Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet


UiT har en sterk forpliktelse til å tilby utdanning av topp kvalitet og et inkluderende læringsmiljø. Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet (SeLU) står i spissen for denne innsatsen ved å ha et koordinerende ansvar, samt ved å tilby veiledning og støtte til fakultet/enheter og ledelse.

Vårt arbeid favner bredt, og inkluderer aktiviteter som:

  • Systematisk kvalitetsarbeid og forvalting av regelverk knyttet til høyere utdanning
  • Skikkethetsvurderinger
  • Akkreditering og godkjenning av nye studietilbud
  • Læringsmiljø
  • Universell utforming av utdanningsaktivitet og tilrettelegging
  • Samarbeid med arbeids- og næringsliv
  • Koordinere tilbud innen etter- og videreutdanninger, fleksibel utdanning og livslang læring
  • Innovasjon og entreprenørskap i utdanning
  • Støttetjenester innen ekstern finansiering av utdanning og utdanningsprosjekter, samt drift av det interne virkemiddelapparatet for utvikling av nye undervisnings- og vurderingsformer ved UiT
  • Analyser av utdanningsdata for å kunne bidra til kunnskapsbaserte forbedringerKvalitetssystem for utdanning ved UiT

UiT Talent

Statistikkportalen (innlogging)

Ansatte ved Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet:

[Loading...]