vår 2024
MED-3502 Praksis i primærhelsetjenesten - 13 stp

Emnetype

Emnet inngår i profesjonsstudiet i medisin og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Bestått eksamen MED-2521 Medisin 4. studieår vårsemester


Obligatorisk forkunnskapskrav

MED-2521 Medisin: 4. studieår vårsemester

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MED-500 Medisin stadium 3 og 4 (5. og 6. studieår) 15 stp
MED-501 Medisin praksisår 15 stp

Innhold

Faglig innhold og relevans i studieprogram - MED-3502 omfatter 8 ukers desentralisert praksisperiode i primærhelsetjenesten. Studentene er utplassert ved fastlegekontor i Nord-Norge.

Gjennom praksis i primærhelsetjenesten skal studenten tilegne seg kunnskaper om og ferdigheter i hvordan allmennmedisin og samfunnsmedisin utøves i praksis, og få kompetanse i samhandling med spesialisthelsetjenesten og med kommunale og interkommunale tjenester.

Studenten skal delta i fastlegekontorets virksomhet, først og fremst gjennom å trene på allmennmedisinske konsultasjoner. Studenten skal også delta i andre allmennlegeoppgaver knyttet til legevakt, sykehjem og helsestasjon, og skal gjøre seg kjent med oppgavene til de ulike samarbeidspartnere i helse- og omsorgstjenesten i kommunen.

Praktisk informasjon om emnet finnes i «Veileder for studenter, praksislærere og medarbeidere» som revideres årlig.


Hva lærer du

Læringsutbytter:

Kunnskaper:

 • Beskrive allmennmedisinske rammer og arbeidsteknikker, det særegne ved allmennmedisinsk praksis og hvordan et bio- psyko- sosiokulturelt helhetssyn påvirker praksisen
 • Beskrive forskjellene mellom den uselekterte pasientpopulasjonen som oppsøker allmennpraksis og den selekterte pasientpopulasjonen som finnes i andrelinjetjenesten
 • Ha bred kunnskap om relevant utredning for vanlige kliniske problemstillinger som ses hos allmennlegen, på legevakt og på sykehjem, slik som tretthet og slapphet, vekttap, feber, svimmelhet, synkope, fall og falltendens hos gamle, pustevansker, brystsmerter, akutte magesmerter, akutte ryggsmerter, kuler og klumper, søvnforstyrrelser og akutt forvirring hos eldre
 • Ha bred kunnskap om utredning, behandling og oppfølging av de vanligste sykdommene i allmennpraksis, slik som sykdom i hjerte- og karsystemet, muskel- og skjelettsystemet, lungene, huden, hormonsystemet, kjønnsorganene, nervesystemet, blodet, fordøyelsesorganene, nyrer, øyet, øre-nese-hals- området og psykiske lidelser
 • Beskrive forhold som påvirker allmennlegens hverdag (kontorets organisering, kommunen, samarbeidspartnere, lovverk, økonomi, videre- og etterutdanning) og legenes mulighet for å påvirke disse
 • Diskutere fastlegeordningens muligheter og utfordringer
 • Kjenne til hvordan samfunnsmedisinsk arbeid i kommunen er organisert og blir utført

Ferdigheter:

 • Gjennomføre en selvstendig allmennmedisinsk konsultasjon inkludert klinisk undersøkelse, relevante supplerende undersøkelser, analyse og plan, i samarbeid med pasient (og pårørende)
 • Skrive journalnotat etter PSOAP-modellen, skrive henvisninger og enkle legeerklæringer
 • Fylle ut sykmeldingsattester og legeerklæringer ved søknad om førerkort
 • Skrive resepter i henhold til gjeldende regelverk
 • Utføre kliniske ferdigheter etter spesifisert liste i Veilederen
 • Beskrive, analysere og vurdere et pasientforløp

Generell kompetanse:

 • Møte pasienter empatisk og respektfullt og med utgangspunkt i denne sentrale relasjon få frem pasientens sykehistorie
 • Tilpasset pasientens alder, ressurser, kulturelle og sosiale bakgrunn kunne etablere den tillit og kontakt med pasient og familie som er nødvendig for godt samarbeid
 • Identifisere følelser som pasienten (og familien) vekker, og bruke disse følelsene som kilde til å forstå pasientens situasjon, til å styrke lege-pasientforholdet og til selvivaretakelse og forebygging av utbrenthet
 • Diskutere etiske vurderinger i hverdagen på legekontoret, legevakta og sykehjemmet
 • Diskutere fenomen som egenomsorg, sykdomsangst, legesøkning og beslutninger under usikkerhet med praksislærer
 • Anvende egen kompetanse i samarbeid med pasienter, pårørende og samarbeidspartnere, og sammen med disse lage en behandlingsplan.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisning og arbeidsform

 • Konsultasjoner om varierte helseproblemer, både akutte og kroniske, enkle og kompliserte
 • Muntlig veiledning og egenrefleksjon om pasientmøter
 • Trening i praktiske prosedyrer
 • Deltakelse i sykebesøk, samarbeidsmøter og legearbeid ved helsestasjon og sykehjem
 • Besøk hos fastlegens samarbeidspartnere
 • Deltakelse i legevakt
 • Deltakelse i Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS)
 • Skriftlige innleveringsoppgaver

Integrert i undervisningen vil være opplæring i sikkerhet for studenten selv og andre. Dette omfatter sikkerhet i de ulike kliniske situasjoner samt hygiene, datasikkerhet og pasientsikkerhet.


Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praksisvurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Daglig deltakelse i praksis Godkjent – ikke godkjent
Start-, midtveis- og sluttevaluering Godkjent – ikke godkjent
Praktiske ferdigheter og prosedyrer Godkjent – ikke godkjent
Behandlingsplan Godkjent – ikke godkjent
Legemiddelgjennomgang Godkjent – ikke godkjent
Årskontroll sykehjem Godkjent – ikke godkjent
Pasientforløpsbeskrivelse Godkjent – ikke godkjent
Elektronisk sluttevaluering Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Daglig deltakelse i primærmedisinsk virksomhet, 37,5 t/uke i 8 uker. Herunder:

 • Bli observert av veileder eller sett på video i minst tre konsultasjoner og få strukturert tilbakemelding på egne ferdigheter. Dette gjøres som start-, midtveis og sluttevaluering.
 • Utføre praktiske ferdigheter og prosedyrer i henhold til spesifisert liste
 • Utarbeide behandlingsplan for en pasient med kronisk sykdom eller risikotilstand.
 • Gjøre legemiddelgjennomgang med en pasient som bruker mange medikamenter
 • Gjennomføre årskontroll av en pasient på sykehjem
 • Beskrive, analysere og vurdere et pasientforløp

Kontinuasjonseksamen

Retningslinjene for kontinuasjonseksamen finnes i «Utfyllende bestemmelser for gjennomføring og godkjenning av MED-3503 Praksis i sykehus og MED-3502 Praksis i primærhelsetjenesten»
 • Om emnet
 • Studiested:
 • Studiepoeng: 13
 • Emnekode: MED-3502
 • Tidligere år og semester for dette emnet