vår 2024
DTE-2600 Programmering C++ - 5 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ELE-2500 Programmerbar elektronikk 5 stp
ITE1546 Programmering i C++ 5 stp
ITE1846 Programmerbar elektronikk 5 stp

Innhold

Programmering C++ lærer et moderne høynivå verktøy for å abstrahere og løse ingeniørbaserte problemer.

Valget av programmeringsspråk er i hovedgrunn basert på problemet som skal løses, og domenet dette tilhører, derfor fokuserer faget også på å bevisstgjøre i hvilke situasjoner valgt programvare er det rette verktøyet.

Overordnede temaer

 • Utviklingsverktøy og bygging av programmer
 • Syntaks og minne e.g.: innebygde og egendefinerte typer, minne-typer, allokering og livstid
 • Semantikk e.g.: funksjoner, aritmetikk, presedens, kontrollstrukturer
 • Kompilatoren
 • Bruk av standardbiblioteket e.g.: algoritmer, datastrukturer og nytteverktøy
 • Bruk av eksterne biblioteker e.g: gsl, abseil, boost
 • Feilsøking (debugging)
 • Kjøretidsmåling (benchmarking)
 • Utvidede emner e.g.: polymorfisme, generisk programmering, assembleren og kompilatoren sine innstillinger

Anbefalte forkunnskaper

TEK-1500 Beregningsorientert programmering

Hva lærer du

Studentene som har fullført emnet skal ha følgende læringsutbytte gitt i forhold

Kunnskap

 • Kandidaten skal kunne gjøre rede for generell struktur til et høynivå program.
 • Kandidaten skal kunne anvende generelle programmeringsteknikker.
 • Kandidaten skal kunne gjøre rede for, og anvende, grunnleggende språkelementer og datastrukture.
 • Kandidaten skal kunne utvikle og anvende enkle klasser.

Ferdigheter

 • Kandidaten skal kunne bruke relevante kompilatorer og utviklingsverktøy.
 • Kandidaten skal kunne utvikle middels komplekse programmer til ulike tekniske anvendelser.
 • Kandidaten skal kunne måle kjøretiden til programmer.

Kompetanse

 • Kandidaten kan relatere kunnskap om programmering til problemløsing og begrunne hvorfor det er et viktig redskap for teknisk ingeniørarbeid og vitenskap.
 • Skal ha ervervet seg tilstrekkelig fagterminologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor programmering.
 • Kandidaten skal kunne gjøre rede for i hvilke situasjoner valgt programspråk er et egnet verktøy.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet gjennomføres med utstrakt bruk av omvendt undervisning.

Studentenes ferdigheter fremmes gjennom

 • praktiske programmeringsoppgaver,
 • faglig diskusjon,
 • og emnespesifikke forelesninger.

Det legges til rette for faste ukentlige øvingstimer, hvor veiledning skjer etter behov og ønske.

Faget legges opp med nettbasert diskusjons-verktøy sånn at nett- og campus-studenter kan følge faget.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Mappevurdering 10.06.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Mer info om mappevurdering

Mappen

Mappen består av individuelle oppgaver i form av oppgavesett fordelt i grupper av ulike vanskelighetsgrad.

Evaluering

Ved evaluering er alle oppgavene poenggivende og danner et veiledende grunnlag til sensurering, i henhold til UHR sine stipulerende retningslinjer for karaktersetting (https://www.uhr.no/temasider/karaktersystemet/karakterbeskrivelser/).

Retningslinjene for de individuelle karakterene oppgis ved oppstart av emnet.

Kvalifisering

Oppgavene blir lagt ut sekvensielt i løpet av faget.

Studenten vil ha oversikt over antall oppgaver og anbefalt progresjon.


Kontinuasjonseksamen

Det gis ikke kontinuasjonseksamen. Dersom vurdering gir stryk, må hele emnet tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: DTE-2600
 • Tidligere år og semester for dette emnet