høst 2024
HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag. - 10 stp

Emnetype

Emnet inngår i første år på bachelorprogrammene for bioingeniør, ergoterapi, ernæring, farmasi, fysioterapi, paramedisin, profesjonsstudiet i psykologi, radiografi, sykepleie, tannpleie og vernepleie.

Studenter på emnet MED-1501 (førsteårsemnet for medisin) og ODO-1004 (førsteårsemnet for tannlegeutdanningen) gjennomfører arbeidskrav 1 og 2 i HEL-0700, men tar ikke avsluttende eksamen i emnet.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

FELLES-1B Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 10 stp
FELLES-1E Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 10 stp
FELLES-1F Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 10 stp
FELLES-1R Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 10 stp
FELLES-1T Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 10 stp
HEL-0710 Examen facultatum Idrett 4 stp
HEL-0720 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag. 10 stp
FELLES-1S Samarbeid i helsetjenesten - Felles innholdsdel 1 6 stp
HEL-0730 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag - Hammerfest 10 stp
HELSEINTRO Felles introduksjonskurs for helseutdanningene 5 stp
HEL-0750 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag 10 stp
HEL-0760 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag - Narvik Sykepleie 10 stp
HEL-0745 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse – og sosialfag 10 stp

Innhold

I dette emnet lærer du om samhandling i helsetjenesten. Du vil også lære om etikk og kommunikasjon i helsearbeid.

I tillegg vil du lære akademiske ferdigheter. Til dette ligger akademisk skriving og tekstforståelse, kritisk kildebruk, kildehenvisning og metode.


Hva lærer du

Kunnskap

 • Du kan beskrive hvordan det norske helse- og velferdssystemet er organisert og hvordan oppgavefordelingen er i grove trekk.
 • Du kan beskrive hvordan inkludering, likestilling, ikke-diskriminering og retten til likeverdige tjenester er av betydning for alle grupper i samfunnet,
 • Du kjenner samers rettigheter til likeverdige helse- og velferdstjenester, og har kunnskap om og forståelse for samenes status som urfolk.
 • Du kan gi eksempler på innovasjon, nytenkning og fleksibilitet i helse- og velferdssystemet.
 • Du kan forklare betydningen tverrprofesjonell samhandling kan ha for brukere av helse- og velferdstjenester.
 • Du kan gjøre rede for grunnleggende etiske teorier og begreper og kan beskrive sentrale aspekter ved kommunikasjon i møter mellom mennesker i helse- og velferdssystemet.
 • Du kan beskrive hva som kjennetegner pålitelige vitenskapelige kilder i helsefagene.

Ferdigheter

 • Du kan diskutere egen relasjons- og kommunikasjonskompetanse og ulike roller som inngår i tverrfaglig samhandling.
 • Du kan bidra med egen og anerkjenne andres kunnskap og kompetanse i løsning av samarbeidsprosjekter i grupper.
 • Du kan anvende etiske teorier og begreper opp mot konkrete problemstillinger.
 • Du kan gjennomføre litteratursøk og finne frem til relevante vitenskapelige artikler.
 • Du kan oppgi kilder i tekst og sette opp referanseliste i henhold til gitt referansesystem.
 • Du kan anvende effektive læringsteknikker

Generell kompetanse

 • Du kan reflektere over hvilke former for felles kompetanse som kreves av profesjonsutøvere i helse- og velferdssystemet.
 • Du kan reflektere over hvordan egne verdier, kulturell bakgrunn og måte å kommunisere på påvirker møter med pasienter, brukere, pårørende og annet helsepersonell.
 • Du kan formidle fagstoff på en tydelig og strukturert måte, skriftlig og muntlig.
 • Du kan planlegge for effektiv læring

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk eller et annet skandinavisk språk.

Eksamensspråket er norsk.


Undervisning

Undervisningen består av:

 • Gruppearbeid, tverrprofesjonelt hvis mulig.
 • Forelesninger
 • Egenstudier
 • Seminar

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 29.11.2024 14:00 (Innlevering) Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Gruppemøter og muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig oppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Etikk og kommunikasjon: Obligatorisk oppmøte på fire gruppemøter og muntlig fremlegg i grupper på seminar.
 • Akademisk skriving: Innlevering av skriftlig oppgave sammen med én til to medstudenter

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: HEL-0700
 • Tidligere år og semester for dette emnet