Illustrasjonsbilde
English flag icon

Tilrettelegging

Studenter med særskilte behov og funksjonsnedsettelse har rett til å få studiehverdagen og eksamen tilrettelagt for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde for utdanningsinstitusjonen. I denne vurderingen skal det legges særlig vekt på tilretteleggingens effekt for å fjerne barrierer for disse studentene, kostnadene ved tilretteleggingen og institusjonens ressurser. 

Tilretteleggingen skal ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles i den enkelte utdanningen, og det vil i enkelte tilfeller være nødvendig å involvere fagmiljøet i saksbehandlingen. 

Dette reguleres av forskrift for studier og eksamener § 46.Individuell tilrettelegging er for studenter med særskilte behov og funksjonsnedsettelse. Funksjonsnedsettelsen kan være av fysisk, psykisk og kognitiv art. 

Funksjonsnedsettelsene kan deles inn i følgende typer:

 • Synshemming
 • Hørselshemming
 • Bevegelseshemming
 • Spesifikke lese- og skrivevansker, samt dyskalkuli
 • Kroniske sykdommer (astma, allergi, diabetes, hjerte- og karsykdommer, epilepsi m.fl.)
 • Psykiske lidelser
 • Kognitiv funksjonsnedsettelse
 • Sosiale problemer

Endret: 03.05.2023, av Line Gaare-Hansen

Formålet med den individuelle tilretteleggingen er å oppveie de ulemper som funksjonsnedsettelsen/de særskilte behovene medfører, samtidig som de faglige kravene opprettholdes. 

En god individuell tilrettelegging forutsetter samarbeid mellom fakultetet og deg som student. Du har et medansvar for å foreslå hensiktsmessige løsninger og du bør gå inn i en aktiv dialog med ditt fakultet for å få avklart dine behov og mulige løsninger.  Det er viktig at du kontakter ditt fakultet så tidlig som mulig da det kan ta noe tid før tilretteleggingstiltakene er på plass.

Det finnes ingen uttømmende liste over hvilke tilretteleggingstiltak som er aktuelle. Dette må vurderes individuelt. 

Dersom du har behov for tilrettelegging på arbeidskrav bes du kontakte din studiekonsulent i god tid før gjennomføringen.  

Norges arktiske studentsamskipnad kan bistå deg dersom du har behov for tilrettelagt bolig eller trenger noen profesjonelle å snakke med. For mer informasjon se www.samskipnaden.no.

Noen av tilretteleggingstiltakene har UiT Norges arktiske universitet ansvaret for å gi, mens det i andre tilfeller er NAV og/eller din kommune som har ansvaret for tilretteleggingstiltaket. Ta kontakt med kontaktperson for å få avklart hvilke behov du har.


Endret: 21.06.2024, av Line Gaare-Hansen

Du kan søke om individuell tilrettelegging i studiehverdagen om du har en funksjonsnedsettelse eller særskilt behov. Studenter som har omsorg for barn, kan også søke om individuell tilrettelegging.

Funksjonsnedsettelse kan være tap av eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner. 

Særskilt behov innebærer fysiske, psykososiale og/eller læringsmessige utfordringer. Vanskene kan være midlertidige eller varige, men må være av vesentlig karakter. 

Søknad om individuell tilrettelegging blir behandlet fortløpende av studieadministrasjonen ved UMAK. 

Har du spørsmål til søknaden din eller ønsker en veiledningssamtale før du sender søknad, kan du ta kontakt med studierådgiver på studieprogrammet ditt.

Dokumentasjon

Du må legge ved dokumentasjon fra lege/sakkyndig til søknaden din. Daglig omsorg for barn kan dokumenteres ved bekreftelse på foreldreansvar og/eller bostedsattest. Normalt krever vi at dokumentasjonen må være av nyere dato, med mindre den gjelder fysiske, varige funksjonsnedsettelser eller åpenbare kroniske lidelser. I søknadsskjema finner du informasjon om krav til dokumentasjon.

Du kan søke om individuell tilrettelegging i studiehverdagen om du har en funksjonsnedsettelse eller særskilt behov. Studenter som har omsorg for barn, kan også søke om individuell tilrettelegging.

Funksjonsnedsettelse kan være tap av eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner. 

Særskilt behov innebærer fysiske, psykososiale og/eller læringsmessige utfordringer. Vanskene kan være midlertidige eller varige, men må være av vesentlig karakter. 

 Slik sender du inn søknad til oss:

 1. Fyll ut søknadsskjema
 2. Gå til eDialog og logg inn via ID-porten Fyll inn nødvendig informasjon i skjemaet.
 3. I tittelfeltet under "Hva sender du?" skriver du "Søknad om individuell tilrettelegging i studiehverdagen ved Det helsevitenskapelige fakultet"
 4. Last opp og send søknad og dokumentasjon. Dokumentasjonen kan ev. ettersendes innen 3 uker.

Søknad om individuell tilrettelegging blir behandlet fortløpende av fakultetet.

Har du spørsmål til søknaden din eller ønsker en veiledningssamtale før du sender søknad, kan du ta kontakt med fakultetet på e-post: tilrettelegging@helsefak.uit.no 

Dokumentasjon

Du må legge ved dokumentasjon fra lege/sakkyndig til søknaden din. Daglig omsorg for barn kan dokumenteres ved bekreftelse på foreldreansvar og/eller bostedsattest. Normalt krever vi at dokumentasjonen må være av nyere dato, med mindre den gjelder fysiske, varige funksjonsnedsettelser eller åpenbare kroniske lidelser. I søknadsskjema finner du informasjon om krav til dokumentasjon.

Tilrettelegging i praksis (særplass)

Du finner informasjon om særplass som et tilretteleggingstiltak på vår nettside.  

Dersom du har behov for individuell tilrettelegging i studiehverdagen, kan søke om individuell tilrettelegging digitalt via eDialog. Under finner du søknadsskjema som du må fylle ut og legge ved søknaden. Se særlig på baksiden av skjemaet angående krav til dokumentasjon.

 Slik sender du inn søknad til oss:

Fyll ut søknadsskjemaet.
Gå til eDialog og logg deg inn via ID-porten
Fyll inn nødvendig informasjon i skjemaet. I tittelfeltet under "Hva sender du?" skriver du "2020/750 Søknad om tilrettelegging i studiehverdagen ved Det juridiske fakultet". Last opp søknaden og dokumentasjon/legeerklæring og send inn.

Jo grundigere søknaden din er, jo mer sømløst blir det for oss å behandle den.  

I løpet av saksbehandlingstiden vil en saksbehandler undersøke mulighetene for å imøtekomme søknaden din.

Det kan være utfordrende for studenter å vite hvilken tilrettelegging som kan være egnet. Da er det fint å kontakte tilrettelegger ved fakultetet som kan fortelle litt hvilke tilretteleggingstiltak fakultetet har erfaringer med, og har gitt tidligere. Ta gjerne derfor kontakt med tilrettelegger ved Det juridiske fakultet, for en veiledningssamtale før du sender inn søknaden.

Kontakt din kontaktperson for å få informasjon om søknadsprosess om tilrettelegging i studiehverdagen.

Du kan søke om individuell tilrettelegging i studiehverdagen om du har en funksjonsnedsettelse eller særskilt behov. Studenter som har omsorg for barn, kan også søke om individuell tilrettelegging. Les mer om krav til dokumentasjon i søknadsskjemaet.

Slik sender du inn søknad til NT-fak:

1. Fyll ut søknadsskjema.
2. Gå til eDialog og logg inn via ID-porten. Fyll inn nødvendig informasjon i eDialogen.
3. I tittelfeltet skriver du "Søknad om individuell tilrettelegging i studiehverdagen ved NT-fak».
4. Last opp og send søknadsskjema og dokumentasjon.
5. Dokumentasjonen kan ettersendes via eDialog innen 3 uker. Merkes med «Ettersending av dokumentasjon for tilrettelegging i studiehverdagen».

Søknad om individuell tilrettelegging blir behandlet fortløpende av fakultetet. 

Det kan være vanskelig for deg som student å vite hvilken tilrettelegging som kan være egnet. Da må du gjerne kontakte oss på fakultetet for å diskutere hva som kan passe og hva vi har erfaring med. Ta kontakt med oss på e-post studie-nt@hjelp.uit.no dersom du har spørsmål eller ønsker å avtale en veiledningssamtale.

Dokumentasjon

Du må legge ved dokumentasjon fra lege/sakkyndig i søknaden din. Daglig omsorg for barn kan dokumenteres ved bekreftelse på foreldreansvar og/eller bostedsattest. Normalt krever vi at dokumentasjonen må være av nyere dato, med mindre den gjelder fysiske, varige funksjonsnedsettelser eller åpenbare kroniske lidelser. I søknadsskjema finner du mer informasjon om krav til dokumentasjon.

Kontakt din kontaktperson for å få informasjon om søknadsprosess om tilrettelegging i studiehverdagen.

Kontakt din kontaktperson for å få informasjon om søknadsprosess om tilrettelegging i studiehverdagen.


Endret: 26.08.2022, av Line Gaare-Hansen

Kultur- og samfunnsfagbiblioteket har noen tilrettelagte leseplasser. Kontakt Lise Aslaksen for å søke om leseplass.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek låner ut studielitteratur til studenter som har vansker med å lese trykt tekst og vanlige bøker på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom (eksempelvis studenter som har dysleksi, nedsatt syn, ADHD, tinnitus eller andre lesevansker). NLB er underlagt Kulturdepartementet, og tilbudet er gratis. Bli låner her. 

Er du under utdanning og har lese- og skrivevansker/spesifikke språkvansker (for eksempel dysleksi), kan du søke om støtte til tekstprogram fra NAV. Her kan du søke til NAV (lenke til NAV). 

Slik går du fram for å få støtte fra NAV (lenke til Lingit) 

Når du har sendt søknad til NAV Hjelpemiddelsentral om personlig lisens, tilbyr leverandøren av Lingdys gratis lånelisens slik at du kan begynne å bruke programmet mens du venter på en avgjørelse fra NAV. Les om hvordan du går frem her (langt nede på nettsiden). 

Ta gjerne kontakt med din kontaktperson dersom du ønsker hjelp til å søke til NAV. Oversikt over kontaktpersoner for studenter med funksjonsnedsettelser finner du øverst på denne siden. 

Dersom du ønsker å benytte deg av Lingdys på eksamen, kan du søke om det her. 

Studenter i høyere utdanning som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan søke om ekstrastipend fra Lånekassen.

Studenter med språkvansker kan søke om vurdering/spesialundervisning hos: 
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Hammerfest
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Alta 
Voksenopplæringa i Tromsø 
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Harstad
Voksenopplæring - Nordtromsportalen

Dersom du ikke har bostedsadresse på overnevnte studiesteder, kan din kontaktperson være behjelpelig med å finne ut hvilke tilbud PP-tjenesten i din hjemkommune har. 

Du kan få lese- og sekretærhjelp hvis du er blind eller svaksynt, og når hjelpen er nødvendig for at du skal kunne utføre arbeidet ditt, gjennomføre utdanning eller delta på arbeidstrening som er relevant for deg. Les mer her.

Med Diktering kan du bruke tale til tekst for å redigere innhold i Office med en mikrofon og pålitelig Internett-tilkobling. Bruk stemmen din til raskt å opprette dokumenter, e-postmeldinger, notater, presentasjoner eller til og med lysbildenotater. Les mer her. 

Kontakt din kontaktperson for få opplyst søknadsfrist for å søke om tilrettelegging i studiehverdagen. 


Endret: 25.06.2020, av Line Gaare-Hansen

Du må kunne dokumentere at du har en funksjonsnedsettelse som medfører et behov for tilrettelegging. Det er svært viktig at dokumentasjonen beskriver hvilke ulemper som funksjonsnedsettelsen/dine særskilte behov medfører i din studiehverdag.

Kvaliteten og innholdet i dokumentasjon fra sakkyndig instans er viktig for at universitetet skal kunne gjøre gode vurderinger i saksbehandlingen, og slik at ordningen med tilrettelegging i studiehverdagen praktiseres på en god og rettferdig måte. For å oppnå en best mulig og rettferdig praktisering av ordningen med tilrettelegging i studiehverdagen, ber vi om at sakkyndig instans beskriver hva som er utfordrende og hvilke konsekvenser det har for studenten. 

 


Endret: 03.05.2023, av Line Gaare-Hansen

Individuell tilrettelegging på eksamen skal ha som formål å oppveie de ulemper funksjonsnedsettelsen medfører for kandidaten i eksamenssituasjonen, samtidig som det i størst mulig utstrekning skal sørges for at kandidatene prøves likt. Søknader om tilrettelegging vurderes individuelt, på grunnlag av søknad, dokumentasjon fra lege/sakkyndig instans, regelverk og faglige hensyn. Du kan søke om tilrettelegging på eksamen dersom du har funksjonsnedsettelse, sykdom eller andre særskilte behov som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen.

Frist for å søke om tilrettelegging på eksamen er 15. februar i vårsemesteret og 15. september i høstsemesteret.

For utsatt prøve og kontinuasjonseksamener er søknadsfristen 15. januar og 15. august. Frist for å søke om tilrettelegging på tidlige eksamener er fire uker før eksamen. Det finnes ingen uttømmende liste over hvilke tilretteleggingstiltak som er aktuelle. Dette må vurderes individuelt. Noen eksempler på tidligere gitte tilretteleggingstiltak er:

Dersom du har behov for ekstra tid på eksamen, kan du få ekstra eksamenstid. Du vil få 20 minutter ved skoleeksamener som varer i inntil tre timer, 30 minutter ved eksamener som varer fra og med tre til fem timer og en time på skoleeksamener som varer fra og med fem timer eller mer. 

Studenter som søker og får innvilget ekstra tid på hjemmeeksamener får tilleggstid som følger: 
Eksamen med varighet på 2 dager (eksamenstid på opptil 48 timer): 3 timer ekstra tid
Eksamen med varighet på 3 dager (eksamenstid fra 49 timer): innlevering dagen etter klokka 9
Eksamen med varighet på 4-13 dager (eksamenstid fra 76 timer): 1 døgn ekstra tid
Eksamen med varighet på 14 dager eller mer: 2 døgn ekstra tid

Tilretteleggingen gjelder individuelle oppgaver. Det må fremkomme av søknaden hvilke eksamensformer søknaden gjelder for. Behovet må dokumenteres. I tilfeller der tilleggstiden ikke er tilstrekkelig, kreves det særlig utfyllende dokumentasjon og søknaden blir oversendt fagmiljøet for vurdering. 

Vår supporttelefon er ikke betjent på lørdager. Dersom du har innlevering på en lørdag og får problemer med innleveringen, er det viktig at du sender eksamensbesvarelsen din til eksamen@uit.no innen fristen. Det er ikke innlevering på helligdager. 

Dersom du har behov for å hvile under eksamen, kan du få innvilget hviletid. Behovet må dokumenteres. Du kan få hvile inntil 20 minutter ved eksamen som varer i inntil 3 timer, 30 minutter ved eksamener som varer fra og med 3 til 5 timer, og 1 time på eksamener som varer fra og med 5 timer eller mer.

Hver gang du ønsker å hvile, må du ta kontakt med en av eksamensvaktene slik at disse kan notere ditt forbruk av hviletid. Dersom du ikke sørger for dette, vil du ikke bli godskrevet noe hviletid. Det presiseres at hviletiden ikke kan benyttes til eksamensarbeid. Det er hvilerom på campus som er for studenter som har behov for dette.

Ved behov for å amme under skriftlige skoleeksamener kan du søke om ekstra tid til dette. Hver gang du skal amme ditt barn, må du ta kontakt med en av eksamensvaktene. Dersom du ikke sørger for dette, vil du ikke bli godskrevet ekstra tid. Eksamensvakten noterer ned når du forlater lokalet til amming og utvider fristen deretter når du er tilbake i lokalet. Det presiseres at ammetiden ikke kan benyttes til eksamensarbeid. Du trenger ikke levere dokumentasjon på at du ammer ditt barn når det gjelder skriftlig skoleeksamener. 

Dersom du har behov for ammetid på hjemmeeksamener, må det søkes spesifikt om dette. Du må i tillegg levere dokumentasjon som bekrefter at du ammer ditt barn i den aktuelle eksamensperioden. 

Du kan søke om å få benytte tekstprogrammet LingDys på skriftlige skoleeksamener dersom du har dokumentert dysleksi eller lese- og skrivevansker.

LingDys er et lese- og skriveverktøy som er utviklet for å hjelpe personer som har dysleksi eller andre former for lese- og skrivevansker.  Programmet gir lesestøtte, skrivestøtte, forklarer betydningen av ord og kan brukes til diktering. 

Studenter som er innvilget LingDys på skriftlige skoleeksamener, må gi beskjed om til hvilke eksamener de ønsker å bruke tekstprogrammet LingDys. Gi beskjed her senest 3 uker før eksamen. Ta kontakt med eksamensvakten når du ankommer eksamenslokalet.  

Som en del av tilrettelegginga, kan sensorene bli informert om årsaken til at studenten har tilrettelegging på eksamen. Dersom du har innvilget tilrettelegging og ønsker at sensorene skal bli informert om lese- og skrivevanskene, kan du ta kontakt med oss

Søknader om tilrettelegging for lese- og skrivevansker (dysleksi) dokumenteres med utredning/attest fra logoped/ppt. Dokumentasjonen kan ikke være eldre enn fra ungdomsskolen.

Informasjon om gratis lånelisens til Lingdys

Studenter som har behov for å benytte seg av PC på eksamen, kan søke om det. UiT Norges arktiske universitet arrangerer i økende grad skriftlige skoleeksamener digitalt. På eksamener som arrangeres digitalt, har du din egen pc med til eksamen. Dersom din eksamen ikke arrangeres digitalt, må du gi oss beskjed om at du ønsker PC på eksamen. Gi beskjed her senest 3 uker før eksamen. 
På eksamensdagen bes du kontakte en eksamensvakt for å få utlevert PC. 

Kandidater som har norsk som fremmedspråk kan gis ekstra eksamenstid på 20 minutt ved eksamener som varer i inntil tre timer, 30 minutt ved eksamener som varer fra tre til fem timer og en time på eksamener som varer i fem timer eller mer.

Ordningen gjelder det første året som registrert student ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.
Ordningen gjelder ikke for studenter som skal avlegge eksamen på engelsk, eller studenter med norsk som 2. språk i videregående skole. Ordningen gjelder studenter som har fulgt lærerplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter (står som norsk kort botid på kompetansebeviset). Ordningen gjelder heller ikke for kandidater som tar emner i nordisk. 
Kandidater med norsk som fremmedspråk kan etter søknad få benytte ordbok på eksamen.

Etter at din søknad om ordbok som hjelpemiddel til eksamen er innvilget, må ordboken godkjennes.
Skriv ut skjemaet nedenfor. Administrasjonen ved ditt studieprogram må godkjenne ordboken og signere tillatelsen.
Skjema finnes på bokmålnynorsk og engelsk.

Allergi og migrene gir vanligvis ikke grunnlag for å si at studenten har en urimelig ulempe i eksamenssituasjonen. Ved alvorlige eller særlige plager kan det likevel innvilges forlenget tid i form av tid til hvile og/eller tid til nødvendig medisinering. Det må beskrives i erklæringen hvilke plager det gjelder og at plagene medfører en så stor ulempe at studenten trenger forlenget tid til eksamen. For sesongpregede allergier må det fremgå hvilken periode allergien normalt vil utgjøre et problem. 

Dersom en kandidat skulle bli så plaget av allergi eller migrene at vedkommende ikke klarer å gjennomføre eksamen, kan kandidaten levere legeerklæring som bekrefter sykdom på eksamensdagen og få tilgang til å melde seg til utsatt eksamen. 

Gravide kandidater gis hviletid på 20 minutter ved eksamener som varer i inntil tre timer, 30 minutter ved eksamener som varer fra tre til fem timer og en time på eksamener som varer i fem timer eller mer dersom eksamen avholdes i svangerskapets 8. eller 9. måned. Fødselstermin må dokumenteres. Tilretteleggingen gjelder skoleeksamener. 

Studenter med behov for tilrettelegging av eksamenslokale, kan søke om det. Eksempelvis kan studenter få avlegge eksamen i eksamenslokale med færre studenter. Behovet må dokumenteres. 

Eksempel på tilretteleggingsutsyr er: 

- kontorstol

- heve/senke-bord

Studenter som ikke kan gjennomføre eksamen med ordinær vurderingsform, kan søke om endret eksamensform. Det må søkes for hvert enkelt emne. Erklæringen må beskrive hvilke ulemper nedsatt funksjonsevne /helsetilstanden har for gjennomføringen av emnets vurderingsform. En diagnose gir ikke automatisk rett til endret vurderingsform.

Alle søknader om endret eksamensform blir oversendt fagmiljøet for en faglig vurdering av søknaden. 

Søknader om endret eksamensform må leveres innen 15. september i høstsemesteret/15. februar i vårsemesteret. Søknader om endret eksamensform som leveres etter fristen vil vi ikke kunne behandle. 

Informasjon om tilgjengelighet i Wiseflow finner dere her. (Lenke til Wiseflow)

Studenter som søker og får innvilget ekstra tid på bacheloroppgaver og mastergradsoppgaver, får normalt følgende tilleggstid: 
Bacheloroppgaver og mastergradsoppgaver med omfang fra 10-19 studiepoeng:
3 dager ekstra tid

Bacheloroppgaver og mastergradsoppgaver med omfang fra 20-39 studiepoeng:
1 uke ekstra tid

Bacheloroppgaver og mastergradsoppgaver med omfang fra 40-60 studiepoeng:
To uker ekstra tid

Tilretteleggingen gjelder individuelle oppgaver. 

Er du allerede innvilget varig tilrettelegging, men ikke søkt om ekstra tid på bacheloroppgaven/mastergradsoppgaven din?
Meld inn behovet her. Du vil få svar tilsendt din digitale postkasse. 

Dersom du har behov for tilrettelegging på arbeidskrav, bes du kontakte din studiekonsulent/studieseksjonen eller faglærer i god tid før gjennomføringen.  

Studenter som etter søknad er innvilget å få eksamensoppgaven opplest , må gi beskjed om hvilke emner de ønsker lydfil. Frist for å gi beskjed er 3 uker før eksamen. 
Gi beskjed her. 
Dersom vi ikke får beskjed innen fristen, vil vi ikke kunne tilby lydfil. 


Endret: 01.08.2020, av Line Gaare-Hansen

Her finner du søknadsskjema. Søker fyller ut del 1, og lege eller annen sakkyndig instans fyller ut del 2. Dersom du allerede har legeerklæring, kan du se bort fra del 2.

1. Fyll ut søknadsskjema 

2. Gå til eDialog og logg deg inn via ID-porten

3. Fyll inn påkrevd info i skjemaet.

4. I tittelfeltet under "Hva sender du?" skriver du "Søknad om tilrettelegging ved eksamen" og hvilket fakultet du hører til.  Dersom søknaden gjelder tilrettelegging på kontinuasjonseksamen/utsatt prøve skriver du det i samme tittelfelt. 

5. Last opp søknaden din og dokumentasjon fra lege eller spesialist (dersom du venter på dokumentasjon fra lege, krysser du av i søknaden at denne vil bli levert senere, innen tre uker. Ettersending av dokumentasjonen fra lege eller spesialist leveres også via eDialog). 

6. Send inn søknaden din.

Gjelder søknaden akutt sykdom/uforutsette hendelser skal dette skjemaet brukes.  


Endret: 17.01.2024, av Line Gaare-Hansen

Ta gjerne kontakt dersom du har generelle spørsmål om tilrettelegging på eksamen. 
Kontakt oss via brukerportalen TOPdesk eller via email: E-post til eksamen ved UiT Merk at du ikke kan skrive sensitiv informasjon i e-post/TOPdesk. 

Dersom du ønsker en veiledningssamtale knytta til tilrettelegging på eksamen, kan du melde deg her. Du vil da bli oppringt av en som arbeider med tilrettelegging på eksamen.

Tromsø:
Line Gaare-Hansen 
Vera Nyrud 
Hilde Larsen 
Ann Guro Mikkelsen-Strimp

Alta:
Wenche-Lise Kristiansen

Hammerfest:
Irene Hægdahl 

Harstad:
Charles Hansen

Narvik:
Lena C. Romsloe Johnsen


Endret: 15.01.2024, av Line Gaare-Hansen

Kvaliteten og innholdet i dokumentasjon fra sakkyndig instans er viktig for at universitetet skal kunne gjøre gode vurderinger i saksbehandlingen, og slik at ordningen med tilrettelagte eksamener praktiseres på en god og rettferdig måte. For å oppnå en best mulig og rettferdig praktisering av ordningen med tilrettelagte eksamener, ber vi om at sakkyndig instans legger til grunn følgende ved utarbeidelse av dokumentasjon:

 • Dokumentasjonen må bekrefte kandidatens helsetilstand i den gitte eksamenssituasjonen. Det må komme frem hvilke konsekvenser tilstanden har for selve gjennomføringen av eksamen, herunder også beskrivelse av virkninger/bivirkninger av medisinering eller andre forhold som kan ha betydning i eksamenssituasjonen. Det er for eksempel ikke tilstrekkelig at lege/sakkyndig instans bekrefter at studenten har ADHD. Det må komme frem hvilke utfordringer studenten har. Har studenten konsentrasjonsproblemer? Eller trenger studenten tid til å hvile? 
 • Dokumentasjonen må være av nyere dato (med mindre den gjelder fysiske, varige funksjonshemninger og åpenbare kroniske lidelser). 
 • Det må gå klart frem av dokumentasjonen om det er en varig eller tidsavgrenset tilstand. 
 • Dokumenterte astma- og allergiplager gir ikke automatisk rett til tilrettelegging under eksamen. Ved alvorlige eller særlige tilfeller kan det imidlertid innvilges ekstra tid til hvile og/eller tid til medisinering under eksamen
 • Søknader om tilrettelegging for lese- og skrivevansker (dysleksi) dokumenteres med utredning/attest fra logoped/ppt. Dokumentasjonen kan ikke være eldre enn fra ungdomsskolen.

Dersom dokumentasjonen angir legens/sakkyndiges vurdering av hvilke tiltak som er påkrevet, vil ikke denne vurderinga tillegges avgjørende vekt. Det er universitetets ansvar avgjøre hvilke tiltak som er påkrevet/hensiktsmessige innenfor rammen av universitetets forskriftsbestemmelser, faglige hensyn og de ressurser som står til universitetets rådighet.


Endret: 05.10.2023, av Line Gaare-Hansen

Frist for å søke om tilrettelegging på eksamen er 15. februar i vårsemesteret og 15. september i høstsemesteret.

For utsatt prøve og kontinuasjonseksamener er søknadsfristen 15. januar og 15. august. Frist for å søke om tilrettelegging på tidlige eksamener er fire uker før eksamen.

Dispensasjon fra fristen gis bare i helt spesielle tilfeller og reguleres av forskrift for studier og eksamener § 16. Søknad om dispensasjon leveres også via eDialog

Søker du etter fristen kan vi ikke garantere at du vil få tilrettelagt eksamen inneværende semester. Dersom vi har kapasitet til å behandle søknader som kommer etter fristen, kan det kun innvilges enkle, lite ressurskrevende tiltak, som hviletid eller skrivetid på skriftlige skoleeksamener. Søknader som blir levert etter 15. oktober og etter 15. mars behandles ikke. 

Kandidater som på grunn av en akutt lidelse like før eksamen ikke kan gjennomføre denne, har rett til utsatt eksamen. Dersom det er sannsynlig at en kandidat med en akutt lidelse vil klare å gjennomføre eksamen med enkle, lite ressurskrevende tiltak, kan slik tilrettelegging likevel gis. Det må dokumenteres at behovet for tilrettelegging har oppstått etter fristen for å søke om tilrettelegging. Informasjon om søknad om tilrettelegging grunnet akutt sykdom/uforutsette hendelser. 


Endret: 22.04.2024, av Line Gaare-Hansen

Ettersending av dokumentasjon kan gjøres her: 

1. Gå til eDialog og logg deg inn via ID-porten

2. Fyll inn påkrevd info i skjemaet.

3. I tittelfeltet under "Hva sender du?" skriver du "Ettersender dokumentasjon tilrettelegging på eksamen" og hvilket fakultet du hører til. 

4. Send

 


Endret: 18.09.2020, av Line Gaare-Hansen

Dersom en student blir akutt syk eller at det er oppstått uforutsette problemer, kan det søkes om tilrettelegging på eksamen selv om fristen for å søke er gått ut. 

Dersom du blir akutt syk mens hjemmeeksamen pågår, kan du gis ekstra tid. Det fremkommer av forskrift for studier og eksamener § 25 (siste ledd):  
"Ved hjemmeeksamen kan det i særlige tilfeller gis ekstra eksamensdager dersom studenten dokumenterer uforutsette problemer av medisinsk karakter, dødsfall i nærmeste familie, eller andre ulykkeslignende tilfeller som har inntruffet i løpet av eksamensperioden. Når fastsatt eksamenstid er mer enn to uker, kan det normalt gis utsatt innleveringsfrist med inntil to dager. Når fastsatt eksamenstid er av kortere varighet, kan det normalt gis utsatt innlevering med én dag. Studenter som likevel ikke klarer å fullføre med ekstra tid, gis rett til utsatt eksamen."
Det betyr at dersom du blir akutt syk, men kan klare å levere eksamensoppgaven med ekstra tid, kan du få ekstra tid ved å dokumentere uforutsette problemer. For at UiT skal vite hvor mye ekstra tid du skal ha på hjemmeeksamener, er det viktig at du leverer legeerklæring som dokumenterer hvor mye eksamenstid du har mistet.

Dersom du likevel ikke klarer å fullføre din hjemmeeksamen med ekstra tid, kan du levere egenmelding og få rett til utsatt eksamen. 

Når det gjelder akutt sykdom på skoleeksamen, må legeerklæringen dokumentere at sykdommen har oppstått etter at søknadsfristen gikk ut, eller at det har oppstått en forverring av en kronisk sykdom. Det må fremkomme hvilke utfordringer du har i eksamenssituasjonen.

Du søker her. 

Frist for å søke tilrettelegging grunnet akutt sykdom/uforutsette problemer: 
Dagseksamener: søknad og legeerklæring må leveres senest dagen før eksamen
Hjemmeeksamener på flere dager: søknad og legeerklæring må leveres før den aktuelle eksamenen har innleveringsfrist

Svar på søknad sendes ut via:
•Digital postkasse dersom du har det
•Eller via ordinær post dersom du ikke har digital postkasse. Du får svaret ditt raskere dersom du har digital postkasse.

Dersom du er blitt akutt syk eller at det er oppstått uforutsette problemer mens du skriver på bacheloroppgave eller mastergradsoppgave kan du søke om utsatt innleveringsfrist.  Legeerklæringen må dokumentere akutt sykdom/uforutsette problemer, eller at det har oppstått en forverring av en kronisk sykdom. I noen tilfeller er det vanskelig å vite hvor mye ekstra tid studenten har behov for. Det må fremkomme i legeerklæringen hvor mye skrivetid du har mistet.
Søknad og legeerklæring må leveres før innleveringsfristen på din oppgave. 

Du søker her. 

Svar på søknad sendes ut via:
•Digital postkasse dersom du har det
•Eller via ordinær post dersom du ikke har digital postkasse. Husk å oppgi din adresse i søknadsskjemaet.
Du får svaret ditt raskere dersom du har digital postkasse.


Endret: 02.05.2022, av Majda Sojtaric

Ekstra tid på hjemmeeksamener på flere dager, bacheloroppgaver og mastergradsoppgaver blir lagt til flowen senest 1 uke før innleveringsfrist. 

Ekstra tid skal være lagt til i Wiseflow når du får tilgang til flowen. Dersom det ikke er lagt til ekstra tid, må du ta kontakt med oss. 

UiT Norges arktiske universitet arrangerer i økende grad skriftlige skoleeksamener digitalt. På eksamener som arrangeres digitalt, har du din egen pc med til eksamen. Dersom du er innvilget PC på eksamen og din eksamen ikke arrangeres digitalt, må du gi oss beskjed om at du ønsker PC på eksamen. Gi beskjed her senest 3 uker før eksamen. 
På eksamensdagen bes du kontakte en eksamensvakt for å få utlevert PC. 

Studenter som etter søknad er innvilget å få eksamensoppgaven opplest, må gi beskjed om hvilke emner de ønsker lydfil. Frist for å gi beskjed er 3 uker før eksamen. 
Gi beskjed her. 
Dersom vi ikke får beskjed innen fristen, vil vi ikke kunne tilby lydfil. 

Studenter som er innvilget LingDys på skriftlige skoleeksamener, må gi beskjed om til hvilke eksamener de ønsker å bruke tekstprogrammet LingDys. Gi beskjed her senest 3 uker før eksamen. Ta kontakt med eksamensvakten når du ankommer eksamenslokalet.  

UiT ønsker at studenter med tilrettelegging på eksamen skal levere besvarelsen i WISEflow på lik linje med kandidater uten tilrettelegging. For å gjøre dette har vi endret litt på gjennomføringen av eksamen for de som bruker Lingdys under eksamen. Du har derfor fått låne en PC av UiT som har installert programmene Word og Lingdys. Disse programmene må åpnes før du logger på WISEflow. En teknisk vakt som er i lokalet skal hjelpe deg med dette. Hele besvarelsen skal skrives i Word, men om du bruker tekstopplesningsverktøyet så fungerer dette utenfor Word også

Brukerveiledning for eksamensgjennomføring med Lingdys 

 1. Start opp programmene Word og Lingdys på datamaskinen du har fått utdelt. En teknisk vakt kan hjelpe deg med innlogginger om det skulle være behov for.
 2. Gå til https://europe.wiseflow.net/ > velg «logg inn» øverst til venstre > velg «søk etter institusjon» > skriv inn «UiT Norges arktiske universitet» under institusjonsnavn og logg så på med din UiT-brukerkonto
 3. Trykk på dagens eksamen under «deltaker»-fanen slik at du får opp nedtellingsklokken.
 4. Når eksamen starter vil dagens passord bli gitt ut, skriv da inn dette i passordfeltet for å få tilgang til oppgaven.
 5. For at Lingdys skal fungere må besvarelsen skrives i Word. Du er selv ansvarlig for å lagre dokumentet underveis under eksamen. Dokumentet skal lagres på «Skrivebord».
 6. Du behøver verken å lage forside eller skrive inn kandidatnummer, dette skjer automatisk når du leverer inn filen.

 Innlevering 

Når du er ferdig med eksamen og ønsker å levere inn besvarelsen må du gjøre om dokumentet til en .pdf-fil:

 1. Klikk på «Eksporter» i Word.
 2. Velg knappen «Opprett PDF-/XPS-dokument».
 3. Gi filen et filnavn (for eksempel emnekoden på eksamen) og lagre filen på skrivebordet.
 4. Gå inn i Wiseflow og last opp oppgaven, samt eventuelle vedlegg.
 5. Du kan nå levere oppgaven ved å trykke «Lever inn».
 6. Husk å sende kvittering til deg selv etter du har levert.
 7. Logg så ut av WISEflow og andre sider du har brukt.
 8. Slett alle filer du har opprettet, og tøm papirkurven på PC-en.

Om du har spørsmål eller tekniske problemer så ikke nøl med å rekke opp hånden slik at vi kan hjelpe deg!

UiT ønsker at studenter med tilrettelegging på eksamen skal levere besvarelsen i WISEflow på lik linje med kandidater uten tilrettelegging. For å gjøre dette har vi endret litt på gjennomføringen av eksamen for de som bruker Lingdys under eksamen. Du har derfor fått låne en PC av UiT som har installert programmene Word og Lingdys. Disse programmene må åpnes før du logger på WISEflow. En teknisk vakt som er i lokalet skal hjelpe deg med dette. All tekst skal skrives i Word og limes så inn i nettleser, men om du bruker tekstopplesningsverktøyet så fungerer dette utenfor Word også

 Brukerveiledning for eksamensgjennomføring med Lingdys 

 1. Start opp programmene Word og Lingdys på datamaskinen du har fått utdelt. En teknisk vakt kan hjelpe deg med innlogginger om det skulle være behov for.
 2. Gå til https://europe.wiseflow.net/ > velg «logg inn» øverst til venstre > velg «søk etter institusjon» > skriv inn «UiT Norges arktiske universitet» under institusjonsnavn og logg så på med din UiT-brukerkonto
 3. Trykk på dagens eksamen under «deltaker»-fanen slik at du får opp nedtellingsklokken.
 4. Når eksamen starter vil dagens passord bli gitt ut, skriv da inn dette i passordfeltet for å få tilgang til oppgaven.
 5. For at Lingdys skal fungere må all tekst skrives i Word. Teksten limes så inn i nettleseren din slik at den blir en del av besvarelsen din
 6. Du er selv ansvarlig for å lagre dokumentet underveis under eksamen. Dokumentet skal lagres på «Skrivebord».

 Innlevering 

 1. Rekk opp hånden og gi beskjed om at du er klar til å levere.
 2. Husk å sende kvittering til deg selv etter du har levert.
 3. Logg så ut av WISEflow og andre sider du har brukt.
 4. Slett alle filer du har opprettet, og tøm papirkurven på PC-en.

 Om du har spørsmål eller tekniske problemer så ikke nøl med å rekke opp hånden slik at vi kan hjelpe deg!


Endret: 30.08.2023, av Line Gaare-Hansen

Dersom du ønsker en veiledningssamtale knytta til tilrettelegging på eksamen, kan du melde fra her. Du vil da bli oppringt av en som arbeider med tilrettelegging på eksamen.
Dersom du ikke er registrert som student ved UiT enda, kan du kontakte oss her.


Endret: 14.08.2023, av Line Gaare-Hansen

Svar på søknad sendes ut via:
•Digital postkasse dersom du har det
•Eller via ordinær post dersom du ikke har din digitale postboks (Digipost eller e-Boks).

Du får svaret ditt raskere dersom du har en digitale postboks.


Endret: 17.08.2023, av Line Gaare-Hansen

Har du spørsmål om tilrettelegging på eksamen, finner du kontaktinformasjon her. Dersom du ønsker en veiledningssamtale knytta til tilrettelegging på eksamen, kan du melde deg her. Du vil da bli oppringt av en som arbeider med tilrettelegging på eksamen.

Ta kontakt med kontaktpersonene på fakultetene ved behov for tilrettelegging i studiehverdagen.

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Det helsevitenskapelige fakultet

Ta kontakt med oss på tilrettelegging@helsefak.uit.no 

Det juridiske fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Ta kontakt med oss på studie-nt@hjelp.uit.no
 

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Avdeling for forskning, utdanning og formidling

RESULT

 • Kontakt enheten, tlf. 77 64 65 58

Studentrådgivninga

Studier med støtte

Studentsamskipnaden/Boligkontoret

Avdeling for bygg og eiendom

Universitetsbiblioteket (UB)

Studentparlamentet

 • Kontakt på telefon 92652333/77644589 eller e-post au@sp.uit.no

Avdeling for IT

 

Kontaktpersonene kan kontakte Line Gaare dersom de har behov for hjelp i arbeidet med individuell tilrettelegging i studiehverdagen.I UiTs Handlingsplan for universell utforming og individuell tilrettelegging for studenter ved UiT 2021 - 2024 er det definert mål og tiltak for tilrettelegging. 

Læringsmiljøutvalget har ansvar for å føre tilsyn med universitetets oppfølging av handlingsplanen. Studenter som er innvilget ekstra tid på skriftlig skoleeksamen, får tilsvarende ekstra tid når eksamen er gjort om til hjemmeeksamen. Det samme gjelder for studenter som har fått innvilget tid til hvile og tid til å amme sitt barn. Dette gjelder hjemmeeksamen der ut- og innlevering av oppgave er samme dag.

Studenter som er innvilget skrivetid, hviletid eller ammetid, får tildelt 20 minutter ved hjemmeeksamener som varer inntil 3 timer, 30 minutter ved eksamener som varer fra 3 og opp til 5 timer og 1 time på eksamener som varer i 5 timer eller mer. 

Dersom du er innvilget lydfil på skriftlig skoleeksamen og har behov for dette på hjemmeeksamen, bes du kontakte Eksamenstjenesten UiT. Kontakt oss via brukerportalen TOPdesk.

Tilretteleggingstiltak som enerom, lite eksamensrom, pc og heve/senke-bord utgår når eksamenen ikke avholdes på campus. Dersom du får problemer på grunn av dette, bes du kontakte oss via brukerportalen TOPdesk. 


Endret: 04.03.2022, av Line Gaare-Hansen

Informasjon til studenter om ekstra tid på hjemmeeksamen på flere dager

Dersom du har eksamener som varer over 2 uker og har behov for ekstra tid, bes du kontakte oss via  brukerportalen TOPdesk eller via email: E-post til eksamen ved UiT


Endret: 07.04.2021, av Line Gaare-Hansen

Studenter i høyere utdanning som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan søke om ekstrastipend fra Lånekassen.


Endret: 16.02.2022, av Line Gaare-Hansen

UiT og Lingit arrangerer studentkurs i god bruk av Lingdys for Windows og Lingdys for Mac den 12. oktober. Les mer og meld deg på her . Frist for påmelding er 8. oktober.
Har du lese- og skrivevansker? Som student kan du få tekstprogrammet Lingdys på din private pc. Du kan også få bruke tekstprogrammet på dine eksamener. Mer informasjon om hvordan du søker om Lingdys finner du på våre nettsider.


Endret: 18.10.2023, av Lars Nordmo