Fakultetsadministrasjon ved HSL-fak


Fakultetsadministrasjonen

- har ansvar for all forvaltning innen rekrutteringsstillinger og ph.d.-utdanning ved fakultetet, søknader om FOU-terminer (krever innlogging) og Cristin
- gir støtte til studiekvalitetsarbeid for studietilbud til ulike målgrupper, mentorordning og  tilrettelegging i studiehverdagen.
- utfører oppgaver og bidrar med tjenester for hele fakultetet innenfor områdene:
personal og organisasjon
HMS og beredskap
informasjonssikkerhet (og personvern)
à liste opp hver enkelt tjeneste
for ansatte, se utfyllende informasjon på intranett

- regnskap og innkjøp er bindeledd på tvers av nivåer som yter tjenester og gir råd til institutt/senter og ansatte innenfor innkjøps- og regnskapsområdet. Dette omfatter blant annet innkjøp og produksjon av innkjøpsordrer, fakturabehandling, fakturering og omposteringer. 
- tilbyr administrativ støtte til vitenskapelig ansatte med søknader om ekstern finansiering og prosjektforvaltning. Dette inkluderer, søknadsstøtte og budsjettering, prosjektoppstart, prosjektdrift og rapportering.
- skal utvikle tjenester og yte service for alle fakultetets enheter innen budsjettering, økonomistyring og rapportering for bevilgningsøkonomien
- har overordnede ansvar for koordinerende arbeidet knyttet til studentrekruttering, studiestart og uteksaminering

Ansatte ved Fakultetsadministrasjon ved HSL-fak:

[Loading...]