Skriv ut Lukk vindu


 

Medisin profesjonsstudium - forskerlinje

Fakta

Varighet:7 År
Studiepoeng:480
Gradsnavn:
Opptakskrav:
Søknadsfrist:
Søknadskode:

Beskrivelse av studiet

Forskerlinjen i medisin (FL) er en fordypning i medisinsk forskning, og utgjør 120 studiepoeng (stp.) utover profesjonsstudiet i medisin.

FL-medisin består av

Her inngår obligatoriske emner i vitenskapsteori/etikk, vitenskapelig design og metode, vitenskapelig - og allmenrettet formidling (totalt 10 stp.), MED-8006 Miljøseminar (1stp.), MED-8005 Forskerlinjeseminar (2 stp.) samt valgfrie emner/aktiviteter knyttet til fagområdet for forskningsarbeidet. Opplæringsdelen reguleres av den til enhver tid gjeldende studieplan for ph.d.-programmet.

På grunnlag av studentens forskning skal forskningsartikkelen utarbeides i aktivt samarbeid med veiledere og andre forskere. Artikkelen skal fortrinnsvis publiseres i et internasjonalt tidsskrift med fagfellevurdering. FLstudenten skal være første- eller andreforfatter.

For studenter som skal utføre forskning i laboratorium er det obligatorisk å gjennomføre relevante HMS-kurs. Studenten skal i samråd med sin(e) veileder(e) komme fram til hvilke kurs som er relevante for den aktuelle student. Kursene skal gi studenten kunnskaper og ferdigheter knyttet til sikkerhetsrutiner slik at forskningsarbeidet kan gjennomføres på en forsvarlig måte i samsvar med gjeldende lovverk og universitetets reglement. Studenten har ett forskningsår, der de har undervisningsfri fra profesjonsstudiet i medisin. FL går i sommersemestrene og på deltid parallelt med profesjonsstudiet i medisin, frem til innlevering av forskningsoppgaven.

Det anbefales å ta deler av utdanningsprogrammet i løpet av forskningsåret, spesielt gjelder dette obligatoriske ph.d.- emner og andre forskningsaktiviteter som krever fravær fra ordinært studium, som eksempelvis studieopphold i utlandet.


Hva lærer du?

Gjennomført Forskerlinje i medisin skal gi grunnlag for egen forskning med tanke på senere ph.d.-grad og skal gi studenten kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen forskning, vitenskapelige metoder og vitenskapelig tenkning.

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 

Ferdighet

Kandidaten:

 

Generell kompetanse

Kandidaten:


Undervisning og eksamen

Personlig veiledning fra oppnevnt veileder, forelesninger, seminar og skriftlige studieoppgaver er arbeids- og undervisningsformer som anvendes i studieprogrammet.

Generelle undervisningsmetoder

Studentens kunnskapsoppbygging skjer i tett relasjon til en veileder. Opplæringsdelen gis primært som forelesninger etterfulgt av hjemmeeksamener. I tillegg kan studenten delta i gruppearbeid, presentere egen forskning i sin forskningsgruppe og/eller ved særskilte seminarer, faglige konferanser el.l. Studentene får kunnskap om hele prosessen fra datainnsamling, analyse, artikkelskriving og publisering av den første artikkel.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk vil være engelsk eller norsk.

Forskningsartikkelen skal skrives på engelsk.

Muntlig eksamen kan gjennomføres på engelsk eller norsk.


Jobbmuligheter

Forskerlinjen i medisin skal forberede studentene på en avkortet ph.d.-utdanning og gi grunnlag for en forskerkarriere. Bestått forskerlinje i medisin, samt bestått hjemmehørende utdanningsprogram, gjør studenten kvalifisert for videre ph.d.-studier, annet forskningsarbeid og undervisningsoppgaver. Med bestått forskerlinje er studenten godt kvalifisert for å søke stipendiatstillinger som er kandidater med forskerlinjen i medisin, eventuelt også åpne stipendiatstillinger ved UiT og andre forskningsstipend i inn- og utland.