høst 2024
ELE-2503 Digitalteknikk - 5 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

Søknadskode: 9391


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ITE1885 Analog og digital elektronikk 5 stp
ITE1715 Digitale systemer 5 stp

Innhold

 • tallsystemer, kodetyper
 • binær aritmetikk; adderer, subtrahere, 1-kompliment, 2-kompliment, tall med fortegn og BCD-addisjon
 • logiske porter
 • boolsk algebra; Forenklingsregler, Karnaughdiagram
 • analyse av kombinatoriske kretser
 • dataomforming; dekodere, enkodere, multipleksere, demultipleksere og AD-omformer
 • vipper, tellere og register
 • lagringsenheter; ROM, RAM, PROM, EEPROM

Anbefalte forkunnskaper

ETE-2501 Elektrisitetslære

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten kan:

 • beskrive forskjellige tallsystemer, kodetyper, binær aritmetikk, boolsk algebra og karnaughdiagram
 • beskrive kombinatoriske kretser, vipper, tellere og register, enhetene for dataomforming og lagringsenhetene

Ferdigheter

Studenten kan:

 • omforme mellom de ulike tallsystemene og utføre aritmetiske operasjoner i de ulike tallsystemene
 • analysere enkle digitale systemer bestående av basiskomponentene, latch, vipper, register og enhetene for dataomforming

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • konstruere enkle digitale systemer
 • tilstrekkelig fagtermologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor digital elektronikk
 • planlegge og gjennomføre laboppgaver

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, samt obligatoriske laboratorieøvelser. Nettstudenter kan følge forelesningene via nettet, og samles to uker på campus for å gjennomføre laboratorieøvelsene.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Mappevurdering 01.09.2024 09:00 (Utlevering)
10.12.2024 14:00 (Innlevering)
A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Laboratorieøvinger Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskravet består av følgende:

 • 3 av 3 laboratorieøvinger

Mer info om mappevurdering

Mappevurdering der seks tester teller med i vurderingen (fem canvastester, og i tillegg en av to skriftlig tester under tilsyn).

For de fem canvastestene har studentene mulighet til å forbedre resultatet sitt etter første gjennomkjøring.

Det blir kjørt to skriftlig tester under tilsyn. Studentene kan velge hvilken av disse to som skal telle på sluttkarakteren.


Kontinuasjonseksamen

Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: ELE-2503
 • Tidligere år og semester for dette emnet