Illustrasjonsbilde

Tilrettelegging

Studenter med særskilte behov og funksjonsnedsettelse har rett til å få studiehverdagen og eksamen tilrettelagt for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde for utdanningsinstitusjonen. I denne vurderingen skal det legges særlig vekt på tilretteleggingens effekt for å fjerne barrierer for disse studentene, kostnadene ved tilretteleggingen og institusjonens ressurser. Tilretteleggingen skal ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles i den enkelte utdanningen. 

Dette reguleres av forskrift for studier og eksamener § 46.Individuell tilrettelegging er for studenter med særskilte behov og funksjonsnedsettelse. Funksjonsnedsettelsen kan være av fysisk, psykisk og kognitiv art. Det er ikke definert krav til varighet eller alvorlighetsgrad, men det forutsettes at den nedsatte funksjonsevnen ikke er forbigående.

Funksjonsnedsettelsene kan deles inn i følgende typer:

 • Synshemming
 • Hørselshemming
 • Bevegelseshemming
 • Spesifikke lese- og skrivevansker, samt dyskalkuli
 • Kroniske sykdommer (astma, allergi, diabetes, hjerte- og karsykdommer, epilepsi m.fl.)
 • Psykiske lidelser
 • Kognitiv funksjonsnedsettelse
 • Sosiale problemer


Formålet med den individuelle tilretteleggingen er å oppveie de ulemper som funksjonsnedsettelsen/de særskilte behovene medfører, samtidig som de faglige kravene opprettholdes. 

En god individuell tilrettelegging forutsetter samarbeid mellom fakultetet og deg som student. Du har et medansvar for å foreslå hensiktsmessige løsninger og du bør gå inn i en aktiv dialog med ditt fakultet for å få avklart dine behov og mulige løsninger.  Det er viktig at du kontakter ditt fakultet så tidlig som mulig da det kan ta noe tid før tilretteleggingstiltakene er på plass.

Det finnes ingen uttømmende liste over hvilke tilretteleggingstiltak som er aktuelle. Dette må vurderes individuelt. Noen eksempler på tidligere gitte tilretteleggingstiltak er:

 • Individuelt tilrettelagt lesesalsplass og reservering av plass i undervisningslokalet
 • Tilrettelegging av pensumlitteratur gjennom Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek og av kompendier
 • Støtteundervisning
 • Studieassistent
 • Opptak av forelesning på lydfil, kopier av forelesers notater/lysark og liknende.

Noen av tilretteleggingstiltakene har UiT Norges arktiske universitet ansvaret for å gi, mens det i andre tilfeller er NAV og/eller din kommune som har ansvaret for tilretteleggingstiltaket. Ta kontakt med kontaktperson for å få avklart hvilke behov du har.

Norges arktiske studentsamskipnad kan bistå deg dersom du har behov for tilrettelagt bolig eller trenger noen profesjonelle å snakke med. For mer informasjon se www.samskipnaden.no.Du må kunne dokumentere at du har en funksjonsnedsettelse som medfører et behov for tilrettelegging. Det er svært viktig at dokumentasjonen beskriver hvilke ulemper som funksjonsnedsettelsen/dine særskilte behov medfører i din studiehverdag.

Kvaliteten og innholdet i dokumentasjon fra sakkyndig instans er viktig for at universitetet skal kunne gjøre gode vurderinger i saksbehandlingen, og slik at ordningen med tilrettelegging i studiehverdagen praktiseres på en god og rettferdig måte. For å oppnå en best mulig og rettferdig praktisering av ordningen med tilrettelegging i studiehverdagen, ber vi om at sakkyndig instans beskriver som er utfordrende og hvilke konsekvenset det har for studenten. 

 Kontakt din kontaktperson for få opplyst søknadsfrist for å søke om tilrettelegging i studiehverdagen. Tilrettelagte leseplasser for studenter


Natur- og helsebiblioteket (NH-biblioteket), Psykologi- og jusbiblioteket (PJ- biblioteket) og Kultur- og samfunnsfagbiblioteket (KS-biblioteket) har tilrettelagte leseplasser hvor du kan få tekst forstørret eller opplest. Leseplassene kan bidra som støtte i studiesituasjonen ved synshemming, dysleksi eller lignende. Les mer om tilbudet her.

Pensum på lydbok


Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek låner ut studielitteratur til studenter med dysleksi, nedsatt syn, ADHD eller andre lesevansker. NLB er underlagt Kulturdepartementet, og tilbudet er gratis. Bli låner her. 

Lingdys tekstprogram for studenter med spesifikke språkvansker


Er du under utdanning og har spesifikke språkvansker (for eksempel dysleksi), kan du søke om støtte til tekstprogram fra NAV. Her kan du søke til NAV (lenke til NAV) 

Slik går du fram for å få støtte fra NAV (lenke til Lingit) 

Når du har sendt søknad til NAV Hjelpemiddelsentral om personlig lisens, tilbyr leverandøren av Lingdys gratis lånelisens slik at du kan begynne å bruke programmet mens du venter på en avgjørelse fra NAV. Les om hvordan du går frem her. 

Ta gjerne kontakt med din kontaktperson dersom du ønsker hjelp til å søke til NAV. Oversikt over kontaktpersoner for studenter med funksjonsnedsettelser finner du øverst på denne siden. 

Tilleggsstipend fra Lånekassen


Studenter i høyere utdanning som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan søke om ekstrastipend fra Lånekassen.

 

Individuell tilrettelegging på eksamen skal ha som formål å oppveie de ulemper funksjonsnedsettelsen medfører for kandidaten i eksamenssituasjonen, samtidig som det i størst mulig utstrekning skal sørges for at kandidatene prøves likt.

Søknader om tilrettelegging vurderes individuelt, på grunnlag av søknad, dokumentasjon fra lege/sakkyndig instans, regelverk og faglige hensyn.

Kandidater som på grunn av en akutt lidelse like før eksamen ikke kan gjennomføre denne, har rett til utsatt eksamen. Dersom det er sannsynlig at en kandidat med en akutt lidelse vil klare å gjennomføre eksamen med enkle, lite ressurskrevende tiltak, kan slik tilrettelegging likevel gis. Det må dokumenteres at behovet for tilrettelegging har oppstått etter fristen for å søke om tilrettelegging.Du kan søke om tilrettelegging på eksamen dersom du har

 • funksjonsnedsettelse
 • sykdom
 • eller andre særskilte behov

som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen. Det finnes ingen uttømmende liste over hvilke tilretteleggingstiltak som er aktuelle. Dette må vurderes individuelt. Noen eksempler på tidligere gitte tilretteleggingstiltak er:

Ekstra tid


Dersom du har behov for ekstra tid på eksamen, kan du få ekstra eksamenstid. Du vil få 20 minutter ved skoleeksamener som varer i inntil tre timer, 30 minutter ved eksamener som varer fra tre til fem timer og en time på skoleeksamener som varer i fem timer eller mer. 

Det må fremkomme av søknaden hvilke eksamensformer søknaden gjelder for. Behovet må dokumenteres. 

I søknader der det ikke fremkommer hvilken eksamensform det gjelder, behandles søknaden om tilrettelegging på skrifltig skoleeksamen. 

Tid til å hvile


Dersom du har behov for å hvile under eksamen, kan få innvilget ekstra tid til i hvile. Behovet må dokumenteres. Du vil få tildelt 20 minutter ved eksamen som varer i inntil 3 timer, 30 minutter ved eksamener som varer fra 3 til 5 timer, og 1 time på eksamener som varer i 5 timer eller mer.

Hver gang du ønsker å hvile, må du ta kontakt med en av eksamensvaktene slik at disse kan notere ditt forbruk av hviletid. Dersom du ikke sørger for dette, vil du ikke bli godskrevet noe hviletid. Det presiseres at hviletiden ikke kan benyttes til eksamensarbeid. Det er hvilerom på campus som er for studenter som har behov for dette.

Tid til å amme


Ved behov for å amme under skriftlige skoleeksamener kan du søke om ekstra tid til dette. Det er ikke krav om at forholdet dokumenteres, men du må søke innen fristen. Hver gang du skal amme ditt barn, må du ta kontakt med en av eksamensvaktene. Dersom du ikke sørger for dette, vil du ikke bli godskrevet ekstra tid. Eksamensvakten noterer ned når du forlater lokalet til amming og utvider fristen deretter når du er tilbake i lokalet. Det presiseres at ammetiden ikke kan benyttes til eksamensarbeid.

LingDys rettskrivingsprogram


Du kan søke om å få benytte tekstprogrammet LingDys på skriftlige skoleeksamener dersom du har dokumentert dysleksi eller lese- og skrivevansker.

LingDys er et lese- og skriveverktøy som er utviklet for å hjelpe personer som har dysleksi eller andre former for lese- og skrivevansker. Inneholder ordliste på bokmål, nynorsk og engelsk. Talesyntese for å lese opp skrevet tekst. Talesyntese er programvare som avkoder digital tekst og leser den høyt. Lingdys4 inneholder også Lingright (engelsk ordliste).

Studenter som er innvilget LingDys på skriftlige skoleeksamener, vil få utlevert en pc med tekstprogrammet LingDys. Ta kontakt med eksamensvakten når du ankommer eksamenslokalet.  

Søknader om tilrettelegging for lese- og skrivevansker (dysleksi) dokumenteres med utredning/attest fra logoped/ppt. Dokumentasjonen kan ikke være eldre enn fra ungdomsskolen.

 

PC på eksamen


Studenter som har behov for å benytte seg av PC på eksamen, kan søke om det. UiT Norges arktiske universitet arrangerer i økende grad skriftlige skoleeksamener digitalt. På eksamener som arrangeres digitalt, har du din egen pc med til eksamen. Dersom din eksamen ikke arrangeres digitalt, vil vi sørge for at du får tildelt pc på eksamensdagen. 

Norsk som fremmedspråk


Kandidater som har norsk som fremmedspråk kan gis ekstra eksamenstid på 20 minutt ved skoleeksamener som varer i inntil tre timer, 30 minutt ved eksamener som varer fra tre til fem timer og en time på skoleeksamener som varer i fem timer eller mer. For hjemmeoppgaver og andre eksamensformer foretas det en vurdering av om det er grunnlag for å gi utvidet tid.

Ordningen gjelder det første året som registrert student ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.
Ordningen gjelder ikke for studenter som skal avlegge eksamen på engelsk, eller studenter med norsk som 2. språk i videregående skole. Ordningen gjelder heller ikke for kandidater som tar emner i nordisk.  

Kandidater med norsk som fremmedspråk kan etter søknad få benytte ordbok på eksamen.

Etter at søknad om ordbok som hjelpemiddel til eksamen er innvilget, må ordboken godkjennes av fagmiljøet.

Skriv ut skjemaet nedenfor og bring det med til studiekonsulent som må godkjenne ordboken og stemple tillatelsen. Ta med svarbrevet slik at studiekonsulenten din kan se at du har fått innvilget ordbok på eksamen. Dersom studiekonsulenten er usikker på om ordboken kan godkjennes til aktuell eksamen må vedkommende avklare dette med faglærer før signatur/stempel. 

Skjema finnes på bokmålnynorsk og engelsk.

Allergi og/eller astma


Allergi og/eller astma gir i utgangspunktet ikke grunnlag for individuell tilrettelegging til eksamen. De norske universitetene har i samarbeid fått medisinsk ekspertise til å vurdere behovet for individuell tilrettelegging for astmatikere og allergikere under eksamener. Konklusjonen var at dagens medisiner ikke gir noen vesentlig sløvende effekt som hemmer prestasjonen under eksamen. 

Ved alvorlige eller særlige tilfeller kan det gi grunnlag for ekstra tid til hvile og/eller tid til nødvendig medisinering under eksamen av kortere varighet.

Dersom en kandidat skulle bli så plaget av allergi eller astma at vedkommende ikke klarer å gjennomføre eksamen, kan kandidaten levere legeerklæring som bekrefter sykdom på eksamensdagen og få tilgang til å melde seg til utsatt eksamen. 

Graviditet


Gravide kandidater gis hviletid på 20 minutter ved eksamener som varer i inntil tre timer, 30 minutter ved eksamener som varer fra tre til fem timer og en time på eksamener som varer i fem timer eller mer dersom eksamen avholdes i svangerskapets 8. eller 9. måned. Fødselstermin må dokumenteres.

Eksamenslokale


Studenter med behov for tilrettelegging av eksamenslokale, kan søke om det. Eksempelvis kan studenter få avlegge eksamen i et mindre eksamenslokale med få andre studenter eller, i særlige tilfeller, i enerom. Behovet må dokumenteres. 

Utstyr 


Eksempel på tilretteleggingsutsyr er: 

- kontorstol

- heve/senke-bord

Eksamensform


Studenter som ikke kan gjennomføre eksamen med ordinær vurderingsform, kan søke om endret eksamensform. Det må søkes for hvert enkelt emne. Fellestjenesten for eksamen og vitnemål, som behandler søknader om tilrettelegging på eksamen, vil i slike tilfeller be fagmiljøet om en faglig vurdering av søknaden. 

Informasjon til sensorer


Som en del av tilrettelegginga, kan sensorene bli informert om årsaken til at studenten har tilrettelegging på eksamen. Eksempler på dette kan være studenter som ønsker at sensorene skal vite at de har dysleksi, eller i tilfeller der studenten har skrivehjelp på eksamen. Dersom du har innvilget tilrettelegging og ønsker at sensorene skal bli informert, kan du ta kontakt med oss (du finner oss under "Kontaktinformasjon" overfor). 

Tilgjengelighet i eksamensplattformen Wiseflow


Informasjon om tilgjengelighet i Wiseflow finner dere her.  (Lenke til Wiseflow)

Her finner du søknadsskjema. Søker fyller ut del 1, og lege eller annen sakkyndig instans fyller ut del 2. Dersom du allerede har legeerklæring, kan du se bort fra del 2.

NB! Dersom du skal søke om tilrettelegging på kontinuasjonseksamen/utsatt prøve, velg fanen "Her kan du søke om tilrettelegging på kontinuasjonseksamen/utsatt prøve" overfor. 

1. Fyll ut søknadsskjema 

2. Gå til eDialog og logg deg inn via ID-porten

3. Fyll inn påkrevd info i skjemaet.

4. I tittelfeltet under "Hva sender du?" skriver du "Søknad om tilrettelegging ved eksamen" og hvilket fakultet du hører til. 

5. Last opp søknaden din og dokumentasjon fra lege eller spesialist (dersom du venter på dokumentasjon fra lege, krysser du av i søknaden at denne vil bli levert senere, innen tre uker. Ettersending av dokumentasjonen fra lege eller spesialist leveres også via eDialog). 

6. Send inn søknaden din.

 

Vi vil helst at du bruker vårt søknadsskjema, men du kan også skrive søknad som et eget dokument som du lagrer i pdf-format. Dersom du ikke bruker skjemaet, må du passe på at vi får den informasjonen vi trenger for å behandle din søkned (fullt navn, fødsels- og personnummer, hvilke tilretteleggingstiltak du søker om og hvor lenge du søker om tilrettelegging). Du må også legge ved erklæring fra lege/psykolog/logoped. 

Svar på søknad sendes ut via:

•Digital postkasse dersom du har det

•Eller via ordinær post dersom du ikke har digital postkasse. Husk å oppgi din adresse i søknadsskjemaet.

Du får svaret ditt raskere dersom du har digital postkasse.Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om tilrettelegging på eksamen.

Kontakt oss via brukerportalen TOPdesk eller via email: E-post til eksamen ved UiT

 

Her finner du informasjon om hvem du kan kontakte: 

Tromsø: 

Line Gaare 

Gabriela Sirbu 

Vera Nyrud 

Alta:

Wenche-Lise Kristiansen

Hammerfest:

Irene Hægdahl 

Harstad:

Charles Hansen

Narvik:

Marit Bakkejord 

 

 Kvaliteten og innholdet i dokumentasjon fra sakkyndig instans er viktig for at universitetet skal kunne gjøre gode vurderinger i saksbehandlingen, og slik at ordningen med tilrettelagte eksamener praktiseres på en god og rettferdig måte, For å oppnå en best mulig og rettferdig praktisering av ordningen med tilrettelagte eksamener, ber vi om at sakkyndig instans legger til grunn følgende ved utarbeidelse av dokumentasjon:

 • Dokumentasjonen må bekrefte kandidatens helsetilstand i den gitte eksamenssituasjonen. Dokumentasjonen skal helt eksplisitt spesifisere hvilke konsekvenser tilstanden har for selve gjennomføringen av eksamen, herunder også beskrivelse av virkninger/bivirkninger av medisinering eller andre forhold som kan ha betydning i eksamenssituasjonen. 
 • Dokumentasjonen må være av nyere dato (med mindre den gjelder fysiske, varige funksjonshemninger og åpenbare kroniske lidelser). 
 • Det må gå klart frem av dokumentasjonen om det er en varig eller tidsavgrenset tilstand. 
 • Dokumenterte astma- og allergiplager gir ikke automatisk rett til tilrettelegging under eksamen. Ved alvorlige eller særlige tilfeller kan det imidlertid innvilges ekstra tid til hvile og/eller tid til medisinering under eksamen
 • Lese- og/eller skrivevansker: Dokumentasjonen må være spesielt utførlig utformet. Graden av lese- og/eller skrivevansker må beskrives, og det må angis hvilke vansker kandidaten vil ha under henholdsvis skriftlig og/eller muntlig eksamen. Dokumentasjonen kan ikke være eldre enn fra ungdomsskolen.
 • Dokumentasjonen/attesten skal være utskrevet på originalpapir og være stemplet ved legens underskrift. 
 • Dersom dokumentasjonen angir legens/sakkyndiges vurdering av hvilke tiltak som er påkrevet, vil ikke denne vurderinga tillegges avgjørende vekt. Det er universitetets ansvar avgjøre hvilke tiltak som er påkrevet/hensiktsmessige innenfor rammen av universitetets forskriftsbestemmelser, faglige hensyn og de ressurser som står til universitetets rådighet.


På grunn av Covid-19 er det besluttet å utvide fristen for å søke om tilrettelegging på eksamen til 15. oktober, eller seinest 14 dager før eksamen, dersom eksamen avholdes i oktober.

 

Normalt er frist for å søke om tilrettelegging på eksamen er 15. februar i vårsemesteret og 15. september i høstsemesteret.

For utsatt prøve og kontinuasjonseksamener er søknadsfristen 15. januar og 15. august. Frist for å søke om tilrettelegging på tidlige eksamener er fire uker før eksamen.

 

Dispensasjon fra fristen gis bare i helt spesielle tilfeller og reguleres av forskrift for studier og eksamener § 16. Søknad om dispensasjon leveres også via eDialog. Dispensasjonssøknader som mottas senere enn fire uker etter fristens utløp, vil ikke bli behandlet.

 

Dersom noe akutt har oppstått må du sende søknad snarest. Det må dokumenteres at behovet for tilrettelegging har oppstått etter at søknadsfristen gikk ut.Ettersending av dokumentasjon kan gjøres her: 

1. Gå til eDialog og logg deg inn via ID-porten

2. Fyll inn påkrevd info i skjemaet.

3. I tittelfeltet under "Hva sender du?" skriver du "Ettersender dokumentasjon tilrettelegging på eksamen" og hvilket fakultet du hører til. 

4. Send

 Ta kontakt med kontaktpersonene på fakultetene ved behov for tilrettelegging i studiehverdagen.

Norges arkiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Det helsevitenskapelige fakultet

Det juridiske fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Avdeling for forskning, utdanning og formidling

RESULT

 • Kontakt enheten, tlf. 77 64 65 58

Studentrådgivninga

Studier med støtte

Studentsamskipnaden/Boligkontoret

Avdeling for bygg og eiendom

Universitetsbiblioteket (UB)

Studentparlamentet

 • Kontakt på telefon 92652333/77644589 eller e-post au@sp.uit.no

Avdeling for IT

 

Kontaktpersonene kan kontakte Line Gaare dersom de har behov for hjelp i arbeidet med individuell tilrettelegging i studiehverdagen.I UiTs Handlingsplan for tilrettelegging og tilgjengelighet 2017-2020 er det definert mål og tiltak for tilrettelegging. En trykt utgave av handlingsplanen kan fås ved henvendelse til Avdeling for forskning, utdanning og formidling eller kontaktpersonen ved enheten du studerer ved.

Læringsmiljøutvalget har ansvar for å føre tilsyn med universitetets oppfølging av handlingsplanen.24.09.2020 12:15

På grunn av Covid-19 er det besluttet å utvide fristen for å søke om tilrettelegging på eksamen til 15. oktober, eller seinest 14 dager før eksamen, dersom eksamen avholdes i oktober.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.08.2020 08:38
Har du dysleksi og ønsker opplæring i bruk av lese- og skrivestøtteverktøyet Lingdys?
Den 10. september vil det holdes et opplæringskurs i bruk av lese – og skrivestøtteverktøyet Lingdys (PC). Kurset gjennomføres via Zoom klokka 10 til klokka 12. De som ønsker opplæring i Lingdys på mac blir igjen i kursrommet når hoveddelen er ferdig klokka 12. 
Meld deg på her. Etter påmeldingsfrist 5. september vil du få en e-post med lenke til kurset.
Dersom du har spørsmål, kan du kontakte Line Gaare.
Vel møtt!