høst 2024
STE-2604 Romteknologi - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ITE1843 Romteknologi 10 stp

Innhold

Bakkeinstrumentering inkludert EISCAT radar, prinsipper for satellitnavigasjon. Romteknologihistorie: Apollo, post-Apollo. Beregninger på ballonger. Antenneteori. Elementær radarteknologi og spesielt syntetisk aperture radar.

Banemekanikk: Kepler’s og Newton’s lover, baneberegninger, baneparametre, referansesystemer og baner for satellitter, banemanøvre, satellitt ground track, orbit perturbations, simulering av satellittbaner.


Anbefalte forkunnskaper

TEK-1500 Beregningsorientert programmering, TEK-1504 Fysikk, TEK-1507 Matematikk 1, TEK-1516 Matematikk 2

Hva lærer du

Kunnskaper

Kandidaten skal ha kunnskaper om

 • Bruk av ballonger og bakkebaserte instrumenter som teknologiplattform for studier av prosesser i atmosfæren
 • Banemekanikk
 • Simulering av satellittbaner
 • Prinsipper og anvendelser av satellittnavigasjon
 • Elementær radarteknikk og spesielt SAR
 • Antenneteori
 • Romteknologihistorie

Ferdigheter

 • Kunne utføre beregninger av ulike satellitt-baner
 • Kunne utføre simuleringer av satellittbaner
 • Kunne utføre beregninger vedr ballongmekanikk
 • Kunne utføre beregninger vedr elementær radarteori
 • Kunne beregne ytelse til SAR

Generell kompetanse

 • Kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, regne- simulerings- og labøvinger.

Information to incoming exchange students

This course is available for inbound exchange students.

There are no academic prerequisites to add this module in your Learning Agreement. Nevertheless, please see recommended prerequisites.

Bachelor Level

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: https://en.uit.no/education/art?p_document_id=510412.

Deadline: 15th April


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Mappevurdering 05.12.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Lab og innleveringer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

2 av 2 laboppgaver og 1 innlevering godkjente Antenne og radar delen, og 2 av 3 laboppgaver godkjente i banemekanikk delen.

Mer info om mappevurdering

1 skriftlig test i Antenne og radardelen

2 canvastester og en simulering med rapport i banemekanikk delen.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: STE-2604
 • Tidligere år og semester for dette emnet