høst 2024
STE-2801 Satellittdata - behandling og forvaltning - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ITE1917 Satellittdata behandling 10 stp

Innhold

Dette kurset fokuserer på satellittdata fra jordobservasjon og hvordan den behandles og forvaltes.

Tema: Elektromagnetiske signaler og dens vekselvirkning med atmosfæren og jordoverflaten. Passiv satellittinstrumentering som radiometer, optiske- og mikrobølge instrumenter. Aktiv satellittinstrumentering som radar, Lidar, SAR instrument og prosessering av SAR data. Digital data- og billedtolkning. Klassifiseringsmetoder for satellittbilder. Oversikt operative satellitter og formål. Programvare som er tilgjengelig fra operatører eller brukere av satellittdata. Hvordan forvalte data ihht FAIR prinsippene. Viktigheten av metadata. Forstå bruken av CF og ACDD i NetCDF.


Anbefalte forkunnskaper

IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), IGR1600 Matematikk 1, IGR1603 Fysikk/Kjemi, ITE1845 Kommunikasjonsteknikk, STE-2603 Kommunikasjonsteknikk, TEK-1504 Fysikk, TEK-1505 Kjemi, TEK-1507 Matematikk 1, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)

Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten skal:

 • forstå formål og metoder for behandling av satellittdata og spesielt multispektrale og hyperspektrale optiske satellittbilder
 • forstå formålet med prosessering og bruk av SAR data.
 • forstå hvordan observasjonsgeometri påvirker analyseresultatene
 • kjenne til programmer for behandling av satellittdata
 • kunne gi eksempel på bruk av jordobservasjonsdata.
 • kjenne til hvordan satellittdata kan forvaltes.
 • kjenne til FAIR prinsippene og viktigheten av metadata og dets standardisering

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • utføre klassifikasjon i multispektrale satellittbilder.
 • bruke et eller flere programmer for satellittdatabehandling og utføre enkle bildebehandlingsprosesser for analyse slik at bildene kan brukes for konkrete formål.
 • lese NetCDF filer og forstå metadataene
 • muntlig diskutere temaene i faget

Generell kompetanse

Studenten skal kunne:

 • anvende kunnskaper og ferdigheter til å vurdere og til dels designe systemer for behandling av satellittdata på selvstendig vis og derved vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk (noen gjesteforelesninger på engelsk)

Undervisning

Forelesninger, øvinger, prosjektarbeid og databehandling.

Information to incoming exchange students

This course is available for inbound exchange students.

There are no academic prerequisites to add this module in your Learning Agreement. Nevertheless, please see recommended prerequisites.

Bachelor Level

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: https://en.uit.no/education/art?p_document_id=510412.

Deadline: 15th April


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Mappevurdering 13.12.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F
Muntlig eksamen 45 Minutter A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Mer info om mappevurdering

Detaljer angående mappens innhold gis ved emnestart.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte muntlige eksamener i dette emnet, dersom mappen er godkjente. Det gis ikke kontinuasjonsadgang på mappen i emnet.

Info om vekting av eksamensdelene

Sensor vil foreta en skjønnsmessig vurdering av den endelige karakteren i emnet der mappen teller ca. 40 % og muntlig teller ca. 60 %.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: STE-2801
 • Tidligere år og semester for dette emnet