Fakultetsledelse og stab Jurfak


Fakultetsstyret
Fakultetsstyret er øverste organ ved fakultetet og har det overordnede ansvaret for fakultetets virksomhet. Styret består av 9 medlemmer, som velges for fire år av gangen. Studentrepresentantene og de midlertidig ansatte velges for ett år. Styret ledes av en ekstern styreleder, justitieråd Kristina Ståhl. Dekan er styrets sekretær.

Fakultetsledelsen
Dekanen er fakultetets øverste daglige leder.  I tillegg består fakultetsledelsen av prodekan for forskning, prodekan for undervisning og fakultetsdirektøren med administrativ stab.


Dekan: Tore Henriksen
Prodekan forskning: Petri I. Keskitalo
Prodekan utdanning: Signe V. Busch
Fakultetsdirektør: Øyvind Edvardsen
   
   

Fakultetsstyret

Forskningsutvalget

Studieutvalget

Ansatte ved Fakultetsledelse og stab Jurfak:

[Loading...]