Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Varighet: 1 år

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Varighet: 1 År

Studiested
Tromsø, Alta, Kirkenes, Narvik, Bodø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Vil du bli ingeniør, men oppfyller ikke kravene for å søke på ingeniørutdanning?
Som student på forkurset får god opplæring i de viktigste grunnlagsfagene for ingeniørutdanningen.
Ved forkurset lærer du god studieteknikk som du tar med seg videre gjennom resten av studietiden. Samarbeid gjennom prosjektoppgaver kan gi deg nyttig erfaringer i et fremtidig arbeidsliv.

Spørsmål om studiet

Arlene Hall

Studieleder for altermative opptaksveier (Y-vei, Tresemester, Forkurs) og fellesemner bachelor


Nordli, Anders Samuelsen

Førsteamanuensis


Vinogradova, Irina Vladimirovna

Høgsk-/øvingslærer


Hindahl, Helene

Universitetslektor


pda011.jpg
Peter E. Danielsen

Assisterende instituttleder


UiT har tilbud om Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning på følgende steder:

Fullt forkurs består av følgende emner:

 • Matematikk: totalt 408 timer
 • Fysikk: totalt 245 timer
 • Norsk: totalt 218 timer
 • Engelsk: totalt 109 timer
 • Teknologi og samfunn: totalt 109 timer

Til sammenligning består Forkurs i realfag av to emner: matematikk og fysikk. Dvs. 60% av et studieår og inkluderer ca. 20 timer i uka over høst- og vår semester.

Søkere som har generell studiekompetanse, men mangler fordypningen i realfag (matematikk og fysikk) for opptak til ingeniør-/sivilingeniørstudier oppfordres til å søke om opptak til Realfagskurs. Erfaringer viser at omtrent alle som søker fullt forkurs istedenfor bare realfag, fordi de ønsker å komme i forkurskvoten, til slutt ender opp med å droppe de fagene de ikke trenger likevel i løpet av høstsemesteret. Vi anbefalsterkt at dere som har generell studiekompetanse kun tar realfag.

Kunnskap

 • Kandidaten har bred kunnskap om sentrale emner og problemstillinger i matematikk, fysikk, norsk, engelsk samt samfunnsfag, slik at kandidaten er vel kvalifisert for å gjennomføre en høyere teknologisk utdanning
 • Kandidaten har god kunnskap om grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor de aktuelle fagområdene
 • Kandidaten har kunnskap om fagenes grunnlag for høyere teknologiutdanning.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan analysere fagstoff og trekke egne slutninger minst på lik linje med andre som er kvalifisert for en høyere teknologisk utdanning
 • Kandidaten kan anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger på en relevant måte
 • Kandidaten kan søke, behandle og vurdere informasjon kritisk
 • Kandidaten kan beherske relevante faglige verktøy
 • Kandidaten har kjennskap til programmering og algoritmisk metode.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre selvstendige arbeidsoppgaver og utføre prosjektbasert arbeid, både alene og i samarbeid med andre
 • Kandidaten kan gjennomføre praktiske øvinger og utarbeide rapporter i samsvar med naturvitenskapelig arbeidsmetode og funksjonell bruk av språk og struktur
 • Kandidaten forstår betydningen av digital dømmekraft
 • Kandidaten kan reflektere over egne faglige kvalifikasjoner som grunnlag for videre valg og forstår betydningen av tverrfaglighet og samarbeid
 • Kandidaten forstår betydningen av digital dømmekraft.

Se nærmere beskrivelse av læringsutbytte i de ulike fagene i gjeldende studieplan.

Se studieplan for nærmere beskrivelseFor opptak til forkurs til ingeniørutdanning må søkere ha:

1. Avlagt og bestått godkjent fag- eller svenneprøve, eller
2. Bestått VG1 og VG2 yrkesfag i norsk/nordisk videregående skole, eller
3. Realkompetanse - fylle 18 år eller mer i opptaksåret, dokumentere minst 5 års fulltids arbeidspraksis og/eller utdanning på nivå over grunnskole, eller
4. Generell studiekompetanse.

Rangering:
Se Forskrift om opptak til studier ved UiT, §21.

Fordeling av studieplasser:

 • Søkere med fag-/svennebrev eller bestått Vg1 og Vg2 fra yrkesfaglig studieretning tildeles 80% av studieplassene
 • Søkere som er kvalifisert på bakgrunn av realkompetanse tildeles 20% av studieplassene
 • Søkere som er kvalifisert på bakgrunn av generell studiekompetanse vil kun få tilbud om studieplass dersom det er ledige plasser.

Undervisning:
På et studieår som går over et høst- og vårsemester, tar du 5 emner med følgende fordeling på et helt studieår.

 • Matematikk: 37,5 %
 • Fysikk: 22,5 %
 • Norsk: 20,0 %
 • Engelsk: 10,0 %
 • Teknologi og Samfunn: 10,0 %

Eksamen:
Oppbygging av endelig karakter i hvert emne varierer mellom studiestedene . Se detaljert beskrivelse av undervisning og vurdering av emnene i gjeldende studieplan.

Forkurset kvalifiserer for opptak til 3-årig ingeniørutdanning/bachelor i ingeniørfag og integrert masterstudium i teknologiske fag etter nasjonal plan fastsatt av Universitets- og høgskolerådet.

Du må ha bestått alle fagene i fullt forkurs for å bli vurdert i "forkurskvoten". Opptakskravene for denne kvoten er tradisjonelt lavere enn andre opptaksveier for ingeniørutdanning. Du kommer ikke med i forkurskvoten med kun bestått realfag.