høst 2024
TEK-1520 Beregningsorientert programmering - 5 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

TEK-1500 Beregningsorientert programmering 2.5 stp

Innhold

Beregningsorientert programmering

IKT og Sikkerhet

 • Grunnleggende begreper
 • Bevissthet og sikkerhetskultur
 • Personvern
 • Lover, reguleringer og etikk

Beregninger

 • Grunnleggende innføring i programmeringsverktøy 
 • Hva er programmering, utvikling av programvare 
 • Script og funksjoner 
 • Valg og løkker 
 • Funksjoner og formler 
 • Data, tabeller og grafer 
 • Presisjon

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten kan 

 • Gjenkjenne og gjøre rede for grunnleggende programmeringstekniske utfordringer som kan løses med programmering og datastrukturer.
 • gjenkjenne og forklare bruken av variabler, operasjoner og funksjoner. 
 • anvende verktøy som programmering og simuleringer til å løse beregningsorienterte utfordringer.
 • Demonstrere dette gjennom praktisk anvendelse på utfordringer i obligatoriske arbeider og utfordringer.
 • Identifisere generelle sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i systemer som anvendes til beregningsorienterte formål.
 • Gjøre rede for grunnleggende sikkerhetsmekanismer i aktuelle IKT-løsninger.
 • Finne frem til gjeldende lover og regelverk for lagring og behandling av personopplysninger.
 • Avdekke typiske sårbarheter i IKT-løsninger og har kunnskap om slike sårbarheter.

Ferdigheter:

Kandidaten kan 

 • anvende grunnleggende teknikker innen praktisk programmering.
 • anvende verktøy til statistiske og andre ingeniørmessige utfordringer.
 • beskrive et matematisk problem i et formelt språk.
 • bruke programmeringsspråk for å lage program til matematiske og tekniske anvendelser.

Kompetanse:

 • har innsikt i grunnleggende programvareutvikling for å anvende dette til å løse enkle ingeniørmessige problemer.
 • kan relatere programmeringskunnskap til problemløsing og begrunne hvorfor det er et viktig redskap for teknisk ingeniørarbeid og vitenskap.
 • har oversikt over lover og regler som berører aktuelle IKT systemer.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og instruksjoner foreligger som opptak og forventes brukt av studentene. Det vil være kollektiv gjennomgang av eksempler og kollektivt styrte øvinger i starten. Gjennomføring av øving hvor veileder/assistent er tilgjengelig.

Verktøy som for eksempel MATLAB, Python, SageMath, eller tilsvarende vil bli introdusert i løpet av kurset.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Mappevurdering 17.12.2024 14:00 (Innlevering) Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppgaver Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Et antall obligatoriske oppgaver, se LMS for detaljer. Alle må være godkjent.

Mer info om mappevurdering

Mappen består av tre e-tester, som teller 1/3 hver. Se LMS for detaljer. Alle deler må bestås for at emnet i sin helhet er bestått.

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjon i emnet gjennomføres ved å komplettere manglende / ikke godkjente arbeider i mappen med nye.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Tromsø | Bodø | Alta | Mo i Rana | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: TEK-1520
 • Tidligere år og semester for dette emnet