høst 2024
TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester) - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett (tresemesterordning Bachelor Ingeniør studieretninger) og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

IGR1518 Matematikk 1 (3-semester) 10 stp
IGR1508 Matematikk 1 10 stp

Innhold

Del 1 - Matematikk forkurs:

 • Aritmetikk og algebra
 • Mengdelære
 • Likninger og ulikheter
 • Trigonometri 1
 • Funksjoner 1
 • Grenseverdier og asymptoter
 • Derivasjon og funksjonsdrøfting
 • Vektorregning
 • Trigonometri 2 med derivasjon
 • Geometri
 • Eksponential - og logaritmefunksjoner med derivasjon
 • Funksjoner 2 med inverse funksjoner med derivasjon
 • Integrasjon

Del 2 - Fysikk forkurs

 • Rettlinjet bevegelse
 • Kraft og bevegelse
 • Mekanisk energi
 • Kraft og bevegelse i to dimensjoner
 • Statikk
 • Mekanikk i væsker og gasser
 • Termofysikk
 • Gasslovene

Del 3 - Matematikk 1

 • Vektorer i rommet. Skalarprodukt og vektorprodukt
 • Komplekse tall
 • Funksjoner av en variabel, grafer, grenseverdier og kontinuitet
 • Derivasjon med anvendelser
 • Integrasjon med anvendelser
 • Første- og andreordens differensiallikninger med konstante koeffisienter
 • Funksjoner av flere variabler
 • Partiell derivasjon, gradient og retningsderivert

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Del 1 og Del 2: Gjennom forkursdelen får du kunnskaper i matematikk og fysikk som tilsvarer Forkurs i realfag for ingeniørutdanning.

Del 3: Matematikk 1 del

Kunnskaper og forståelse:

 • Kandidaten har opparbeidet et faglig grunnlag forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på.
 • Kandidaten har grundig kunnskap innen kjerneområdene derivasjon, integrasjon, funksjoner av flere variable og vektoranalyse.

Ferdigheter:

 • Kandidaten har et relevant matematisk symbol- og formelapparat.
 • Kandidaten kan manipulere symboler og formler.
 • Kandidaten kan resonnere matematisk.
 • Kandidaten kan løse problemer ved analytiske metoder.
 • Kandidaten har god regneferdighet.
 • Kandidaten kan vurdere resultater fra matematiske beregninger.
 • Kandidaten kan forstå og bruke matematiske representasjoner.

Kompetanse:

 • Kandidaten har matematisk forståelse som kan gi grunnlag for livslang læring.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger med oppgaveregning individuelt og arbeid i grupper. Undervisning er tilrettelagt for aktiv læring

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Mappevurdering 3/10 A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen 7/10 5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Sommerkurs Godkjent – ikke godkjent
Juleprøve Fysikk Godkjent – ikke godkjent
Innleveringer Godkjent – ikke godkjent
Oppmøte Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

For å kunne gå opp til eksamen må følgende arbeidskrav oppfylles:

 • 80 % tilstedeværelse. Fravær over 20% og alternativer for tilstedeværelse avtales med emneansvarlig
 • bestått sommerkursprøve
 • bestått juleprøve i fysikk
 • 1 godkjent innlevering fra sommerkurset, 3 godkjente innleveringer per semester i matematikk, 2 godkjente innleveringer i fysikk

Arbeidskrav er gyldig for ordinær eksamen og kontinuasjonseksamen semester etter.

Hvis emnet tas på nytt må arbeidskrav oppfylles på nytt.


Mer info om mappevurdering

Mappekarakter settes på grunnlag av

 • én femtimers juleprøve i matematikk
 • én femtimers vårprøve

Begge må være bestått.


Kontinuasjonseksamen

For kandidater med karakter F, tilbys det kontinuasjonseksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: TEK-1510
 • Tidligere år og semester for dette emnet