vår 2024
MED-8006 Miljøseminar - 1 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er forbeholdt studenter på forskerlinjene ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Innhold

Formålet med emnet er å gi studentene øvelse i kritisk tenkning ved å vurdere én oversiktsartikkel innen eget fagfelt, samt øvelse i formidling ved å presentere og drøfte artikkelen for sine medstudenter. Videre vil emnet gi studenten øvelse i kritisk evaluering av medstudenters forskningsprosjekter og hvordan de presenteres.

Hva lærer du

Studenten skal etter fullført emne ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • Har kunnskap om kritisk vurdering av forskningsartikler.
 • Kan formidle, presentere og drøfte en oversiktsartikkel for medstudenter.

Ferdigheter:

Studenten

 • Kan kritisk vurderer forskningsbasert kunnskap med hensyn til metodisk kvalitet, relevans og anvendbarhet.
 • Kan identifisere kunnskapshull og områder av usikkerhet i praksis.
 • Kan formulere klare og relevante vitenskapelige spørsmål.

Generell kompetanse:

Studenten

 • Kan argumentere for styrker og svakheter ved en vitenskapelige artikkel.
 • Kan formidle fagstoff i en strukturert, klar og etterrettelig form.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk eller engelsk.

Undervisning

Seminardeltakelse.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Muntlig eksamen 1, presentasjon av eget prosjekt Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Evaluering av en annen sin presentasjon Godkjent – ikke godkjent
Deltakelse på studentpresentasjoner Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 1
 • Emnekode: MED-8006
 • Tidligere år og semester for dette emnet