høst 2024
MED-3910 Forskningsartikkel - Forskerlinjen i medisin - 90 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

MED-1501 Medisin 1. studieår, MED-2501 Medisin 2. studieår

Innhold

Formålet med emnet er å gi grunnlag for egen forskning med tanke på senere ph.d.-grad og skal gi studenten kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen forskning, vitenskapelige metoder og vitenskapelig tenkning.

Ved Forskerlinjen i medisin skal studenten arbeide med et forskningsprosjekt, i samarbeid med veileder og forskningsgruppe. Opplæring i forskningsmiljøets metoder og prosedyrer er sentralt i kompetanseoppnåelsen. Planlegging av forskningsprosjektet meddatainnsamling, analyser og skriving av en eller flere vitenskapelige artikler, er sentrale aktiviteter i dette emnet. Gjennom hele perioden skal studenten være under veiledning fra hovedveileder og biveileder(e).

Forskningsartikkelenskal disponeres etter retningslinjer og oppfylle krav til en vitenskapelig publikasjon.


Hva lærer du

Studenten skal etter gjennomført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper:

Studenten

 • har inngående kunnskaper om fagområdets vitenskapsteori
 • har inngående kunnskaper om forskningsmetoder relevant for et valgt fagområde innen medisin
 • har inngående kunnskaper om forskningsetiske problemstillinger, inkludert forfatterskap og publiseringsetikk
 • kan anvende kunnskap på nye områder for valgt fagområde innen medisin
 • har inngående kunnskap om relevant forskningsdatabaser, dokumentdatabaser og søkemotorer for vitenskapelig litteratur
 • har inngående kunnskaper om hvordan et vitenskapelig arbeid planlegges og gjennomføres

Ferdigheter:

Studenten

 • kan anvende metodiske verktøy
 • kan gjøre bevisste valg av metoder
 • kan utføre datainnsamling og -analyse
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med forskningsetiske normer
 • kan utforme manuskripter som vil kunne publiseres som vitenskapelige artikler i tidsskrifter innenfor eget valgte fagfelt
 • formidle forskning i en populærvitenskapelig form

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å gjennomføre forskning og andre avanserte arbeidsoppgaver innenfor nye fagområder
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og allmennheten
 • kan bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser
 • har kjennskap til det å tilhøre en forskningsgruppe
 • kan gi konstruktiv og kritisk tilbakemelding på andres faglige arbeid

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk

Undervisning

Selvstudium og forskning i nært samarbeid med veileder(e)

Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 5/10 60 Minutter Bestått – Ikke bestått
Oppgave 5/10 Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Forskningsår Godkjent – ikke godkjent
Innlevering av utkast til artikkel Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Forskningsår
 • Innlevering av utkast til artikkel

Mer info om vurderingsform oppgave

 • Artikkel/manuskript
 • Prøveforelesning (20 min) og forsvar av artikkel/manuskript (40 min).

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 90
 • Emnekode: MED-3910
 • Tidligere år og semester for dette emnet