Bygg, ingeniør - bachelor (y-vei)

Varighet: 3 år

Bygg, ingeniør - bachelor (y-vei)

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø, Narvik
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Y-vei er aktuelt for deg med relevant fag- eller svennebrev fra yrkesfaglig utdanningsprogram innen bygg- og anleggsteknikk.

Vil du være med å bygge samfunnet rundt oss? Er du kreativ, konstruktiv og liker å skape noe nytt? Som byggingeniør kan du bygge fremtidens smarthus, verdens mest moderne sykehus, sikre og moderne veier, og bidra til det grønne skiftet. Med denne utdanningen blir du en attraktiv byggingeniør.

Du kan velge mellom følgende studieretninger:

Dette studiet har krav om obligatorisk oppmøte ved studiestart. For søkndad om fritak, les her.


Dette studiet har krav om obligatorisk oppmøte ved studiestart. For søknad om fritak, les her.
Spørsmål om studiet
E-post: studie-ivt@hjelp.uit.no

Hugo Terje Vanje-Remlo

Universitetslektor

 • Telefon: +4776966499
 • Campus: Narvik

Arlene Hall

Studieleder for altermative opptaksveier (Y-vei, Tresemester, Forkurs) og fellesemner bachelor

 • Telefon: +4776966143
 • Campus: Narvik

Tor Kildal

Førstelektor

 • Telefon: +4776966278
 • Campus: Narvik

Idunn Kjølle

Førsteamanuensis. Fagansvarlig studieretning Bergverksdrift og mineralteknologi

 • Telefon: +4776966109
 • Campus: Narvik

Informasjon om studiestart

Med relevant yrkesfag som utgangspunkt, y-vei, gir vi ut ifra en formal- og realkompetansevurdering y-vei søkere fritak for til sammen 3 emner/fag (30 studiepoeng) fra fagpakken til det ordinære studiet (a-vei). 20 studiepoeng er fritak for helt grunnleggende programemner, og 10 studiepoeng fra pakken av valgemner. Denne reduserte studiebelastningen fra a-vei programmet, bruker vi til å gi y-vei studentene en innføring i det de mangler av grunnleggende matematikk, fysikk og norsk i form av to spesielle y-vei emner (teknisk realfag og teknisk språkføring) med henholdsvis 20 og 10 studiepoeng fordelt over 1. og 2. semester.

Det er obligatorisk oppmøte for Y-veistudenter - etter samme opplegg som for 3-semesterordningen de første ukene.

Studieprogrammet «Bygg, ingeniør – bachelor» er en 3-årig ingeniørutdanning som fører fram til en Bachelorgrad innen byggfag eller bergverksfag. De første 3 semestrene består av felles grunnlagsfag som matematikk, miljø og kjemi, fysikk, statistikk og samfunnsfag. Deretter velger du studieretning, som du spesialiserer deg innenfor fra 4. semester og gjennom siste halvdel av studiet.

Den nære tilknytning instituttet har til næringsliv og offentlig forvaltning, gir deg gode muligheter for aktuelle og spennende prosjekt- og hovedoppgaver. Du får også kontakt med virksomheter gjennom gjesteforelesere og bedriftsbesøk.

Din yrkesfaglige bakgrunn gjør at du allerede vet mye om hvilken rolle bygg- og anleggssektoren spiller i utvikling av samfunnet vårt. Med både et fagbrev og en ingeniørutdanning i lomma, er du svært ettertraktet i arbeidsmarkedet!

Du får en utdanning som er anvendt, allsidig og bred innenfor bygg-ingeniørfaget eller bergverks-ingeniørfaget, med en kombinasjon av tekniske fag, realfag, spesialiseringsfag, noe samfunnsfag og ulike valgfag. Prosjektering og dimensjonering med moderne dataverktøy er en integrert del av studiet. Du får også kompetanse i økonomi og ledelse.

Konstruksjons og byggteknikk

Med avanserte beregningsverktøyer lærer du hvordan bygg og anlegg skal konstrueres og bygges effektivt og etter gjeldende krav og regler. Riktige materialer må velges, og BIM-teknikken du lærer (Bygnings- Informasjons Modellering), demonstrerer hvordan hele prosessen fra tegning og konstruksjon, og helt frem til bygging og drift, er koblet sammen. Studieretningen fokuserer også på bærekraft og hvordan betong- og stålkonstruksjoner kan rehabiliteres og gjenvinnes.

Anlegg og samfunnsteknikk

Norge har stort behov for ny og forbedret infrastruktur som veg, bane, tunneler, vann og avløp. Du lærer også om arealplanlegging som er sentralt innen alle fagområder på bygg-studiet. Det samme gjelder kunnskap om vegteknologi og hvordan veger driftes og vedlikeholdes på best mulig måte. Rent vann og et avløp som naturen og samfunnet rundt oss tåler, er avgjørende for god helse og bærekraft, både i Norge og internasjonalt. Du får derfor en god fordypning i vann og avløpsteknikk.

Bergverksdrift og mineralteknologi

På studieretning Bergverksdrift og mineralteknologi lærer du om mineralene som samfunnet er fullstendig avhengig av, og du lærer om bærekraftig bergverksdrift. Det grønne skiftet, som vi trenger for å nå FNs klimamål, krever langt mer mineraler enn det verden produserer i dag. Du lærer om hvordan vi utvinner mineralressursene samtidig som vi ivaretar miljø og omgivelser. Du får en unik utdanning som er bred og tverrfaglig og dekker hele gruvedriftens verdikjede.

Varme-, ventilasjon og sanitærteknikk - VVS

Hvis du velger studieretningen VVS, lærer du om oppvarming av bygninger og om produksjon av varmt tappevann, om varmepumper, fjernvarme og energibrønner, om radiatorer og vannbåren gulvvarme. Du lærer om inneklima og om ventilasjonsanleggene som forsyner bygget med frisk luft, om kjøle- og varmebatterier og om varmegjenvinning. Som VVS-ingeniør lærer du om termisk energi og om varmetransport, om kuldeanlegg og om brannslokkeanlegg. Du lærer også å bruke spesialprogramvare til å utføre energianalyser slik at vi kan spare energi.

Se nærmere beskrivelse av læringsutbytte i siste versjon av studieplanen.

Som ingeniør utdannet ved UiTs bygglinje, har du enorme jobbmuligheter over hele landet. Dette inkluderer alle deler av bygg – og anleggsbransjen sammen med hele mineralnæringen;

Som byggingeniør har du muligheter for jobb blant:

 • Byggherrer og eiere av infrastruktur som kommuner, eiendomsselskaper og Statens Vegvesen
 • Produsenter og leverandører av byggevarer som trevarer, betongmoduler, stål, isolasjonsmaterialer, vinduer og dører
 • Rådgivere som ingeniørselskaper og arkitekter
 • Entreprenører som står for selve byggingen og maskinarbeidet. Ingeniørarbeidet utgjør for mange av disse en viktig del

Til sammen består den samlede bygg- og anleggsnæringen av rundt 60.000 virksomheter i Norge med 250.000 ansatte, og omsetter for 600 milliarder kroner.

Som bergverksingeniør har du gode jobbmuligheter. Det har vært utdannet få ingeniører med denne kompetansen, og bergverksingeniører er etterspurte kandidater i mineralnæringen. Du blir også kvalifisert for funksjonen Bergteknisk ansvarlig ved de fleste dagbruddsgruver. Utenom bergverksindustrien har du gode jobbmuligheter hos rådgivende ingeniørselskaper, hos leverandører av maskiner og utstyr til gruvedrift, og du kan i tillegg jobbe i anleggsbransjen.

Studenter fra alle studieretninger er attraktive i jobbmarkedet og studiet gjennomføres og videreutvikles i nært samarbeid med dine mulige fremtidige arbeidsgivere. Dette kan være rådgivningsselskaper som Norconsult og Sweco, entreprenører som PEAB, Veidekke og Consto, leverandører av betong som HGB og Nordland Element, og gruveselskaper som Sibelco og Rana Gruber. I tillegg vil du kunne jobbe hos byggherrer, eiendomsutviklere og eiere av infrastruktur som Statens Vegvesen, Forsvarsbygg og alle kommuner i vårt langstrakte land.

Linken under viser til virksomheter som kandidatene ved byggstudiet gjennomførte bacheloroppgaver for i 2019. Bedriftene er også eksempler på arbeidsgivere der mange ferdig utdannende kandidater fra bygg- og bergverksstudiet er ansatt.

Partnere 2019 bacheloroppgaver

Se gjeldende studieplan i pdf-format nedenfor, for utfyllende beskrivelse av oppbygging av studiet.Opptakskrav Y-vei Bygg, Narvik:

- Anlegg og samfunnsteknikk
- Konstruksjon og byggeteknikk
- Bergverksdrift og mineralteknologi

Godkjent og relevant fagbrev innen bygg- og anleggsteknikk, dvs. bestått Vg1 og Vg2, og minimum 2 års læretid i bedrift. Fag- eller svennebrev som bygger på Særløp, vekslingsmodellen eller praksiskandidat kan også godkjennes.

Opptakskrav Y-vei Bygg, Tromsø

- Varme, ventilasjon og sanitærteknikk

Godkjent og relevant fagbrev innen bygg- og anleggsteknikk eller teknologi- og industrifag, dvs. bestått Vg1 og Vg2 og minimum 2 års læretid i bedrift. Særløp, vekslingsmodellen eller praksiskandidat kan også godkjennes.

Y-veistudenter på studieretningen VVS har oppstart samtidig med ordinær studiestart.

Søkere som har fag-/svenneprøve tatt i skole, må i tillegg dokumenter minimum 12 måneders praksis etter avlagt fagprøve.

Fagprøven må være tatt etter Reform 94 eller Kunnskapsløftet. Søkere med fagbrev før Reform 94 eller utenlandsk fagbrev må dokumentere tilstrekkelig kompetanse for at det skal bli foretatt en individuell vurdering av realkompetanse.

Søkere rangeres først etter karakterpoeng fra VG1 og VG2. Videre gis det følgende tilleggspoeng:

- 3 tilleggspoeng for «meget godt» på fag/svennebrev»
- 2 tilleggspoeng for kvinnelige søkere

Fagprøven må være bestått og endelig vitnemål må være lastet opp før studieplass kan tilbys. Det kan gis betinget tilbud, gitt at fagprøven bestås innen fristen for semesterregistrering.

Arbeidsformer

Det benyttes flere forskjellige arbeids- og undervisningsformer. Alle fagene er tilgjengelig på Canvas (Learning Management System) på internett. De fleste fagene er basert på tradisjonell tavleundervisning. I tillegg kan nettstudenter delta i de forskjellige fag med digital tavleundervisning. Det finnes både individuelle øvingsoppgaver og laboratorieøvinger, og gruppearbeid.

Vurderingsformer

Gjennom studiet blir det benyttet ulike vurderingsformer i de ulike emnene, avhengig av det som er best egnet for hvert emne. Noen emner har obligatoriske øvinger og innlevering, individuell eller i gruppe, som enten er godkjent/ikke godkjent eller en del av endelig karakter. I de fleste emnene benyttes skriftlig individuell eksamen, i form av skoleeksamen eller hjemmeeksamen. Mappevurdering kan også benyttes i noen fag. Eller det benyttes kombinasjoner av forskjellige vurderingsformer.

Oppstart

Narvik: Det er obligatorisk oppmøte for Y-veistudenter tre uker før ordinær studiestart (ca. 20. juli)

Tromsø: Y-veistudenter på studieretningen VVS har oppstart samtidig med ordinær studiestart i august.

Norsk

Studiet kvalifiserer til 2-årig påbygning til master i Teknologi/Sivilingeniør ved UiT i Narvik innen Bygg og Miljø med studieretningene:

 • Integrert bygningsteknologi
 • Vann og avløpsteknologi

Bachelorutdanningen gir også grunnlag for videre studier ved NTNU og andre universiteter.

UiT Norges Arktiske Universitet samarbeider med andre universiteter nasjonalt og internasjonalt. Dette gir muligheter for opphold for våre kandidater ved andre utdanningsinstitusjoner.