Skriv ut Lukk vindu


 

Medisin profesjonsstudium - forskerlinje

Fakta

Varighet:7 År
Studiepoeng:480
Gradsnavn:
Opptakskrav:Forskerlinjen i medisin er et tilbud for studenter på profesjonsstudiet i medisin ved UiT Norges arktiske universitet. Det kreves at studenten har bestått samtlige eksamener frem til det studieåret de er inne i når de søker om opptak. Forkunnskapskrav er bestått 1. året medisin. Studentene tas opp til forskerlinjen i medisin etter fullført 2. eller 3. året. I særskilte tilfeller kan det tas opp studenter etter 4. året.
Søknadsfrist:
Søknadskode:

Beskrivelse av studiet

Gjennomført Forskerlinjen i medisin skal gi grunnlag for egen forskning med tanke på senere ph.d.-grad og skal gi studenten kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen forskning, vitenskapelige metoder og vitenskapelig tenkning.

Forskerlinjen i medisin består av:

Her inngår obligatoriske emner i vitenskapsteori/etikk, vitenskapelig design og metode, vitenskapelig - og allmenrettet formidling (totalt 10 stp.), MED-8006 Miljøseminar (1stp.), MED-8005 Forskerlinjeseminar (2 stp.) samt valgfrie emner/aktiviteter knyttet til fagområdet for forskningsarbeidet. Opplæringsdelen reguleres av den til enhver tid gjeldende studieplan for ph.d.-programmet.

På grunnlag av studentens forskning skal forskningsartikkelen utarbeides i aktivt samarbeid med veiledere og andre forskere. Artikkelen skal fortrinnsvis publiseres i et internasjonalt tidsskrift med fagfellevurdering. FLstudenten skal være første- eller andreforfatter.

For studenter som skal utføre forskning i laboratorium er det obligatorisk å gjennomføre relevante HMS-kurs. Studenten skal i samråd med sin(e) veileder(e) komme fram til hvilke kurs som er relevante for den aktuelle student. Kursene skal gi studenten kunnskaper og ferdigheter knyttet til sikkerhetsrutiner slik at forskningsarbeidet kan gjennomføres på en forsvarlig måte i samsvar med gjeldende lovverk og universitetets reglement.

Studenten har ett forskningsår, der de har undervisningsfri fra sitt ordinære studium. Forskerlinjen går i sommersemestrene og på deltid parallelt med profesjonsstudiet, frem til innlevering av forskningsartikkelen siste semester.

Det anbefales å ta deler av opplæringsdelen i løpet av forskningsåret, spesielt gjelder dette obligatoriske ph.d.- emner og andre forskningsaktiviteter som krever fravær fra ordinært studium, som eksempelvis studieopphold i utlandet.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) MED-1501 Medisin 1. studieår - 50 stp. MED-1501 Medisin 1. studieår - 50 stp. FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp. FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp. HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag. - 10 stp. HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag. - 10 stp.
2. sem. (vår)
3. sem. (høst) MED-2501 Medisin 2. studieår - 60 stp. MED-2501 Medisin 2. studieår - 60 stp.
4. sem. (vår)
5. sem. (høst) MED-2510 Medisin 3. studieår - 60 stp. MED-2510 Medisin 3. studieår - 60 stp.
6. sem. (vår)
7. sem. (høst) MED-3910 Forskningsartikkel - Forskerlinjen i medisin - 90 stp. MED-8005 Forskerlinjeseminar - 2 stp. MED-2520 Medicine: International Semester - 30 stp. MED-8006 Miljøseminar - 1 stp.
8. sem. (vår) MED-8005 Forskerlinjeseminar - 2 stp. MED-2521 Medisin: 4. studieår vårsemester - 30 stp. MED-8006 Miljøseminar - 1 stp.
9. sem. (høst) MED-3950 Masteroppgave medisin - 20 stp. MED-3502 Praksis i primærhelsetjenesten - 13 stp. MED-2520 Medicine: International Semester - 30 stp.
10. sem. (vår) MED-2521 Medisin: 4. studieår vårsemester - 30 stp.
11. sem. (høst) MED-3601 Medisin 6. studieår - 60 stp. MED-3503 Sykehuspraksis - 27 stp. MED-3950 Masteroppgave medisin - 20 stp. MED-3502 Praksis i primærhelsetjenesten - 13 stp.
12. sem. (vår)
13. sem. (høst) MED-3910 Forskningsartikkel - Forskerlinjen i medisin - 90 stp. MED-3601 Medisin 6. studieår - 60 stp. HEL-8040 Theory of science, research ethics and research design - 7 stp.
14. sem. (vår)

Hva lærer du?

Gjennomført Forskerlinje i medisin skal gi grunnlag for egen forskning med tanke på senere ph.d.-grad og skal gi studenten kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen forskning, vitenskapelige metoder og vitenskapelig tenkning.

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

Ferdighet

Kandidaten:

Generell kompetanse

Kandidaten:


Undervisning og eksamen

Personlig veiledning fra oppnevnt veileder, forelesninger, seminar og skriftlige studieoppgaver er arbeids- og undervisningsformer som anvendes i studieprogrammet.

Opplæringsdel

Opplæringsdelen består av både obligatoriske og valgfrie emner, slik at det vil variere hvor mye selvstudium og forelesninger/seminarer etc. som vil inngå for studenten. For mer informasjon henvises det til studieplanen for ph.d.- programmet i helsevitenskap samt emnebeskrivelsen til MED-8005, MED-8006

MED-3910

Selvstudium og forskning

Veiledning-skriving

Innlevering av artikkel eller manus

Muntlig eksamen

Generelle undervisningsmetoder

Studentens kunnskapsoppbygging skjer i tett relasjon til en veileder. Opplæringsdelen gis primært som forelesninger etterfulgt av hjemmeeksamener. I tillegg kan studenten delta i gruppearbeid, presentere egen forskning i sin forskningsgruppe og/eller ved særskilte seminarer, faglige konferanser el.l. Studentene får kunnskap om hele prosessen fra datainnsamling, analyse, artikkelskriving og publisering av den første artikkel.


Undervisnings- og eksamensspråk

Engelsk og norsk.

Jobbmuligheter

Forskerlinjen i medisin skal forberede studentene på en avkortet ph.d.-utdanning og gi grunnlag for en forskerkarriere. Bestått Forskerlinje i medisin, samt bestått hjemmehørende utdanningsprogram, gjør studenten kvalifisert for videre ph.d.-studier, annet forskningsarbeid og undervisningsoppgaver.