vår 2024
STE-2605 Lineære systemer og reguleringsteknikk - 10 stp

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Innhold

LTI-systemer:

 • Dynamiske system som differensialligninger
 • Laplace-transformen
 • Transferfunksjoner

Tidsrespons:

 • Poler og nullpunkt
 • Første og andre ordens systemer
 • Dempet respons
 • Høyere ordens systemer
 • Effekt av ulineariteter

Skjematisk representasjon av systemer:

 • Blokkdiagram
 • Signal/flyt-graf
 • Mason's regel

Stabilitet:

 • Kategorisering av stabilitet
 • Klassifisering av stabilitet
 • Routh-Hurwitz stabilitetskriterium

Stasjonærrespons:

 • Systemtyper
 • Spesifikasjoner for stasjonært avvik
 • Stasjonært avvik og forstyrrelser
 • Sensitivitet

Matematisk modellering:

 • Elektriske kretser
 • Translaterende mekaniske systemer
 • Roterende mekaniske systemer
 • Elektromekaniske systemer
 • Termiske systemer
 • Massesystemer
 • Ulineariteter og liearisering

Root Locus:

 • Definisjon av RL
 • Tegning og avlesning av RL

Regulatordesign med Root Locus:

 • Kompensering med kaskadekobling
 • Forbedring av stasjonærrespons (PI, Lag)
 • Forbedring av transientrespons (PD, Lead)
 • Regulatordesign (PID, Lag-Lead)
 • Kompensering med tilbakekobling

Frekvensrespons:

 • Bode-diagram og Nyquist-diagram
 • Nyquist's stabilitetskriterium
 • Forsterkningsmargin og fasemargin
 • Relasjoner mellom åpen og lukket sløyferespons
 • Stasjonært avvik og frekvensrespons
 • Systemer med tidsforsinkelser
 • Eksperimentell modellering

Regulatordesign med frekvensrespons

 • Kaskaderegulering
 • Kompensering med Lag, Lead og Lag-Lead

Praktisk reguleringsteknikk:

 • Regulatorinnstilling med Ziegler-Nichols og Åstrøm-Hagglund
 • Parameterstyrt PID-regulering
 • Integrator windup
 • P-spark og D-spark
 • Målestøy og filtrering
 • Diskretisering og tidsdiskret PID
 • Tidsforsinkelser

Anbefalte forkunnskaper

TEK-1504 Fysikk, TEK-1507 Matematikk 1, TEK-1516 Matematikk 2

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten har kunnskap om:

 • grunnleggende reguleringsprinsipper og strukturer for regulering av lineære systemer, samt standard inngangssignaler for systemanalyse
 • generelle transferfunksjoner av n’te orden
 • generelle transferfunksjoner av første og andre orden, og sammenhengen mellom transientrespons og polplassering
 • blokkdiagram og signaflytdiagram som verktøy for representasjon av lineære systemer
 • Kategorisering av stabilitet, og sammenheng med naturlig respons, polplassering og koeffisienter i transferfunksjonen
 • stasjonærrespons (stasjonært avvik) og sammenheng med systemtyper.
 • bruk av fysiske lover for modellering av fysiske systemer
 • Root locus som verktøy for systemanalyse
 • om PID-regulatoren og Passiv PID (lag/lead)
 • Kunnskap om frekvensrespons, Bode-diagram og Nyquist-diagram, samt stabilitetsmarginer (forsterkningsmargin og fasemargin)

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • utlede transferfunksjoner fra differensialligninger
 • beregne parametre i transferfunksjoner, poler og nullpunkt, og transientrespons
 • tegne og redusere blokkdiagram og signalflytdiagram
 • analysere stabilitet av lineære systemer
 • angi systemtype og beregne størrelse på stasjonært avvik.
 • modellere fysiske systemer teoretisk og eksperimentelt (lab)
 • bruke Root locus for å analysere lineære systemer
 • utføre trivielt regulatordesign ved hjelp av Routh-Hurwitz
 • designe PID-regulatorer ved hjelp av Root locus
 • lese av Bode-diagram og Nyquist-diagram, beregne transientrespons og stasjonærrespons ved hjelp av Bode/Nyquist, samt anvende Nyquist’s stabilitetskriterium
 • designe av lag/lead-kompensator ved hjelp av frekvensrespons
 • utføre eksperimentell innstilling av PID-regulatorer, samt håndtere praktiske problemer i reguleringsteknikk

Kompetanse:

Kandidaten har generell kompetanse på:

 • anvendelse av reguleringsteknikk i samfunnet
 • systemteori og systemtenkning i designprosesser
 • lineære systemer som representasjon av fysiske system
 • metodevalg for matematisk modellering
 • metodevalg for analyse av lineære systemer
 • metodevalg for regulatordesign for lineære systemer
 • Bruk av simuleringsverktøy (Matlab/Simulink) for analyse og simulering av lineære systemer (gjennomgående i alle moduler)

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, regneøvinger og prosjekt.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Oppgave 08.05.2024 14:00 (Innlevering) 25/100 A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen 04.06.2024 09:00
75/100 5 Timer A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Mer info om vurderingsform oppgave

Individuell prosjektoppgave

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjonseksamen blir arrangert
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: STE-2605
 • Tidligere år og semester for dette emnet