høst 2024
MED-3601 Medisin 6. studieår - 60 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på profesjonsstudiet i medisin og med bestått eksamen i MED-3503, MED-3502 og MED-3950. Det kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

MED-3502 Praksis i primærhelsetjenesten , MED-3503 Sykehuspraksis, MED-3950 Masteroppgave medisin

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MED-500 Medisin stadium 3 og 4 (5. og 6. studieår) 60 stp
MED-3600 Medisin 6. studieår 60 stp

Innhold

Faglig innhold - Det siste studieåret rommer faglig fordypning i flere fagområder som studentene har møtt tidligere i studiet. Gjennom pasientmøter og trening i håndtering av kliniske presentasjoner lærer studentene utredning, diagnostisering og behandling av vanlige og farlige sykdommer, men med vekt på mer komplekse problemstillinger enn tidligere i studiet. Det legges vekt på en bio- psyko- sosialtilnærming, på gode pasientforløp (fra primærhelsetjenesten til spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten), på samhandling mellom yrkesgrupper, og på forebygging. Studentene får trening i å kommunisere med pasient om vanskelige tema, i å erkjenne pasientens og eventuelt pårørendes perspektiv og bringe dette inn i beslutningsprosessene om utredning og behandling.

Emnet inneholder teoretisk undervisning og veiledet praksis i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. I tillegg er det teoretisk, tematisk undervisning for hele kullet gjennom studieåret, der sentrale kliniske og samfunnsmedisinske tema, samt tema innenfor kunnskapshåndtering og pasientsikkerhet blir tatt opp.

Studentene gjennomfører MED-3601 i Nordland, Finnmark eller Troms.

Relevans i studieprogram - MED-3601 sikter mot å hjelpe studenten til å inneha de nødvendige kunnskaper, ferdigheter, holdninger, den faglige resonneringsevne og den samlede, helhetlige kompetanse som er nødvendig for å kunne praktisere i legevakt, i allmennpraksis og i spesialiseringsstillinger på sykehus under veiledning, og å kunne inngå i prosjektarbeid med kvalitetsutvikling og forskning på helserelaterte tema.

Relevans i studieprogram

For at dette skal bli en livslang læring forberedes studenten på å kunne arbeide med relasjoner og erkjenne sin egen rolle for bedre å kunne innhente informasjon, ta beslutninger og omsette disse til handling enten selv eller i samarbeid med pasient, pårørende eller andre relevante faggrupper.


Hva lærer du

Kunnskaper

 • Ha inngående kunnskap om de vanligste tilstandene og vite hvordan disse behandles i primærhelsetjenesten, samt ha kjennskap til behandlingen i spesialisthelsetjenesten.
 • Ha inngående kunnskap om de viktigste akutte tilstander og vite hvordan disse behandles i primærhelsetjenesten, samt ha kjennskap til behandlingen i spesialisthelsetjenesten.
 • Ha inngående kunnskap om de viktigste kroniske tilstander og vite hvordan disse behandles i primærhelsetjenesten, samt ha kjennskap til behandlingen i spesialisthelsetjenesten.
 • Ha bred kunnskap om hvilke tilstander som kan håndteres i primærhelsetjenesten og hvilke tilstander som bør henvises til spesialist.
 • Ha bred kunnskap om indikasjon, risiko og kostnader ved ulike supplerende undersøkelser.
 • Ha bred kunnskap om mulige samarbeidspartnere ved vanlige og farlige kliniske problemstillinger.
 • Ha bred kunnskap om helsevesenets oppbygning, verdier og normer.
 • Ha bred kunnskap om lovverk som regulerer rettigheter og plikter forbundet med klinisk arbeid som lege.
 • Kandidaten har kunnskap om samenes status som urfolk og om samenes rettigheter,særlig innenfor helse- og omsorgsfeltet.

Ferdigheter

 • Gjenkjenne fysiologiske og anatomiske normalvariasjon hos det friske mennesket.
 • Kunne opptre profesjonelt, empatisk og respektfullt uavhengig av helsemessige, sosiale, kulturelle eller politiske utfordringer og spesielt være oppmerksom på de mest sårbare og vanskeligstilte.
 • Kunne ta opp en fokusert anamnese fra pasient, og innhente eventuelle komparentopplysninger fra pårørende, om vanlige og farlige kliniske problemstillinger med ivaretagelse av pasient og brukerperspektivet.
 • Utføre selvstendig undersøkelse av pasient med vanlige og farlige kliniske problemstillinger.
 • Vurdere indikasjon for, og kunne utføre supplerende undersøkelser og starte enkel behandling i henhold til gjeldende retningslinjer med respekt for pasientens ønsker og behov for informasjon og medbestemmelse.
 • Vurdere resultatene fra anamnese og undersøkelse til å gjøre en klinisk resonnering om mulig diagnose, hastegrad og videre oppfølging.
 • Beherske en strukturert og målrettet anamnese, utredning og behandling av pasienter med flere samtidige diagnoser.
 • Formulere en målrettet henvisning til spesialist på bakgrunn av innhentede opplysninger.
 • Kan foreta avveininger mellom medisinske og økonomiske forhold ved prioriteringer i klinisk og samfunnsmessig arbeid.
 • Kunne vurdere risiko for uønskede hendelser og handle forsvarlig i møte med sviktende kvalitet, avvik og uheldige hendelser. Kunne bidra til forbedringsarbeid og pasientsikkerhet på arbeidsplassen.
 • Kunne lindre og trøste i vanskelige situasjoner, også når virksom behandling ikke er tilgjengelig, og i livets sluttfase.

KompetanseDen nyutdannede legen skal:

 • Kunne reflektere over både faglige og etiske problemstillinger i utøvelse av eget legearbeid alene eller i samarbeid med andre profesjoner.
 • Være bevisst på hvor grensene for egen faglig kompetanse går ved å reflektere over egne styrker og svakheter, søke hjelp, samt tåle og ta hensyn til tilbakemeldinger om egne begrensninger.
 • Opptre kollegialt ovenfor alle typer samarbeidspartnere ved å anerkjenne emosjonelle belastninger, gi råd om hjelp hvis nødvendig og være rollemodell for yngre kollegaer og studenter ved også å erkjenne når man selv har behov for kollegial støtte.
 • Kunne prioritere, planlegge og lede arbeid og respektere tidsfrister.
 • Være i stand til å prioritere det vesentlige i anamnese og undersøkelse ved komplekse konsultasjoner.
 • Kunne diskutere helsepolitiske spørsmål i eget land og globale helseutfordringer.
 • Kunne klargjøre problemstillinger i pasientens situasjon av betydning for aktuelle plager eller prognose (hvorfor kommer pasienten) og strukturere måter for å håndtere disse problemstillingene.
 • Bidra aktivt og selvstendig til håndtering av helseproblemerfor individer og populasjoner gjennom å samarbeide med lokale nettverk og samfunnsstrukturer om forebyggende og helsefremmende tiltak, individuelt og i flerfaglige team.
 • Videreutvikle egen kompetanse som er relevant for legefaglige aktiviteter, herunder klinisk arbeid, helsefremmende tiltak, og veiledning av pasienter, studenter og andre.
 • Anvende tilegnet vitenskapelig kompetanse for å vurdere fundamentet for retningslinjer, og der disse ikke finnes, vurdere vitenskapelig fundament for klinisk praksis og kunne initiere et forskningsprosjekt der slikt fundament mangler.
 • Kunne bidra til nytenkning, innovasjonsprosesser, tjenesteinnovasjon, systematiske arbeidsprosesser og kontinuerlig kvalitetsforbedring

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk: I hovedsak norsk, men undervisning kan også forekomme på andre skandinaviske språk og engelsk. Eksamensspråket er norsk, men besvarelsen kan gis på et skandinavisk språk.

Undervisning

Undervisning og arbeidsform - Aktiv deltakelse i praksis ved poliklinikk, sengepost og i primærhelsetjenesten. Forelesninger, seminarer, ferdighetstrening, simulering, casegrupper, basisgrupper, selvstudium og studentledete seminar og gruppeundervisning.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 1/2 Bestått – Ikke bestått
Skriftlig skoleeksamen - nasjonal 1/2 4 Timer Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Delemne 6.1 Barn og unge (Tilsvarer 6.1F for Finnmark, inkl. 6.8F for Finnmark) Godkjent – ikke godkjent
Delemne 6.2 Når det haster (Tilsv. 6.2F for Finnmark) Godkjent – ikke godkjent
Delemne 6.3 Eldre, nervesytem og rus (Tilsv. 6.3F for Finnmark, inkl. 6.8F for Finnmark) Godkjent – ikke godkjent
Delemne 6.4 Kreft og palliasjon (Tilsv. 6.4F for Finnmark) Godkjent – ikke godkjent
Delemne 6.5 Bevegelse (Tilsv. 6.5F for Finnmark, inkl. 6.8F for Finnmark) Godkjent – ikke godkjent
Delemne 6.6 Sanser (Tilsv. 6.6F for Finnmark) Godkjent – ikke godkjent
Delemne 6.7 Gynekologi, obstetrikk, nevrologi og kroniske sykdommer i indremedisin og kirurgi (Tilsv. 6.7F for Finnmark) Godkjent – ikke godkjent
VITKOM: Offentlig presentasjon av masteroppgave Godkjent – ikke godkjent
PROFKOM: Deltakelse på 4 basisgruppemøter samt individuell samtale Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Obligatoriske godkjenningselementer varierer mellom delemner og omfatter:

 • Aktiv deltakelse i klinisk arbeid
 • Kliniske ferdigheter/praktiske prosedyrer
 • Gjennomføre nasjonal delprøve
 • Muntlig presentasjon av masteroppgave

Hvert delemne har en arbeidskravliste som spesifiserer hva som er obligatoriske aktiviteter. Kravene beskrevet er absolutte, og studentene må levere inn dokumentasjon på gjennomføring av disse. For å få adgang til eksamen i MED-3601 Medisin 6. år, kreves det alle obligatoriske aktiviteter er gjennomført og dokumentert. Kravene er gyldige i to år fra første gjennomføring. Ved forsinkelser i studiet over to år må arbeidskravene gjennomføres på nytt.


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

 • En muntlig deleksamen i fire deler. De muntlige delene reflekterer kliniske problemstillinger og medisinske fag som inngår i delemnene i sjette studieår. Praktisk-muntlig deleksamen gjennomføres som klinisk konsultasjon med pasient. Studenten samtaler med pasienten, gjennomfører relevant klinisk undersøkelse, oppsummerer problemstillingene og begrunner videre utredning, behandling og prognose samt eventuelle konsekvenser av tilstanden for funksjon og yrkesliv. Studenten må også kunne diskutere andre faglige relevante tema.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Da studenten kun trekkes ut i et utvalg av de aktuelle fag må studenten avlegge både den skriftlige og den muntlige deleksamenen på nytt.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Bodø |
 • Studiepoeng: 60
 • Emnekode: MED-3601
 • Tidligere år og semester for dette emnet