Avdeling for IT


Avdeling for IT ved UiT skal være en digital drivkraft for kunnskap ved å gjøre studenter og ansatte gode til å utnytte digitale verktøy i utdanning, forskning og formidling. 

Gjennom å øke ITAs og UiTs endringshastighet på digitale løsninger og nye behov, og gjennom delings- og samhandlingskultur, vil ITA levere helhetlige, sammenhengende og effektive løsninger for å nå målet.

UiT har flere digitale partnere som jobber i skjæringspunktet mellom IT-avdelingen og fagmiljøene, se mer informasjon her.

Digitalt læringsmiljø

Digitale forsknings- og formidlingstjenester

Digital arbeidshverdag

Dokumentasjonsforvaltning

Informasjonssikkerhet og personvern

IT-brukerstøtte

Ansatte ved Avdeling for IT:

[Loading...]


Arrangementer


Excelkurs nummer 3

5. oktober     13:15     https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTJiZTM1NmUtN2JmMi00ZjhmLWFlZGEtY2M1NzQ1NzM2MWVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%2295a36e93-c041-40a7-b86f-a0d4686f75ee%22%7d     Digitalt    

Teamskurs - Samhandling

12. oktober     13:15     https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWRiZWJjMjEtMTgzYi00MzZlLTk0MmYtMWQzNmY0NTdjMzIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e7f212d-74db-4563-a57b-8ae44ed05526%22%2c%22Oid%22%3a%2295a36e93-c041-40a7-b86f-a0d4686f75ee%22%7d     Digitalt