høst 2024
MED-3503 Sykehuspraksis - 27 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på Profesjonsstudiet i medisin. Det kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

MED-2521 Medisin: 4. studieår vårsemester

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MED-3501 Praksis i sykehus 27 stp

Innhold

MED-3503 omfatter 18 ukers desentralisert praksisperiode i spesialisthelsetjenesten. Studentene vil være utplassert ved sykehus i Nord-Norge. Praksisperioden er inndelt i praksis ved medisinsk avdeling (7 uker), kirurgisk avdeling (6 uker), gynekologisk avdeling/poliklinikk (2 uker) og ved psykiatrisk avdeling/distriktspsykiatrisk avdeling (3 uker). Innholdet i den siste uka fordeles mellom medisin og kirurgi. I praksisperioden fungerer studentene som tilnærmet ordinære arbeidstakere hva angår arbeidstid.

Hva lærer du

Læringsutbytte

 • Det primære læringsmål (arbeide med relasjoner) er at studenten skal kunne møte pasienten og familien empatisk og respektfullt. Med dette som utgangspunkt skal studenten kunne undersøke, analysere og delta i den primære håndtering av de komplekse nettverk av relasjoner som
 • forårsaker vanlige og akutte helseproblemer
 • gir behandlingsmuligheter og
 • påvirker prognosen, og
 • tiltak som fremmer pasientsikkerhet og kvalitet på behandlingen

med særlig fokus på helseproblemer assosiert til kirurgiske, indremedisinske, gynekologiske og psykiatriske problemstillinger. Dette skal skje med det best mulige resultat for pasienten, med reflektert bruk av kunnskap og tilgjengelige ressurser og i et respektfylt samarbeid med andre.

I relasjonsbyggingen er det fire domener som definerer de supplerende primære læringsmål.

Studenten skal kunne:

 • forstå og gjøre relevant bruk av de særlige muligheter og plikter knyttet til legens rolle i en gitt situasjon ved kirurgisk, medisinsk, gynekologisk og psykiatrisk avdeling og poliklinikk, inkludert distriktspsykiatrisk senter (arbeide med posisjoner).
 • klargjøre pasientens problemstillinger og strukturere måter for å håndtere disse problemstillinger. Herunder anvende kunnskap om funksjoner og systemer knyttet til indre organer, kvinnesykdommer og barnefødsel, og psykisk helse, samt kunnskap om tilstander som kan nødvendiggjøre kirurgisk intervensjon (arbeide med beslutninger).
 • søke etter, frembringe og analysere nødvendig informasjon ved vanlige og akutte helseproblemer som krever vurdering og behandling i lokalsykehus, samt være bevisst om at dette er kontekst-avhengige prosesser (arbeide med informasjon).
 • utføre de relevante mulige kommunikative, diagnostiske, terapeutiske og logistiske handlinger ved vanlige og akutte helseproblemer som behandles i lokalsykehus eller ambulant spesialisthelsetjeneste (arbeide med handling).

Dette skal skje med oppmerksomhet og respekt for pasientens ønsker og behov for informasjon og medbestemmelse.

Videre skal studenten kunne

 • bidra til håndtering av helseproblemer for individer og populasjoner gjennom å samarbeide med lokale aktører inkludert andre yrkesgrupper i spesialist- og primærhelsetjenesten, når dette er relevant og praktisk mulig på kirurgisk, medisinsk, gynekologisk/obstetrisk og psykiatrisk avdeling (arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak).
 • utvikle egen kompetanse som er relevant for legefaglige aktiviteter; herunder klinisk arbeid, helsefremmende tiltak, forskning og veiledning av pasienter, studenter og andre. Spesielt delta i vanlig klinisk arbeid og rutiner som forberedelse til framtidig yrkesutøvelse (arbeide med livslang læring).
 • utvikle egen kompetanse i samarbeid med medstudenter gjennom å sette seg inn i pasientsikkerhets- og kvalitetssikringsarbeid som pågår ved sykehuset/annen institusjon.

Undervisnings- og eksamensspråk

I hovedsak norsk, men undervisning kan også forekomme på andre skandinaviske språk og evt. på engelsk.

Undervisning

Observasjoner og deltakelse i daglig arbeid på avdelingens sengepost, poliklinikk og tilhørende serviceenheter. Interne faglige møter og studentseminarer vil også være gode læringsarenaer.

Sikkerhetsopplæring: Integrert i undervisningen vil det være opplæring i sikkerhet for studenten selv og andre. Dette omfatter sikkerhet i de ulike kliniske situasjoner, samt hygiene og datasikkerhet.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praksisvurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skjema sykehuspraksis Godkjent – ikke godkjent
Skjema psykiatri Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Retningslinjene for kontinuasjonseksamen finnes i «Utfyllende bestemmelser for gjennomføring og godkjenning av MED-3503 Praksis i sykehus og MED-3502 Praksis i primærhelsetjenesten»
 • Om emnet
 • Studiested:
 • Studiepoeng: 27
 • Emnekode: MED-3503
 • Tidligere år og semester for dette emnet