Seksjon for økonomi NT-fak


Denne seksjonen har ansvar for alle tilsettinger ved fakultetet, personalarbeid og HMS ved fakultetet, samt å forvalte bevilgnings- og BOA-økonomien ved fakultetet. De overordnete mål for utviklingen av personalet ved NT-fakultetet:

  • Fakultetets tekniske og administrative tjenester skal tilpasses faglige behov
  • Instituttlederrollen skal videreutvikles og instituttledere skal gjennomgå lederopplæring
  • Andelen kvinnelige faglige ansatte skal være 30 %
  • Fakultetet skal ha et meget godt arbeids- og læringsmiljø

Informasjon for ansatte finnes på INTRANETT.

Bidrag- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA):

Økonomiseksjonen budsjetterer og implementerer eksterne prosjekter i økonomisystemet. I tillegg rapporteres det til prosjektleder og til eksterne finansieringskilder.  Det faktureres eksterne finansieringskilder, og  prosjektbevilgninger til partnere videreformidles.

Bevilgningsøkonomien:

Budsjett fordeles iht faktultetes interne budsjettfordelingsmodell. Det budsjetteres i nært samarbeid med instituttledelsene. Det følges opp på frie og bundne midler (protyper) iht gjeldende økonomimodell ved UiT.

Ansatte ved Seksjon for økonomi NT-fak:

[Loading...]