høst 2024
ELE-2602 Mikrokontroller - 5 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er forbeholdt studenter med studierett Elektronikk og Satellitteknologi.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ELE-2500 Programmerbar elektronikk 5 stp
ITE1846 Programmerbar elektronikk 5 stp

Innhold

 • arkitektur og generell virkemåte
 • instruksjonssett
 • instruksjonsutførelse
 • mikrokontrollerens interne funksjoner; avbruddsfunksjon, timere, portene, AD-omformer

Hva lærer du

Studentene som har bestått emnet skal ha følgende læringsutbytte gitt i forhold kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

 • Kandidaten kan beskrive generell virkemåte for mikrokontroller.
 • Kandidaten kan beskrive arkitekturen til mikrokontrolleren.
 • Kandidaten kjenner til mikrokontrollerens interne funksjoner.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan bruke tilegnede kunnskaper om mikrokontrolleren til å programmere mikrokontroller.
 • Kandidaten kan ta i bruk nye funksjoner i mikrokontrolleren ved å bruke manualen og annen tilgjengelig informasjon.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan bruke datablad til å søke kunnskap om andre / tilsvarende mikrokontrollere utover den/de som benyttes i kurset.
 • Studenten skal ha opparbeidet seg forståelse for sammenhengen mellom hardware og software.
 • Kandidaten kan relatere kunnskap om programmering til problemløsing og begrunne hvorfor det er et viktig redskap for teknisk ingeniørarbeid og vitenskap.
 • Skal ha ervervet seg tilstrekkelig fagterminologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor programmering.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnets læringsutbytte formidles gjennom forelesninger og praktiske øvinger. Nettstudenter får tilgang til opptak.

Emnet gjennomføres som teoretisk kunnskapsformidling og via praktiske øvinger og veiledning.

Studentenes ferdigheter fremmes gjennom praktiske programmeringsoppgaver.

Studentene er selv ansvarlig for å skaffe seg mikrokontroller og komponenter. Nærmere informasjon vil blir gitt ved studiestart.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Mappevurdering 26.11.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Laboratorieøvinger Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskravet består av 4 laboratorieøvinger. Det gis ikke nytt forsøk på arbeidskrav.

Mer info om mappevurdering

Mappevurdering der fem mappeelementer teller med i vurderingen. Mappeelementene består av to Canvastester, to innleveringsoppgaver og en test under tilsyn. Konkret og detaljert informasjon om tester og innleveringer gis i Canvas ved studiestart.

Kontinuasjonseksamen

Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: ELE-2602
 • Tidligere år og semester for dette emnet