vår 2024
TEK-1516 Matematikk 2 - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391

Anbefalte forkunnskapskrav: Studenten bør ha kunnskap tilsvarende TEK-1507 Matematikk 1


Innhold

Modul 1

- Følger og rekker. Konvergens av følger og rekker.

- Potensrekker og Taylorrekker.

- Konvergens av positive rekker.

- Konvergens av alternerende rekker, absolutt og betinget konvergens.

- konvergensområde

- Anvendelser av Taylorrekker.

Modul 2

- Fourierrekker.

- Fourierrekker for like og odde periodiske funksjoner.

- Halvperiodiske utvidelser.

Modul 3

- Laplacetransformasjon

- Anvendelser av Laplacetransformasjon til differensiallikninger.

Modul 4

- Lineære likninssystemer. Gauss-Jordan eliminasjon.

- Matriser. Matrisemultiplikasjon og inverse matriser.

- Bruk av matriser på lineære likningssystemer.

- Determinanter. Anvendelser av determinanter.

- Egenverdier og egenvektorer


Anbefalte forkunnskaper

TEK-1507 Matematikk 1

Hva lærer du

Læringsutbytte

Emnet skal gi kunnskap om matematikk som et viktig verktøy i ingeniørfaglig problemløsning, samt danne grunnlaget for videre spesialisering i matematikk og naturvitenskap. Det skal bidra til å oppfylle kravet til grunnleggende kunnskaper innen matematikk.

Kunnskap

 • Kandidaten har opparbeidet et faglig grunnlag og en forståelse i matematikk som andre emner, tekniske spesialiseringsemner og valgfrie emner kan bygge videre på.
 • Kandidaten har gode kunnskaper innen matriser, determinanter, lineære likningssystemer, egenverdier og egenvektorer.
 • Kandidaten har gode kunnskaper innen Laplacetransformasjoner.
 • Kandidaten har gode kunnskaper innen tallfølger og potensrekker.
 • Kandidaten har gode kunnskaper innen Fourierrekker.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan løse likningssystem, og kan grunnleggende matriseregning.
 • Kandidaten kan finne egenverdier og egenvektorer.
 • Kandidaten kan finne taylor- og maclaurinrekka til funksjoner.
 • Kandidaten kan finne Fourierrekken til en periodisk funksjon.
 • Kandidaten kan finne konvergensegenskapene til tallfølger og rekker.
 • Kandidaten kan laplacetransformere og invers laplacetransformere.
 • Kandidaten kan benytte laplacetransformasjon til å løse differensiallikninger.
 • Kandidaten har et relevant matematisk symbol- og formel apparat.
 • Kandidaten kan videreutvikle matematisk tenkning og resonering.

Generell kompetanse

 • Kan kommunisere i, med og om matematikk.
 • Kan forstå og anvende faglitteratur i matematikk.
 • Kandidaten har matematisk forståelse som kan gi grunnlag for livslang læring.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og oppgavetrening. Øvingstimer (tilpasset campus- og nettstudenter) - mer informasjon ved semesterstart

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 30.05.2024 09:00
5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innleveringer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

3 av 4 obligatoriske innleveringer må være godkjent. Arbeidskravene er kun gyldig frem til og med første kontinuasjonseksamen. Arbeidskravene må gjennomføres på nytt før neste ordinære eksamen.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Bodø | Mo i Rana |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: TEK-1516
 • Tidligere år og semester for dette emnet