Forskerlinje i medisin

Varighet: 7 År

Forskerlinje i medisin

Varighet: 7 År

Studiested
Ukjent
Søknadsfrist

Er du nysgjerrig og vil finne ut hvordan moderne medisin utvikles og bidra til å legge bitene i det store puslespillet?

Velg Forskerlinjen og lær hvordan kunnskap blir til. Bli en del av et forskningsmiljø og arbeid med forskere på høyt nivå, både nasjonalt og internasjonalt.

Forskerlinjens mål er å gi forskningsinteresserte studenter opplæring i forskning som gir grunnlag for et videre ph.d.-studium. Opplæringsdelen fra Forskerlinjen er godkjent ved fakultetets ph.d.-utdanning, og Forskerlinjen kan bli innpasset med inntil to år i ph.d-utdanningen.

Spørsmål om studiet

Heidi Janne Solberg

Forskerlinjen i medisin, psykologi og odontologi


Forskerlinjen i medisin (FL) er en fordypning i medisinsk forskning, og utgjør 120 studiepoeng (stp.) utover profesjonsstudiet i medisin.

FL-medisin består av

 • Opplæringsdel (30 stp.)

Her inngår obligatoriske emner i vitenskapsteori/etikk, vitenskapelig design og metode, vitenskapelig - og allmenrettet formidling (totalt 10 stp.), MED-8006 Miljøseminar (1stp.), MED-8005 Forskerlinjeseminar (2 stp.) samt valgfrie emner/aktiviteter knyttet til fagområdet for forskningsarbeidet. Opplæringsdelen reguleres av den til enhver tid gjeldende studieplan for ph.d.-programmet.

 • MED-3910 Prosjektoppgave (90 stp.)

På grunnlag av studentens forskning skal forskningsartikkelen utarbeides i aktivt samarbeid med veiledere og andre forskere. Artikkelen skal fortrinnsvis publiseres i et internasjonalt tidsskrift med fagfellevurdering. FLstudenten skal være første- eller andreforfatter.

 • HMS-opplæring

For studenter som skal utføre forskning i laboratorium er det obligatorisk å gjennomføre relevante HMS-kurs. Studenten skal i samråd med sin(e) veileder(e) komme fram til hvilke kurs som er relevante for den aktuelle student. Kursene skal gi studenten kunnskaper og ferdigheter knyttet til sikkerhetsrutiner slik at forskningsarbeidet kan gjennomføres på en forsvarlig måte i samsvar med gjeldende lovverk og universitetets reglement. Studenten har ett forskningsår, der de har undervisningsfri fra profesjonsstudiet i medisin. FL går i sommersemestrene og på deltid parallelt med profesjonsstudiet i medisin, frem til innlevering av forskningsoppgaven.

Det anbefales å ta deler av utdanningsprogrammet i løpet av forskningsåret, spesielt gjelder dette obligatoriske ph.d.- emner og andre forskningsaktiviteter som krever fravær fra ordinært studium, som eksempelvis studieopphold i utlandet.

Gjennomført Forskerlinje i medisin skal gi grunnlag for egen forskning med tanke på senere ph.d.-grad og skal gi studenten kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen forskning, vitenskapelige metoder og vitenskapelig tenkning.

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • Har avansert kunnskap innenfor fagområdet og være i kunnskapsfronten innenfor sitt spesialiserte forskningsfelt
 • Kan anvende fagområdets vitenskapsteori, problemstillinger og metoder
 • Kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning
 • Kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, og fortolkninger innenfor fagområdet
 • Kjenner til de vanligste vitenskapelige publiseringsformer

 

Ferdighet

Kandidaten:

 • Kan formulere problemstillinger,planlegge og gjennomføre et forskningsprosjekt
 • Kan gjøre begrunnede valg av relevante design og metoder
 • Kan anvende metodiske verktøy på en selvstendig måte
 • Kan gjennomføre selvstendig datainnsamling og –analyse
 • Kan håndtere komplekse faglige spørsmål innenfor sitt prosjekt
 • Kan tolke data og forstå vitenskapelig litteratur
 • Kan utøve sin forskning i tråd med forskningsetiske retningslinjer

 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Har en videreutviklet evne til kritisk tenkning, inkludert å kunne kritisk vurdere egne og andres forskningsresultater/publikasjoner
 • Har oversikt overnasjonale og internasjonale formidlingskanaler innenfor sitt forskningsområde
 • Kan formidle egne forskningsprosjekter og forskningsresultat i relevante formidlingskanaler
 • Kan bidra til utvikling av ny kunnskap og praksis
 • Kan delta konstruktivt i faglige debatter
 • Kan rapportere alle deler av et forskningsprosjekt etter gjeldende retningslinjer på et nivå som viser god kjennskap om tema og innsikt i aktuell forskning på området

Forskerlinjen i medisin skal forberede studentene på en avkortet ph.d.-utdanning og gi grunnlag for en forskerkarriere. Bestått forskerlinje i medisin, samt bestått hjemmehørende utdanningsprogram, gjør studenten kvalifisert for videre ph.d.-studier, annet forskningsarbeid og undervisningsoppgaver. Med bestått forskerlinje er studenten godt kvalifisert for å søke stipendiatstillinger som er kandidater med forskerlinjen i medisin, eventuelt også åpne stipendiatstillinger ved UiT og andre forskningsstipend i inn- og utland.

Søknadsfrist
Frist for å søke om opptak til Forskerlinjen er 1. oktober hvert studieår.

Studentene tas opp til forskerlinjen i medisin etter fullført 2. eller 3. året. I særskilte tilfeller kan det tas opp studenter etter 4. året. 


Kvalifikasjonskrav
Det er kun medisinerstudenter som kan søke om opptak til Forskerlinjen i medisin. Det kreves at studenten har bestått samtlige eksamener frem til det studieåret de er inne i når de søker om opptak. Forkunnskapskrav er bestått 1. året medisin. 

Søknad
Søknaden skal bestå av et søknadsbrev på ca. en side, der en skriver litt om seg selv og motivasjonen for å jobbe med forskning. Legg ved CV og eventuelle attester. Søknaden sendes på e-post til Forskerlinjen@helsefak.uit.no. 

 

Opptaksintervju
Alle søkere til Forskerlinjen vil bli innkalt til intervju. Hensikten med intervjuet er å få frem den enkeltes egnethet for forskning med spesiell vekt på modenhet og motivasjon.  

Opptakskomiteen består av:

 • faglig leder ved Forskerlinjen
 • prodekan for forskning
 • representant fra fakultetsadministrasjonen
 • tillitsvalgt
 • tidligere forskerlinjestudent 


Opptak til Forskerlinjen
Dersom søkeren får tilbud om plass ved Forskerlinjen vil det i første omgang være et tilbud om et betinget opptak. Betingelsen for opptak er at studenten innen 2 måneder knytter til seg en veileder og at det blir levert en tilfredsstillende prosjektbeskrivelse innen ytterligere 2 måneder. Dersom disse fristene ikke overholdes, faller tilbudet om opptak ved Forskerlinjen bort.

 

Krav til prosjektbeskrivelsen
Beskrivelsen av forskningsprosjektet skal være på inntil 10 sider (times New roman, skriftstørrelse 12, 1 ½ linjeavstand). Beskrivelsen skal gjøre rede for tema, problemstillinger og valg av teori og metode. En framdriftsplan med milepæler for de ulike delene av forskningsprosjektet skal angis.

Følgende momenter vil være viktig i utarbeidelse av prosjektbeskrivelsen:

 • Kontekst for tema: En kort framstilling om hva som er gjort (status) på området ved tidspunkt for søknad.
 • Problemstillingen må være klart framstilt og tilfredsstillende avgrenset.
 • Teori, metode, analyser: Det må sannsynliggjøres at de metodene og teoriene som tenkes brukt er godt egnet til å besvare problemstillingen, eller at det eventuelt er gode muligheter til å utvikle de nødvendige metoder eller teorier. Analysemetoder, for eksempel statistiske metoder som er nødvendige for å vurdere betydningen av forskningsresultatene, må beskrives.
 • Etisk vurdering: Det må redegjøres for om det i prosjektet kan oppstå forskningsetiske problemstillinger, og om prosjektet er av slik art at det kreves godkjenning jf. Helseforskningslovens §§ 9 og 10, eller Personopplysningslovens §§ 31 og 32. Dokumentasjon på godkjenning vedlegges søknaden, eventuelt ettersendes når det foreligger.
 • Økonomisk oversikt: Det må redegjøres for hvilke kostnader prosjektet vil generere og at dette kan dekkes av prosjektets økonomiske rammebetingelser.
 • Tidsperspektiv: Det må redegjøres for hvordan prosjektet skal gjennomføres på normert tid.

Det er faglig leder som vurderer og godkjenner endelig prosjektbeskrivelse, og fatter vedtak om endelig opptak sammen med opptakskomiteen. Dersom det oppstår uenighet, skal prodekan forskerutdanning eller en delegert relevant person avgjøre om prosjektet holder nødvendig kvalitet.

Krav til veileder
Hovedveiledere for forskerlinjestudenter må ha et ansettelsesforhold ved Det helsevitenskapelige fakultet. Det skal inngås en veiledningskontrakt mellom forskerlinjestudenten og veileder når studenten får innvilget endelig opptak til Forskerlinjen.

 

Veiledningskontrakt
Ved endelig opptak skal en veiledningskontrakt som sikrer plikter og rettigheter mellom student, veiledere og fakultetet signeres av partene.

Veiledningskontrakten skal klargjøre ansvarsforholdet, samt sikre begge parters rettigheter. I veiledningskontrakten skal det blant annet fremgå hvilke emner, seminarer og presentasjoner som skal inngå i studentens plan for opplæringsdel.

Frist for å signere veiledningskontrakten og sende den administrasjonen er 1. september det første semesteret etter at studenten formelt er tatt opp ved Forskerlinjen. 

Personlig veiledning fra oppnevnt veileder, forelesninger, seminar og skriftlige studieoppgaver er arbeids- og undervisningsformer som anvendes i studieprogrammet.

Studentens kunnskapsoppbygging skjer i tett relasjon til en veileder. Opplæringsdelen gis primært som forelesninger etterfulgt av hjemmeeksamener. I tillegg kan studenten delta i gruppearbeid, presentere egen forskning i sin forskningsgruppe og/eller ved særskilte seminarer, faglige konferanser e.l. Studentene får kunnskap om hele prosessen fra datainnsamling, analyse, artikkelskriving og publisering av den første artikkel.

Undervisningsspråk vil være engelsk eller norsk.

Forskningsartikkelen skal skrives på engelsk.

Muntlig eksamen kan gjennomføres på engelsk eller norsk.

Foreløpig ikke tilgjengelig
Vegard Skogen

Faglig leder ved Forskerlinjen i medisin

Andre studier du kanskje vil like

...
Medisin profesjonsstudium

Å studere medisin er å lære om hele mennesket. Lær om sykdommer og hvordan du behandler og forebygge...

Studiested
Ukjent
Søknadsfrist