høst 2024
TEK-1502 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder - 5 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

IGR1608 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder 5 stp
IGR1609 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder 5 stp
IGR1610 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder MA/PT 5 stp
IGR1611 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder 5 stp
TEK-1110 Ingeniørfaglig arbeidsmetode 5 stp

Innhold

Prosjektstyring, skriftlig presentasjonsteknikk, teknologihistorie og teknologitrender, miljø og samfunn, informasjonssøk, kildebruk og generell forskningsmetode.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

 • Grunnleggende forståelse for ingeniørprofesjonen og ingeniørens rolle i samfunn og arbeidsliv.
 • Kunnskaper som gir grunnlag for å se teknologi både i historisk og fremtidsrettet perspektiv.
 • Kjennskap til bærekraftsmål og konsekvenser av teknologiske innovasjoner
 • Kjennskap til vitenskapelig arbeidsmetode og basiskunnskaper om prosjekt som arbeidsform, både organisering, gjennomføring og rapportering.

Ferdigheter

 • Kunne identifisere ingeniørfaglige problemstillinger, søke nødvendig informasjon og kvalitetssikre denne som grunnlag for problemløsning.
 • Kunne kommunisere sitt fagområde og bidra i tverrfaglig samarbeid og i samfunnsdebatten.

Generell kompetanse

 • Kunne organisere, planlegge og gjennomføre sin studietid, både individuelt og i samarbeid med andre.
 • Kunne igangsette mindre prosjekter og gjennom ledelse av dem ivareta menneskelige, faglige, økonomiske, etiske og samfunnsmessige hensyn.
 • Opparbeide seg bevissthet om miljømessige og etiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger.
 • Kjennskap til hvordan man kan formidle sine kunnskaper og erfaringer til andre.
 • Forståelse for betydningen av kulturell kompetanse.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, men studenter kan utføre arbeidskrav og levere vurderingsgrunnlag på et annet skandinavisk språk eller på engelsk.

Undervisning

Flipped classrom; elektroniske forelesninger på læringsplattform. Øvingstimer der studentene arbeider med prosjektarbeid i grupper på opptil fem personer innen samme studieretning, og arbeidskrav relatert til dette, se under. Gruppevis og individuelle veiledningsmøter ved behov.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Mappevurdering 22.11.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Problemstilling og framdriftsplan i gruppe Godkjent – ikke godkjent
Prosjektarbeid individuelt Godkjent – ikke godkjent
IKomp Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Alle prosjektarbeidsgruppene (se «Læringsformer og aktiviteter») må få godkjent problemstilling og framdriftsplan for vurderingselementet sitt (prosjektarbeidet, se under).
 • Hver enkelt student er ansvarlig for hvert sitt arbeidskrav knyttet til prosjektarbeidet. Ansvaret for arbeidskravene fordeles i gruppas samarbeidsavtale, som leveres ved semesterstart.
 • Alle studenter skal legge ut dokumentasjon på at de har fullført nett-kurset iKomp knyttet til kildebruk og kildehenvisninger.

For at studentene skal få levere prosjektrapport og øvrig vurderingsgrunnlag (se under) må de ha fått godkjent alle disse tre arbeidskravene senest tre uker før innleveringsfristen på det endelige prosjektarbeidet.


Mer info om mappevurdering

Studentene skal i utgangspunktet gjennomføre prosjektet som et gruppearbeid, se «Læringsformer og aktiviteter». Det vil stilles samme krav til vurderingsgrunnlaget uavhengig av hvor mange medlemmer en prosjektarbeidsgruppe har.

Unntaksvis kan det åpnes for at studenter kan levere individuelle arbeider, og det vil også da stilles samme krav til vurderingsgrunnlaget.

Gruppearbeidet vurderes av emneansvarlig, ved behov i kontakt med faglærer fra studentenes programområde. Ekstern sensor vurderer et utvalg av besvarelser.

Ved stryk må både prosjektrapport, formalia og PowerPoint-presentasjon leveres på nytt innen en gitt dato i vårsemesteret, men de tidligere beståtte arbeidskravene må ikke leveres på nytt.


Kontinuasjonseksamen

Ny mappe kan leveres innen gitt dato i kontinuasjonsperioden forutsatt at arbeidskrav er oppfylt. Dersom én person i gruppa har levert kontinuasjonsgrunnlag (sykemelding e.a.) kan hele gruppa kontinuere.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Alta | Bodø | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: TEK-1502
 • Tidligere år og semester for dette emnet