Industriell elektronikk, ingeniør - bachelor

STUDIESTED: Narvik, Alta
Industriell elektronikk.jpg

Alta: Første studieår tilbys også i Alta, 2. og 3. studieår tas ved UiT i Narvik. Søknadskode 186 024.

Vi omgir oss med mengder av store og små gjenstander som styres av elektronikk. Nå kan du bli en av dem som forstår hvordan disse virker. I studiet vil du lære å konstruere, drifte, programmere, vedlikeholde elektronikk og datamaskiner og hvordan kommunisere data over korte eller lange avstander - for en uendelighet av formål. Du vil gjøre deg attraktiv innenfor en stor sektor av næringslivet som driver med elektroniske systemer - nasjonalt eller internasjonalt.

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Narvik Alta
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i ingeniørfag innen elektrofag
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + HING
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:Narvik og Alta: 186 024
Søk studiet

Det første året domineres av grunnleggende fag, men allerede i vårsemesteret foregår innledende elektrisitetslære. I det andre året starter elektronikk studiene på alvor med analog og digital elektronikk på en teoretisk og praktisk nivå inkludert komponentlære og produksjon av elektroniske kretser. Videre inngår kommunikasjonsteknikk og programmering av mikrokontrollere, logiske styringer, mikroprosessorer og datamaskiner. I det tredje året inngår mer om programmering av elektronikk, signalbehandling, kommunikasjon og styring og bruk av programvare for prosessovervåking, i tillegg til valgfag. Siste semester på Bachelor domineres av selvstendig arbeid i hovedoppgaven.

En kandidat med fullført og bestått 3-årig bachelorgrad i elektrofag skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskaper

 • Etter endt studium skal kandidaten ha en bred kunnskapsbase som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget for relevante samfunnsbehov og økonomiske hensyn.
 • Kandidaten har kunnskap om teknologiens historie og utvikling med vekt på elektronikk, ingeniørens rolle i samfunnet og konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.
 • Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid, relevante metoder og arbeidsmåter innenfor elektronikk-teknologi.
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper innen matematikk, naturvitenskap - herunder fysikk og kjemi.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om elektriske og magnetiske felt, bred kunnskap om elektriske komponenter, kretser og systemer.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper innenfor elektronikk, elektronisk kommunikasjon, struktur og protokoll for ulike datanett, mikrokontrollerteknikk og flere programmeringsspråk.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger vedrørende elektronikk-teknologi og begrunne sine valg.
 • Kandidaten har ferdigheter for bruk av elektronisk instrumentering og programvare.
 • Kandidaten kan beregne grunnleggende størrelser i elektriske kretser.
 • Kandidaten kan utforme elektriske og elektroniske kretser for ulike formål.
 • Kandidaten kan programmere en mikrokontroller.
 • Kandidaten kan beregne elementære størrelser for ulike kommunikasjonsformer og utforme teknologi for bestemte applikasjoner.
 • Kandidaten kan grunnleggende programmering: VHDL, Assembly, C++, PLS og Matlab.
 • Kandidaten kan designe, simulere og produsere kretskort for ulike elektriske kretser.
 • Kandidaten kan implementere algoritmer for signalbehandling.
 • Kandidaten behersker metoder for måling og feilsøking.
 • Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre ingeniørfaglige prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team.
 • Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling, kvalitetssikring og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og løsninger.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
 • Kandidaten kan formidle kunnskap innenfor elektronikk-teknologi til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.
 • Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse egen faglig utøvelse til den aktuelle arbeidssituasjon.
 • Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk eller 1-årig forkurs for ingeniører.
Fristen for å søke om opptak på grunnlag av realkompetanse er 1. mars. Kunnskaper tilsvarende kravet til matematikk og fysikk må dokumenteres i form av kompetansebevis/karakterutskrift. All dokumentasjon (arbeidsattester, fagbrev, eksamener mv.) må lastes opp innen søknadsfristen. Unntak er eksamener/praksis som avvikles i løpet av våren - som kan ettersendes innen 1. juli. Mangler du forypningen i matematikk og/eller fysikk anbefaler vi deg å søke om plass på 1-årog Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning (søknadsfrist 15. april via lokal søknadsweb på uit.no).

Søkere til Bachelor i ingeniørfag - Industriell elektronikk, studiested Alta må velge søknadskode 186 024 (Narvik). Opplegget er da at første studieår tas i Alta og fullføres med 2. og 3. studieår på campus i Narvik. Etter søknadsfristen 15. april vil det bli sendt ut nærmere orientering om valg av studiested.

Studiet tilbys også som Y-vei og 3-semester studiested Narvik. Søknad via lokal søknadsweb på uit.no

Arbeidsformer

De fleste fagene er basert på tradisjonell klasseromsundervisning, løsning av individuelle øvingsoppgaver og samt laboratorieøvinger. Øvingsoppgaver kan være frivillige eller obligatoriske. I tillegg benyttes også 'læring gjennom prosjektarbeid' i stor grad. Prosjektgruppen jobber fram en prosjektrapport som presenteres for faglærer, sensor og eventuelt medstudenter. Slike prosjektoppgaver kan være basert på laboratorieforsøk, prosjekteringsoppgaver eller lignende. I den avsluttende hovedoppgaven (20 studiepoeng) arbeider studentene i grupper på 2-3 personer. Under fanen «Oppbygging av studiet» finner du studieplan og emnebeskrivelser.

Vurderingsformer

Det kan benyttes ulike vurderingsformer i de forskjellige emnene. I de fleste emnene benyttes skriftlig individuell eksamen som hovedvurderingsform. I tillegg til skriftlig individuell eksamen arrangeres ofte obligatoriske øvinger/prosjekter (individuelle eller i gruppe) som en del av den endelig karakteren. Enkelte emner benytter mappevurdering og prosjekter.

Studiestedet har kontakt med flere utenlandske høgskoler og universiteter, og flere av våre tidligere studenter har oppholdt seg i perioder ved slike utdanningsinstitusjoner.

Fakultetet hjelper til med å legge slike opphold til rette for interesserte studenter, slik at disse utenlandsoppholdene kan inngå som en del av utdanningen ved UiT i Narvik.

Med utdanning i elektronikk åpner seg muligheter innen mange ulike felt innenfor offentlig og privat sektor. Som eksempel innen olje- og gassindustri finnes National Oilwell og Statoil, innen industri og produksjon finnes bedrifter som ABB, Crawford, Nammo, Statnett/Statkraft, Kongsberg-gruppen med mange underavdelinger som Maritime, Defence Systems, Satellite Service, Protech Systems og Oil & Gas Technologies, innen utvikling finnes CERN, ARM, FFI og Rada, innen telekommunikasjon finnes Nkom og Telenor, innen transport finnes Jernbaneverket, Avinor og TTS. Som ingeniør kan du finne veien til konsulentselskaper, sykehus eller andre offentlige virksomheter og mye mer.

Etter endt bachelorutdanning kan det bygges videre på utdanningen med en toårig Master i Teknologi/Sivilingeniør innen Elektroteknikk eller Satellitteknologi ved UiT i Narvik eller ved andre universitet eller høgskoler.

En påbygning innen økonomi og ledelse (PØL) ved UiT i Narvik er også mulig.Kontakt

Henriksen, Hilde


Universitetslektor
Telefon: +4776966430 h.henriksen@uit.no

Inger Hunstad Karlsen


Seniorkonsulent
Telefon: +4776966156 inger.karlsen@uit.no

Møt ingeniøren
Ingeniører lager nye teknologiske løsninger på en rekke områder. Les mer her.

Skip to main content