Satellitteknologi, ingeniør - bachelor (3-semester)

Varighet: 3 år

Satellitteknologi, ingeniør - bachelor (3-semester)

Varighet: 3 År

Studiested
Narvik
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Satellitteknologi-ingeniører er avgjørende for FNs bærekraftmål. Du vil ha en viktig rolle i det grønne skiftet. Det handler om jordobservasjon (eks overvåking av menneskelig trafikk eller naturressurser), romforskning, meteorologi, klimaovervåking, navigasjon, kommunikasjon og kringkasting. Bachelor Satellitteknologi er en unik utdanning innen sitt felt i landet.

Som en del av Norges satsning inne romteknologi har UiT nylig finansierte en studentsatellitt som skal skytes opp fra Andøya. Dette kan du bli en del av. Se en ypperlig studentlaget presentasjon av begge studieretningene elektronikk og satellitteknologi.

Spørsmål om studiet
E-post: studie-ivt@hjelp.uit.no

Arne Bjørk

Studieleder Elektronikk og Satellitteknologi

  • Telefon: +4776966262
  • Campus: Narvik

Arlene Hall

Studieleder for altermative opptaksveier (Y-vei, Tresemester, Forkurs) og fellesemner bachelor

  • Telefon: +4776966143
  • Campus: Narvik

Du er kanskje ikke klar over at du bruker satellitter hver eneste dag? Mobilen din stiller klokken og forteller deg hvor du er ut fra navigasjonssatellitter. For å vite hvordan vær det er i morgen, bruker vi værsatellitter. AIS satellitter overvåker hvor skip er til enhver tid. Kommunikasjonssatellitter sender TV-signaler over hele verden og jordovervåkningssatellitter overvåker mengden snø, avskoging, hvor det bygges, skogbranner, ressursforvaltning og lignende.

Gjennom studiet vil du lære om hva som skal til for å bygge for denne teknologien, og hvordan den kan brukes. Utdanningen gir mange muligheter innenfor nasjonale bedrifter og forskningsvirksomheter og åpner videre dører internasjonalt for den som ønsker seg utenlands.

En oversikt av faglig innhold gis best under fanen «Oppbygging av studiet».

Siste semester på Bachelor domineres av selvstendig arbeid i hovedoppgaven. I denne arbeides det gjerne med en oppgave som er gitt fra industrien og kan handle om å fremstille hardware inkludert programmering av den eller en annen programmerings-/simuleringsoppgave.

I løpet av studiet arrangeres det både bedriftsbesøk og mulighet til en større studietur. Les om turen til Amsterdam våren 2018 på hvilken både elektronikk- og satellitteknologi studenter deltok https://uitno.box.com/s/wy7migv13sjgffhtz0xdxq0xrf6a9tjq">her.

Problemstillingene innenfor satellitteknologi er beslektet med teknologi for droner (UAV) og prosjekter vedrørende droner er knyttet til utdanningen.

Våre studenter har tidligere deltatt i nasjonale satellittprosjekter der to cube-satellitter (Ncube og HinCube) har blitt utviklet og skutt opp. De har deltatt i europeiske student-prosjekt innenfor ESA (European Space Agency) i samarbeid med utenlandske universiteter. ESPRIT-prosjktet foregikk i samarbeid med University of Pensylvania i hvilket en rakettnyttelast ble utviklet i samarbeid med NASA.

Våren 2018 ble UiT sin nyttelast for G-Chaser ferdigstilt og skutt opp i januar 2019, i samarbeid med University of Colorado og NASA. Se omtale https://uit.no/forskning/forskningsgrupper/sub?p_document_id=397987&sub_id=593542">her.

En studentgruppe deltar og har gått videre i et ESA program med et partikkel måleinstrument RaPTeX (Radiologic Particle Telescope Experiment). Se omtale https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=658280&p_dim=265634">her.

I 2022 blir et nytt studentsatellittprosjekt startet som vil inngå i emnene i studieretningen. Du vil også kunne ta del i dette prosjekt utenfor emnene. I forbindelse med dette er det inngått et samarbeid med Andøya Space. Dette kan du bli en del av.

Ved UiT Narvik er det driftsatt en komplett bakkestasjon som er overtatt fra Kongsberg Satellite Services. Se omtale her.

Se nærmere beskrivelse av læringsutbytte i siste versjon av studieplanen.

Bedrifter og institusjoner som er aktuelle etter endt utdanning som ingeniør i satellitteknologi er:

For den ekspansjon som foregår ved Andøya Space og KSat er utdanningen særlig aktuell. Det satses videre stort for tiden med Newspace både i Norge og i verden.

Av myndigheter som er avhengig av satellittdata kan nevnes Nærings- og fiskeridepartementet og Kystverket.

For flere detaljer om jobbmuligheter, se lenke nedenfor til Norsk Romsenter om jobbmuligheter. Bedrifter og institusjoner i Nord-Norge og på Svalbard er i stor grad bemannet av våre tidligere studenter. Mange av de nevnte virksomhetene samarbeider med ESA.

Utdanningen åpner også mange muligheter for arbeid utenfor romteknologi-segmentet. Mange teknologibaserte bedrifter trenger den kompetanse som studentene får innenfor ovennevnte felt, eksempelvis innen elektronikk, kommunikasjon, programmering eller signalbehandling. Mye av teknologien har store fellestrekk med det som benyttes i andre ekstreme miljø, som for eksempel i arktiske strøk og under vann, så studenter som er interessert i teknologiutvikling i denne retningen vil også finne studiet relevant.

- Generell studiekompetanse eller
- Fullført og bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere) eller nyere godkjent teknisk fagskole etter lov om fagskoleutdanning

Flere opptaksveier: Mangler du studiekompetanse, men har yrkesfag eller fagbrev kan du likevel kvalifisere for opptak til ingeniørstudier. Sjekk hva som gjelder for deg

Søkere som er over 25 år eller eldre i opptaksåret, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Krav til realkompetanse:

Søkeren må ha relevant yrkeserfaring*) i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:
- Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
- Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
- Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
- Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

*) Relevant yrkeserfaring kan være innenfor fagområder som danner grunnlag for fag-/svenneprøve til Ingeniør Satelitteknologi via Y-vei

3-semesterordningen i praksis:

3-semesterordningen er en opptaksvei til bachelor ingeniør for studenter som har generell studiekompetanse men mangler fordypning i Matematikk R1 + R2 og/eller Fysikk 1.

Ordningen innebærer at studenter som tar 3-semesterordningen samtidig følger undervisningen i hht. studieplanen for bachelor ingeniør.

1. studieår starter med intensiv undervisning to-tre uker før ordinær studiestart. I første studieår følger studenten et tilrettelagt opplegg i matematikk og fysikk, parallelt med de andre fagene for de ordinære studentene. I tillegg vil det 1.studieår være to helgesamlinger pr. semester.

Eksamen i matematikk avlegges i juni/juli i vårsemesteret første studieår. Fra og med andre studieår er 3-semesterstudentene à jour med øvrige studenter i alle fag og fortsetter som ordinære studenter.

Se strukturen i 3-semesterordningen.

De fleste fagene er basert på tradisjonell klasseromsundervisning, løsning av individuelle øvingsoppgaver og samt laboratorieøvinger. Øvingsoppgaver kan være frivillige eller obligatoriske. I tillegg benyttes også 'læring gjennom prosjektarbeid' i stor grad. Prosjektgruppen jobber fram en prosjektrapport som presenteres for faglærer, sensor og eventuelt medstudenter. I den avsluttende hovedoppgaven (20 studiepoeng) arbeider studentene i grupper på 2-3 personer.

Det kan benyttes ulike vurderingsformer i de forskjellige emnene, alt etter hva som er hensiktsmessig og emneansvarlig velger. I de fleste emnene benyttes skriftlig individuell eksamen som hovedvurderingsform. I tillegg inngår ofte obligatoriske teoretiske og praktiske øvinger/prosjekter (individuelle eller i gruppe) som en del av den endelige karakteren.

Enkelte emner benytter mappevurdering og enkelte emner er rene prosjekter hvor karakter fastsettes etter sluttrapporten med eventuell presentasjon. Nærmere informasjon om de enkelte emners vurderingsform finnes i emnebeskrivelsene.

Norsk

Etter fullført bachelorutdanning er en videreføring til Master i Teknologi/Sivilingeniør innen Aerospace Control Engineering ved UiT i Narvik naturlig dersom du ønsker å gjøre deg særdeles attraktiv for nasjonal eller internasjonal romindustri.

Masterstudiet i Aerospace Control Engineering er også et godt utgangspunkt for en videre forskerutdanning (doktorgrad) innen fagfeltet.

En påbygning innen økonomi og ledelse (PØL) ved UiT i Narvik er også mulig.

Studiestedet har kontakt med flere utenlandske høgskoler og universiteter, og flere av våre tidligere studenter har oppholdt seg i perioder ved slike utdanningsinstitusjoner. Fakultetet hjelper til med å legge slike opphold til rette for interesserte studenter, slik at disse utenlandsoppholdene kan inngå som en del av utdanningen ved UiT i Narvik.

Informasjon om jobbmuligheter og studiestøtte

Satelitteknologi (3-semesterordning)

3-semesterordningen er en opptaksvei til ingeniørutdanningene for studenter som har generell studiekompetanse men mangler fordypning i Matematikk R1 + R2 og/eller Fysikk 1. 

For generelle henvendelser:

Tlf 77 64 40 00
postmottak@uit.no

UiT Narvik-studenter på Andøya Space Center