vår 2023
TEK-1516 Matematikk 2 - 10 stp

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391

Anbefalte forkunnskapskrav: Studenten bør ha kunnskap tilsvarende TEK-1507 Matematikk 1


Innhold

Modul 1

- Følger og rekker. Konvergens av følger og rekker.

- Potensrekker og Taylorrekker.

- Konvergens av positive rekker.

- Konvergens av alternerende rekker, absolutt og betinget konvergens.

- konvergensområde

- Anvendelser av Taylorrekker.

Modul 2

- Fourierrekker.

- Fourierrekker for like og odde periodiske funksjoner.

- Halvperiodiske utvidelser.

Modul 3

- Laplacetransformasjon

- Anvendelser av Laplacetransformasjon til differensiallikninger.

Modul 4

- Lineære likninssystemer. Gauss-Jordan eliminasjon.

- Matriser. Matrisemultiplikasjon og inverse matriser.

- Bruk av matriser på lineære likningssystemer.

- Determinanter. Anvendelser av determinanter.

- Egenverdier og egenvektorer


Anbefalte forkunnskaper

TEK-1507 Matematikk 1

Hva lærer du

Læringsutbytte

Emnet skal gi kunnskap om matematikk som et viktig verktøy i ingeniørfaglig problemløsning, samt danne grunnlaget for videre spesialisering i matematikk og naturvitenskap. Det skal bidra til å oppfylle kravet til grunnleggende kunnskaper innen matematikk.

Kunnskap

 • Kandidaten har opparbeidet et faglig grunnlag og en forståelse i matematikk som andre emner, tekniske spesialiseringsemner og valgfrie emner kan bygge videre på.
 • Kandidaten har gode kunnskaper innen matriser, determinanter, lineære likningssystemer, egenverdier og egenvektorer.
 • Kandidaten har gode kunnskaper innen Laplacetransformasjoner.
 • Kandidaten har gode kunnskaper innen tallfølger og potensrekker.
 • Kandidaten har gode kunnskaper innen Fourierrekker.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan løse likningssystem, og kan grunnleggende matriseregning.
 • Kandidaten kan finne egenverdier og egenvektorer.
 • Kandidaten kan finne taylor- og maclaurinrekka til funksjoner.
 • Kandidaten kan finne Fourierrekken til en periodisk funksjon.
 • Kandidaten kan finne konvergensegenskapene til tallfølger og rekker.
 • Kandidaten kan laplacetransformere og invers laplacetransformere.
 • Kandidaten kan benytte laplacetransformasjon til å løse differensiallikninger.
 • Kandidaten har et relevant matematisk symbol- og formel apparat.
 • Kandidaten kan videreutvikle matematisk tenkning og resonering.

Generell kompetanse

 • Kan kommunisere i, med og om matematikk.
 • Kan forstå og anvende faglitteratur i matematikk.
 • Kandidaten har matematisk forståelse som kan gi grunnlag for livslang læring.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og oppgavetrening. Øvingstimer (tilpasset campus- og nettstudenter) - mer informasjon ved semesterstart

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 30.05.2023 09:00 5 Timer A–E, stryk F

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Innleveringer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

3 av 4 obligatoriske innleveringer må være godkjent. Arbeidskravene er kun gyldig frem til og med første kontinuasjonseksamen. Arbeidskravene må gjennomføres på nytt før neste ordinære eksamen.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Bodø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: TEK-1516
 • Tidligere år og semester for dette emnet