.


Endret: 01.11.2021, av Line Gaare-Hansen


Tilrettelagte leseplasser for studenter


Universitetsbiblioteket har noen tilrettelagte leseplasser. Les mer om tilbudet her.


Endret: 07.01.2021, av Line Gaare-Hansen

Pensum på lydbok


Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek låner ut studielitteratur til studenter med dysleksi, nedsatt syn, ADHD eller andre lesevansker. NLB er underlagt Kulturdepartementet, og tilbudet er gratis. Bli låner her. 


Endret: 04.08.2020, av Line Gaare-Hansen

Lingdys tekstprogram for studenter med spesifikke språkvansker


Er du under utdanning og har spesifikke språkvansker (for eksempel dysleksi), kan du søke om støtte til tekstprogram fra NAV. Her kan du søke til NAV (lenke til NAV) 

Slik går du fram for å få støtte fra NAV (lenke til Lingit) 

Når du har sendt søknad til NAV Hjelpemiddelsentral om personlig lisens, tilbyr leverandøren av Lingdys gratis lånelisens slik at du kan begynne å bruke programmet mens du venter på en avgjørelse fra NAV. Les om hvordan du går frem her (langt nede på nettsiden). 

Ta gjerne kontakt med din kontaktperson dersom du ønsker hjelp til å søke til NAV. Oversikt over kontaktpersoner for studenter med funksjonsnedsettelser finner du øverst på denne siden. 

Dersom du ønsker å benytte deg av Lingdys på eksamen, kan du søke om det her. 


Endret: 23.08.2021, av Line Gaare-Hansen

Tilleggsstipend fra Lånekassen


Studenter i høyere utdanning som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan søke om ekstrastipend fra Lånekassen.

 

Endret: 04.08.2020, av Line Gaare-Hansen

Spesialundervisning/logopedi


Studenter med språkvansker kan søke om vurdering/spesialundervisning hos: 
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Hammerfest
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Alta 
Voksenopplæringa i Tromsø 
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Harstad

Dersom du ikke har bostedsadresse på overnevnte studiesteder, kan din kontaktperson være behjelpelig med å finne ut hvilke tilbud PP-tjenesten i din hjemkommune har. 


Endret: 09.11.2021, av Line Gaare-Hansen

Lese- og sektretærhjelp


Du kan få lese- og sekretærhjelp hvis du er blind eller svaksynt, og når hjelpen er nødvendig for at du skal kunne utføre arbeidet ditt, gjennomføre utdanning eller delta på arbeidstrening som er relevant for deg. Les mer her.


Endret: 16.04.2021, av Line Gaare-Hansen

Kontakt din kontaktperson for få opplyst søknadsfrist for å søke om tilrettelegging i studiehverdagen. 


Endret: 25.06.2020, av Line Gaare-Hansen


Du må kunne dokumentere at du har en funksjonsnedsettelse som medfører et behov for tilrettelegging. Det er svært viktig at dokumentasjonen beskriver hvilke ulemper som funksjonsnedsettelsen/dine særskilte behov medfører i din studiehverdag.

Kvaliteten og innholdet i dokumentasjon fra sakkyndig instans er viktig for at universitetet skal kunne gjøre gode vurderinger i saksbehandlingen, og slik at ordningen med tilrettelegging i studiehverdagen praktiseres på en god og rettferdig måte. For å oppnå en best mulig og rettferdig praktisering av ordningen med tilrettelegging i studiehverdagen, ber vi om at sakkyndig instans beskriver som er utfordrende og hvilke konsekvenset det har for studenten. 

 


Endret: 10.08.2020, av Line Gaare-Hansen


Individuell tilrettelegging på eksamen skal ha som formål å oppveie de ulemper funksjonsnedsettelsen medfører for kandidaten i eksamenssituasjonen, samtidig som det i størst mulig utstrekning skal sørges for at kandidatene prøves likt. Søknader om tilrettelegging vurderes individuelt, på grunnlag av søknad, dokumentasjon fra lege/sakkyndig instans, regelverk og faglige hensyn. Du kan søke om tilrettelegging på eksamen dersom du har funksjonsnedsettelse, sykdom eller andre særskilte behov som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen. Det finnes ingen uttømmende liste over hvilke tilretteleggingstiltak som er aktuelle. Dette må vurderes individuelt. Noen eksempler på tidligere gitte tilretteleggingstiltak er:


Endret: 01.08.2020, av Line Gaare-Hansen

Ekstra tid


Dersom du har behov for ekstra tid på eksamen, kan du få ekstra eksamenstid. Du vil få 20 minutter ved skoleeksamener som varer i inntil tre timer, 30 minutter ved eksamener som varer fra og med tre til fem timer og en time på skoleeksamener som varer fra og med fem timer eller mer. 

Det må fremkomme av søknaden hvilke eksamensformer søknaden gjelder for. Behovet må dokumenteres. 

I søknader der det ikke fremkommer hvilken eksamensform det gjelder, behandles søknaden om tilrettelegging på skriftlig skoleeksamen. 


Endret: 16.03.2021, av Line Gaare-Hansen

Tid til å hvile


Dersom du har behov for å hvile under eksamen, kan få innvilget ekstra tid til i hvile. Behovet må dokumenteres. Du vil få tildelt 20 minutter ved eksamen som varer i inntil 3 timer, 30 minutter ved eksamener som varer fra og med 3 til 5 timer, og 1 time på eksamener som varer fra og med 5 timer eller mer.

Hver gang du ønsker å hvile, må du ta kontakt med en av eksamensvaktene slik at disse kan notere ditt forbruk av hviletid. Dersom du ikke sørger for dette, vil du ikke bli godskrevet noe hviletid. Det presiseres at hviletiden ikke kan benyttes til eksamensarbeid. Det er hvilerom på campus som er for studenter som har behov for dette.


Endret: 08.12.2020, av Line Gaare-Hansen

Tid til å amme


Ved behov for å amme under skriftlige skoleeksamener kan du søke om ekstra tid til dette. Hver gang du skal amme ditt barn, må du ta kontakt med en av eksamensvaktene. Dersom du ikke sørger for dette, vil du ikke bli godskrevet ekstra tid. Eksamensvakten noterer ned når du forlater lokalet til amming og utvider fristen deretter når du er tilbake i lokalet. Det presiseres at ammetiden ikke kan benyttes til eksamensarbeid.


Endret: 04.02.2021, av Line Gaare-Hansen

LingDys rettskrivingsprogram


Du kan søke om å få benytte tekstprogrammet LingDys på skriftlige skoleeksamener dersom du har dokumentert dysleksi eller lese- og skrivevansker.

LingDys er et lese- og skriveverktøy som er utviklet for å hjelpe personer som har dysleksi eller andre former for lese- og skrivevansker. Inneholder ordliste på bokmål, nynorsk og engelsk. Talesyntese for å lese opp skrevet tekst. Talesyntese er programvare som avkoder digital tekst og leser den høyt. Lingdys4 inneholder også Lingright (engelsk ordliste).

Studenter som er innvilget LingDys på skriftlige skoleeksamener, vil få utlevert en pc med tekstprogrammet LingDys. Ta kontakt med eksamensvakten når du ankommer eksamenslokalet.  

Søknader om tilrettelegging for lese- og skrivevansker (dysleksi) dokumenteres med utredning/attest fra logoped/ppt. Dokumentasjonen kan ikke være eldre enn fra ungdomsskolen.

 


Endret: 09.09.2020, av Line Gaare-Hansen

PC på eksamen


Studenter som har behov for å benytte seg av PC på eksamen, kan søke om det. UiT Norges arktiske universitet arrangerer i økende grad skriftlige skoleeksamener digitalt. På eksamener som arrangeres digitalt, har du din egen pc med til eksamen. Dersom din eksamen ikke arrangeres digitalt, vil vi sørge for at du får tildelt pc på eksamensdagen. 


Endret: 08.08.2020, av Line Gaare-Hansen

Norsk som fremmedspråk


Kandidater som har norsk som fremmedspråk kan gis ekstra eksamenstid på 20 minutt ved skoleeksamener som varer i inntil tre timer, 30 minutt ved eksamener som varer fra tre til fem timer og en time på skoleeksamener som varer i fem timer eller mer. For hjemmeoppgaver og andre eksamensformer foretas det en vurdering av om det er grunnlag for å gi utvidet tid.

Ordningen gjelder det første året som registrert student ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.
Ordningen gjelder ikke for studenter som skal avlegge eksamen på engelsk, eller studenter med norsk som 2. språk i videregående skole. Ordningen gjelder studenter som har fulgt lærerplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter (står som norsk kort botid på kompetansebeviset). Ordningen gjelder heller ikke for kandidater som tar emner i nordisk. 
Kandidater med norsk som fremmedspråk kan etter søknad få benytte ordbok på eksamen.

Etter at din søknad om ordbok som hjelpemiddel til eksamen er innvilget, må ordboken godkjennes.
Skriv ut skjemaet nedenfor. Administrasjonen ved ditt studieprogram må godkjenne ordboken og signere tillatelsen.
Skjema finnes på bokmålnynorsk og engelsk.


Endret: 16.09.2021, av Line Gaare-Hansen

Allergi og/eller astma


Allergi og/eller astma gir i utgangspunktet ikke grunnlag for individuell tilrettelegging til eksamen. De norske universitetene har i samarbeid fått medisinsk ekspertise til å vurdere behovet for individuell tilrettelegging for astmatikere og allergikere under eksamener. Konklusjonen var at dagens medisiner ikke gir noen vesentlig sløvende effekt som hemmer prestasjonen under eksamen. 

Ved alvorlige eller særlige tilfeller kan det gi grunnlag for ekstra tid til hvile og/eller tid til nødvendig medisinering under eksamen av kortere varighet.

Dersom en kandidat skulle bli så plaget av allergi eller astma at vedkommende ikke klarer å gjennomføre eksamen, kan kandidaten levere legeerklæring som bekrefter sykdom på eksamensdagen og få tilgang til å melde seg til utsatt eksamen. 


Endret: 12.08.2020, av Line Gaare-Hansen

Graviditet


Gravide kandidater gis hviletid på 20 minutter ved eksamener som varer i inntil tre timer, 30 minutter ved eksamener som varer fra tre til fem timer og en time på eksamener som varer i fem timer eller mer dersom eksamen avholdes i svangerskapets 8. eller 9. måned. Fødselstermin må dokumenteres.


Endret: 04.08.2020, av Line Gaare-Hansen

Eksamenslokale


Studenter med behov for tilrettelegging av eksamenslokale, kan søke om det. Eksempelvis kan studenter få avlegge eksamen i et mindre eksamenslokale med få andre studenter eller, i særlige tilfeller, i enerom. Behovet må dokumenteres. 


Endret: 10.08.2020, av Line Gaare-Hansen

Utstyr 


Eksempel på tilretteleggingsutsyr er: 

- kontorstol

- heve/senke-bord


Endret: 12.08.2020, av Line Gaare-Hansen

Eksamensform


Studenter som ikke kan gjennomføre eksamen med ordinær vurderingsform, kan søke om endret eksamensform. Det må søkes for hvert enkelt emne. Fellestjenesten for eksamen og vitnemål, som behandler søknader om tilrettelegging på eksamen, vil i slike tilfeller be fagmiljøet om en faglig vurdering av søknaden. 


Endret: 14.09.2020, av Line Gaare-Hansen

Informasjon til sensorer


Som en del av tilrettelegginga, kan sensorene bli informert om årsaken til at studenten har tilrettelegging på eksamen. Eksempler på dette kan være studenter som ønsker at sensorene skal vite at de har dysleksi, eller i tilfeller der studenten har skrivehjelp på eksamen. Dersom du har innvilget tilrettelegging og ønsker at sensorene skal bli informert, kan du ta kontakt med oss (du finner oss under "Kontaktinformasjon" overfor). 


Endret: 12.08.2020, av Line Gaare-Hansen

Tilgjengelighet i eksamensplattformen Wiseflow


Informasjon om tilgjengelighet i Wiseflow finner dere her. (Lenke til Wiseflow)


Endret: 24.11.2020, av Majda Sojtaric

Studenter i risikogruppen


Dersom du er i risikogruppen for COVID-19 og kan dokumentere at dette forhindrer deg i å avlegge eksamen på vanlig måte, kan du søke om tilrettelegging av eksamen. 


Endret: 03.12.2020, av Line Gaare-Hansen

Hjemmeeksamen og oppgaver


Studenter som søker og får innvilget ekstra tid på hjemmeeksamener får tilleggstid som følger: 
Eksamen med varighet på 2 dager: 3 timer ekstra tid
Eksamen med varighet på 3 dager: innlevering dagen etter klokka 9
Eksamen med varighet på 4-13 dager: 1 døgn ekstra tid
Eksamen med varighet på 14 dager eller mer: 2 døgn ekstra tid

Dersom du har eksamener som varer over 2 uker og har behov for ekstra tid, bes du kontakte oss via  brukerportalen TOPdesk eller via email: E-post til eksamen ved UiT

Vår supporttelefon er ikke betjent på lørdager. Dersom du har innlevering på en lørdag og får problemer med innleveringen, er det viktig at du sender eksamensbesvarelsen din til eksamen@hjelp.uit.no innen fristen. Det er ikke innlevering på helligdager. 

Studenter som søker og får innvilget ekstra tid på prosjektoppgaver, bacheloroppgaver og mastergradsoppgaver, får normalt følgende tilleggstid: 
Prosjektoppgaver, bacheloroppgaver og mastergradsoppgaver med omfang fra 10-19 studiepoeng:
3 dager ekstra tid

Prosjektoppgaver, bacheloroppgaver og mastergradsoppgaver med omfang fra 20-39 studiepoeng:
1 uke ekstra tid

Prosjektoppgaver, bacheloroppgaver og mastergradsoppgaver med omfang fra 40-60 studiepoeng:
To uker ekstra tid


Endret: 20.09.2021, av Line Gaare-Hansen

Arbeidskrav/prøver/mappeinnleveringer


Dersom du har behov for tilrettelegging på arbeidskrav/prøver/mappeinnleveringer, bes du kontakte din studiekonsulent/faglærer/kullkontakt i god tid før gjennomføringen. 


Endret: 24.11.2021, av Line Gaare-Hansen

Ny eksamensform (eks muntlig, praktisk eller utøvende eksamen)


Studenter som er innvilget varig tilrettelegging og som er meldt opp til en eksamensform de ikke har søkt tilrettelegging om tidligere, kan få tilrettelegging selv om fristen er gått. Kontakt oss via brukerportalen TOPdesk så snart som mulig. 


Endret: 23.11.2021, av Line Gaare-Hansen

Her finner du søknadsskjema. Søker fyller ut del 1, og lege eller annen sakkyndig instans fyller ut del 2. Dersom du allerede har legeerklæring, kan du se bort fra del 2.

1. Fyll ut søknadsskjema 

2. Gå til eDialog og logg deg inn via ID-porten

3. Fyll inn påkrevd info i skjemaet.

4. I tittelfeltet under "Hva sender du?" skriver du "Søknad om tilrettelegging ved eksamen" og hvilket fakultet du hører til.  Dersom søknaden gjelder tilrettelegging på kontinuasjonseksamen/utsatt prøve skriver du det i samme tittelfelt. 

5. Last opp søknaden din og dokumentasjon fra lege eller spesialist (dersom du venter på dokumentasjon fra lege, krysser du av i søknaden at denne vil bli levert senere, innen tre uker. Ettersending av dokumentasjonen fra lege eller spesialist leveres også via eDialog). 

6. Send inn søknaden din.

 

Vi vil helst at du bruker vårt søknadsskjema, men du kan også skrive søknad som et eget dokument som du lagrer i pdf-format. Dersom du ikke bruker skjemaet, må du passe på at vi får den informasjonen vi trenger for å behandle din søkned (fullt navn, fødsels- og personnummer, hvilke tilretteleggingstiltak du søker om og hvor lenge du søker om tilrettelegging). Du må også legge ved erklæring fra lege/psykolog/logoped. 

Svar på søknad sendes ut via:

•Digital postkasse dersom du har det

•Eller via ordinær post dersom du ikke har digital postkasse. Husk å oppgi din adresse i søknadsskjemaet.

Du får svaret ditt raskere dersom du har digital postkasse.


Endret: 14.06.2021, av Line Gaare-Hansen


Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om tilrettelegging på eksamen.
Kontakt oss via brukerportalen TOPdesk eller via email: E-post til eksamen ved UiT

Dersom du ønsker en veiledningssamtale knytta til tilrettelegging på eksamen, kan du melde deg her. Du vil da bli oppringt av en som arbeider med tilrettelegging på eksamen.

Tromsø:
Line Gaare-Hansen 
Gabriela Sirbu 
Vera Nyrud 

Alta:
Wenche-Lise Kristiansen

Hammerfest:
Irene Hægdahl 

Harstad:
Charles Hansen

Narvik:
Marit Bakkejord 


Endret: 22.06.2021, av Line Gaare-Hansen


Kvaliteten og innholdet i dokumentasjon fra sakkyndig instans er viktig for at universitetet skal kunne gjøre gode vurderinger i saksbehandlingen, og slik at ordningen med tilrettelagte eksamener praktiseres på en god og rettferdig måte. For å oppnå en best mulig og rettferdig praktisering av ordningen med tilrettelagte eksamener, ber vi om at sakkyndig instans legger til grunn følgende ved utarbeidelse av dokumentasjon:

 • Dokumentasjonen må bekrefte kandidatens helsetilstand i den gitte eksamenssituasjonen. Dokumentasjonen skal helt eksplisitt spesifisere hvilke konsekvenser tilstanden har for selve gjennomføringen av eksamen, herunder også beskrivelse av virkninger/bivirkninger av medisinering eller andre forhold som kan ha betydning i eksamenssituasjonen. 
 • Dokumentasjonen må være av nyere dato (med mindre den gjelder fysiske, varige funksjonshemninger og åpenbare kroniske lidelser). 
 • Det må gå klart frem av dokumentasjonen om det er en varig eller tidsavgrenset tilstand. 
 • Dokumenterte astma- og allergiplager gir ikke automatisk rett til tilrettelegging under eksamen. Ved alvorlige eller særlige tilfeller kan det imidlertid innvilges ekstra tid til hvile og/eller tid til medisinering under eksamen
 • Lese- og/eller skrivevansker: Dokumentasjonen kan ikke være eldre enn fra ungdomsskolen.
 • Dokumentasjonen/attesten skal være utskrevet på originalpapir og være stemplet ved legens underskrift. 
 • Dersom dokumentasjonen angir legens/sakkyndiges vurdering av hvilke tiltak som er påkrevet, vil ikke denne vurderinga tillegges avgjørende vekt. Det er universitetets ansvar avgjøre hvilke tiltak som er påkrevet/hensiktsmessige innenfor rammen av universitetets forskriftsbestemmelser, faglige hensyn og de ressurser som står til universitetets rådighet.

Endret: 17.11.2021, av Line Gaare-Hansen


Frist for å søke om tilrettelegging på eksamen er 15. februar i vårsemesteret og 15. september i høstsemesteret.

For utsatt prøve og kontinuasjonseksamener er søknadsfristen 15. januar og 15. august. Frist for å søke om tilrettelegging på tidlige eksamener er fire uker før eksamen.

Dispensasjon fra fristen gis bare i helt spesielle tilfeller og reguleres av forskrift for studier og eksamener § 16. Søknad om dispensasjon leveres også via eDialog

Søker du etter fristen kan vi ikke garantere at du vil få tilrettelagt eksamen inneværende semester.

Kandidater som på grunn av en akutt lidelse like før eksamen ikke kan gjennomføre denne, har rett til utsatt eksamen. Dersom det er sannsynlig at en kandidat med en akutt lidelse vil klare å gjennomføre eksamen med enkle, lite ressurskrevende tiltak, kan slik tilrettelegging likevel gis. Det må dokumenteres at behovet for tilrettelegging har oppstått etter fristen for å søke om tilrettelegging. Søknadsskjema finner du under fanen Akutt sykdom/uforutsette problemer.


Endret: 09.11.2021, av Line Gaare-Hansen


Ettersending av dokumentasjon kan gjøres her: 

1. Gå til eDialog og logg deg inn via ID-porten

2. Fyll inn påkrevd info i skjemaet.

3. I tittelfeltet under "Hva sender du?" skriver du "Ettersender dokumentasjon tilrettelegging på eksamen" og hvilket fakultet du hører til. 

4. Send

 


Endret: 18.09.2020, av Line Gaare-Hansen


 

 


Endret: 11.05.2021, av Line Gaare-Hansen

Er du blitt syk rett før/under eksamen, men kan levere dersom du får tilrettelegging?


Dersom en student blir akutt syk eller at det er oppstått uforutsette problemer, kan det søkes om tilrettelegging på eksamen selv om fristen for å søke er gått ut. Legeerklæringen må dokumentere at sykdommen har oppstått etter at søknadsfristen gikk ut, eller at det har oppstått en forverring av en kronisk sykdom. Det må fremkomme hvilke utfordringer du har i eksamenssituasjonen.

Frist for å søke tilrettelegging grunnet akutt sykdom/uforutsette problemer: 
Dagseksamener: søknad og legeerklæring må leveres senest dagen før eksamen
Hjemmeeksamener på flere dager: søknad og legeerklæring må leveres før den aktuelle eksamenen har innleveringsfrist

Dersom du blir akutt syk mens hjemmeeksamen pågår, kan du gis ekstra tid. Det fremkommer av forskrift for studier og eksamener § 25 (siste ledd):  
"Ved hjemmeeksamen kan det i særlige tilfeller gis ekstra eksamensdager dersom studenten dokumenterer uforutsette problemer av medisinsk karakter, dødsfall i nærmeste familie, eller andre ulykkeslignende tilfeller som har inntruffet i løpet av eksamensperioden. Når fastsatt eksamenstid er mer enn to uker, kan det normalt gis utsatt innleveringsfrist med inntil to dager. Når fastsatt eksamenstid er av kortere varighet, kan det normalt gis utsatt innlevering med én dag. Studenter som likevel ikke klarer å fullføre med ekstra tid, gis rett til utsatt eksamen."
Det betyr at dersom du blir akutt syk, men kan klare å levere eksamensoppgaven med ekstra tid, kan du få ekstra tid ved å dokumentere uforutsette problemer. For at UiT skal vite hvor mye ekstra tid du skal ha, er det viktig at du leverer legeerklæring som dokumenterer hvor mye eksamenstid du har mistet.
Du søker her. 

Dersom du likevel ikke klarer å fullføre din hjemmeeksamen med ekstra tid, kan du levere egenmelding og få rett til utsatt eksamen. 

Svar på søknad sendes ut via:
•Digital postkasse dersom du har det
•Eller via ordinær post dersom du ikke har digital postkasse. Du får svaret ditt raskere dersom du har digital postkasse.


Endret: 16.11.2021, av Line Gaare-Hansen

Har du behov for utsatt frist på bacheloroppgave/masteroppgave grunnet akutt sykdom?


Dersom du er blitt akutt syk eller at det er oppstått uforutsette problemer mens du skriver på prosjektoppgave, bacheloroppgave eller mastergradsoppgave kan du søke om utsatt innleveringsfrist.  Legeerklæringen må dokumentere akutt sykdom/uforutsette problemer, eller at det har oppstått en forverring av en kronisk sykdom. I noen tilfeller er det vanskelig å vite hvor mye ekstra tid studenten har behov for. Det må fremkomme i legeerklæringen hvor mye skrivetid du har mistet.
Søknad og legeerklæring må leveres før innleveringsfristen på din oppgave. 

Du søker her. 

Svar på søknad sendes ut via:
•Digital postkasse dersom du har det
•Eller via ordinær post dersom du ikke har digital postkasse. Husk å oppgi din adresse i søknadsskjemaet.
Du får svaret ditt raskere dersom du har digital postkasse.


Endret: 24.11.2021, av Line Gaare-Hansen

Ekstra tid blir lagt til i Wiseflow en uke før eksamen. 

Ekstra tid på hjemmeeksamener på flere dager, bacheloroppgaver og mastergradsoppgaver blir lagt til flowen senest 1 uke før innleveringsfrist. 


Endret: 13.04.2021, av Line Gaare-Hansen


Dersom du ønsker en veiledningssamtale knytta til tilrettelegging på eksamen, kan du melde deg her. Du vil da bli oppringt av en som arbeider med tilrettelegging på eksamen.


Endret: 22.06.2021, av Line Gaare-Hansen


Har du spørsmål om tilrettelegging på eksamen, finner du kontaktinformasjon her. Dersom du ønsker en veiledningssamtale knytta til tilrettelegging på eksamen, kan du melde deg her. Du vil da bli oppringt av en som arbeider med tilrettelegging på eksamen.

Ta kontakt med kontaktpersonene på fakultetene ved behov for tilrettelegging i studiehverdagen.

Norges arkiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Det helsevitenskapelige fakultet

Ta kontakt med oss på tilrettelegging@helsefak.uit.no

Det juridiske fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Avdeling for forskning, utdanning og formidling

RESULT

 • Kontakt enheten, tlf. 77 64 65 58

Studentrådgivninga

Studier med støtte

Studentsamskipnaden/Boligkontoret

Avdeling for bygg og eiendom

Universitetsbiblioteket (UB)

Studentparlamentet

 • Kontakt på telefon 92652333/77644589 eller e-post au@sp.uit.no

Avdeling for IT

 

Kontaktpersonene kan kontakte Line Gaare dersom de har behov for hjelp i arbeidet med individuell tilrettelegging i studiehverdagen.I UiTs Handlingsplan for universell utforming og individuell tilrettelegging for studenter ved UiT 2021 - 2024 er det definert mål og tiltak for tilrettelegging. 

Læringsmiljøutvalget har ansvar for å føre tilsyn med universitetets oppfølging av handlingsplanen. Studenter som er innvilget ekstra tid på skriftlig skoleeksamen, får tilsvarende ekstra tid når eksamen er gjort om til hjemmeeksamen. Det samme gjelder for studenter som har fått innvilget tid til hvile og tid til å amme sitt barn. Dette gjelder hjemmeeksamen der ut- og innlevering av oppgave er samme dag.

Studenter som er innvilget skrivetid, hviletid eller ammetid, får tildelt 20 minutter ved hjemmeeksamener som varer inntil 3 timer, 30 minutter ved eksamener som varer fra 3 og opp til 5 timer og 1 time på eksamener som varer i 5 timer eller mer. 

Dersom du er innvilget lydfil på skriftlig skoleeksamen og har behov for dette på hjemmeeksamen, bes du kontakte fellestjenesten for eksamen og vitnemål. Kontakt oss via brukerportalen TOPdesk.

Tilretteleggingstiltak som enerom, lite eksamensrom, pc og heve/senke-bord utgår når eksamenen ikke avholdes på campus. Dersom du får problemer på grunn av dette, bes du kontakte oss via brukerportalen TOPdesk. 


Endret: 23.08.2021, av Line Gaare-Hansen


Den 22. september blir det avholdt et opplæringskurs i bruk av lese – og skrivestøtteverktøyet Lingdys (PC). Kurset gjennomføres digitalt.

Meld deg på her innen 17. september. 

Er du under utdanning og har spesifikke språkvansker (for eksempel dysleksi), kan du søke om støtte til tekstprogram fra NAV. Les mer her. 


Endret: 23.08.2021, av Line Gaare-Hansen


Informasjon til studenter om ekstra tid på hjemmeeksamen på flere dager

Dersom du har eksamener som varer over 2 uker og har behov for ekstra tid, bes du kontakte oss via  brukerportalen TOPdesk eller via email: E-post til eksamen ved UiT


Endret: 07.04.2021, av Line Gaare-Hansen