Satellitteknologi, ingeniør (3-semesterordning) - bachelor

STUDIESTED: Narvik
Satelitt-web

Fakta

Varighet:3 År
Studiested: Narvik
Studiepoeng:180
Gradsnavn:
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 4514
Søk studiet

Satelitteknologi (3-semesterordning)

3-semesterordningen er en opptaksvei til ingeniørutdanningene for studenter som har generell studiekompetanse men mangler fordypning i Matematikk R1 + R2 og/eller Fysikk 1.

UiT Narvik-studenter på Andøya Space Center


Beskrivelse av studiet

Etter de grunnleggende fagene i det første året vil utdanningen omhandle mange emner: generell romteknologi med banemekanikk, analog og digital elektronikk, generell programmering og programmering av elektronikk, instrumentering for satellitter og ekstreme forhold, raketter og ballonger, kommunikasjonsteknologi, bølgeutbredelse, antenner, signalbehandling, håndtering av satellittdata, databaser, bildebehandling og om fysikk for jordovervåking. På slutten utvides perspektivene i faget Romfysikk og Astronomi der Andøya Space Center og Skibotn feltstasjon brukes for lab-virksomhet.
I studiet inngår også raketteknologi. Under en feltuke ved Andøya Space Center vil en nyttelast settes sammen, integreres i en rakett og siden skytes og telemetridata samles inn og analyseres.
Problemstillingene innenfor satellitteknologi er beslektet med teknologi for droner (UAV) og flere prosjekter vedrørende droner er knyttet til utdanningen.
Studenter har gjennom årene deltatt i nasjonale satellittprosjekter der to cube-satellitter (Ncube og HinCube) har blitt utviklet og skutt opp. Studenter har deltatt i europeiske student-prosjekt innenfor ESA (European Space Agency) i hvilke også utenlandske universiteter har deltatt. Videre har et prosjekt (ESPRIT) foregått i samarbeid med et amerikansk universitet i hvilket en rakettnyttelast ble utviklet i samarbeid med NASA.

Kunnskaper

 • Etter endt studium skal kandidaten ha en bred kunnskapsbase som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget for relevante samfunnsbehov og økonomiske hensyn.
 • Kandidaten har kunnskap om teknologiens historie og utvikling med vekt på satellitteknologi, ingeniørens rolle i samfunnet og konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.
 • Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid, relevante metoder og arbeidsmåter innenfor satellitteknologi.
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper innen matematikk, naturvitenskap - herunder fysikk og kjemi.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om elektriske og magnetiske felt, bred kunnskap om elektriske komponenter, kretser og systemer.
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper innenfor satellitteknologi, romteknologi, banemekanikk, elektronikk, elektronisk kommunikasjon, mikrokontrollerteknikk, programmering, signalbehandling og behandling av satellitt-data.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger vedrørende satellitteknologi og begrunne sine valg.
 • Kandidaten har ferdigheter for bruk av elektronisk instrumentering og programvare.
 • Kandidaten kan beregne grunnleggende størrelser i elektriske og elektroniske kretser.
 • Kandidaten kan utforme elektriske og elektroniske kretser for ulike formål.
 • Kandidaten kan utforme mikrokontroller- og mikroprosessorsystemer og programmere disse både i lav- og høynivåspråk.
 • Kandidaten skal kunne beregne elementære størrelser for ulike kommunikasjonformer og utforme teknologi for bestemte applikasjoner.
 • Kandidaten skal kunne beregne satellittbaner.
 • Kandidaten skal kunne implementere algoritmer for signal- og bildebehandling.
 • Kandidaten skal kunne bruke etablerte metoder for behandling av satellitt-data.
 • Kandidaten behersker metoder for måling og feilsøking.
 • Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre ingeniørfaglige prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team.
 • Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling, kvalitetssikring og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og løsninger.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
 • Kandidaten kan formidle kunnskap innenfor satellitteknologi til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.
 • Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse egen faglig utøvelse til den aktuelle arbeidssituasjon.
 • Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Ordningen innebærer at studenten tar 3-semesterordningen og samtidig følger undervisningen på ingeniørutdanningen.

1. studieår starter med intensiv undervisning to-tre uker før ordinær studiestart. Deretter følger studenten i 1. studieår et tilrettelagt opplegg i matematikk og delvis også i fysikk, samtidig som det følges de andre fagene i hht. timeplanen for de ordinære studentene.

I tillegg vil det 1.studieår være to helgesamlinger pr. semester. Eksamen i matematikk avlegges i juni/juli i vårsemesteret 1. studieår. Fra og med 2. studieår er 3-semesterstudentene à jour med øvrige studenter i alle fag.

For å se strukturen i 3-semesterordningen, klikk her.

Her er noen eksempler på hvor man kan jobbe etter endt utdannelse som ingeniør i satellitteknologi: Forsvarets forskningsinstitutt, SINTEF, Norut, Norsk Polar Institutt, Meteorologisk Institutt, Nansen International Enviromental and Remote Sensing Centre. Alle Kongsbergs divisjoner, som Kongsberg Norspace, - Seatex, - Satellite Services, - Space and Surveillance og Spacetec.

Dessuten store virksomheter som Telenor Satellite Broadcasting, EMC Satcom Technologies, NAMMO og Andøya Space Centre.
For flere detaljer om jobbmuligheter, se beskrivelsen for ingeniør i Satellitteknologi bachelor.
Bedrifter og institusjoner i Nord-Norge og på Svalbard er i stor grad bemannet av våre tidligere studenter. Mange av de nevnte virksomhetene samarbeider med ESA. Av myndigheter som er avhengig av satellittdata kan nevnes Nærings- og fiskeridepartementet og Kystverket.
Utdanningen åpner også mange muligheter for arbeid utenfor romteknologi-segmentet. Mange teknologibaserte bedrifter trenger kompetansen studenter får innenfor ovennevnte felt, eksempelvis innen elektronikk, kommunikasjon, programmering eller signalbehandling. Mye av teknologien har store fellestrekk med det som benyttes i andre ekstreme miljø, som for eksempel i arktiske strøk og under vann, så studenter som er interessert i teknologiutvikling i denne retningen vil også finne studiet relevant.

Etter fullført bachelorutdanning er en videreføring til Master i Teknologi/Sivilingeniør innen Satelitteknologi ved UiT i Narvik naturlig dersom du ønsker å gjøre deg særdeles attraktiv for nasjonal eller internasjonal romindustri.
Masterstudiet har en stor andel problembasert læring i prosjekter som er knyttet opp mot den forskning som foregår ved UiT. Flere prosjektoppgaver har gitt resultater som har vært publisert i vitenskapelige tidsskrift og på internasjonale konferanser, og studenter har fått delta på slike konferanser og presentert sine resultater for et internasjonalt publikum.
Masterstudiet i satellitteknologi er også et godt utgangspunkt for en videre forskerutdanning (doktorgrad) innen fagfeltet.

Studiestedet har kontakt med flere utenlandske høgskoler og universiteter, og flere av våre tidligere studenter har oppholdt seg i perioder ved slike utdanningsinstitusjoner.
Studiestedet hjelper til med å legge til rette for slike opphold for interesserte studenter, slik at disse utenlandsoppholdene kan inngå som en del av utdanningen ved UiT i Narvik.Bli student ved UiT!Relaterte yrker
Besøkte hjertet av den europeiske romindustrien
Satellitteknologi-studentene fra UiT i Narvik ble tatt godt tatt vare på av de to gigantene Airbus og ESTEC under studiereisen til Nederland i april. Les mer om turen herG-Chaser student rocket experiment SPID

Følg prosjektet med studentraketten G-Chaser herFor spørsmål om studiet
Har du spørsmål om opptak?

Opptakskontoret:
Tlf 76 96 61 56
opptak@uit.no

For spørsmål om studiet:
Førstelektor Arne Bjørk
Tlf
arne.bjork@uit.no

For generelle henvendelser:
Tlf 77 64 40 00
postmottak@uit.no