Illustrasjonsbilde

Søking og opptak


Lurer du på når du får svar på søknaden din? Eller hva slags dokumentasjon som kreves? Kan man reservere studieplassen sin? Kan man søke etter søknadsfrist? Alt dette og mye annet får du svar på hvis du klikker på boksen som heter: Mer om opptak

De fleste studieprogram er søkbare fra 1. februar og 1. september. NB: Noen få program åpnes for søking tidligere på grunn av tidligere søknadsfrister, sjekk i studiekatalogen

Har du spørsmål om semesterregistrering, studiestart, pensumlister eller lignende, finner du all informasjon du trenger her.

Skal du søke opptak til en grunnutdanning? I så fall skal du i de aller fleste tilfeller søke gjennom Samordna opptak, med mindre du søker opptak til et program som har oppstart i januar. I så fall skal du søke i UiT sin egen søknadsweb.

Hva er en grunnutdanning? Dette er utdanninger du kan starte på direkte etter videregående skole: Årsstudium, bachelorgradsprogram, integrerte mastergradsprogram (5-årig) eller profesjonsutdanninger (medisin og psykologi). 

Her kan du selv sjekke din poengsum (gjelder fra 2006, reform K06).

På programsiden til studieprogrammet finner du utfyllende informasjon om opptakskrav til det konkrete programmet, og informasjon om hvor du skal søke opptak. Alle våre programmer finner du i studiekatalogen.

Særskilt angående ingeniørutdanninger:

Følgende grunnutdanninger skal du søke gjennom UiTs søknadsweb: Bachelor ingeniør via Y-veiordningen og bachelor ingeniør via 3-semesterordningen. Viktig: Dersom du er kvalifisert til bachelor ingeniør på ordinær måte søker du ordinært opptak via Samordna opptak. Er du ikke kvalifisert på ordinær måte, kan du sjekke om du er kvalifisert via Y-vei eller 3-semesterordning.Opptak til grunnutdanninger på grunnlag av generell studiekompetanse er regulert av Forskrift om opptak til høgre utdanning. 

Det finnes ulike veier til generell studiekompetanse. Du kan lese mer om dette på nettsidene til Samordna opptak.

Det finnes også alternative veier til opptak til noen studier gjennom forkurs, 3-semesterordning, realfagskurs, y-vei eller teknisk fagskole. Les mer om dette på Samordna opptak. Hvordan du søker på disse kan du lese mer om her.

Enkelte studieprogram ved UiT har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Kravene står spesifisert på hvert enkelt studium i studiekatalogen.

For fullstendig oversikt over alle spesielle opptakskrav og kravkoder kan du finne oversikten hos Samordna opptak.Søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret og som ikke har generell studiekompetanse, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Hva er realkompetanse?
Realkompetanse er kunnskap som man har fått gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på annen måte. Dette er regulert i Forskrift om opptak til høyere utdanning § 3-1. 

UiT har videre sin egen bestemmelse om krav til realkompetansesøkere i Forskrift om opptak til UiT § 11.

Hvem kan søke om realkompetanse?
Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre i opptaksåret, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Søkere som har generell studiekompetanse kan ikke søke om opptak på bakgrunn av realkompetanse. 

MERK: Det er kun mangel på generell studiekompetanse som kan gi opptak på bakgrunn av realkompetanse. Du  likevel dekke eventuelle spesielle opptakskrav på det enkelte studieprogrammet. 

Hvordan vurderes realkompetanse?
Gjennom en helhetlig vurdering skal søkerens kvalifikasjoner vurderes i forhold til studiet man søker opptak til. Søkeren må ha de nødvendige faglige forutsetninger for å kunne gjennomføre det aktuelle studiet, uten å ha generell studiekompetanse.

Vi gjør oppmerksom på at vurderingen er skjønnsmessig og at hvert enkelt lærested definerer selv hva som gir realkompetanse for egne studier. Vurderingen kan derfor bli forskjellig ved ulike læresteder.


Hva må du dokumentere ved søknad om realkompetanse?
1 - Som realkompetansesøker må du gjøre rede for din motivasjon for å søke opptak til det aktuelle studiet. I tillegg må du skrive en egenvurdering hvor du gjør rede for dine kvalifikasjoner for å gjennomføre studiet. Motivasjon/egenvurdering skrives på et eget ark og lastes opp sammen med dokumentasjon på utdanning, praksis o.l. Vi gjør oppmerksom på at din søknad ikke vil bli vurdert dersom du ikke sender inn egenvurdering/motivasjon.

2 - Norsk og engelsk tilsvarende Vg1 (GK fra R94). Dokumenteres med originalt kompetansebevis eller vitnemål. Annen dokumentasjon kan etter vurdering også godtas.

3 - All utdanning, praksis og andre forhold som skal legges til grunn for vurderingen må dokumenteres. Arbeidskontrakter godkjennes ikke som dokumentasjon på yrkespraksis.

Arbeidsattester må lastes opp i JPEG- eller PDF-format (ikke Word-fil). En godkjent arbeidsattest må inneholde følgende:

- Periode (startdato og eventuell sluttdato eller bekreftelse på at du fortsatt er i stillingen)

- Omfang (stillingsprosent eller timeantall)

- Beskrivelse av arbeidsoppgavene

- Dato, signatur og stempel fra arbeidsgiver

- Selvstendig næringsvirksomhet dokumenteres med attest fra likningskontor og foretaksregisteret (Brønnøysundregistrene).

Hvis du skal dokumentere utdanning, må du laste opp originale vitnemål eller kompetansebevis. Skjermdump fra vitnemålsdatabasen godkjennes ikke. Du kan ta bilde av vitnemålet og laste det opp så lenge hele dokumentet er synlig og lesbart. Vitnemål kan ikke lastes opp som Word-fil, men i JPEG- eller PDF-format. 

Omsorg for egne barn dokumenteres med bostedsbevis fra skatteetaten for søkeren og egne barn.

Ved UiT kreves minimum 5 års praksis, omregnet til fulltid. Enkelte studieprogram kan også kreve at praksisen skal være relevant. Inntil to år kan erstattes av relevante studier, videregående, folkehøyskole eller omsorgsarbeid. Unntak kan være presisert i studieplan. 

Enkelte av UiT sine studieprogram har fastsatt anbefalte forkunnskaper eller faglige minstekrav for realkompetansesøkere. Dette er fag og/eller praksis som anses som særlig relevant for at studenten skal kunne klare å gjennomføre studieprogrammet. Dette er beskrevet nærmere i studiekatalogen under de programmene dette gjelder. 


Søknad om opptak
Informasjon om søknadsfrist og hvor du søker opptak (lokalt opptak eller Samordna opptak) finner du under hvert studium i studiekatalogen.

Vi gjør oppmerksom på at søknadsfristen er 1. mars for grunnstudier som har oppstart om høsten og som har opptak via Samordna opptak.

Søkere som tas opp på grunnlag av realkompetanse får kun studierett til det studieprogrammet eller de enkeltemnene de er tatt opp til. Enkeltemnestudenter gis i tillegg studierett til ex. phil. og ex. fac. Du må søke om nytt opptak dersom du ønsker opptak til andre studier senere.For å få særskilt vurdering, må du dokumentere at de faktiske kunnskapene du hadde da du gikk på videregående skole var bedre enn karakterene dine viser.

Det er ikke en vurdering av om du fikk brukt potensialet ditt da du gikk på skole. 

Du kan lese mer om særskilt vurdering på Samordna opptak sine nettsider.Dersom du på grunn av spesielle omstendigheter ikke får tatt eksamen i videregående skole i vårsemesteret kan du søke om betinget opptak. Les mer om dette på Samordna opptak.Hvis du ikke er i stand til å dekke enkelte av kravene til generell studiekompetanse og ikke fyller mer enn 24 år i søknadsåret, kan du i helt spesielle tilfeller få unntak fra kravet om generell studiekompetanse.

Les mer om dette på Samordna opptak.Opptak til to-årige eller erfaringsbaserte mastergradsprogrammer ved UiT er regulert av Forskrift om opptak til UiT § 12. 

Søknad leveres innen søknadsfrist i UiTs søknadswebI tillegg til generell studiekompetanse, så må du ha:
•Oppnådd bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang eller utdanning sm i henhold til § 3-5 i lov om universiteter og høgskoler, er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.
•Eventuelle fag, emner og emnegrupper fastsatt som krav i studieplanen for det aktuelle mastergradsstudiet.
•Eventuelle særlige faglige minstekrav fastsatt i studieplanen.
•Eventuelle særkrav fastsatt i studieplanen.

Mange av våre mastergradsprogram krever at du har gjennomsnittskarakter C for å være kvalifisert for opptak. 

Detaljerte opptakskrav finner du på hvert enkelt mastergradsprogram ved å søke det frem i studiekatalogen.I noen tilfeller kan det være mulig å få tidlig opptak til mastergradsprogram. Dette reguleres av Forskrift om opptak til UiT § 8

Det kan gis tidlig opptak til kvalifiserte søkere som har en poengsum høyere enn en anslått poenggrense. Universitetet anslår poenggrensen i forbindelse med tidligopptaket.


Søkere som ikke kan rangeres på vanlig måte, kan likevel gis tidlig opptak til åpne studier, altså studier som ikke er adgangsregulerte.

For å bli vurdert til tidlig opptak må du:

1: Søke innen 1.mars 

2: Være kvalifisert på søknadstidspunktet

3: Komme over anslått poenggrense på det aktuelle studieønsket

Dersom du kan innvilges tidlig opptak vil du i uke 20 motta en tilbudsgaranti. Denne sendes til deg på den epostadressen du har oppgitt i søknaden din. Selve tilbudet vil du få 6.juli.

Dersom du får tilbudsgaranti på mer enn ett mastergradsprogram ved UiT vil du kun få tilbud på ditt høyest prioriterte studieønske. Det vil si at dersom du får mer enn en tilbudsgaranti, vil du likevel ikke få mer enn ett tilbud om studieplass.

Etter at du har mottatt selve tilbudet 6.juli må du selv sørge for at du takker ja til tilbudet i søknadsweb innen fristen som oppgis. Betinget tilbud:

Dersom du er i ferd med å fullføre bachelorgraden din er siste frist for å dokumentere fullført grad 1.juli. 

Dersom du ikke får vitnemålet ditt innen 1.juli, eller opptaket gjennomføres før 1.juli, vil du kunne få betinget tilbud. Det betyr at du får tilbud om studieplass selv om ditt endelige vitnemål om fullført bachelorgrad ikke er skrevet ut. Betingelsen vil være at vitnemål på fullført bachelorgrad skal foreligge senest innen 1.august. Dersom vitnemålet ikke foreligger innen semesterstart vil du miste studieretten din. 

Dersom du er intern student ved UiT behøver du ikke foreta deg noe, da vurderer vi dette for deg. Dersom du er student ved et annet universitet må du kontakte oss dersom du vet at du får sensur etter 1.juli. 

Betinget opptak (opptak på visse vilkår): 

Opptak på visse vilkår reguleres av Forskrift om opptak til UiT § 14:

(1) Det kan gis opptak på visse vilkår til et åpent mastergradsprogram til søkere som
      a) venter på sensur for emner som skal inngå i opptaksgrunnlaget eller
      b) mangler inntil ett emne eller inntil 10 studiepoeng for å ha fullført en bachelorgrad.
(2) For et åpent mastergradsprogram i teknologi kan det gis opptak til søkere som mangler et tilleggskrav i matematikk eller fysikk på inntil 10 studiepoeng.
(3) Opptak på visse vilkår forutsetter at søkeren avlegger og består de manglende eksamenene ved første mulige anledning og senest innen 1 år. Resultatet av de manglende eksamenene kan ikke være dårligere enn at studenten oppfyller et eventuelt krav om gjennomsnittskarakter. Dersom kravet ikke oppfylles, mister studenten studieplassen ervervet gjennom opptak på visse vilkår.

For søkere med opptaksgrunnlag fra andre institusjoner enn UiT, kreves det skriftlig dokumentasjon fra utdanningsinstitusjonen om at søkeren vil oppnå bachelorgrad eller annet gyldig opptaksgrunnlag ved bestått eksamen. 

Dersom du får opptak på visse vilkår vil du få beskjed om det i tilbudet ditt. Du vil få beskjed om hva vilkåret er, og hvilken frist du har på å dokumnetere at vilkåret er fylt. Dersom vilkåret ikke fylles innen oppgitt frist vil du miste studieretten din. Du har likevel rett til å gjennomføre eksamen i de emnene som er påbegynt. Rangering av søkere til mastergradsprogram reguleres av Forskrift om opptak til UiT § 15 og 16

Kvalifiserte søkere rangeres etter et vektet karaktergjennomsnitt. Dersom søkeren har flere rangeringsgrunnlag, skal poengberegingen som gir høyest rangering benyttes. 

Beregning av karaktergjennomsnittet skal gjøres på bakgrunn av alle karakterer som inngår i opptaksgrunnlaget. Det betyr at alle karakterer som inngår i bachelorgraden din skal telles med. Dette gjelder på opptak til alle våre mastergradsprogram. 

Ved karakterlikhet skal det underrepresenterte kjønn prioriteres. I øvrige tilfeller av karakterlikhet skal det foretas loddtrekning. 

Her finner du mer detaljert beskrivelse av rangeringsregler og utregning av karaktergjennomsnitt ved opptak til master ved UiT.UiT tilbyr en rekke etter- og videreutdanningsemner (EVU-emner). Disse er søkbare i egen søknadsportal: EVUwebEtterutdanningskurs:

Dette er kurs som ikke er studiepoenggivende og dermed heller ikke har egne opptakskrav. Her registrerer man seg som deltager, og får kursbevis etter endt kurs.

Videreutdanningsemner:

Videreutdanningsemner er studiepoenggivende, og kan være både på lavere grad og høyere grads nivå. Disse kan ha ulike opptakskrav, disse skal stå spesifiert på emnesiden. 

Dersom ikke annet er oppgitt, skal adgangsregulerte EVU-emner rangeres etter loddtrekning blant alle kvalifiserte søkere. 

Etter- og videreutdanningsemner (EVU-emner) følger ikke øvrige frister for opptak, og lyses ut via EVU-web. Det er heller ikke en fast portefølje av emner, og det kan variere hvilke emner som tilbys. Her finner du oversikt over hvilke EVU-emner som tilbys ved UiT. For deg som ikke ønsker å studere til en grad, eller som av annen årsak ikke har anledning til å følge et studieprogram, er det mulig å søke opptak til enkeltemner. Dette forutsetter at emnet kan tas som enkeltemne, og at du dekker opptakskravene til emnet.

For mer informasjon om dette kan du finne oversikt over våre emner i emnekatalogen.

Husk at du må søke opptak til enkeltemner i UiT`s søknadsweb.

Er du allerede programstudent hos oss? Med mindre du er tatt opp på bakgrunn av realkompetanse har du adgang til å melde deg opp til åpne enkeltemner som ikke ligger i studieplanen din. Dette gjelder for emner med søknadskode 9199. Ta kontakt med oss hvis du ikke får meldt deg opp i studentweb, og fortell hvilket emne du ønsker å ta. 

Eksamen i nedlagte emner: Når et emne legges ned, er det mulig å ta eksamen kun en gang ett år etter at emnet er lagt ned. Dette reguleres av forskrift for studier og eksamener ved UiT § 29. Dette kan du lese mer om her.Slik fungerer det:

1: Sjekk emnekatalogen for å finne ut hvilket emne du vil ta (det er mulig å ta flere). Sjekk om emnet kan tas som enkeltemne, og om det skal gå kommende semester. Sjekk hvilken søknadskode som gjelder.

2: Søk opptak til enkeltemner (se oppskrift lenger ned på siden). Husk at du selv kan sjekke i UiTs søknadsweb om du er registrert med generell studiekompetanse.

3: Vær sikker på at du har dokumentert opptakskravene knyttet til de ulike emnekodene (se beskrivelse lenger ned på siden). Sjekk fanen: Mine dokumenter i søknadsweb for å se hva du har lastet opp fra før.

4: Vent på svar. Når søknaden din er behandlet vil du få beskjed om resultatet på epostadressen du har registrert i søknadsweb.

5: Hvis du er kvalifisert vil du få tildelt studierett på den søknadskoden du har søkt på (det er mulig med mer enn en studierett). Alle som får studierett på enkeltemner vil få en epost med nærmere informasjon om brukernavn og semesterregistrering.

6: Når du får studierett på en søknadskode på enkeltemner har du tilgang til å melde deg opp på alle emner som er tilknyttet den søknadskoden. Du trenger altså ikke å søke på spesifikke emner. NB: Gjelder ikke de som søker på bakgrunn av realkompetanse.

7: Når du har mottatt epost med brukernavn kan du semesterregistrere deg. Det første du må gjøre er å betale semesteravgift. Faktura genereres i studentweb. Når innbetaling er registrert velger du hvilket emne du vil registrere deg på. Husk at du må registrere deg både til undervisning og eksamen. Når semesterregistrering er fullført vil du få en kvittering på det.

NB: Vil du forbedre karakter på et emne som ikke er mulig å ta som enkeltemne, les mer om det her under fanen Forbedre karakter

Slik søker du opptak:

Du søker om opptak til enkeltemner elektronisk via UiTs søknadsweb.

Følgende søknadskoder og opptakskrav gjelder:
•Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner. Kravkode GENS
Generell studiekompetanse (GSK).


•Søknadskode 9336 - Enkeltemner i realfag, lavere grad. Kravkode REALR2
GSK + matematikk R1 (eller S1+S2) og Matematikk R2 og i tillegg enten Fysikk 1+2 eller Kjemi 1+2 eller Biologi 1+2 eller Informasjonsteknologi 1+2 eller Geofag 1+2 eller Teknologi og forskningslære 1+2.


•Søknadskode 9197 - Enkeltemner i realfag, lavere grad. Kravkode REALFA

GSK + matematikk R1 (eller S1+S2), og enten matematikk R2, eller Fysikk 1+2 eller Kjemi 1+2 eller Biologi 1+2 eller Informasjonsteknologi 1+2 eller Geofag 1+2 eller Teknologi og forskningslære 1+2.


•Søknadskode 9391 - enkeltemner i ingeniørfag, lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner. Kravkode HING
GSK + matematikk (R1+R2) og Fysikk 1.


•Søknadskode 9354 - Enkeltemner i informatikk, lavere grad. Kravkode MATRS
GSK + matematikk R1 eller (S1+S2).

 

Søkere som ikke har GSK og som er 25 år eller eldre, har anledning til å søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Dersom du søker opptak til enkeltemner på bakgrunn av realkompetanse må du i merknadsfeltet oppgi emnekoden på emnet du ønsker å søke opptak til. Eksempelvis godkjenner vi ikke søknader til enkeltemner med formuleringer av typen "søker opptak til 2.semester Statsvitenskap". Du må laste opp motivasjonsbrev for hvert emne du søker opptak til, og du må laste opp motivasjonsbrev hver gang du søker opptak på bakgrunn av realkompetanse. Søkere som tas opp på grunnlag av realkompetanse får kun studierett til det studieprogrammet eller de enkeltemnene de er tatt opp til. Enkeltemnestudenter gis i tillegg studierett til ex. phil. og ex. fac. Du må søke om nytt opptak dersom du ønsker opptak til andre studier senere.

 

•Søknadskode 5000 - Utvalgte enkeltemner for lærere (videreutdanning)

Opptakskrav står oppført på det enkelte emnet

•Søknadskode 5001 - Utvalgte enkeltemner for barnehagelærere (videreutdanning)

Opptakskrav står oppført på det enkelte emnet

Søknadskode 5000 og 5001 brukes kun til emner som uttrykkelig oppgir denne søknadskoden i emnebeskrivelsen.

 

Søknadskode 9191: Eksamen i nedlagte emner

Søknadsfrist:
1. juni for opptak til høstsemesteret.
1. desember for opptak til vårsemesteret.Slik søker du opptak:
Du søker om opptak til enkeltemner elektronisk via UiTs søknadsweb. NB: Husk å skrive i merknadsfeltet hvilket emne du søker opptak til. 

Følgende søknadskode og opptakskrav gjelder:
•Søknadskode 9371 - Enkeltemner på masternivå. I merknadsfeltet må du oppgi emnekoden på emnet du ønsker å søke opptak til. Studierett for enkeltemner på masternivå gis bare for et semester av gangen, og man må søke om opptak for hvert semester dersom man ønsker å ta emner ut over et semester. 
•GSK + oppnådd bachelorgrad eller tilsvarende utdanning som i henhold til Forskrift om opptak til studier ved UiT § 12, kvalifiserer for opptak til mastergradsstudier.

OBS: Vi gjør oppmerksom på at noen emner ikke kan tas av enkeltemnestudenter. Dersom et emne ikke kan tas av enkeltemnestudenter, vil du finne informasjon om dette i emnebeskrivelsen.

Søknadsfrist:
1. juni for opptak til høstsemesteret.
1. desember for opptak til vårsemesteret.

 

English information:

Applicants from EU/EEA can apply for singular courses on masters level taught in English.

Please note: The University does not offer letters of admission for visa seeking applicants to singular courses. Singular courses will not be sufficient to apply for a student visa. This letter will only be sent to our program students. More on how to apply for our English taught programs here.

You apply through the Universitys application portal. IMPORTANT: Please remember to write witch course you are applying for in the note field.

Go to Singular courses, and apply with the application code 9371.

Admission requirements: 

The admissions requirements for singular courses at a masters level, are the same as for a masters program

- Norwegian Higher Entrance Qualifications

- Bachelors degree 

Not all singular courses are available for non-program students. Information in that regard is available here

Application deadline:

June 1st for admission to the fall semester

December 1st for admission to the spring semesterInformation in English below

Slik søker du opptak:
Du søker om opptak til enkeltemner elektronisk via UiTs søknadsweb.

Følgende søknadskode skal benyttes:
•Søknadskode 9301 - Enkeltemner på PhD-nivå.
•Du trenger ikke å oppgi emnekoden i merknadsfeltet, men dersom du vil ta et adgangsbegrenset PhD-emne vil du måtte søke plass på det spesifikke emnet ved å søke undervisningsopptak i studentweb etter at du har fått opptak til enkeltemner, fordi studieretten du får er generell og gir deg adgang til å ta alle PhD-emner som er åpne og tilgjengelig for alle enkeltemnestudenter på PhD-nivå, men den gir deg ikke automatisk plass på adgangsbegrensede PhD-emner. Hvis du ønsker å ta et PhD-emne med særegne opptakskrav eller som bare er åpent for PhD-studenter vil du måtte ta kontakt med fakultetet som emnet tilhører for å bli vurdert av dem og få muligheten til å melde deg opp til emnet.

Hvem må søke om opptak?
•PhD-studenter ved UiT som ønsker å ta et PhD-emne som ikke skal brukes som en del av PhD-graden de tar ved UiT
•PhD-studenter fra andre institusjoner enn UiT. Du må dokumentere at du er PhD-student med en skriftlig bekreftelse fra din institusjon.
•Søkere som har fullført en mastergrad (femårig master eller treårig bachelor + toårig master) men som ikke er PhD-studenter. Må dokumenteres med vitnemål og karakterutskrift.

Søknadsfrist:
1. juni for opptak til høstsemesteret.
1. desember for opptak til vårsemesteret.

English information

How to apply for admission:
To apply for admission for singular courses, please use UiTs application website.


The following course code must be used:
• Course code 9301 – Singular courses at PhD level

We accept applicants from all countries. There are two ways to qualify for singular courses at the PhD level. The first is by documenting that you are currently an active PhD student at an accredited institution of higher learning somewhere in the world by submitting a written confirmation from your institution. The second way is to document knowledge in English that equates to the English requirement in The Norwegian Higher Education Entrance Qualification and either a 3 year (180 ECTS) Bachelor’s degree + a 2 year (120 ECTS) Master’s degree or an integrated 5 year (300 ECTS) Master’s degree. Degrees must be documented by submitting both the diploma, diploma supplement (if one was issued) and transcript of records.

Please note: The University does not offer letters of admission for visa seeking applicants to singular courses. Singular courses will not be sufficient to apply for a student visa. This letter will only be sent to our program students.


You do not need to submit the course code in comments field, unless you want to take an access restricted PhD course. If so you must apply for that specific course by applying for it in StudentWeb (local course administration for all students at UiT, requires log in information that you will be granted at admission), after you have been admitted for individual topics at PhD level. This is necessary because the student right you achieve is a general one and gives you access to take every PhD level individual course, but it does not admit you to the access restricted courses automatically.


If you want to take a PhD level individual course with specific admission requirements, or an individual course that is just available for PhD students, you need to contact the faculty of the specific course to be considered to be qualified. If the faculty finds that you are qualified, they will give you the opportunity to be admitted.


Who has to apply for admission?
• PhD students at UiT that wishes to take a PhD level course which is not going to be a part of the PhD degree they study for at UiT
• PhD students from other institutions than UiT
• Applicants that has achieved a master’s degree (five year master or three year bachelor degree + two year master degree), but isn’t a PhD student


Deadline for application:
June 1st for the autumn semester
December 1st for the spring semester

 Norsk for internasjonale studenter, trinn 3 (NOR-0030) har søknadsfrist 1.november for opptak til vårsemesteret, og 1.juni for opptak til høstsemesteret.

Søknad om opptak:

  • Logg inn i søknadsweb
  • Velg "Interntional Programmes"
  • Velg søknadskategori "Norsk trinn 3 for utenlandske studenter"
  • Velg søknadskode 9042


Opptakskrav og søknadsfrist:
•Se den enkelte emnebeskrivelse.

Slik søker du opptak:

Du søker opptak i EVU-web.

OBS: Enkelte emner for lærere har også opptak via Udir - sjekk emnebeskrivelsen for mer info om søknadsfrist og hvordan du søker.Er du programstudent ved UiT og ønsker studierett til enkeltemner i realfag, ingeniør- eller informatikk på bachelornivå i tillegg? Da kan du kan søke om å få en enkeltemnestudierett ved å ta kontakt med fellestjenesten for opptak via TopDesk

Vi gjør oppmerksom på at du må tilfredsstille opptakskravet for å få en slik studierett.
•Frist for å be om enkeltemnestudierett er 1. februar i vårsemesteret og 1. september i høstsemesteret.
•Vi gjør oppmerksom på at studenter som har fått opptak på bakgrunn av realkompetanse, ikke kan søke.
•Alle som er programstudenter har automatisk studierett til enkeltemner på lavere nivå (ikke realfag, ingeniør- og informatikk) og trenger derfor ikke å søke om å få en slik studierett.Det er mange veier til å bli ingeniør ved UiT Norges arktiske universitet. Det er viktig at du søker i det opptaket som passer dine kvalifikasjoner.

Har du generell studiekompetanse, matematikk R1 + R2, og fysikk 1? Søk om opptak til våre ingeniørutdanninger gjennom Samordna opptak.

Lokalt opptak:
Følgende opptak søker du i UiTs søknadsweb:

Har du generell studiekompetanse, men mangler matematikk R1 + R2 og fysikk 1? Søk om opptak til Realfagskurs eller forkurs i realfag for ingeniør- og sivilingeniørutdanning. Generell studiekompetanse + fullført og bestått realfag kvalifiserer deg til ingeniørutdanningene. Med generell studiekompetanse kan du også søke direkte til bachelor ingeniør via 3-semesterordningen.

Har du fullført yrkesfaglig videregående Vg1 og Vg2? Søk om opptak til Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning. Bestått fullt forkurs kvalifiserer deg til ingeniørutdanninger.

Har du yrkesfag og fagbrev? Søk Y-vei for å få opptak til bachelorprogram.

Under finner du mer informasjon om Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning, Realfagskurs/Forkurs Realfag, Y-vei og 3-semester.Vil du bli ingeniør, og har yrkesfaglig videregående skole? Eller mangler du matematikk og fysikk? Da er forkurs for ingeniør og sivilingeniørutdanning studiet for deg.  

Forkurs for ingeniørutdanning er et ettårig program beregnet på søkere fra yrkesfaglig videregående skole med fagbrev og/eller bestått Vg1 og Vg2.

Forkurset gir grunnlag for å søke opptak til 3-årig ingeniørutdanning og 5-årig sivilingeniørutdanning for søkere som mangler generell studiekompetanse og spesielle opptakskrav i matematikk (R1 + R2) og fysikk 1. Studiet gir ingen studiepoeng.

Fullført og bestått forkurs kvalifiserer til å søke om opptak til alle ingeniørutdanningene i Norge. Søkere med fullt forkurs har også fordelen av å konkurrere i egen forkurskvote
Forkurset gir fullt lån og stipend i Statens lånekasse, men dersom du ikke tar alle fagene vil lån og stipend bli redusert.

Følgende emner inngår:

  • Matematikk med et omfang på 40 % av et helt år
  • Fysikk med et omfang på 25 % av et helt år
  • Kommunikasjon og norsk med et omfang på 25 % av et helt år
  • Teknologi og samfunn med et omfang på 10 % av et helt år

Har du allerede generell studiekompetanse fra videregående, og mangler bare matematikk og fysikk? Da kan du ta Realfagskurs eller Bachelor i ingeniørfag - 3-semester

Opptakskrav:
- 1) Fag-/svennebrev eller bestått Vg1 og Vg2 fra relevant yrkesfaglig studieretning i videregående opplæring, eller
- 2) fylt minst 23 år, fullført grunnskole og ha minst 5 års arbeidserfaring tilsvarende heltid, eventuelt en kombinasjon av arbeidserfaring og utdanning fra videregående skole på til sammen 5 år, eller
- 3) generell studiekompetanse.

Rangering:
Kvalifiserte søkere rangeres etter opptakskravenes rekkefølge:
- 1) Søkere med fag-/svennebrev eller bestått Vg1 og Vg2 fra yrkesfaglig studieretning tildeles 80 % av studieplassene.
- 2) Søkere som er kvalifisert på bakgrunn av fullført grunnskole og 5 års arbeidserfaring tildeles 20 % av studieplassene.
- 3) Søkere som er kvalifisert på bakgrunn av generell studiekompetanse vil kun få tilbud om studieplass dersom det er ledige plasser.

Studieprogrammer :

 Har du generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk (R1+R2) og fysikk 1 er dette rette studiet.  

UiT tilbyr Realfagskurs/Forkurs realfag ved våre campuser i Tromsø Narvik, Alta og Bodø. Realfagskurs ved Tromsø er et fulltidsstudium i vårsemesteret. Forkurs realfag ved Narvik, Alta og Bodø utgjør et deltidsstudium over ett år.  

Fullført og bestått Realfagskurs / Forkurs realfag kvalifiserer til å søke om opptak til alle ingeniørutdanningene.

Opptakskrav:
Generell studiekompetanse  
Studieprogrammer Realfagskurs / Forkurs realfag
Realfagskurs (Tromsø) 
Forkurs realfag (Narvik, Alta og Bodø) Har du yrkesfaglig videregående utdanning med fag-/svennebrev? Da kan du søke om opptak til bachelor ingeniør gjennom Y-veiordningen.

Y-vei er et tilrettelagt tilbud om studieplass for personer med yrkesfaglig bakgrunn. Fullført og bestått ingeniørutdanning via Y-vei gir deg graden bachelor i ingeniørfag.

Opptakskrav
For å få opptak til studieprogrammer innen ingeniørfag via Y-veiordningen må søkeren ha:
- fagbrev innenfor et relevant fagområde, og 12 måneder med relevant praksis eller læretid i bedrift.

Studieprogrammer Y-vei:3-semesterordningen er et opplegg for deg som har generell studiekompetanse og vil bli ingeniør, men mangler fordypning i matematikk (R1+R2) og fysikk (FYS1).

3-semesterordningen er en integrert del av den treårige bachelorutdanningen i ingeniørfag (180 studiepoeng). Det er obligatorisk oppmøte tre uker før ordinær studiestart (uke 30) med intensiv undervisning i matematikk og fysikk, og på den måten “tjuvstart” på ingeniørutdanningen. Undervisningen videreføres i høstsemesteret og kommer i tillegg til den ordinære undervisningen for ingeniørutdanningen.

3-semesterordningen i praksis
Ordningen innebærer at studenter som tar 3-semesterordningen samtidig følger undervisningen iht. studieplanen for det ingeniørstudiet de er tatt opp til.
Første studieår følger studenten et tilrettelagt opplegg i matematikk og fysikk, parallelt med de andre fagene for de ordinære studentene. I tillegg vil det være to helgesamlinger pr. semester. Eksamen i matematikk avlegges i vårsemesteret (juni/juli) første studieår. Fra og med andre studieår er 3-semesterstudentene à jour med øvrige studenter i alle fag og fortsetter som ordinære studenter.

Fullført og bestått ingeniørutdanning gjennom 3-semesterordningen gir deg graden bachelor i ingeniørfag.

Opptakskrav:
Et av følgende opptakskrav må dokumenteres:
- Generell studiekompetanse, eller
- Nyere godkjent teknisk fagskole etter lov om fagskoleutdanning, eller fullført og bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere).

Studieprogrammer  3-semester:Elektronisk søknad om opptak går enten via Samordna opptak eller direkte til UiT via UiTs søknadsweb. Etter- og videreutdanningsemner kan søkes i EVU-web

I studiekatalogen finner du info om hvor du skal søke opptak for hvert enkelt studieprogram. Opptakskrav står også beskjevet på hvert enkelt program. 


PersonvernerklæringSom hovedregel tilbys ikke direkte overgangsopptak til høyere kull på et studieprogram. I de fleste tilfeller må du søke opptak på ordinær måte, og søke om å få innpasset de emnene du eventuelt har bestått fra før.

Unntak gjelder de studieprogrammene som er listet opp her:

Du kan søke om slik overflytting ved å søke lokal supplering på UiTs søknadsweb. Søknadsfrist er 15.april hvert år, og tilbys kun til oppstart i høstsemesteret.

 

Opptakstype = Overgang:
•3041 Sykepleie-Tromsø, heltid, 2. og 3.år
•3050 Sykepleie - Harstad/Tromsø, desentralisert/deltid, 2. og 3.år (NB: Søknadsfrist 1.mars)
•3066 Sykepleie-Hammerfest, heltid, 2. og 3.år
•3075 Sykepleie – Narvik, heltid, 2. og 3.år
•3076 Sykepleie – Harstad, heltid, 2. og 3.år
•3022 Odontologi, heltid, 2. og 3. år
•3042 Ergoterapi, heltid, 2. og 3.år
•3043 Radiografi, heltid, 2. og 3.år
•3044 Fysioterapi, heltid, 2. og 3.år
•3097 Barnehagelærer - Alta, heltid samlingsbasert etter fullført 2.år
•3098 Barnehagelærer - Tromsø, heltid, etter fullført 2.år
•3099 Barnehagelærer - Tromsø, heltid samlingsbasert, etter fullført 2.år
•3113 Grunnskolelærer - Tromsø, 1.-7, etter fullført 3.år
•3114 Grunnskolelærer - Alta, 1.-7, etter fullført 3.år
•3115 Grunnskolelærer - Tromsø, 5.-10, etter fullført 3.år
•3116 Grunnskolelærer - Alta, 5.-10, etter fullført 3.år

•3117 Pedagogik, bachelor - Tromsø, 2.år. NB: Gjelder kun for studenter som har fullført årsstudium i pedagogikk ved UiT.

 

For detaljert oversikt over disse studieprogrammene og krav til overflyttingsopptak kan du finne det enkelte program i studiekatalogen.

Forutsetninger:
• Opptaket lyses ut under forutsetning av ledig studieplass. Dvs. det må være ledig studieplass ved det aktuelle kull når opptaket gjennomføres. Hvis ikke gir dette grunnlag for å avslå alle søknader
• 1. og eventuelt 2. studieår ved ekstern institusjon må kunne innpasses i den aktuelle utdanningen. Fullførte emner må altså kunne innpasses direkte i den aktuelle utdanningen. Manglende mulighet for innpassing gir grunnlag for å avslå søknad.

• Du må ha en aktiv studierett ved UiT eller annen institusjon (norsk eller utenlandsk) for å kunne få innvilget overflyttingsopptak.

Unntak for dette kravet på odontologi: Dersom du har tatt hele eller deler av denne utdanningen i utlandet, og trenger å fullføre utdanningen for å få autorisasjon i Norge, stilles det ikke krav til at du har aktiv studierett når du søker.

Opptakskrav:
•Generell studiekompetanse eller realkompetanse, + eventuelle spesielle opptakskrav. Søkere som er tatt opp på grunnlag av realkompetanse ved ekstern institusjon må vurderes på nytt med utgangspunkt i de kravene som stilles for opptak på grunnlag av realkompetanse til det aktuelle studiet ved UiT
•Bestått 1, 2. og eventuelt 3. studieår

Rangeringsregler:
Søkerne rangeres på grunnlag av poengsum ved opptaket til den samme utdanningen, eventuelt realkompetanse.

Dokumentasjon:
Ekstern utdanning må dokumenteres med karakterutskrift. Organisering/innhold av gjennomført deler av ekstern utdanning må dokumenteres med fagplan.

Tilbud om studieplass:
Antall tilbud avhenger av antall ledige plasser. Tilbud gis iht. til rangeringsliste. Dersom søker ikke har avsluttet 1. og eventuelt 2. studieår ved søknadstidspunktet kan det gis tilbud om betinget opptak i påvente av dokumentasjon for bestått studieår/oppfylte karakterkrav. Manglende dokumentasjon innebærer bortfall av tilbud.

 Dersom du har utdanning fra andre læresteder enn UiT eller andre studieprogram ved UiT, så kan du søke om å få denne utdanninga innpassa, slik at du får fritak fra tilsvarende emner i ditt nåværende studieprogram ved UiT. Les mer om dette her.1.mars

Opptak til studier med oppstart om høsten:

- søkere med utdanning fra land utenfor Norden
- søkere som har dokumenterte grunner for tidlig opptak
- søkere som søker om særskilt vurdering
- søkere som søker med realkompetanse
- erfaringsbaserte mastergradsprogram
- studier med opptaksprøver og/eller krav om yrkeserfaring

- søkere som ønsker tidlig opptak til UiT sine mastergradsprogram


15. april:

Opptak til studier med oppstart om høsten:
- alle grunnutdanninger utlyst via Samordna opptak
- øvrige toårige mastergradsprogram

OBS: Enkelte studier har søknadsfrister som avviker fra 1. mars/15. april. Sjekk studiekatalogen for nærmere informasjon om søknadsfrist.

1. juni:

 Opptak til studier med oppstart om høsten:
- enkeltemner
- nett- og desentraliserte studier
- privatister

16.oktober:

Opptak til bachelorgradsprogram med oppstart i januar:

- Sykepleie desentralisert/samlingsbasert

- Vernepleie desentralisert/samlingsbasert

1. november:

Opptak til studier med oppstart om våren:
- toårige mastergradsprogram (kun enkelte program)

1. desember:

 Opptak til studier med oppstart om våren:
- enkeltemner
- nett- og desentraliserte studier
- privatister
- årsstudier (kun enkelte program)

Opptak til internasjonalt gradsopptak med oppstart høsten året etter

 Lokalt opptak:
Fristen for å laste opp dokumentasjon på utdanning via søknadsweb, er den samme som søknadsfristen. 

NB: Dersom du ønsker tidlig opptak til et mastergradsprogram ed UiT må du både søke og dokumentere at du er kvalifisert innen 1.mars.

Fristen for å ettersende dokumentasjon på kvalifiserende utdanning som avsluttes om våren, er 1. juli.


Samordna opptak:
Informasjon om frister finner du på nettsiden til Samordna opptak.Det er ikke mulig å søke om opptak etter at søknadsfristen har gått ut. Men det er mulig å søke om dispensasjon fra søknadsfristen dersom du har en relevant grunn. Dette reguleres av forskrift om opptak til studier ved UiT, § 5:

(1) Selv om søknaden om opptak er fremsatt for sent, kan det gis dispensasjon fra søknadsfristen dersom
a) søkeren ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med å søke til etter fristen, eller
b) særlige grunner gjør det rimelig at søknaden blir behandlet.
(2) Eksempler på at særlige grunner gjør det rimelig at søknaden blir behandlet er
a) at søkeren var syk på dagen for fristens utløp (dette må være dokumentert ved legeattest) eller
b) at søkeren vil fullføre en grad ved UiT dersom søkeren får opptak og består eksamen (dette gjelder spesielt ved søknad om opptak til enkeltemner som søkeren mangler for å få fullført graden sin ved UiT)
(3) Frist for å søke om dispensasjon fra søknadsfrist er 3 uker etter ordinær søknadsfrist.

Merk: Det vil ikke blitt tatt hensyn til nye opplysninger som kommer inn etter at søknaden om dispensasjon er levert inn. Søkeren vil altså ikke ha mulighet til å endre bakgrunn for søknaden om dispensasjon etter søknaden om dispensasjon er levert inn. Slike nye opplysninger vil bli sett bort fra og søknaden om dispensasjon blir «frosset» til slik den var da den ble levert inn. Det er derfor viktig at søknaden belyses så godt som mulig når den sendes inn.

Hvordan søke om dispensasjon?
1.Bruk dette søknadsskjemaet: bokmål nynorsk
2.Fyll ut skjemaet og lagre det på din datamaskin
3.Gå til eDialog og logg deg inn via ID-porten
4.Fyll inn nødvendig info. I "Tittelfeltet" skriver du "2021/4990 - søknad om dispensasjon fra søknadsfristen for opptak til studier"
5.Last opp søknadsskjemaet ditt

Svar på søknad sendes ut via:
• Digital postkasse dersom du har det
•Eller via ordinær post dersom du ikke har digital postkasse. Husk å oppgi din adresse i søknadsskjemaet.

OBS: Du får svaret ditt raskere dersom du har digital postkasse.Du kan søke om å få reservert en tildelt studieplass til året etter eller til neste gang studiet har ordinært opptak. Dette gjelder ved innkalling til militær-/siviltjeneste, graviditet, langvarig sykdom eller andre tungtveiende grunner av faglig, sosial eller personlig art.

Søknaden må dokumenteres med tjenesteinnkalling, legeattest eller annen relevant dokumentasjon..

OBS: Du må sende søknaden senest innen tre uker etter at du fikk tilbud om studieplass.


Du laster ned søknadsskjema her: bokmål nynorsk
•Søknad om reservasjon av studieplass, sendes til Fellestjeneste for opptak, via admission@uit.no

Du vil motta tilbud om studieplass samtidig som alle andre. Husk at du må takke ja til tilbudet innen svarfristen, uavhengig av søknaden din om å reservere studieplassen.


Fikk du reservert studieplassen din i fjor?
Da er du garantert å få denne studieplassen dersom du:
•søker på samme studium innen søknadsfristen
•laster opp kopi av e-posten/brevet du fikk av UiT i fjor
•svarer innen fristen

Verneplikt
Studenter må selv fremme søknad om utsettelse av førstegangstjeneste, siviltjeneste og repetisjonsøvelser til militær myndighet. Bekreftelse på studentstatus fås ved henvendelse til UiT infosenter

Studenter som er innkalt til avtjening av verneplikt samme semester som de er tatt opp til studier, kan søke om reservert studieplass. Du må svare JA på tilbudet om studieplass for å kunne få den reservert. Tjenesteinnkalling må legges ved søknaden, og sendes til UiT Norges arktiske universitet senest tre uker etter at du fikk tildelt studieplassen.

 Det vil være mulig å søke opptak til ledige studieplasser gjennom Samordna opptak og i lokalt opptak fra og med 20. juli til og med 13. august. Først til mølla gjelder.

NB: Vi gjør oppmerksom på at du må dekke opptakskravet for å kunne få opptak via Ledige studieplasser.


Samordna opptak
Ledige studieplasser til grunnutdanninger søkes via Samordna opptak fra og med 20. juli. Mer informasjon om søknad til ledige studieplasser finner du her
Vi gjør oppmerksom på at listen over ledige studieplasser blir oppdatert hver dag klokken 09.00. Det betyr at det kan komme nye studier på lista, og at enkelte kan bli fjernet etter hvert som de fylles opp.

Lokalt opptak
Søknad til ledige studieplasser registreres via UiTs søknadsweb fra og med 20. juli.
Det vil være mulig å søke på disse frem til og med 13.august, eller til programmet er fullt.

Følgende vil bli lagt ut på ledige studieplasser i lokalt opptak: 

- Åpne enkeltemner på bachelornivå

- Førstesemesterstudier

- Utvalgte mastergradsprogram

- Forkurs for ingeniør- og sivilingeniør campus Narvik, Alta og Bodø

- Forkurs i realfag campus Narvik, Alta og Bodø


Du må laste opp dokumentasjon på at du tilfredsstiller opptakskravet, samtidig som du registrerer din søknad. Dersom du ikke laster opp all nødvendig dokumentasjon når du registrerer søknaden, vil søknaden bli avslått.
OBS: Søkere med realkompetanse som opptaksgrunnlag vil ikke bli behandlet for ledige studieplasser.Har du søkt opptak gjennom Samordna opptak kan du sjekke oversikt over viktige datoer her.

For lokalt opptak er det litt ulikt når du kan forvente svar på søknaden din:
- Mastergradsprogram med søknadsfrist 1. mars: Du kan forvente svar på søknaden i uke 18
- Mastergradsprogram med søknadsfrist 15. april: Du kan forvente svar på søknaden tirsdag 6.juli.

- Tidlig opptak mastergradsprogram: Tilbudsgarantier sendes ut i uke 20. Det faktiske tilbudet sendes ut 6.juli.

Ingeniørstudier:
Y-vei, 3-semester, forkurs og realfagskurs: Her gjennomføres opptak to ganger. Enten vil du få svar i uke 22 eller i uke 28.

Enkeltemner:
•Bachelorgradsnivå: Her kan du vente svar på søknaden din i uke 32. Hvis du har søkt opptak på ledige studieplasser vil svar sendes ut fortløpende
•Mastergradsnivå: Her kan du forvente svar på søknaden din i uke 32
•Ph.d.-nivå: Her kan du forvente svar på søknaden din i uke 32

Lokale opptak med opptaksprøver:
Her kan du forvente svar fortløpende.

Internasjonalt gradsopptak:
Her sender vi ut svar fra midten av april. Alle skal ha fått svar på søknaden sin innen utgangen av april. 

Etter- og videreutdanninger:
Hvis du har søkt opptak gjennom etter- og videreutdanningsweb (egen søknadsportal) er dette opptak som har egne søknadsfrister. Svar sendes ut fortløpende.

Andre lokale opptak:
Her kan du forvente svar på din søknad i uke 29. Dersom du har søkt opptak på ledige studieplasser vil svar sendes ut fortløpende.

Opptak til vårsemesteret:

Programmer med søknadsfrist 16.oktober og 1.november vil du få svar på i midten av desember.

Programmer med søknadsfrist 1.desember vil vi sende ut svar på fortløpende utover i desember og frem mot semesterstart.Har du fått beskjed om at du står på venteliste?

I så fall gjelder følgende:

- Dette betyr at du er funnet kvalifisert til dette studieprogrammet, men at det ikke er nok studieplasser til alle kvalifiserte. Derfor havner noen på venteliste

- Du skal i svarbrevet fra oss ha fått oppgitt hvilket ventelistenummer du har fått tildelt

- Noen studieprogram har flere kvoter (for eksempel nordnorsk kvote), og man kan stå på venteliste i flere kvoter. Du får likevel bare oppgitt ditt beste ventelistenummer

- Noen ganger kan det være at vi sender ut flere tilbud. I så fall gjør vi det basert på ventelistene på et studieprogram. Da kan det skje at du enten er så heldig at du får tilbud om studieplass, eller at du kommer lengre opp på ventelisten. 

- Hvis du får tilbud om studieplass etter å ha stått på venteliste, vil du få beskjed om dette fra oss. Da får du en epost med tilbud om plass, og en frist for å takke ja eller nei til plassen. Husk at du mister plassen om du ikke takker ja innen fristen. 

- Hvis du ikke får tilbud om plass, men kommer lengre opp på ventelisten vil du ikke få nytt brev fra oss. Men ditt ventelistenummer oppdaterer seg i søknaden din. Du kan altså selv følge med på om du har fått plass lengre opp på ventelisten ved å sjekke søknaden din. 

- Noen ganger sender vi ut tilbud i flere runder, også etter studiestart. Andre ganger suppleres det ikke fra ventelistene. Dette vet vi aldri på forhånd, og kan dermed heller ikke svare på spørsmål om vi kommer til å supplere fra ventelistene. Dette er vurderinger vi må gjøre fortløpende, for hvert enkelt studieprogram.

- Studieprogram som har ventelister vil ikke bli lagt ut på ledige studieplasser. Det er altså ikke mulig å søke på disse studieprogrammene etter ordinær søknadsfrist. Åpne og adgangsregulerte studier
Mange studieprogram ved UiT er åpne. Det vil si at alle kvalifiserte søkere til disse studiene vil få tilbud om studieplass.

Til adgangsregulerte studier blir alle kvalifiserte søkere rangert, og de best kvalifiserte søkerne tilbys studieplass. Rangeringsregelverket til grunnutdanninger finner du i Forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 7.

Informasjon om poenggrenser for studieprogram som er adgangsregulerte, finner du i studiekatalogen.


Karakterkalkulator
Usikker på hva din poengsum er? Da kan du bruke denne karakterkalkulatoren (gjelder grunnutdanninger)

Her finner du informasjon om utregning av poengsum ved opptak til mastergradsprogramNordnorsk kvote
For å bli vurdert i kvoten for søkere med nordnorsk tilknytning, så må du ha bodd i Nord-Norge de siste ti årene og fortsatt være bosatt i landsdelen. Dette dokumenterer du med bostedsattest fra Skatteetaten. Attesten må være utstedt i søknadsåret.

Dersom du ikke har bodd i Nord-Norge de ti siste årene, så kan du likevel konkurrere i nordnorsk kvote dersom du kan dokumentere minst tre av følgende punkter:
1.Søker har bodd minst ti år i Nord-Norge. Dokumenteres med bostedsattest og adressehistorikk fra Skatteetaten.
2.Vitnemål fra grunnskoleopplæring i Nord-Norge.
3.Søker har fullført videregående skole i Nord-Norge. Dokumenteres med vitnemål eller fag- eller svennebrev
4.Minst en av foreldrene bor i Nord-Norge og har bodd der de siste ti årene. Dokumenteres med bostedsattest fra Skatteetaten
5.Mors bosted i Nord-Norge da søkeren ble født. Dokumenteres med bostedsattest fra Skatteetaten

 

Samisk kvote
For å bli vurdert i kvote for samiske søkere må søker oppfylle ett av følgende vilkår:
1.Samisk avlagt som førstespråk eller andrespråk i videregående opplæring.
2.Vitnemål fra grunnskole der samisk er dokumentert som første- eller andrespråk.
3.Bestått 60 studiepoeng (grunnfag) eller semesteremne i samisk som morsmål fra universitetet eller høgskole.
4.Realkompetansevurdering av samiske språkkunnskaper i forhold til språkkravet i samisk fra videregående opplæring.
5.Test i samisk språk på samme nivå som testene ovenfor.


Hvilke studier dette gjelder, finner du på Samordna opptak.

Rekker du ikke å få tak i bostedsattesten din innen 15.april?

Dersom du skal søke i nordnorsk kvote bør du være tidlig ute med å søke om bostedsattest fra Skatteetaten. I perioder kan det være stor pågang der, og det kan være vanskelig å rekke fristen 15.april. Dersom du ikke rekker fristen 15.april kan vi dessverre ikke garantere at vi klarer å ta den med, men vi vil gjøre så godt vi kan. Vi anbefaler at du laster opp bostedsattesten så raskt som mulig.Hvem må levere politiattest?
Det kreves politiattest ved opptak til studier der studentene kommer i kontakt med pasienter, klienter, barnehagebarn, elever eller andre som del av klinisk undervisning eller praksisopplæring.

Hvordan får jeg politiattest?
Info dette finner du hos Samordna opptak og Politiet

Hvordan leverer jeg politiattest?
Dersom du får tilbud om studieplass, må du laste opp politiattesten via studentweb innen studiestart. Info om hvordan du gjør dette finner du i Selvbetjeningsportalen (krever innlogging)

OBS: Ikke last opp politiattest dersom du har merknad på politiattesten din. Slike attester må leveres eller sendes via post til kontaktpersonen ved studieprogrammetHvordan dokumentere at du tilfredsstiller opptakskravet når du har søkt via lokalt opptak?
•Dersom du søker via lokalt opptak, må du laste opp dine vitnemål og eventuelle andre relevante dokumenter via UiTs søknadsweb. Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å laste opp dokumenter i søknadsweb dersom du bruker nettleseren Safari.
•Dersom du har et elektronisk vitnemål fra videregående opplæring registrert i Nasjonal vitnemålsdatabase, så trenger du ikke i tillegg å laste opp vitnemålet ditt via søknadsveven.
•Som hovedregel vil det ikke være nødvendig å laste opp dokumentasjon på høyere utdanning tatt ved et norsk universitet/høyskole, da disse resultantene som oftest vil deles elektronisk. Du kan selv se hvilke resultater som er delt elektronisk under Resultater i UiTs søknadsweb
•Det er mulig å laste ned dine resultater fra høyere utdanning via Vitnemålsportalen som du laster opp i søknadsweb. Last ned dine resultater via en PDF, lagre på din maskin og last fila opp i søknadsweb. OBS: du kan ikke sende dine resultater til oss via lenke.

 

•Arbeidsattester må lastes opp i JPEG- eller PDF-format (ikke Word-fil). En godkjent arbeidsattest må inneholde følgende:

- Periode (startdato og eventuell sluttdato eller bekreftelse på at du fortsatt er i stillingen)

- Omfang (stillingsprosent eller timeantall)

- Beskrivelse av arbeidsoppgavene

- Dato, signatur og stempel fra arbeidsgiver

- Selvstendig næringsvirksomhet dokumenteres med attest fra likningskontor og foretaksregisteret (Brønnøysundregistrene).


Hvordan dokumentere at du tilfredsstiller opptakskravet når du har søkt via Samordna opptak?
Informasjon om dette finner du på nettsien til Samordna opptak.

Dokumentasjon som viser at du dekker opptakskrav skal lastes opp i søknaden din. Vi tar ikke imot dokumetasjon per epost.

Dokumentasjon som inneholder sensitive opplysninger må sendes elektronisk via e-dialog. Skriv referansenummer 2021/3679 i tittelfeltet, og last opp ditt dokument. Husk å skrive i merknadsfeltet hva du har søkt opptak til.

Alternativt kan dette sendes i posten til følgende adresse:

UiT Norges arktiske universitet

Opptak

Postboks 6050 Langnes

9037 TromsøI perioder kan det være noe ventetid for å komme gjennom til oss på telefon.

Vi oppfordrer derfor alle som ønsker kontakt med oss til å sende oss en skriflitg henvendelse. Vi besvarer disse fortløpende. 

 

Dersom du har spørsmål om søking og opptak kan du ta kontakt med opptakskontoret:

Kontakt (for søkere med Feide-konto hos UiT): Bruk TopDesk

 

E-post (for søkere uten Feide-konto hos UiT): admission@uit.no

Telefon: 77 64 55 90
Telefontreffetid: Vi er tilgjengelig på telefonen hver dag kl. 1000-1400 (stengt for lunsj 1130-1200)

24.desember og 31.desember 2021 holder telefonen stengt.

 

Post

UiT Norges arktiske universitet

Opptak

Postboks 6050 Langnes

9037 Tromsø