høst 2024
MED-8005 Forskerlinjeseminar - 2 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas av enkeltemnestudenter, og er forbeholdt studenter på forkserlinjen i medisin og odontologi.

Innhold

Formålet med emnet er å gi studentene øvelse i å formidle, diskutere og forsvare eget forskningsprosjekt. I tillegg vil studentene få øvelse i kritisk evaluering av medstudenters forskningsprosjekt.

Hva lærer du

Studenten skal etter fullført emne ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • Kan presentere egen forskning.
 • kan kommentere på kritiske spørsmål/evaluering av eget forskningsprosjekt.
 • Kan stille kritiske og konstruktive spørsmål til andres forskningsprosjekt.

Ferdigheter

Studenten:

 • Har en utviklet evne til kritisk tenkning knyttet til eget og andres forskningsprosjekt.
 • Kan vurdere og drøfte forskningsprosjekter, inkludert valg av metode innen helsefaglig temaer
 • Kan formidle forskningsresultater til et bredt publikum.

Generell kompetanse

Studenten:

 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i kritisk tenkning for å kunne delta i en vitenskapelig diskurs.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk.

Undervisning

Seminardeltagelse med presentasjoner og muntlige evalueringer.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 5/10 30 Minutter Bestått – Ikke bestått
Muntlig eksamen 5/10 30 Minutter Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk frammøte Godkjent – ikke godkjent
Evaluere medstudents prestasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen, fordi emnet tilbys hvert semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 2
 • Emnekode: MED-8005
 • Tidligere år og semester for dette emnet