Illustrasjonsbilde

Etter- og videreutdanning ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

ILP tilbyr årlig etter- og videreutdanninger for hundrevis av barnehagelærere, grunnskolelærere, VGO-lærere, pedagoger, rådgivere, ledere og andre som har behov for eller ønsker om faglig påfyll. Høsten 2020 flyttet instituttet inn i et helt nytt bygg på campus i Breivika

 • Videreutdanning er studier og emner som gir uttelling i formell kompetanse, dvs. studiepoeng. Det stilles formelle krav til videreutdanningers innhold og emnene avsluttes med eksamener for deltagerne. 
 • Etterutdanning er kurs, forelesninger, kompetanseheving, nettverkstøtte og lignende - som ikke gir studiepoeng for deltagere. Noen etterutdanninger har form som oppsøkende virksomhet, der universitetets fagpersoner kommer til en arbeidsplass.

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet er en nasjonal satsing på videreutdanning av lærere.
Gjennom strategien får lærere videreutdanningstilbud i ulike undervisningsfag og kompetanseområder.Studiene som tilbys er enten helt nettbaserte, eller nettbaserte med undervisningssamlinger. Studiene gjennomføres som deltidsstudium.
Kompetanse for kvalitet har utarbeidet en nasjonal studiekatalog, og her finnes mer informasjon om programmet. Mer informasjon og søknadsskjema finnes hos Utdanningsdirektoratet.

For studenter som har fått opptak via Utdanningsdirektoratet dekker skoleeier kostnader forbundet med reise, opphold og læremidler, mens staten dekker halvparten av vikarkostnadene. Man kan evt. få et stipend på opptil 100.000 kroner.
Les mer om stipend og økonomi her. 

Hvis det er ledige studieplasser på et studium etter at Utdanningsdirektoratet har fordelt sine søkere, åpnes studiene for andre kvalfiserte søkere. Disse må søke direkte til UiT i midten av mai. 

Videreutdanningsstudenter som har fått opptak kan finne utfyllende informasjon om sine studier i læringsplattformen Canvas. For å få tilgang til læringsplattformen, se sjekkliste for nye studenter eller kontakt Orakeltjenesten ved UiTMatematikk 1 for 1-7 trinn


Studiested: Tromsø
Emner: VID-6042 
(Høst 15 stp ), VID-6043 (Vår 15 stp)

Studietilbudet består av to emner.
Det første emne omhandler posisjonssystemet, tall og tallforståelse, de fireregningsartene, brøk og desimaltall. Det andre emne tar opp problemløsning, algebra, geometri, måling, statistikk og sannsynlighet. Felles for modulene er fokus på hvordan elevene tenker og hvordan vi kan undervise ved å eksemplifisere, konkretisere og bygge kunnskap steg for steg. Et mål med undervisningen er at aktiviteter som blir prøvd ut skal modellere god undervisningspraksis, og være lett å gjennomføre i egen undervisning. Begynneropplæringen innenfor hvert tema er spesielt vektlagt.

Undervisning:
Studiet har tre samlinger á tre dager i hvert semester. Målet med studiet er å oppnå en dyp og detaljert fortåelse av hva som skal til for å lære matematikken på 1.-7. trinn. For å oppnå dette vil diskusjon og refleksjon i plenum og grupper stå sentralt. I tillegg vil en nettbasert ogranisering brukes til veiledning, drøfting og hverandrevurdering. 

Høstsemester 2021 

 • Uke 36: Ons-Fre 
 • Uke 41: Ons-Fre 
 • Uke 46: Ons-Fre
 • Hjemmeeksamen: 29.11 - 20.12 

Vårsemester 2022 

 • Uke 04: Ons-Fre 
 • Uke 11: Ons-Fre 
 • Uke 17: Ons-Fre
 • Muntlig eksamen: 01.06-03.06 

Studiet tilbys i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. 

Hvordan søke:
Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets nettsider i perioden 1. februar til 1. mars. 

Opptakskrav: 
Søkere må ha en godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen.

Foto: mostphoto.com

Kontaktperson:
Jørn Ottem, ILP

Matematikk 1 for 1-10 trinn, nettbasert


Studiested: Nettbasert. Administreres fra UiT campus Tromsø og Samisk Høgskole (Sámegillii)
Emner: VID-6082 (høst 15 stp), VID-6083 (vår 15 stp)

MatematikkMOOC 1 er en nettbasert videreutdanning for deg som arbeider i grunnskolen, og som ønsker undervisningskompetanse i matematikk.

MatematikkMOOC 1 består av 2 emner: VID-6082 om høsten og VID-6083 om våren. Det du trenger å vite om studiet vil du få tilgang til på Canvas som er vår læringsplattform gjennom studiet. Før oppstart vil du kunne velge om du ønsker å delta på undervisning som er lagt opp til 1. – 7. trinn eller 5. – 10. trinn. På vitnemålet ditt vil det stå hvilket trinn du har valgt fordypning i.

Studiet er i stor grad lagt opp slik at du kan arbeide selvstendig med de ulike modulene og oppgavene. Du vil likevel bli del av en studiegruppe hvor du møter andre medstudenter i diskusjoner og videomøter. Studiegruppene skal i størst mulig grad legges opp til å være lokale, slik at studenter på samme skole/ i samme område skal kunne tilhøre samme studiegruppe, og på den måten kunne jobbe sammen med både obligatoriske skriftlige innleveringer og studiet som helhet.

Hver studiegruppe vil få tildelt en egen veileder som vil følge deg/dere tett opp gjennom hele studiet, både i diskusjoner, på nettmøter, i arbeidet med pensum og tilbakemelding på skriftlige innleveringer.

Faglig innhold:
Studiet har et matematikkdidaktisk innhold hvor fokuset er på hvordan du som matematikklærer kan legge opp til et utforskende og kreativt matematikklasserom, hvor elevene er aktive i sin egen læringsprosess.

Du vil få innblikk i ulike tema som:

 • Kjerneelementene og begrepet dybdelæring knyttet til LK-20
 • Åpne oppgaver og problemløsning
 • Undervisningskunnskap
 • Realistisk matematikkundervisning
 • Resonnering og argumentasjon
 • Algoritmisk tenkning gjennom programmering og koding

I tillegg vil du få kunnskap om undervisning knyttet til tallforståelse, brøk, desimaltall og algebraisk tenkning. Disse områdene vil være tilpasset til det undervisningstrinnet du har valgt å fordype deg i. Se emneplanen for nærmere utdypning.

Undervisning:
MatematikkMOOC 1 er et 100% nettbasert deltidsstudium uten fysiske samlinger. De eneste obligatoriske møtepunktene er de 5 videomøtene per semester (à 1 – 2 timer pr.møte). Det er ikke fastsatt et fast tidspunkt for disse møtene, og det blir opp til hver enkelt studiegruppe å bli enige om hvilket tidspunkt som passer best for deltakerne.

Undervisningen starter opp i begynnelsen av september, men fra midten av august vil du få tilgang til introduksjonskurset som gir deg en nærmere beskrivelse av både studiet og hvordan plattformen fungerer. Du vil også få mulighet til å bli kjent med dine medstudenter i studiegruppen og din veileder, gjennom presentasjon og videomøte. Vi ønsker at du skal stå best mulig rustet til å starte med det faglige innholdet når det første kurset starter opp, slik at introduksjonskurset vil gi deg svar på de tekniske og administrative spørsmålene/utfordringene som du har.

Hvert semester er delt opp i tre kurs som avsluttes med en 3 – ukers hjemmeeksamen. Alle de skriftlige innleveringene bygger på praksisoppdrag som skal gjennomføres med en gruppe elever, noe som medfører at du er avhengig av å ha tilgang til en klasse/gruppe av elever hvor du kan gjennomføre disse oppdragene.

All undervisning foregår via læringsplattformen. Her vil du finne tilgang til pensum, videoforelesninger, case – filmer og annet faglig innhold.

Opptaksprosess og opptakskrav:
Hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet. Søknadssystemet åpner 1.februar, og søknadsfristen er 1.mars. For ordinært opptak gjennom Utdanningsdirektoratet må du ha godkjent lærerudanning/pedagogisk utdanning og ha tilgang til en klasse/gruppe av elever.Dersom det blir ledige plasser etter at hovedopptaket er gjort, vil vi foreta lokalt suppleringsopptak. Informasjon om eventuelle ledige restplasser blir kunngjort i april/mai på våre nettsider.
Søkere må ha en godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen for å ta studiet.

Foto: mostphoto.com

Kontaktperson:
Jørn Ottem, ILP

Matematikk 2 for 5-10 trinn


Studiested: Tromsø
Emner: VID-6046
(Høst 15 stp), VID-6047 (Vår 15 stp)

Kunne du tenke deg en videreutdanning med fokus på det fagdidaktiske – og på hvordan du kan legge til rette for et utforskende matematikklasserom, med elever som er aktive i sin egen læringsprosess? Utdanningen er for deg som allerede har 30 stp (eller tilsvarende) i matematikk, og som har tilgang til en klasse/gruppe av elever i studieperioden.

Matematikk 2 for 5.-10. trinn består av 2 emner: VID–6046 om høsten og VID-6047 om våren. 

Faglig innhold:

Du vil få innblikk i ulike tema som:

 • Kjerneelementene og begrepet dybdelæring knyttet til LK-20
 • Matematisk kompetanse
 • Åpne oppgaver og problemløsning
 • Undervisningskunnskap
 • Realistisk matematikkundervisning
 • Vurdering for læring
 • Algoritmisk tenkning gjennom programmering og koding

I tillegg vil du få kunnskap om undervisning knyttet til ulike matematiske emner som algebra og funksjoner, brøk, desimaltall og prosent, geometri, statistikk og sannsynlighet. Se emneplanen for nærmere utdypning.

Undervisning: 
Studiet har tre samlinger á tre dager i hvert semester. Studentene vil få møte et variert utgalg av undervisnings- og læringsformer. I tillegg til forelsninger og seminarer, er Individuelt arbeid, gruppearbeid og tverrfaglig samarbeid rundt matematikkopplæring sentrale arbeidsformer. 

Høstsemester 2021 

 • Uke 37: Ons-Fre 
 • Uke 41: Ons-Fre 
 • Uke 45: Ons-Fre
 • Hjemmeeksamen: 01.12-15.12

Vårsemester 2022 

 • Uke 03: Ons-Fre 
 • Uke 08: Ons-Fre 
 • Uke 13: Ons-Fre
 • Muntlig eksamen: 11.05-13.05 

Studiet tilbys i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. 

Hvordan søke:
Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets nettsider i perioden 1. februar til 1. mars. 
Dersom det blir ledige plasser etter at hovedopptaket er gjort, vil vi foreta lokalt suppleringsopptak. Informasjon om eventuelle ledige restplasser blir kunngjort i april/mai på våre nettsider.

Opptakskrav: 
Søkere må ha en godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen. I tillegg må søkere ha fullført matematikk 1 eller tilsvarende 30 studiepoeng i matematikk. 

Foto: mostphoto.com

Kontaktperson:
Jørn Ottem, ILP

Lærerspesialistutdanning for matematikk 1-10 trinn


Studiested: Tromsø
Emner: VID-6310 (Høst 15 stp), VID-6311 (Vår 15 stp), VID-6312 (Høst, år 2 -15 stp), VID-6313 (Vår, år 2 - 15 stp)

Lærerspesialistordningen er en ny karrierevei for lærere i skolen, og lærerespesialister skal dykke enda dypere i sitt fag eller fagområde, og bidra i det kollektive profesjonsfellesskapet på skolen. Lærerspesialistutdanningen i matematikk er på 60 studiepoeng på masternivå over 2 år.

Forskning i matematikkdidaktikk har utviklet en rik kunnskap om undervisning og læring i matematikk. Et hovedproblem er at denne kunnskapen i svært liten grad blir tatt i bruk i skolen. Dette studiet vil prioritere å utvikle forskningsbasert kunnskap om undervisning og læring innenfor fire områder.

 • Forstå og utvikle undervisning
 • Forstå elevers læring i ulike emner
 • Kartlegging
 • Kollegaveiledning og skoleutvikling

Som grunnlag for disse fire, skal lærerspesialistene lære om forskning ved å lese både forskningslitteratur og popularisert forskning, slik at de vet hva som fungerer og ikke i undervisninga i matematikk.

Til sammen vil en lærerspesialist mestre ambisiøs undervisning, vite hvordan elever lærer i hvert enkelt emne, ha dyp kunnskap om kartlegging, og ha redskaper for kollegaveiledning og utvikling, samt være i stand til å utvikle seg selv, kollegiet og skolen i retning av forskningsbasert undervisning.

Undervisning:
Studiet er samlingsbasert. Undervisningen er en blanding av forelesninger, gruppearbeid med refleksjoner rundt pensum, og rapportering fra utprøving i egen klasse. 

Høstsemester 2021 

 • Uke 37: Man-Ons 
 • Uke 42: Man-Ons 
 • Uke 48: Man-Tor i Trondheim (inkluderer Novemberkonferansen)

Vårsemester 2022 

 • Uke 03: Man-Ons 
 • Uke 11: Man-Ons 
 • Uke 17: Man-Ons 

Høstsemester 2022 

 • Informasjon om undervisningsuker kommer

Vårsemester 2023 

 • Informasjon om undervisningsuker kommer

Studiet tilbys i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. Les mer om studiet på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Hvordan søke:
Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets nettsider i perioden 1. februar til 1. mars. 

Opptakskrav: 
Søkere må ha en godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen. I tillegg må søkere ha fullført 60 studiepoeng i matematikk/matematikkdidaktikk. 

Foto: mostphoto.com

Kontaktperson:
Jørn Ottem, ILP

Engelsk 2 for 5-10 trinn


Studiested: Tromsø
Emner: VID-6086
 (høst 15 stp), VID-6087 (vår 15 stp)

Studiet er rettet mot lærere som ønsker å videreutvikle faglig og pedagogisk kompetanse i engelsk. Studiet består av to emner som begge er nært knyttet til læreplanverket Kunnskapsløftet 2020.

VID-6086 har et språklig fokus, og gir en fordypning i grammatikk, fonetikk og språklæring. Problemstillinger relatert til det flerspråklige klasserom og til engelsk som et globalt språk er sentralt i dette emnet.
VID-6087 fokuserer på bruk av tekst i vid forstand og på hvordan ulike typer tekster fra fortid og nåtid kan brukes i engelskundervisning for utvikling av grunnleggende ferdigheter, for å gi elever innsikt i språklig og kulturelt mangfold og for å utvikle interkulturell kompetanse. Praktiske tilnærminger til læreplanens tverrfaglige tema vies spesiell oppmerksomhet.

Studiet som helhet legger opp til at teori, praksis og didaktisk refleksjon knyttes sammen gjennom ulike oppgaver og gjennom utprøving av konkrete undervisningsopplegg tilpasset elever på mellom- og ungdomstrinnet.

Undervisning:
Studiet er samlingsbasert med til sammen fire fysiske samlinger i Tromsø pluss én uke ved det norske studiesentret i York på vårsemestret (valgfritt). Mellom samlingene er undervisningen nettbasert og forutsetter både selvstendig arbeid og samarbeid mellom deltakerne.

Høstsemester 2021 

 • Uke 38: Tir-Fre 
 • Uke 45: Ons-Fre 

Vårsemester 2022 

 • Uke 04: Man-Ons 
 • Uke 08: Tur til York (frivillig)
 • Uke 14: Man-Ons 

Studiet tilbys i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. 

Hvordan søke:
Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets nettsider i perioden 1. februar til 1. mars. 

Opptakskrav: 
Søkere må ha en godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen. I tillegg må søkere ha fullført engelsk 1 eller tilsvarende 30 studiepoeng i engelsk. 

Foto: mostphoto.com

Kontaktperson:
Jørn Ottem, ILP

Norsk 1 for 5-10 trinn


Studiested: Tromsø
Emner: VID-6088
 (høst 15 stp) & VID-6089 (vår 15 stp)

Studiets målgruppe er lærere som ønsker å videreutvikle faglig og pedagogisk kompetanse i norsk og i bli bedre rustet til å møte norskfaglige utfordringer i grunnskolen. Studet er for lærere som er tilsatt på mellom- eller ungdomstrinnet. 

Studietilbudet består av to emner á 15 studiepoeng, totalt 30 studiepoeng. Det første emnet legger vekt på følgende områder: Norsk i endring i skrift og tale, skriving og tekst, og kunnskap om og utforsking av språk. I det andre emnet er det følgende temaer som har hovedfokus: leseforståelse og lesestrategier, litteraturdidaktikk og muntlige ferdigheter

Undervisning:
Studiet er samlingsbasert med fem samlinger à tre dager. På samlngene vil undervisninga bli lagt opp rundt forelesninger, diskusjoner, obligatoriske muntlige fremlegg og veiledning knyttet til obligatorisk arbeid. Mellom samlingene må studentene regne med å bruke mye tid til individuelt arbeid og til å delta i gruppearbeid via nett. 

Høstsemester 2021 

 • Uke 36: Ons-Fre 
 • Uke 41: Ons-Fre 
 • Uke 47: Ons-Fre 

Vårsemester 2022 

 • Uke 04: Ons-Fre 
 • Uke 13: Ons-Fre 

Studiet tilbys i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. 

Hvordan søke:
Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets nettsider i perioden 1. februar til 1. mars. 

Opptakskrav: 
Søkere må ha en godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen. 

Foto: Torbein Kvil Gamst

Kontaktperson:
Jørn Ottem, ILP

Norsk 2 for 8-13 trinn, nettbasert


Studiested: Nettbasert. Administreres fra UiT campus Tromsø
Emner: NOR-6004 (Høst 15 stp), NOR-6005 (Vår 15 stp)

Videreutdanningstilbudet er for norsklærere på 8.-13. trinn som ønsker å utvikle sin kompetanse i undervisning i klasserom og på skoler i samfunn preget av språklig mangfold. Studiets hensikt er å styrke lærernes kompetanse i å ivareta verdier, prinsipper og innhold i tråd med Læreplanverket for kunnskapsløftet (LK20) og opplæringsloven. Det første emnet gir en innføring i hva et andrespråk er, og hva som kjennetegner varianter av mellomspråk. Det blir gitt en grundig innføring i ulike andrespråksteorier, og hvordan man kan bruke disse til å analysere norsk språkbruk hos andrespråksinnlærere. Det andre emnet gir en innføring i allmenne teorier om flerspråklig samfunn og individ, forholdet mellom majoritets- og minoritetsspråk, flerspråklig utvikling og individet og kontakt mellom ulike språk. 

Undervisning:
Videreutdanningen består av to emner a 15 studiepoeng, totalt 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres som et nettbasert studium uten fysiske samlinger.  Fagstoffet organiseres i fem moduler i hvert emne som studentene skal arbeide med i forhåndsbestemt rekkefølge. Modulene vil ha muntlige, skriftlige og multimodale tekster som skal danne grunnlag for studentenes læring. Det arrangeres i tillegg webinarer der studenter og faglærere møtes i sann tid for å ta opp aktuelle tema.

Studiet tilbys av faggruppa i nordisk språk ved Institutt for språk og kultur (ISK) og i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. 

Hvordan søke:
Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets nettsider i perioden 1. februar til 1. mars. 

Opptakskrav: 
Søkere må ha en godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen eller videregående. I tillegg må søkere ha fullført norsk 1 eller tilsvarende 30 studiepoeng i norsk. 

Foto: mostphoto.com

Faglige spørsmål:
Hilde Sollid, ISK

Studieadministrasjon:
Line Nilsen Sandanger, ISK

Naturfag 1 for 1-7 trinn


Studiested: Tromsø
Emner: VID-6060 (Høst 15 stp), VID-6061 (Vår 15 stp)

Kursets vil innhold vil bygges opp rundt de 5 hovedelementene fra fagfornyelsen.

 • Naturvitenskaplige praksiser og tenkemåter
 • Teknologi
 • Energi og materie
 • Jorda og livet på jorda
 • Kropp og helse

Temaene vil knyttes opp mot kompetansemål etter 2., 4. og 7. trinn.

Studiet vil også inneholde naturfagdidaktikk, her skal studentene bruke sine egne erfaringer fra undervisningssituasjonen til å reflektere over hvordan undervisning bør planlegges, gjennomføres, vurderes og tilpasses elevenes ulike nivå for å sikre god læring.

Følgende temaer vil bli undervist i naturfagdidaktikk:

 • Utforskende undervisning vil ha et hovedfokus i studiet
 • Konkretisering og operasjonalisering av kompetansemålene i læreplanen
 • Vurdering av elevenes læringsutbytte i faget og vurdering som redskap for økt læringsutbytte i faget
 • Integrering av grunnleggende ferdigheter i naturfag, inkludert IKT i naturfagundervisninga

Undervisning:
Studiet er samlingsbasert med til sammen seks fysiske samlinger á tre dager i Tromsø. Undervisningen vil legge vekt på utforskende arbeidsmetoder, grunnleggende ferdigheter og bruk av IKT. Det vil også vektlegges hvordan naturfaget kan brukes i begynneropplæringen i skolen. 

Høstsemester 2021 

 • Uke 36: Ons-Fre 
 • Uke 42: Ons-Fre 
 • Uke 45: Ons-Fre
 • Muntlig eksamen: 13.12

Vårsemester 2022 

 • Uke 04: Ons-Fre 
 • Uke 11: Ons-Fre 
 • Uke 17: Ons-Fre
 • Skriftlig eksamen: 13.05

Studiet tilbys i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. 

Hvordan søke:
Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets nettsider i perioden 1. februar til 1. mars. 

Opptakskrav: 
Søkere må ha en godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen.

Foto: mostphoto.com

Kontaktperson:
Jørn Ottem, ILP

Naturfag 1 for 5-10 trinn


Studiested: Alta 
Emner: VID-6062 (Høst 15 stp), VID-6063 (Vår 15 stp)

***STUDIET TREKKES I STUDIEÅRET 2021/2022 GRUNNET FOR FÅ SØKERE

Forskningsbasert undervisning, kunnskapsdeling, refleksjon over egen praksis og kompetanse i varierte undervisningsformer vil være sentrale element i utdanningen.

Kursets vil innhold vil bygges opp rundt de 5 hovedelementene fra Fagfornyelsen

 • Naturvitenskaplige praksiser og tenkemåter
 • Teknologi
 • Energi og materie
 • Jorda og livet på jorda
 • Kropp og helse

Temaene vil knyttes opp mot kompetansemål etter 7. og 10. trinn.

Studiet vil også inneholde naturfagdidaktikk, her skal studentene bruke sine egne erfaringer fra undervisningssituasjonen til å reflektere over hvordan undervisning bør planlegges, gjennomføres, vurderes og tilpasses elevenes ulike nivå for å sikre god læring.

Følgende temaer vil bli undervist i naturfagdidaktikk:

 • Utforskende undervisning vil ha et hovedfokus i studiet
 • Konkretisering og operasjonalisering av kompetansemålene i læreplanen
 • Vurdering av elevenes læringsutbytte i faget og vurdering som redskap for økt læringsutbytte i faget
 • Integrering av grunnleggende ferdigheter i naturfag, inkludert IKT i naturfagundervisninga

Undervisning:
Studiet er samlingsbasert med til sammen seks fysiske samlinger á tre dager i Alta. Undervisningen vil legge vekt på utforskende arbeidsmetoder, grunnleggende ferdigheter og bruk av IKT. 

Høstsemester 2021 

 • Uke 35: Man-Ons 
 • Uke 41: Man-Ons 
 • Uke 46: Man-Ons 

Vårsemester 2022 

 • Uke 05: Man-Ons 
 • Uke 12: Man-Ons 
 • Uke 17: Man-Ons 

Studiet tilbys i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. 

Hvordan søke:
Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets nettsider i perioden 1. februar til 1. mars. 

Opptakskrav: 
Søkere må ha en godkjent lærerutdanning og tilsetting i grunnskolen.

Foto: mostphoto.com

Kontaktperson:
Jørn Ottem, ILP

Tysk 1 for 5-10 trinn, nettbasert


Studiested: Nettbasert. Administreres fra UiT campus Tromsø
Emner: TYS-6011 (Høst 15 stp), TYS-6012 (Vår 15 stp)

Tysk 1 er en nettbasert videreutdanning som UiT nå skal gjennomføre for 5.året på rad. Den henvender seg fortrinnsvis til deg som ønsker undervisningskompetanse i tysk på ungdomstrinnet. Men du kan også ta Tysk 1 som et første steg for å kvalifisere deg for undervisning i videregående skole. Det er en stor fordel om du underviser i faget tysk mens du tar utdanningen slik at du kan prøve ut det du har lært med en gang. Uansett må du ha tilgang til en tysk-klasse under studiene for å kunne gjennomføre obligatoriske undervisningsprosjekter. 

Tysk 1 består av 2 emner: TYS-6011 om høsten og TYS-6012 om våren.
Alt du trenger til studiet, vil du finne på vår læringsplattform CANVAS. Lærekreftene på kurset gir tett individuell oppfølging via ukentlige webinarer (se under undervisning) og tilbakemeldinger på muntlige, skriftlige og multimediale innleveringer. Vi legger stor vekt på at det dannes gode og robuste nettverk mellom kursdeltakerne som du også kan bygge på etter studiet. 

Faglig innhold: 

 • innføring i og styrking av basale grammatiske kunnskaper
 • innføring i tyskspråklig litteratur (særlig for barn og ungdom), film og musikk
 • arbeid med didaktiske problemstillinger knyttet til det å undervise i tysk og å lære seg tysk
 • samfunnsforhold i tyskspråklige land
 • å ta språket i bruk i autentiske språkbrukssituasjoner
 • kritisk bruk av tyskspråklige kilder bl.a. for å holde seg a jour om samfunnsforhold
 • bruk av digitale verktøy knyttet til undervisningen

Undervisning:
Tysk 1 er et 100 % nettbasert deltidsstudium, dvs. vi kommer ikke til å ha fysiske samlinger og heller ikke til å ha «eksamen» på campus her i Tromsø. 
Undervisningen starter om høsten i midten av august og går over 12 uker, delt opp i 4 moduler. Deretter følger 3 uker med gjennomføring av eksamensmodulen der alle delene gjennomføres digitale. Vårens kurs starter i januar og avsluttes rundt 1.mai etter 12 uker med undervisningsmoduler og 3 uker med eksamensmodulen og digitale deleksamener.
All undervisning foregår via læringsplattformen CANVAS, med to økter à 60 minutter hver onsdag ettermiddag/kveld: kl. 17.00 - 18.00 og 18.30 - 19.30.
Pensumet er i sin helhet tilgjengelig via læringsplattformen.

Opptak:
Hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet. Søknadsssystemet åpner 1. februar, og søknadsfristen er 1. mars. Se "søknadsfrister" i menyen for mer informasjon.
For ordinært opptak gjennom Utdanningsdirektoratet må du ha godkjent lærerutdanning/pedagogisk utdanning og være tilsatt i skolen, samt ha grunnleggende tyskkunnskaper fra før, tilsvarende vg2-nivå fra videregående skole eller nivå A2 i felles europeisk rammeverk for språk.
Dersom det blir ledige plasser etter at hovedopptaket er gjort, vil vi foreta lokalt suppleringsopptak. Informasjon om eventuelle ledige restplasser blir kunngjort i april/mai her på våre nettsider.

 

Foto: mostphotos.com

Kontaktperson:

Faglige spørsmål:
Beate Lindemann, ISK

Studieadministrasjon:
Kari Torill Guldahl, ISK

Grunnleggende lese-, skrive og matematikkopplæring (GLSM)


Studiested: Tromsø
Emner: VID-6074 (høst 2021 15 stp), VID-6075 (vår 2022 15 stp), VID-6076 (høst 2022 15 stp) & VID-6077 (vår 2023 15 stp)

Studiet bygger på læringstradisjoner fra barnehage og skole der lek og utforskende aktiviteter er sentrale læringsformer. Det er fokus på barns språkutvikling, både muntlig språk og skriftspråkutvikling, og på utvikling av barns matematiske ferdigheter og forståelse. Det faglige innholdet handler særlig om opplæring i norsk og matematikk for 1. – 4. trinn med vekt på begynneropplæring. Studentenes yrkespraksis skal brukes som en del av refleksjonsgrunnlaget i emnet. De skal blant annet prøve ut pedagogiske opplegg i egen klasse.

Studiet er for lærere med førskolelærerutdanning eller barnehagelærerutdanning med minst to års yrkeserfaring fra grunnskolen og som underviser på 1.-4. trinn. Videreutdanningen går over fire semestre og har et omfang på 60 studiepoeng. Undervisningen skal være samlingsbasert der det undervises i ett emne hvert semester med tre samlinger og avsluttende eksamen for hvert emne.

Emne 1: Utforsking, lek og læring i overgangen barnehage skole
Det første emnet er tverrfaglig og tar utgangspunkt i overgangen barnehage – skole. Det faglige innholdet har fokus på barns språkutvikling og begynneropplæring i lesing, skriving og matematikk. Det legges vekt på utforskende arbeidsformer.

Emne 2: Matematikk 1.-4.trinn
Det faglige innholdet i emnet vil være fordelt mellom matematisk kunnskap, kunnskap om elevene sin tenking og kunnskap om undervisning i tema som er relevante for 1. til 4. trinn.

Emne 3: Norsk 1.-4. trinn
Dette emnet handler særlig om ulike metoder i lese- og skriveopplæringa, særlig for 1. til 4. trinn. Studentene vil også få kunnskap om språk og litteratur, særlig barnelitteratur.

Emne 4: Elevmangfold og tilpasset opplæring
Emnet er tverrfaglig og tar utgangspunkt i elevmangfoldet i dagens skole. Tilpasset opplæring, kartlegging, forebygging av lese-, skrive- og matematikkvansker er sentralt. Andre tema er norsk som 2. språk og flerspråklighet. Studentenes skal utvikle sin profesjonsfaglig digitale kompetanse gjennom praktisk arbeid.

Studentene skal ha veiledet praksis, og veiledningen vil i hovedsak foregå digitalt og mellom samlingene. De skal planlegge og gjennomføre undervisning i egen klasse og reflektere over denne sammen med medstudenter og faglærer. Studentene skal også selv organisere kollegaveiledning i egen praksis.

Videreutdanningen skal gi deltakerne formell kompetanse til å undervise i norsk og matematikk på trinn 1.-4. Kursene skal også kvalifisere for opptak til ytterligere videreutdanning i norsk og matematikk, dersom lærerne ønsker det.
Studiet tilbys i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. 

Undervisinig:
Samlingene vil foregå onsdag kl. 12.15 -16, torsdag kl. 08.15 – 16 og fredag kl. 08.15 – 14.

Høstsemester 2021 

 • Uke 37: Ons-Fre 
 • Uke 42: Ons-Fre 
 • Uke 46: Ons-Fre 

Vårsemester 2022 

 • Uke 03: Ons-Fre 
 • Uke 08: Ons-Fre 
 • Uke 17: Ons-Fre 

Høstsemester 2022 

 • Uke 37: Ons-Fre 
 • Uke 42: Ons-Fre 
 • Uke 46 Ons-Fre 

Vårsemester 2023 

 • Uke 03: Ons-Fre 
 • Uke 11: Ons-Fre 
 • Uke 17: Ons-Fre 

Hvordan søke:
Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets nettsider i perioden 1. februar til 1. mars. 

Opptakskrav: 
Søkere må ha en godkjent utdanning som førskole-/barnehagelærer og minst to års relevant undervisningserfaring på trinn 1-4 etter endt utdanning.

Foto: mostphotos.com

Kontaktperson:
Jørn Ottem, ILP

Veilederutdanning for lærere i skole og barnehage


Studiested: Tromsø
Emner: PED-6341
 (høst 15 stp), PED-6342 (vår 15 stp) eller PED-6343 (vår 15 stp)

Studiet er på 30 studiepoeng og går over to semestre. Studiet består av to emner à 15 studiepoeng, med en grunnmodul som består av en teoretisk og praktisk innføring i veiledning og en valgfri fordypningsmodul. Den ene valgfrie modulen med spesialisering inn mot veiledning av studenter og nyutdannede 15 stp. Den andre med spesialisering inn mot profesjonsveiledning av kollegaer 15 stp.

Studiet tar for seg følgende overordnede tema knyttet til veiledning:

 • Veiledning som fagfelt
 • Profesjon og veiledning
 • Organisasjon og lærende kulturer
 • Vitenskapsteori og metode

 Studiet gir formell veilederkompetanse. Emnene kvalifiserer for veiledning individuelt og i grupper av studenter i lærerutdanning, nyutdannede lærere og kollegaer. Emnene gir en innføring i pedagogisk veiledning som tilnærming til læring og utvikling.

Undervisning:
Studiet krever aktiv deltagelse i obligatoriske aktiviteter både på samlingene, på egen arbeidsplass, vedbruk av nettbaserte løsninger og selvstudier. Det kreves at deltagerne praktiserer veiledning aktivt gjennom emnet, primært med studenter i praksis, med nyutdannede eller øvrige kollegaer. Samlingene består av en veksling mellom veiledningsøvelser, seminararbeid, faglige innlegg og arbeid med ulike tekster som skal dokumentere utvikling av egne veilednings - og vurderingsferdigheter.

Samlingsdatoer høstsemester 2021 

·        Uke 35: Tir-Ons
·        Uke 42: Tir-Ons
·        Uke 46: Tir-Ons
·        Muntlig eksamen 08.12-10.12

Samlingsdatoer vårsemester 2022 

·        Uke 3: Tor-Fre
·        Uke 11: Tor-Fre
·        Uke 17: Tor-Fre
·        Skriftlig hjemmeeksamen 26.05

Studiet tilbys i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. 

Hvordan søke:
Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets nettsider i perioden 1. februar til 1. mars. 

Opptakskrav og opptaksprosess: 
Søkere må ha en godkjent utdanning som barnehagelærer, grunnskolelærer, lærer i videregående skole eller tilsvarende. I tillegg må søkere dokumentere minst 3 års relevant praksis som lærer etter endt utdanning. 

I Udirs søknadsskjema kan man velge mellom:

 1. 30 stp - høst + vår
 2. 15 stp - høst
 3. 15 stp - vår 

Det betyr at om du kun ønsker de første 15 studiepoengene, eller har 15 studiepoeng i veiledning fra før av og kun ønsker del 2 - så er det mulig å velge dette i Udirs søknadsskjema. 

Foto: mostphoto.com

Kontaktperson:
Jørn Ottem, ILP

Matematikk 1 for 1-7 trinn


Studiested: Tromsø
Emner:
VID-6042 (Høst 15 stp ), VID-6043 (Vår 15 stp)

Studietilbudet består av to emner.
Første emne handler om tall, tallforståelse og addisjon, subtraksjon og multiplikasjon og divisjon i tallområdet 1-20, så til strategier for større tall.
Andre emne tar opp geometri, statistikk, sannsynlighet, pre-algebra, måling og problemløsning.
Felles for modulene er fokus på hvordan  elevene tenker og hvordan vi kan undervise ved å eksemplifisere, konkretisere og bygge kunnskap steg for steg.

Studiet har tre samlinger á tre dager i hvert semester. 

Samlingsdatoer høstsemester 2020

 • Uke 37: Ons-Fre
 • Uke 42: Ons-Fre
 • Uke 47: Ons-Fre
 • Eksamensdato: 26.11-17.12 

Samlingsdatoer vårsemester 2021

 • Uke 04: Ons-Fre
 • Uke 10: Ons-Fre
 • Uke 15: Ons-Fre
 • Eksamensdato: uke 22 

Med forbehold om justeringer.

Foto: mostphoto.com

Kontaktperson:
Nadia A. Tvete, ILP
Jørn Ottem, ILP

Matematikk 1 for 5-10 trinn


Studiested: Tromsø
Emner:
VID-6044 (Høst 15 stp), VID-6045 (Vår 15 stp) 

Studietilbudet består av to emner.
Første emne handler om tall og algebra. Det blir brukt mye tid på hvordan elevene tenker og hvordan de kan utvikle evnen til å tenke mer logisk og forstå bedre.
Andre emne tar opp geometri, måling, statistikk, sannsynlighet og problemløsning. Alle temaene vil bli knyttet til undervisningen på trinnet.
Felles for begge modulene er at det blir lagt vekt på hvordan elevene tenker og hvordan vi kan undervise.

Studiet har tre samlinger á tre dager i hvert semester.

Samlingsdatoer høstsemester 2020

 • Uke 36: Ons-Fre
 • Uke 41: Ons-Fre
 • Uke 46: Ons-Fre
 • Eksamensdato: 04.12-18.12 

Samlingsdatoer vårsemester 2021

 • Uke 03: Ons-Fre
 • Uke 10: Ons-Fre
 • Uke 15: Ons-Fre
 • Eksamensdato: uke 19 

Med forbehold om justeringer.

Kontaktperson:
Nadia A. Tvete, ILP
Jørn Ottem, ILP

Matematikk 2 for 5-10 trinn


Studiested: Tromsø
Emner:
VID-6046 (Høst 15 stp), VID-6047 (Vår 15 stp)

Målet med tilbudet er at læreren skal kunne fungere i en stilling som ressurslærer i matematikk for 5.-10. trinn, spesielt rettet mot kartlegging av elever og utviklingsarbeid knyttet til undervisning.
Aktuelle matematiske emner er brøk og desimaltall, algebra, funksjonslære, måling og geometri, og alt blir knyttet til kartlegging og endring av praksis.

Studiet har tre samlinger á tre dager i hvert semester.

Samlingsdatoer høstsemester 2020

 • Uke 38: Ons-Fre
 • Uke 42: Ons-Fre
 • Uke 46: Ons-Fre
 • Eksamensdato: 03.12-17.12 

Samlingsdatoer vårsemester 2021

 • Uke 03: Ons-Fre
 • Uke 07: Ons-Fre
 • Uke 15: Ons-Fre
 • Eksamensdato: uke 19 

Med forbehold om justeringer

Kontaktperson:
Nadia A. Tvete, ILP
Jørn Ottem, ILP

Matematikk 2 for 1-7 trinn, nettbasert


Studiested: Nettbasert
Emner: VID-6053 (Høst 15 stp), VID-6054 (Vår 15 stp)

Et MOOC-inspirert studie hvor kursene tar for seg undervisningskunnskap i matematikk, overgangen fra regning med hele tall til brøk, bruk av teknologi i matematikkundervisningen, overgangen fra tallregning til algebra, vurdering i matematikk, resonnering og argumentasjon.
Andre matematikkemner som geometri og sannsynlighetsregning vil også berøres. Forståelse av viktige prosesser i matematikklasserommet, og bruk av digitale verktøy står sentralt i denne videreutdanningen.

foto: mostphoto.com

Kontaktperson:
Nadia A. Tvete, ILP
Jørn Ottem, ILP

Engelsk 1 for 5-10 trinn


Studiested: Tromsø
Emner: 
ENG-6010 (Høst 15 stp), ENG-6011 (Vår 15 stp) 

Studiet er retta mot lærarar som ønskjer å utvikle faglig og pedagogisk kompetanse i engelsk. Emnet er bygd opp av to modular: ENG-6010 og ENG-6011.

ENG-6010 er knytt til kjerneelementa Språklæring og Kommunikasjon i læreplanen. Språklæring er kunnskap om det engelske språk, om språkbruk og om språklæringsprosessar og -strategiar. I kommunikasjon får ein kunnskapar og dugleikar til å bruke ordforråd og idiomatiske strukturar, rettskriving, uttale og grammatikk. Emnet er praksisnært og profesjonsretta, kor refleksjon over ulike språklæringstema og egen praksis står sentralt.

ENG-6011 er knytt til kjerneelementet Møte med engelskspråklege tekstar i læreplanen og tar for seg eit breitt utval tekster, som romanar, dikt, eventyr, bildebøker og film frå den engelskspråklege verda. Tekstane gir grunnlag for didaktiske og teoretiske diskusjonar på og mellom samlingane, og for klasseromsnære opplegg tilpassa elevar på mellom- og ungdomstrinnet.

Studiet inkluderer en valgfri studietur til studiesenteret i York, England på vårsemesteret.

Samlingsdatoer høstsemester 2020

 • Uke 38: Tir-Fre
 • Uke 45: Ons-Fre
 • Eksamensdato: 23.11-14.12 

Samlingsdatoer vårsemester 2021

 • Uke 04: Man-Ons
 • Uke 16: Man-Ons
 • Eksamensdato: uke 18

Med forbehold om justeringer.

 

Foto: mostphoto.com

Kontaktperson:
Nadia A. Tvete, ILP
Jørn Ottem, ILP

Norsk 2 for 5-10 trinn


Studiested: Tromsø
Emner: 
NOR-6020 (Høst 15 stp), NOR-6021 (Vår 15 stp)

Studiet er samansett av to emne: Språkdidaktikk og litteraturdidaktikk. Sentralt i emne 1 står utforsking av språk og tekst - drøfting av skriving og tekst i ulike sjangrar og modalitetar og til ulike formål. Her er merksemda retta spesielt mot fag- og sakprosatekstar, og ein ser dei grunnleggjande dugleikane lesing, skriving og munnleg framføring i samanheng. I emne 2 er det lagt vekt på leseinteresser og korleis lærarar kan arbeide med litteratur på ungdomssteget, med særleg vekt på skjønnlitteratur. Utvalde eldre og nyare tekstar og tema innan norsk skjønnlitteratur og sakprosa blir studerte, og her blir det lagt særleg vekt på ungdomslitteratur.

Samlingsdatoer høstsemester 2020

 • Uke 36: Ons-Fre
 • Uke 42: Ons-Fre
 • Uke 46: Ons-Fre
 • Eksamensdato: 03.-06.12 


Samlingsdatoer vårsemester 2021

 • Uke 03: Ons-Fre
 • Uke 12: Ons-Fre
 • Eksamensdato: 07.-14.05 

Med forbehold om justeringer

Foto: Torbein Kvil Gamst

 

Kontaktperson:
Nadia A. Tvete, ILP
Jørn Ottem, ILP

Veilederutdanning for lærere i skole og barnehage


Studiested: Tromsø
Emner: 
PED-6341 (høst 15 stp), PED-6342 (vår 15 stp) eller PED-6343 (vår 15 stp)

Studiet er på 30 studiepoeng og går over to semestre. Studiet består av to emner à 15 studiepoeng, med en grunnmodul som består av en teoretisk og praktisk innføring i veiledning og en valgfri fordypningsmodul. Den ene valgfrie modulen med spesialisering inn mot veiledning av studenter og nyutdannede 15 stp. Den andre med spesialisering inn mot profesjonsveiledning av kollegaer 15 stp.

Emnene skal gi formell veilederkompetanse. Emnene kvalifiserer for veiledning individuelt og i grupper av studenter i lærerutdanning, nyutdannede lærere og kollegaer. Emnene gir en innføring i pedagogisk veiledning som tilnærming til læring og utvikling.

Samlingsdatoer høstsemester 2020

 • Uke 35: Tir-Ons
 • Uke 40: Tir-Ons
 • Uke 46: Tir-Ons

Samlingsdatoer vårsemester 2021

 • Uke 3: Tor-Fre
 • Uke 9: Tor-Fre
 • Uke 15: Tor-Fre

Med forbehold om endringer. 

Foto: mostphoto.com

Kontaktperson:
Nadia A. Tvete, ILP
Jørn Ottem, ILP

Lærerspesialistutdanning for matematikk 1-10 trinn


Studiested: Tromsø

Emner: VID-6310 (Høst 15 stp), VID-6311 (Vår 15 stp), VID-6312 (Høst, år 2 -15 stp), VID-6313 (Vår, år 2 - 15 stp)

Lærerspesialistordningen er en ny karrierevei for lærere i skolen, og lærerespesialister skal dykke enda dypere i sitt fag eller fagområde, og bidra i det kollektive profesjonsfellesskapet på skolen. Lærerspesialistutdanningen i matematikk er på 60 studiepoeng på masternivå over 2 år.

Forskning i matematikkdidaktikk har utviklet en rik kunnskap om undervisning og læring i matematikk. Et hovedproblem er at denne kunnskapen i svært liten grad blir tatt i bruk i skolen. Dette studiet vil prioritere å utvikle forskningsbasert kunnskap om undervisning og læring innenfor fire områder.

 • Forstå og utvikle undervisning
 • Forstå elevers læring i ulike emner
 • Kartlegging
 • Kollegaveiledning og skoleutvikling

Som grunnlag for disse fire, skal lærerspesialistene lære om forskning ved å lese både forskningslitteratur og popularisert forskning, slik at de vet hva som fungerer og ikke i undervisninga i matematikk.

Til sammen vil en lærerspesialist mestre ambisiøs undervisning, vite hvordan elever lærer i hvert enkelt emne, ha dyp kunnskap om kartlegging, og ha redskaper for kollegaveiledning og utvikling, samt være i stand til å utvikle seg selv, kollegiet og skolen i retning av forskningsbasert undervisning. 

 1. Kull høst 2019 VID-6312/13:

 Samlingsdatoer høstsemester 2020

 • Uke 38: Man-Ons
 • Uke 43: Man-Ons
 • Uke 48: Tir-Tor
 • Eksamensdato: Presentasjon for medstudenter uke 51 (med forbehold)

Samlingsdatoer vårsemester 2021

 • Uke 04: Man-Ons
 • Uke 11: Man-Ons
 • Uke 16: Man-Ons
 • Eksamensdato kommer

      2.  Kull høst 2020 VID-6310/11/12/13

Samlingsdatoer høstsemester 2020

 • Uke 37: Ons-Fre
 • Uke 42: Ons-Fre
 • Uke 48: Ons-Fre
 • Eksamensdato: 25.11-10.12 (med forbehold)

 Samlingsdatoer vårsemester 2021

 • Uke 03 Man-Ons
 • Uke 12: Man-Ons
 • Uke 17: Man-Ons
 • Eksamensdato: Muntlig uke 22 (med forbehold)

Samlingsdatoer høstsemester 2021

 • Uke 36: Ons-Fre
 • Uke 43: Ons-Fre
 • Uke 48: Tir-Fre i Trondheim (inkluderer Novemberkonferansen)

Samlingsdatoer vårsemester 2022

 • Uke 04 Man-Ons
 • Uke 12: Man-Ons
 • Uke 18: Man-Ons

Med forbehold om justeringer.

Kontaktperson:
Nadia A. Tvete, ILP
Jørn Ottem, ILP

Naturfag 1 for 1-7 trinn


Studiested: Tromsø (2020/21 og 2021/22)

Emner: VID-6060 (Høst 15 stp), VID-6061 (Vår 15 stp)

***STUDIET TREKKES I STUDIEÅRET 2020/2021 GRUNNET FOR FÅ SØKERE

Kursets vil innhold vil bygges opp rundt de 5 hovedelementene fra fagfornyelsen.

 • Naturvitenskaplige praksiser og tenkemåter
 • Teknologi
 • Energi og materie
 • Jorda og livet på jorda
 • Kropp og helse

Temaene vil knyttes opp mot kompetansemål etter 2., 4. og 7. trinn.

Studiet vil også inneholde naturfagdidaktikk, her skal studentene bruke sine egne erfaringer fra undervisningssituasjonen til å reflektere over hvordan undervisning bør planlegges, gjennomføres, vurderes og tilpasses elevenes ulike nivå for å sikre god læring.

Følgende temaer vil bli undervist i naturfagdidaktikk:

 • Utforskende undervisning vil ha et hovedfokus i studiet
 • Konkretisering og operasjonalisering av kompetansemålene i læreplanen
 • Vurdering av elevenes læringsutbytte i faget og vurdering som redskap for økt læringsutbytte i faget
 • Integrering av grunnleggende ferdigheter i naturfag, inkludert IKT i naturfagundervisninga

Undervisningen vil legge vekt på utforskende arbeidsmetoder, grunnleggende ferdigheter og bruk av IKT. Det vil også vektlegges hvordan naturfaget kan brukes i begynneropplæringen i skolen. 

Samlingsdatoer høstsemester 2020

 • Uke 37: Man-Ons (feltkurs. Nærmere informasjon vil komme)
 • Uke 40: Man-Ons
 • Uke 45: Man-Ons
 • Eksamensdato : Muntlig uke 48 

Samlingsdatoer vårsemester 2021

 • Uke 04: Man-Ons 
 • Uke 10: Man-Ons
 • Uke 14: Man-Ons
 • Eksamen : 4 timers skoleeksamen

Med forbehold om justeringer 

 

Foto: mostphoto.com

Kontaktperson:
Nadia A. Tvete, ILP
Jørn Ottem, ILP

Naturfag 1 for 5-10 trinn


Studiested: Tromsø (2020/21) og Alta (2021/22)
Emner: VID-6062 (Høst 15 stp), VID-6063 (Vår 15 stp)

Forskningsbasert undervisning, kunnskapsdeling, refleksjon over egen praksis og kompetanse i varierte undervisningsformer vil være sentrale element i utdanningen.

Kursets vil innhold vil bygges opp rundt de 5 hovedelementene fra Fagfornyelsen

 • Naturvitenskaplige praksiser og tenkemåter
 • Teknologi
 • Energi og materie
 • Jorda og livet på jorda
 • Kropp og helse

Temaene vil knyttes opp mot kompetansemål etter 7. og 10. trinn.

Studiet vil også inneholde naturfagdidaktikk, her skal studentene bruke sine egne erfaringer fra undervisningssituasjonen til å reflektere over hvordan undervisning bør planlegges, gjennomføres, vurderes og tilpasses elevenes ulike nivå for å sikre god læring.

Følgende temaer vil bli undervist i naturfagdidaktikk:

 • Utforskende undervisning vil ha et hovedfokus i studiet
 • Konkretisering og operasjonalisering av kompetansemålene i læreplanen
 • Vurdering av elevenes læringsutbytte i faget og vurdering som redskap for økt læringsutbytte i faget
 • Integrering av grunnleggende ferdigheter i naturfag, inkludert IKT i naturfagundervisninga

Samlingsdatoer høstsemester 2020

 • Uke 37: Man-Ons (feltkurs. Nærmere informasjon vil komme)
 • Uke 41: Man-Ons
 • Uke 46: Man-Ons
 • Eksamensdato: Muntlig uke 49
Samlingsdatoer vårsemester 2021

 • Uke 03: Man-Ons
 • Uke 09: Man-Ons
 • Uke 15: Man-Ons
 • Eksamen: 4 timers skoleeksamen 

Med forbehold om justeringer.

Kontaktperson:
Nadia A. Tvete, ILP
Jørn Ottem, ILP

Tysk 1 for 5-10 trinn, nettbasert


Studiested: Nettbasert
Emner: TYS-6011 (Høst 15 stp), TYS-6012 (Vår 15 stp)

Tysk 1 er en nettbasert videreutdanning som UiT nå skal gjennomføres for 4.året på rad. Den henvender seg fortrinnsvis til deg som ønsker undervisningskompetanse i tysk på ungdomstrinnet. Men du kan også ta Tysk 1 som et første steg for å kvalifisere deg for undervisning i videregående skole.

Tysk 1 består av 2 emner: TYS-6011 om høsten og TYS-6012 om våren.
Alt du trenger til studiet, vil du finne på vår læringsplattform CANVAS. Lærekreftene på kurset gir tett individuell oppfølging via ukentlige webinarer (se under undervisning) og tilbakemeldinger på muntlige, skriftlige og multimediale innleveringer. Vi legger stor vekt på at det dannes gode og robuste nettverk mellom kursdeltakerne som du også kan bygge på etter studiet.

Faglig innhold: 

 • innføring i og styrking av basale grammatiske kunnskaper
 • innføring i tyskspråklig litteratur, film og/eller musikk
 • arbeid innenfor tredjespråkdidaktikk
 • samfunnsforhold i tyskspråklige land
 • Å ta språket i bruk i autentiske språkbrukssituasjoner
 • Kritisk bruk av tyskspråklige kilder
 • Bruk av digitale verktøy

Undervisning
Tysk 1 er et 100 % nettbasert deltidsstudium, dvs. vi kommer ikke til å ha fysiske samlinger og heller ikke til å ha «eksamen» på campus her i Tromsø.
Undervisningen starter om høsten i midten av august og går over 12 uker, delt opp i 4 moduler. Deretter følger 3 uker med gjennomføring av eksamensmodulen der alle delene gjennomføres digitale. Vårens kurs starter i januar og avsluttes rundt 1.mai etter 12 uker med undervisningsmoduler og 3 uker med eksamensmodulen og digitale deleksamener.
All undervisning foregår via læringsplattformen CANVAS, med to økter à 60 minutter hver onsdag ettermiddag/kveld: kl. 17.00 - 18.00 og 18.30 - 19.30.
Pensumet er i sin helhet tilgjengelig via læringsplattformen.

Opptak:
Hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet. Søknadsssystemet åpner 1. februar, og søknadsfristen er 1. mars. Se "søknadsfrister" i menyen for mer informasjon.
For ordinært opptak gjennom Utdanningsdirektoratet må du ha godkjent lærerutdanning/pedagogisk utdanning og være tilsatt i skolen, samt ha grunnleggende tyskkunnskaper fra før, tilsvarende vg2-nivå fra videregående skole eller nivå A2 i felles europeisk rammeverk for språk.
Dersom det blir ledige plasser etter at hovedopptaket er gjort, vil vi foreta lokalt suppleringsopptak. Informasjon om eventuelle ledige restplasser blir kunngjort i april/mai her på våre nettsider.

 

Foto: mostphotos.com

Kontaktperson:

Faglige spørsmål:
Beate Lindemann, ISK

Studieadministrasjon:
Kari Torill Guldahl, ISK

Alle studiene har søknadsfrist 01.03. på Utdanningsdirektoratets nettsider
 
 

Alle søkere til Utdanningsdirektoratet som har blitt prioritert av skoleeier og Utdanningsdirektoratet er garantert plass på studiet, så fremt man dekker opptakskravene.
Når man har fått godkjent søknaden av Utdanningsdirektoratet må man registrere seg på UiTs EVU-web innen midten av mai.

Studiene er også åpen for andre søkere enn de som har blitt godkjent av Utdanningsdirektoratet, men søkere bør være klar over følgende:

 • Søkere må være kvalifisert for studiet
 • Søkere må ha et ansettelsesforhold i skolen 2021/2022.
 • Søkere/skoleeiere som ikke har fått godkjent søknaden til Utdanningsdirektoratet vil ikke få stipend/vikarmidler.
 • På studier med begrensede studieplasser gjelder "først til mølla"-prinsippet. De som søker først får plass på studiet.

Søkere registrer seg på EVU-web i midten av mai. Følg oss på facebook for nyheter om hvilke emner som åpnes for alle.

For alle studiene kreves det fullført lærerutdanning eller annen pedagogisk utdanning. Alle søkere må også være i et ansettelsesforhold i skolen som tillater at pedagogiske opplegg kan utprøves i egen klasse. Matematikk, engelsk og norsk på nivå 2 krever minimum matematikk/engelsk/norsk 1 eller tilsvarende 30 studiepoeng innenfor matematikk, engelsk eller norsk. På lærerspesialistutdanninga i matematikk kreves det 60 studiepoeng i matematikk/matematikkdidaktikk. På studiet Veiledning for lærere i skole og barnehage på søkere dokumentere minimum 3 år relevant praksis som lærer. På studiet GLSM må søkere dokumentere minst 2 års relevant undervisningserfaring fra trinn 1-4.

Dersom man har tatt lærerutdanningen ved et annet sted enn UiT (eller de høgskolene som har fusjonert med UiT), og dokumentasjon på denne ikke er sendt til UiT før, må denne dokumentasjonen sendes inn/lastes opp elektronisk.
Dette gjelder også dokumentasjon på fullført videregående opplæring.

Søkere vil kunne få stipend eller delvis fri med lønn, samt dekt vikarmidler ved å søke til Udir.
Les mer på Udirs sider om finansiering.

Kontaktpersoner:

Nina Teistevoll, Seniorrådgiver ILP
Jørn Ottem, Rådgiver ILP
Nadia Tvete, Studiekonsuelent ILPKompetanse for fremtidens barnehager

Gjennom ordningen Kompetanse for fremtidens barnehager kan barnehageeier og ansatte i barnehagen søke om støtte til å heve sin formelle kompetanse. Målbevisst kompetansebygging i barnehagesektoren er viktig for at alle barn skal få et barnehagetilbud av høy kvalitet. UiT tilbyr videreutdanninger for barnehagelærere gjennom denne ordningen. 

 Alle barn bør ha et godt barnehagetilbud, uansett hvor de bor og hvilken barnehage de går i. Det er store variasjoner i kvaliteten på barnehagetilbudene. Den nye rammeplanen som trådte i kraft høsten 2017 er ett av flere viktige skritt i retningen av et godt barnehagetilbud for alle barn. Målrettet kompetansebygging er en sentral del av utviklingen i barnehagen, og her er ordningen Kompetanse for fremtidens barnehage en viktig kompetansestrategi for å oppnå kravene i rammeplanen. 

Under "våre studier" finner du de tilbudene som vi har på UiT. Emnebeskrivelser med informasjon om studiets innhold og samlingsdatoerligger også her. Søknaden registreres på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Les mer om strategien herVeilederutdanning for praksislærere i barnehagen


Studiested: Tromsø
Emner: PED-6327
 (høst og vår 30 stp)

Studiet er samlingsbasert og går over to semestre. Emnet er delvis nettbasert og samlingsbasert med tre fysiske samlinger pr semester. Hver samling går over to dager.

Studiet gir formell veilederkompetanse. Det er utformet for å møte sentrale føringer om veilederkompetanse for barnehagelærere i praksisfeltet.

Faglig innhold:

 • Veiledning som fagfelt 
  • Tradisjoner, begreper og praktiske tilnærminger 
  • Kunnskapssyn, danning og læring i veiledning 
  • Grunnleggende veiledningsferdigheter 
  • Refleksjon i veiledning 
  • Kommunikasjon og relasjon  
 • Profesjon og veiledning 
  • Profesjonsutvikling 
  • Profesjonsetikk og digital kompetanse 
  • Makt og asymmetri i veiledning 
  • Styrking og mestring i veiledning for profesjonsutviklingen 
 • Organisasjon og lærende kulturer 
  • Kollektiv og individuell profesjonsutvikling og læring 
 • Vitenskapsteori og metode 
  • Metoder for egen og andres utvikling 
  • Aksjonsforskningsstrategier 

Undervisning:
Studiet krever aktiv deltagelse i obligatoriske aktiviteter både på samlingene, på egen arbeidsplass, vedbruk av nettbaserte løsninger og selvstudier. Det kreves at deltagerne praktiserer veiledning aktivt gjennom emnet, primært med studenter i praksis, med nyutdannede eller øvrige kollegaer. Samlingene består av en veksling mellom veiledningsøvelser, seminararbeid, faglige innlegg og arbeid med ulike tekster som skal dokumentere utvikling av egne veilednings - og vurderingsferdigheter.

Samlingsdatoer høstsemester 2021 

·        Uke 36: Tor-Fre
·        Uke 42: Tor-Fre
·        Uke 47: Tor-Fre

Samlingsdatoer vårsemester 2022 

·        Uke 2: Tir-Ons
·        Uke 9: Tir-Ons
·        Uke 14: Tir-Ons
·        Skriftlig hjemmeeksamen 25.04 & Muntlig eksamen 04.05 - 06.05

Studiet tilbys i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. 

Hvordan søke:
Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets nettsider i perioden 1. februar til 1. mars. 

Opptakskrav: 
Søkere må ha en godkjent utdanning som førskolelærer/barnehagelærer eller tilsvarende. I tillegg må søkere dokumentere minst 3 års relevant praksis som barnehagelærer etter endt utdanning. 

Foto: mostphoto.com

Kontaktperson:
Jørn Ottem, ILP

Studiene er samlingsbasert, med inntil tre fysiske samlinger á to dager pr. semester.

Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen


Studiested: Tromsø
Emner:
PED-6327 (høst og vår 30 stp)

Emnet er samlingsbasert og går over to semestre. Emnet er delvis nettbasert og samlingsbasert med tre fysiske samlinger pr semester. Hver samling går over to dager.

Emnet skal gi formell veilederkompetanse. Det er utformet for å møte sentrale føringer om veilederkompetanse for barnehagelærere i praksisfeltet.

Samlingsdatoer høstsemester 2020

 • Uke 36: Tor-Fre
 • Uke 41: Tor-Fre
 • Uke 47: Tor-Fre

Samlingsdatoer vårsemester 2021

 • Uke 2: Tir-Ons
 • Uke 7: Tir-Ons
 • Uke 14: Tor-Fre

Med forbehold om endringer. 

Foto: mostphoto.com

Kontaktperson:
Nadia A. Tvete, ILP
Jørn Ottem, ILP

Søknadsfrist 01.03.21

Søknaden registreres på Utdanningsdirektoratets nettsider

For søkere via Utdanningsdirektoret med søknadsfrist 01.03.21 vil barnehageeier bli kompensert for vikarutgifter for ansatte som velger å ta videreutdanning.

Når man har fått godkjent søknaden av Utdanningsdirektoratet må man registrere seg på UiTs EVU-web innen midten av mai.

For å få opptak må man dekke ett av følgende opptakskrav:

 • Fullført førskolelærerutdanning
 • Fullført barnehagelærerutdanning
 • Fullført annen pedagogisk utdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk og småbarnspedagogikk

For studiet PED-6327 Veiledning for praksislærere i barnehagen gjelder også opptakskravet:

 • Søkere må dokumentere minst 3 års relevant praksis som barnehagelærer etter endt utdanning. 

Kontaktpersoner:

Nina Teistevoll, seniorrådgiver ILP
Jørn Ottem, Rådgiver ILP
Nadia Tvete, Studiekonsuelent ILPKompetanseutvikling for yrkesfag

ILP tilbyr videreutdanning for yrkesfaglærere. Gjennom studiet grunnleggende ferdigheter med yrkesfaglig fokus og veiledning for yrkesfaglærere vil lærervirksomheten settes i direkte sammenheng med studieinnholdet, og ha relevant betydning for yrkesfaglærernes ledelse av læringsprosesser. Mer informasjon om studiene finner du under "våre studier". Innhold
De grunnleggende ferdighetene (lese, skrive, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter) er skrevet inn i samtlige fagplaner, og innebærer for eksempel at alle lærere uansett fagområde er bidragsytere for elevenes utvikling i språk, matematikk og digitale ferdigheter.

Les mer om Utdanningsdirektoratets satsning på videreutdanning for yrkesfaglærere på Utdanningsdirektoratets nettsider.Veiledning for yrkesfaglærere


Studiested: Tromsø 
Emner: VID-6039
 (15 stp)

Veiledning for yrkesfaglærere er et videreutdanningstilbud for lærere som underviser på yrkesfaglige utdanningsprogram. Studiet passer for deg som ønsker å få innsikt i og forståelse for veiledning som metode, og bruk av veiledning i ulike kontekster. Veiledningsstudiet er praktisk rettet og tar utgangspunkt i deltakernes arbeidshverdag. Egne utprøvinger og yrkespraksis er en sentral del av refleksjonsgrunnlaget for læringsprosessen i studiet. Sentrale emner i studiet er veiledning, veilederrollen, relasjonskompetanse, etikk og vurdering.

Søkere må i studieperioden være veileder for studenter eller stå i en veilederrelasjon til en eller flere nyutdannede lærere eller kollegaer. Arbeidskravene i emnet bygger på egne utprøvinger i veilederrollen.

Fullført studium gir formell kompetanse i veiledning. 

Undervisning:

Studiet går over to semester, er delvis nettbasert og har totalt fire samlinger. Første samling går over to dager, og hver av de resterende går over en dag. Undervisningen er delvis nettbasert med arbeid mellom samlingene.

Samlingsdatoer høstsemester 2021 

·        Uke 38: Tor-Fre
·        Uke 47: Fre 

Samlingsdatoer vårsemester 2022 

·        Uke 3: Fre
·        Uke 11: Fre 

·        21. april: Muntlig eksamen 

Studiet tilbys i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. 

Hvordan søke:
Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets nettsider i perioden 1. februar til 1. mars. 

Opptakskrav: 
Søkere må ha en fullført faglærerutdanning eller PPU-Yrkesfag.

Foto: mostphoto.com

Kontaktperson:
Jørn Ottem, ILP

Grunnleggende ferdigheter for yrkesfag


Studiested: Tromsø 
Emner: VID-6034 
(høst 15 stp), VID-6134 (vår 15 stp)

***STUDIET TREKKES I STUDIEÅRET 2021/2022 GRUNNET FOR FÅ SØKERE

Studiet er todelt, delvis nettbasert og har to samlinger pr. studiedel (à 15 studiepoeng).

Overordnet faglig fokus handler om hvordan grunnleggende ferdigheter kan inkluderes og bidra i yrkesfaglige opplæringsløp som skal ivareta elevenes utvikling for å lykkes i et omskiftelig yrkes- og samfunnsliv. Sentralt i det første emnet er utviklingen av fagovergripende kompetanse og grunnleggende ferdigheter som redskaper for elevens læring og utvikling. Fokus rettes på helhetstenkning der alle de fem grunnleggende ferdighetene ses i sammenheng med fag, danning og kunnskap om å lære. Studiet tar opp teoretiske, didaktiske og metodiske perspektiver direkte relatert til yrkesfaglærerens praktiske lærervirksomhet. Det andre emnet har et overordnet fokus på elevens utvikling for å mestre et omskiftelig yrkes- og samfunnsliv. Det faglige innholdet skal legge til rette for at studentene utvikler kompetanser som setter de i stand til å integrere grunnleggende ferdigheter i sine faglige lærerpraksiser i læringsrommet.

Undervisning:

Første studiedel går i høstsemesteret (2021), der første samling går over 2 dager og andre samling går over 1,5 dager. Andre studiedel går i vårsemesteret (2022) og har samme samlingsstruktur. Det vil være nettbasert undervisning og arbeidskrav mellom samlingene.

Samlingsdatoer høstsemester 2021 

·        Uke 37: Tor-Fre
·        Uke 43: Tor-Fre 

Samlingsdatoer vårsemester 2022 

·        Uke 4: Tor-Fre
·        Uke 12: Tor-Fre

Studiet tilbys i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. 

Hvordan søke:
Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets nettsider i perioden 1. februar til 1. mars. 

Opptakskrav: 
Søkere må ha en fullført faglærerutdanning eller PPU-Yrkesfag.

Foto: mostphoto.com

Kontaktperson:
Jørn Ottem, ILP

Veiledning for yrkesfaglærere


Studiested: Tromsø 
Emner: VID-6039
 (15 stp)

***STUDIET TREKKES I STUDIEÅRET 2020/2021 GRUNNET FOR FÅ SØKERE

Veiledning for yrkesfaglærere er et videreutdanningstilbud for lærere som underviser på yrkesfaglige utdanningsprogram. Studiet passer for deg som ønsker å få innsikt i og forståelse for veiledning som metode, og bruk av veiledning i ulike kontekster. Veiledningsstudiet er praktisk rettet og tar utgangspunkt i deltakernes arbeidshverdag. Egne utprøvinger og yrkespraksis er en sentral del av refleksjonsgrunnlaget for læringsprosessen i studiet. Sentrale emner i studiet er veiledning, veilederrollen, relasjonskompetanse, etikk og vurdering.

Studiet går over to semester, er delvis nettbasert og har totalt fire samlinger. Første samling går over to dager, og hver av de resterende går over en dag. Undervisningen er delvis nettbasert med arbeid mellom samlingene. Arbeidskravene bygger på egne utprøvinger i veilederrollen.

Studiet gir formell kompetanse i veiledning. 

Samlingsdatoer høstsemester 2020

 • Uke 38: Tor-Fre
 • Uke 43: Fre

Samlingsdatoer vårsemester 2021

 • Uke 4: Fre
 • Uke 10: Fre

Med forbehold om endringer.

Foto: mostphoto.com

Kontaktperson:
Nadia A. Tvete, ILP
Jørn Ottem, ILP

Grunnleggende ferdigheter for yrkesfag


Studiested: Tromsø 
Emner: VID-6034 
(høst 15 stp), VID-6134 (vår 15 stp)

Studiet er todelt, delvis nettbasert og har to samlinger pr. studiedel (à 15 studiepoeng).

Første studiedel går i høstsemesteret (2020), der første samling går over 2 dager og andre samling går over 1,5 dager. Andre studiedel går i vårsemesteret (2021) og har samme samlingsstruktur. Det vil være nettbasert undervisning og arbeidskrav mellom samlingene. Overordnet fokus handler om hvordan Grunnleggende ferdigheter kan inkluderes og bidra i yrkesfaglige opplæringsløp som skal ivareta elevenes utvikling for å lykkes i et omskiftelig yrkes- og samfunnsliv.

Eksamensform: Skriftlig og multimodal tekst (digital poster).

Samlingsdatoer høstsemester 2020

 • Uke 36: Tor-Fre
 • Uke 42: Tor-Fre

 • Eksamensinnlevering: frist 23.oktober

Samlingsdatoer vårsemester 2021

 • Uke 3: Tor-Fre
 • Uke 10: Tor-Fre

 • Eksamensinnlevering: frist 26.mars

Foto: mostphoto.com

Kontaktperson:
Nadia A. Tvete, ILP
Jørn Ottem, ILP

Søknadsfristen er 01.03.21 på https://www.udir.no/videreutdanningyrkesfag 

Når man har fått godkjent søknaden av Utdanningsdirektoratet må man registrere seg på UiTs EVU-web innen midten av mai.

Opptakskrav:
Opptakskravet er fullført faglærerutdanning eller PPU-Yrkesfag.

Kontaktpersoner:
Jørn Ottem, Rådgiver ILPLederutdanning for styrere i barnehagen

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet tilbyr UiT- Norges arktiske universitet ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen. Studiet er på 30 studiepoeng og er organisert med studiesamlinger fordelt over 3 semester. Fullført studie vil kunne innpasses i masterstudier som omhandler utdanningsledelse. Mer informasjon om selve studiet finner du under "våre studier". 

Se brosjyre om studiet her (gjelder kull 8 2021).VÅRT SYN PÅ BARNEHAGELEDELSE

En god styrer må ha kunnskaper og visjoner for barnehagen han/hun leder og en strategi/handlingskompetanse for å omsette visjoner i praksis. Både visjoner og strategi må ta utgangspunkt i barnehagens samfunnsmandat og de må være forankret i hele personalgruppen om de skal kunne omsettes i praksis.

Styrer må være bevisst sin rolle og kontinuerlig utøve ledelse på en kvalitativ god måte – og barnehagen må være i en prosess der viljen og evnen til utvikling, endring og læring står sentralt i hele personalgruppen – være en lærende organisasjon.
Dette er en forutsetning for å sikre at man sammen kan gjøre barnehagens samfunnsmandat til virkelighet slik at barna får et godt omsorgs-, lek- og læringsmiljø slik lovverket og ny Rammeplan gir føringer for.

Barnehagen som system preges av at det er ulike profesjonsgrupper som jobber sammen i et tett og sammenvevd system. I tillegg har barnehager en tradisjon for “ flat” ledelsesstruktur/ en likhetskultur, hvor de ulike yrkesgruppene i hovedsak har like mye innflytelse på arbeidshverdagen. Denne måten å lede på gir store utfordringer og er ikke hensiktsmessig i dagens komplekse barnehagestruktur. Både økt barnehageutbygging, større barnehager, samt samfunnsmessige krav og forventninger til barnehagen gjør at barnehagen må framstå mer profesjonelt. 

Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider

 Styrerutdanningen VID-6332


Studiested: Tromsø 
Emner: VID-6332 
(30 stp)

Hva handler studiet om? 
Studiet har som hovedmål å bidra i kompetanseutviklingen slik at du som styrer kan lede, utvikle og kvalitetssikre arbeidet i barnehagen. Å lede en barnehage byr på komplekse utfordringer som krever kunnskaper om og trening i ulike former for situasjonstilpassing. Barnehagen trenger visjonære og handlende styrere som kan lede læringsprosesser gjennom involvering, delegering og ansvarliggjøring. 

Styrere trenger både evne til relasjonsbygging, innsikt i ulike tilnærminger til ledelse, samt trening i bruk av ulike ledelsesverktøy. Lederutdanning for styrere i barnehagen støtter seg til grunnleggende innsikter i organisasjonsteori og relasjonell ledelse knyttet opp mot egen lederutvikling.

 

Arbeidsmåter
Sammenheng mellom samlinger og mellomperiodearbeid er et viktig element i vår gjennomføring. Følgende modell med temasamlinger, individuelt og gruppebasert mellomarbeid llustrere dette:

Samlingene er tematiske hvor det gis forelesninger tilknyttet de ulike temaene gitt av UiT-  Norges Arktiske Universitet og aktuelle eksterne forelesere. Det legges inn tid og rom for erfaringsutveksling og drøftinger, hvor ekstern samarbeidspartner bidrar i ferdighetstreningen. Her gis dere mulighet til å reflektere over og utvikle egen lederrolle i en barnehagefaglig kontekst.
Dere jobber i basis- og skrivegrupper gjennom hele studiet, og hver gruppe får egen veileder som har ansvar for både for prosess og den akademiske delen av utdanningen.

Organisering
Samlingene er lagt til Scandic Ishavshotel i Tromsø sentrum. Alle vil få dekt dagpakker på hotell, og for tilreisende vil også overnatting bli dekt. Det er gjort avtale med Scandic Ishavshotel om rabattert pris på overnatting. 

Samlingsdatoer høstsemester 2021

 • 1. samling 14-16. september
 • 2. samling 9.-11. november

Samlingsdatoer vårsemester 2022

 • 3. samling 12.-14. januar
 • 4. samling 15.-17. mars
 • 5. samling 31. mai - 2. juni

Samlingsdatoer høstsemester 2022

 • 6. samling 13.-15. september
 • 7. samling 15.-17. november

Med forbehold om justeringer.

 Se brosjyre om studiet her.

Kontaktperson:
Administrasjon: 
Jørn Ottem, ILP

Faglig koordinator: 
Betty Steinsvik, ILP

Styrerutdanningen VID-6332


Studiested: Tromsø 
Emner: VID-6332
(30 stp)

Hva handler studiet om? 
Studiet har som hovedmål å bidra i kompetanseutviklingen slik at du som styrer kan lede, utvikle og kvalitetssikre arbeidet i barnehagen. Å lede en barnehage byr på komplekse utfordringer som krever kunnskaper om og trening i ulike former for situasjonstilpassing. Barnehagen trenger visjonære og handlende styrere som kan lede læringsprosesser gjennom involvering, delegering og ansvarliggjøring. 

Styrere trenger både evne til relasjonsbygging, innsikt i ulike tilnærminger til ledelse, samt trening i bruk av ulike ledelsesverktøy. Lederutdanning for styrere i barnehagen støtter seg til grunnleggende innsikter i organisasjonsteori og relasjonell ledelse knyttet opp mot egen lederutvikling.

 

Arbeidsmåter
Sammenheng mellom samlinger og mellomperiodearbeid er et viktig element i vår gjennomføring. Følgende modell med temasamlinger, individuelt og gruppebasert mellomarbeid llustrere dette:

Samlingene er tematiske hvor det gis forelesninger tilknyttet de ulike temaene gitt av UiT-  Norges Arktiske Universitet og aktuelle eksterne forelesere. Det legges inn tid og rom for erfaringsutveksling og drøftinger, hvor ekstern samarbeidspartner bidrar i ferdighetstreningen. Her gis dere mulighet til å reflektere over og utvikle egen lederrolle i en barnehagefaglig kontekst.
Dere jobber i basis- og skrivegrupper gjennom hele studiet, og hver gruppe får egen veileder som har ansvar for både for prosess og den akademiske delen av utdanningen.

Organisering
Samlingene er lagt til Scandic Ishavshotel i Tromsø sentrum. Alle vil få dekt dagpakker på hotell, og for tilreisende vil også overnatting bli dekt. Det er gjort avtale med Scandic Ishavshotel om rabattert pris på overnatting. 

Samlingsdatoer høstsemester 2020

 • 1. samling 8-10. september
 • 2. samling 17.-19. november

Samlingsdatoer vårsemester 2021

 • 3. samling 26.-28. januar
 • 4. samling 23.-25. mars
 • 5. samling 25.-27. mai

Samlingsdatoer høstsemester 2021

 • 6. samling 21.-23. september
 • 7. samling 16.-18. november

Med forbehold om justeringer.

Se brosjyre om studiet her.  

Kontaktperson:
Administrasjon: 
Nadia A. Tvete, ILP
Jørn Ottem, ILP

Faglig koordinator: 
Betty Steinsvik, ILP

Søk her på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Søknadsfristen er 01.03.21.

Når man har fått godkjent søknaden av Utdanningsdirektoratet må man registrere seg på UiTs EVU-web innen midten av mai.

Opptakskrav:

Den som søker på utdanningen må arbeide som styrer/daglig leder og ha en utdanning som er godkjent jf. barnehagelovens § 17. Styrer. Det betyr at styrere eller assisterende styrer som er ansatt på dispensasjon ikke vil få studieplass. Assisterende styrere kan også søke styrerutdanningen. Med assisterende styrer menes her den som fungerer i styrers sted, og som ivaretar styrers lederoppgaver i barnehagen ved styrers fravær. Styrere/daglig leder skal ha førsteprioritet til studieplass, men assisterende styrere tilbys plass ved ledig kapasitet. (Udir.no). 

Kontaktpersoner:
Nina Teistevoll, Seniorrådgiver ILP
Jørn Ottem, Rådgiver ILP
Nadia Tvete, Studiekonsulent ILPRegionale tilbud for lærere

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk vurderer fra år til år hvilke fagfelt som har behov for videreutdanninger. På bakgrunn av dette setter ILP opp studier i ulike regioner i Troms og Finnmark.   ILP har utlyst regionale tilbud i Engelsk, Norsk og Matematikk i Kirkenes, Alta, Hammerfest, Finnsnes, Harstad, Narvik og nettbasert de siste årene. Hvor studiene tilbys varierer fra år til år.

Skoleeier betaler for studiet, og får dette refundert av Utdanningsdirektoratet. Søker må dermed registrere en søknad både ved UiT og hos Utdanningsdirektoratet som "annet studietilbud". 

Studiene er finansiert gjennom Utdanningsdirektoratet. Det medfører at søkere til disse studiene må søke på Utdanningsdirektoratets nettsider innen 1.mars i tillegg til UiTs søknadssider. Søknadssidene til UDIR åpner 1.februar, og UiTs åpner i starten av februar.Det er foreløpig ikke planlagt regionale videreutdanningstilbud i studieåret 2021/2022. Engelsk 1 1-7 på Finnsnes - AVLYST


Studiested: Finnsnes (Studiesenteret Midt-Troms), 35 studieplasser
Emner: VID-6090 (15 stp) og VID-6091 (15 stp)

***STUDIET ER AVLYST GRUNNET LAVT SØKERTALL

Studiet er profesjonsrettet og har som mål at lærerens undervisningserfaring og kompetanse skal være utgangspunkt for tilegnelse og videreutvikling av de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendig for å være lærer i engelsk. VID-6090 er et høstsemesteremne, mens VID-6091 er et vårsemesteremne. 

Søkere fra regionen Midt-Troms prioriteres. Lærere fra andre regioner i Troms og Finnmark kan også søke og vil få plass ved ledig kapasitet.  

 • Samlingsdatoer høstsemester 2020
  • Uke 36: Ons-Fre
  • Uke 43: Tirs-Fre
  • Eksamensdato: 23-11-14.12 
 • Samlingsdatoer vårsemester 2021

  • Uke 05: Man-Ons
  • Uke xx :  York hele uka
  • Uke 15: Man-Ons
  • Eksamensdato: uke 18

   

Med forbehold om justeringer.

Studiet inkluderer en valgfri studietur til York, England på vårsemesteret. 

Foto: Torbein Kvil Gamst

Søknaden må registreres både på Udir sine sider og UiTs EVU-web. 
Tilbudet på UiTs EVU-web finner du her

Søknadsfrist 1.mars.

Kontaktperson:
Nadia A. Tvete, ILP
Jørn Ottem, ILP

Matematikk MOOC 2 5-10 (nettbasert)


Studiested: Nettbasert
Emner: VID-6057 (15 stp) og VID-6058 (15 stp)

VID-6057 er del 1 av studiet på høstsemesteret, mens VID-6058 er del 2 av studiet på vårsemesteret. Undervisningen i emnene er nettbasert.  

I del 1 av studiet jobbes det med å få undervisningskunnskap knyttet til de tre hovedtemaene Læring og undervisning, Brøk, desimaltall og prosent og Teknologi i matematikkfaget. I del 2 jobbes det videre med undervisningskunnskap knyttet til de tre hovedtemaene Vurdering for læring, algebra og funksjoner og Resonnering og argumentasjon.

Et sentralt og gjennomgående element i dette kurset er fagfornyelsen og den nye læreplanen som skal implementeres fra høsten 2020. Begreper som kjerneelementer og dybdelæring vil bli behandlet, og gjennom både teoretisk forankring og metodiske eksempler vil det bli gitt et solid grunnlag for å kunne legge til rette for dette i egen undervisning.
Gjennom hele kurset vil de metodiske tankene omkring utforsking, kommunikasjon, modellering og generalisering være grunnlaget for både de matematiske emnene og den didaktiske tilnærmingen.

Målgruppen er lærere i Nordland, Troms og Finnmark.

foto: mostphoto.com

Søknaden må registreres både på Udir sine sider og UiTs EVU-web. 
Tilbudet på UiTs EVU-web finner du her (gyldig til 1.mars).

Søknadsfrist 1.mars.

Kontaktperson:
Nadia A. Tvete, ILP
Jørn Ottem, ILP

NB: For studieåret 2021/2022 har UiT foreløpig ingen planlagte regionale videreutdanningstilbud for lærere.

Søknaden registreres på Utdanningsdirektoratets nettsider OG på UiTs EVU-web.

Søknadsside Utdanningsdirektoratet 
Søknadsside UiT
 (tilgjengelig fra 1. februar)

Se mal for søknadsregistrering her.

Opptakskrav:

 • Fullført lærerutdanning
  • Videreutdanninger for 1-7 trinn er også åpen for førskolelærere/barnehagelærere
  • Videreutdanninger for 5-10 trinn er også åpen for lærere med PPU eller lektorutdanning (8-13 trinn)
 • Opptak på nivå 2, f.eks. Matematikk 2, krever fullført 30 stp. på nivå 1 i faget fra før.
 • Ansettelsesforhold som lærer
 • Godkjent søknad hos skoleeier og UDIR gjennom Kompetanse for kvalitet.

Kontaktpersoner:
Jørn Ottem, Rådgiver ILPEnkeltemner i spesialpedagogikk

UiT Norges arktiske universitet har flere emner innenfor spesialpedagogikk som kan være relevante for deg som ønsker økt kompetanse innenfor fagfeltet. Enkelte av emnene er samlingsbaserte og passer dermed bra for videreutdanningsstudenter. Andre spesialpedagogikkemner har ukentlig undervisning. Spesialpedagogikk er et fagområde som gir deg kunnskaper og ferdigheter til å forebygge og tilrettelegge for en god utvikling og læring for barn, unge og voksne med særlige behov.

Lærere og barnehagelærere som ønsker videreutdanning i spesialpedagogikk kan ta emner i Alta. Opptakskrav


Opptak Tromsø

For å ta emnene på 1000- og 2000-nivå i Tromsø trenger man en enkeltemnestudierett på bachelornivå (kode 9199). Det er også mulig å ta andre emner i pedagogikk/spesialpedagogikk med en enkeltemnestudierett, men disse vil ha ordinær ukentlig undervisning. Studierett til enkeltemner på lavere nivå krever kun generell studiekompetanse. 

For å ta emnene på 3000-nivå i Alta trenger man en enkeltemnestudierett på masternivå (kode 9371). Opptakskravet til denne studieretten er fullført utdanning som lærer/førskolelærer/barnevernspedagog/spesialpedagog. I tillegg må man ha 10 studiepoeng i samfunnsvitenskapelig metode tilsvarende UiTs STV-1050. Se programsiden for master i spesialpedagogikk for mer opptaksdetaljer. Når man søker må man skrive inn hvilket/hvilke emner man skal ta i kommentarfeltet.

NB: Enkelte emner har obligatoriske forkunnskapskrav. Søk opp emnet i emnekatalogen for detaljert informasjon om emnet. 

Søk på den lokale søknadsweben før 1.juni (for å få studierett til høst- og vårsemesteret) eller 1.desember (for å få studierett til vårsemesteret). 

Opptak Alta

 

For å ta emner i Alta trenger man en enkeltemnestudierett på masternivå. (kode 9371)
Søk på den lokale søknadsweben før 1.juni (for høstsemesteret) eller 1.desember (for vårsemesteret).

Opptakskravet til denne studieretten er fullført utdanning som lærer/førskolelærer/barnevernspedagog/spesialpedagog I tillegg må man ha 10 studiepoeng i samfunnsvitenskapelig metode tilsvarende UiTs STV-1050. Se programsiden for master i spesialpedagogikk for mer opptaksdetaljer.

Emnene tas sammen med studenter på masterprogrammet i spesialpedagogikk, men enkelte av emnene er samlingsbaserte, og egner seg dermed til å kombinere med arbeid.

Harstad (ikke ILP)


Vernepleie-fagmiljøet i Harstad tilbyr også videreutdanninger i spesialpedagogikk.

Les mer her: https://uit.no/utdanning/program/480380/videreutdanningsemner_i_spesialpedagogikk 

Søknadsfrist 01.06. på Søknadsweb for høstsemester

Søknadsfrist 01.12. på Søknadsweb for vårsemester

 

 
Søknadskode 9199 Enkeltemner lavere grad - ikke realfag -for BA-emner Tromsø
Søknadskode 9371 Enkeltemner på masternivå - for MA-emner (krever grad+ metodeemne)
 
Kontaktpersoner:
Jørn Ottem, Rådgiver ILP


Rektorutdanningen

Rektorutdanningen er et videreutdanningstilbud for rektorer og skoleledere i grunnskolen og videregående opplæring.
Videreutdanningen gis i samarbeid mellom UiT, Nord Universitet og NTNU, og har studiesteder i Trondheim, Bodø og Tromsø. Rektorutdanningen er en videreutdanning på 30 stp. over tre semester.
Videreutdanningen gis i samarbeid mellom UiT, Nord Universitet og NTNU, og har studiesteder i Trondheim, Bodø og Tromsø. 

Studiet er nettbasert med sju samlinger over tre semester. 

Samlingsdatoer for rektorutdanningen kull 11 i Tromsø:

 • samling 16.-18. september
 • samling 25. -27. november
 • samling 11-.13. januar
 • samling 10.-12. mars
 • samling 3.-5. mai
 • samling dato ikke bestemt
 • samling dato ikke bestemt

Informasjon om studiet rektorutdanningen finner du her

Studiet gis på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
Du kan også lese mer om rektorutdanningen på Udirs nettsider

 

Fullført studium kan innpasses i en erfaringsbasert master i utdanningsledelse ved UiT.Søk på Utdanningsdirektoratets nettsider innen 01.03.Enkeltemner i barnehage- og lærerutdanningene

ILPs lærerutdanninger har noen få emner som kan tas som videreutdanning for ferdigutdannede lærere.
Som videreutdanningsstudent på disse emnene følger man undervisningen sammen med studenter som er tatt opp på de ordinære studieprogrammene.

Vær oppmerksom på følgende:
Alle studiene har obligatorisk oppmøte på 70 eller 80%.
Noen av studiene er fulltidsstudium over ett semester, og det anbefales ikke å kombinere disse med en stor jobbstilling.
Noen av studiene har ukentlig undervisning i Tromsø (ikke samlingsbasert), og er dermed best egnet for lærere som bor i Tromsø-regionen og som har en fleksibel arbeidhverdag.Den primære måten å ta videreutdanninger på for lærere og barnehagelærere er gjennom Utdanningsdirektoratets videreutdanningsstrategier.

Men siden UiT ikke har slike tilbud innen alle fag, åpner vi også noen av emnene i barnehage- og lærerutdanningene for videreutdanningsstudenter.
Disse emnene er som regel i mindre grad tilrettelagt personer i jobb en videreutdanningene finansiert av UDIR, men for noen passer det bedre å ta disse emnene enn å f.eks. reise til andre studiesteder.

F.eks. egner disse emnene seg for lærere/barnehagelærere som for tiden ikke er i arbeid, da videreutdanningsemnene som regel krever at man er i arbeid og gjennomfører et utviklingsarbeid/kartlegging eller lignende i egen klasse.

Vi gjør også oppmerksom på at lærere i jobb kan søke støtte fra UDIR for å ta slike emner.
Søk på UDIRs sider innen 01.03 under "andre studier" og før opp navnet på studiet manuelt.Opptakskrav


Når du søker må du skrive inn hvilket eller hvilke emner du søker på i kommentarfeltet.

Opptakskravet til videreutdanning for barnehagelærere (Søknadskode 186 5001 på UiTs Søknadsweb) er:

 • Fullført førskole-/barnehagelærerutdanning (FLU/BLU)
For emnet Småbarnspedagogikk kan også følgende utdanninger godkjennes:
 • Fullført allmennlærerutdanning (ALU)
 • Fullført praktisk-estetisk lærerutdanning (PELU) og annen faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1.trinn 
 • Fullført grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (GLU)
 • Fullført bachelorgrad i barnevern
 • Fullført kateketutdanning
 • Fullført steinerhøyskolens førskole- eller lærerutdanning
 

Opptakskravet til videreutdanning for lærere (Søknadskode 186 5000 på UiTs Søknadsweb) er:

 • Fullført allmennlærerutdanning (ALU)
 • Fullført praktisk-estetisk lærerutdanning (PELU)
 • Fullført grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (GLU)
 • Fullført grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (GLU)
 • For emner rettet mot 5-10 trinn godkjennes også fullført praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) eller lektorutdanning (8-13 trinn)
 • For emner rettet mot 1-7 trinn godkjennes også fullført førskole-/barnehagelærerutdanning
 • Emner på nivå 2 krever fullført 30 stp. fra emnets nivå 1.

Dokumentasjon på opptakskravet lastes opp elektronisk på søknadssiden.

Dersom du har fullført din utdanning i løpet av de siste ca. 25 årene ved Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Tromsø, Høgskolen i Finnmark, Høgskolen i Narvik eller Høgskolen i Harstad trenger du ikke sende inn dokumentasjon på dette.
Dersom du har sendt inn dokumentasjon på opptakskravet i løpet av de siste ca. 15 år trenger du ikke sende inn dokumentasjon på nytt.

Kontaktpersoner:
Nina Teistevoll, seniorrådgiver ILP
Jørn Ottem, Rådgiver ILP
Nadia Tvete, Studiekonsuelent ILP

Enkeltemner i barnehagelærerutdanningene


Fagvalg i Alta for studieåret 2021/22 følger under: 

Barnehagelærerutdanningen Alta
Emnene er på 30 stp. over ett semester, høst 2021
Emnene er samlingsbasert

 • BLU-2017 Tilpasset læringsmiljø og tidlig innsats
 • BLU-2021 Pedagogisk ledelse og veiledning

 

Fagvalg i Tromsø for studieåret 2021/22 følger under: 

Barnehagelærerutdanningen Tromsø 
Emnene er på 30 stp. over ett semester, høst 2021
Emnene er samlingsbasert

 • BLU-2013 Profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagen
 • BLU-2014 Friluftsliv og mestring for alle barn i barnehagen
 • BLU-2016 Småbarnspedagogikk

Enkeltemner i lærerutdanningene


Lærerutdanningen Alta

Følgende emner kan tas som enkeltemner i Alta studieåret 2021/2022:

 • LER-3210 (15 stp) og LER-3211 (15 stp) matematikk høst
 • LER-3110 (15 stp) og LER-3111 (15 stp) norsk høst
 • KVE-0110 Praktisk Kvensk, del 1 (15 stp) høst + vår*
 • KVE-0111 Praktisk kvensk, del 2 (15 stp) høst + vår*
 • LER-1710 Samisk 1 for 1-10 trinn. (Nordsamisk del 1) - 15 stp høst + vår.*
 • LER-1711 Samisk 1 for 1-10 trinn. (Nordsamisk del 2)  - 15 stp høst + vår.*
 • VID-6072 Videreutdanning - Undervisning i samisk som andrespråk - 30 stp høst + vår. 

  *KVE-0110/KVE-0111 går parallelt, og kan ikke kombineres. Det samme gjelder LER-1710/LER-1711. 

 

Veiledning for lærere i skole og barnehage (Alta)


Tilbud i Alta for studieåret 2021/2022:

 • PED-6335 Veiledning for lærere i skole og barnehage del 1 
  • 15 studiepoeng over to semestre
 • PED-6336 Veiledning for lærere i skole og barnehage del 2 
  • 15 studiepoeng over to semestre

Søknadsfrist 15. august

Emnene er videreutdanningsemner på masternivå, og bygger på hverandre. Emnene skal gi formell veilederkompetanse. De er utformet for å møte sentrale føringer om veilederkompetanse for lærerutdannere i praksisfeltet og for veiledning av nyutdannede lærere i skole og barnehage.

Samlingsdatoer for studieåret 2021/2022 kommer.

Samlingsdatoer høstsemester 2021

 • PED-6335
  • Uke 44: mandag & tirsdag
  • Uke 49: Tirsdag
 • PED-6336
  • Uke 44: Onsdag og torsdag
  • Uke 49: Torsdag

Samlingsdatoer vårsemester 2022

 • PED-6335
  • Uke 3: Tirsdag
  • Uke 7: Tirsdag
  • Uke 14: Tirsdag
  • Uke 18: Tirsdag (Muntlig eksamen)
 • PED-6336
  • Uke 3: Torsdag
  • Uke 7: Torsdag
  • Uke 14: Torsdag
  • Uke 18: 5-dagers skriftlig hjemmeeksamen 

Kontaktpersoner:
Marita Ernstsen, studiekonsulent ILP Alta

Søknadsfrist 01.06. på UiTs Søknadsweb.

Søknadsfrist 15.05 for veiledningsemnene (PED-6335 & PED-6336) i Alta. Søknad via EVU-web

Søknadskode 186 5000 for Enkeltemner for lærere (bachelornivå)
Søknadskode 186 5001 for Enkeltemner for barnehagelærere (bachelornivå)
Søknadskode 186 9371 for Enkeltemner på masternivå

Husk å skriv hvilket emne du ønsker å ta i merknadsfeltet.

Mer informasjon kommerMer informasjon kommerMer informasjon kommerInstituttet åpner opp for henvendelser angående etterutdanninger og kompetansehevingsprosjekt fra kommuner, barnehager, skoler og andre aktører. Instituttet oppfordrer alle til å bruke skjemaet nederst på siden. Skjemaet blir sendt til administrasjonen for etter- og videreutdanning ved ILP. 

Anslag på pris
Oppdragsgiver må beskrive hvordan de ønsker at kompetansestøtten/kurset skal organiseres, og hvilken kostnadsramme man ser for seg. Det er UiTs ansvar å enten

 1. regne ut den endelige prisen på dette tilbudet basert på de rammene for oppdraget som oppdragsgiver setter
 2. regne ut størrelsen på kompetansehevingen basert på de økonomiske rammene som oppdragsgiver har tilgjengelig.

Prisen på en universitetslektor og en professor kan være svært forskjellig, og en time forelesning kan koste mer enn en time prosessveiledning, da førstnevnte krever mer forberedelsestid hos den fagansatte.

Frist for tilbakemelding
Henvendelsen vil bli besvart av UiT innen to uker fra dere har sendt skjemaet.

Fagpersoner
Oppdragsgiver kan melde inn et ønske om en spesifikk fagperson, men man er ikke garantert å få denne fagpersonen. UiT vil vurdere oppdraget, fagpersonenes kompetanse, fagpersonenes arbeidsplaner, og ønsket tidspunkt, og tildelte oppdraget den/de fagpersonen(e) vi mener er best egnet.

Kompetansehevingsstrategier
Fra studieåret 2017/8 vil UiT oppleve en stor økning i etterspørsel av små kurs og kompetansestøtteprosjekt. Dette på bakgrunn av en omlegging av de statlige strategiene for kompetanseheving i barnehage, skole og PPT.

Vi ber derfor om potensielle oppdragsgivere tar kontakt i god tid før oppdraget skal gjennomføres, slik at UiT og UiTs fagpersoner får forutsigbarhet, og f.eks. får tid til å hente inn eksterne fagpersoner ved behov.

Kontaktpersoner:
Nina Teistevoll
, seniorrådgiver ILP
Jørn Ottem, Rådgiver ILPSom en del av kompetansestrategien "Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen" (ReKomp) bidrar UiT med barnehagebasert kompetanseutvikling i Troms og Finnmark. 
På denne nettsiden finner du informasjon om ordningen, samt et søknadsskjema for barnehager/ barnehagenettverk som ønsker å delta i 2021/2022.

Foto: Kristine Østvold

Organisering av tilbudet:

UiT gjennomfører dialogsamlingene i Troms, og disse planlegges sammen med region- / nettverkskontaktene. UiT bidrar også med innspill, faglige samtaler eller praktiske øvelser til arbeid mellom samlingene utfra hva som er avtalt.
Det anbefales at barnehagene som ønsker å delta i dette inngår i et lærende nettverk i kommunen eller på tvers av kommunen, og samarbeider mellom dialogsamlingene for å sikre god læring. For at samarbeidet mellom oss og dere skal bli best mulig ønsker vi samarbeid med 1-2 region- /nettverkskontakter som representerer barnehagene og barnehagenettverket. Ansvar for arbeidet mellom samlingene har barnehagene eller den nettverket peker ut som ansvarlig.

Dialogsamlingene legges opp utfra følgende hovedprinsipper:

 • Teoretiske innspill / forelesninger fra UiT- Norges arktiske universitet
 • Erfaringsdeling – vi lytter, lærer og henter inspirasjon fra hverandre
 • Drøftinger i grupper på tvers av barnehagene – for å få fram flere erfaringer
 • Øvelser og praktiske aktiviteter individuelt og i grupper - med fokus på praksisfortellinger.
 • Drøftinger i egen barnehage og i nettverk - jobbe med egen utvikling på og mellom samlingene

Vi anbefaler at barnehager eller barnehagenettverk som allerede er i gang med utviklingsprosjekter eller lokale/regionale satsinger venter med å melde sin interesse til 2021 for tilbud gitt av ReKomp.

Avtaler:
I samarbeid med region-/nettverkskontaktene settes det opp en avtale for hvordan arbeidet mellom oss og dere skal gjennomføres, og vi samarbeider også underveis i prosessen slik at vi i fellesskap kan evaluere, kvalitetsikre og lære av hverandre.
Nettverkene kan beregne 3 - 4 dialogsamlinger og samarbeid underveis. Dialogsamlingene legges til nettverkene sin kommune/region. Lokale forhold, ønsker fra dere og tilgjengelige ressurser vil avgjøre omfang og organisering av tilbudet.

Kontaktpersoner:
Betty Steinsvik, faglig koordinator
Jørn Ottem, rådgiver

 • Hvis det er ledige studieplasser på et studium etter at Utdanningsdirektoratet har fordelt sine søkere, åpnes studiene for andre kvalfiserte søkere. Disse må søke direkte til UiT via UiTs EVU-web i midten av mai.


Informasjon og tips til EVU-studenter

Denne siden skal prøve å gi deg svar på det du lurer på rundt videreutdanning ved ILP.

 1. EVU-Ordbok
 2. Opptak og dokumentasjon
 3. Semesterregistrering og semesteravgift
 4. IT-brukerkonto og Canvas
 5. UiTs IT-ressurser
 6. Studentkort og studentrabatt
 7. Hvor og når er samlingene
 8. Retningslinjer for arbeidskrav og registrering av fravær

 

1 EVU-Ordbok

"EVU" er en forkortelse for "etter- og videreutdanning". Noen bruker uttrykkene om hverandre, men etterutdanning og videreutdanning har ulik betydning.

 • Videreutdanning er studier og emner som gir uttelling i formell kompetanse, dvs. studiepoeng. Det stilles formelle krav til videreutdanningers innhold og emnene avsluttes med eksamener for deltagerne. Studenter på videreutdanninger må søke om opptak til universitetet og betale semesteravgift til Studentsamskipnaden for å følge undervisningen, få godkjent arbeidskrav og ta eksamen. 
 • Etterutdanning er kurs, forelesninger, kompetanseheving, nettverkstøtte og lignende - som ikke gir studiepoeng for deltagere. Noen etterutdanninger har form som oppsøkende virksomhet, der universitetets fagpersoner kommer til en arbeidsplass.

Etter- og videreutdanninger skiller seg også fra hverandre på hvordan de finansieres.

 • Oppdrags- og bidragsfinansierte studier er finansiert av en oppdragsgiver for å gi et tilbud til en bestemt gruppe studenter. Oppdragsgiverne har ofte også midler som dekker reise og opphold for studenter, og evt. tapt arbeidsfortjeneste dersom man må ta seg fri fra jobb. Men dette varierer fra studium til studium. Ved ILP er oppdragsgiverne som regel offentlige, som Utdanningsdirektoratet, Fylkesmenn, fylkeskommuner, kommuner eller regionale samarbeidskontor.
 • Egenfinansierte studier er studier som UiT finansierer selv, enten ved stategiske satsninger eller ved statlig finansiering basert på hvor mange studiepoeng som fullføres i studiet. F.eks. er noen av fagvalgene i våre lærer- og barnehagelærerutdanninger åpne, slik at videreutdanningsstudenter kan ta emner sammen med følger et studieløp mot en grad.
 • Studentfinansierte studier er studier hvor studenter (eller deres arbeidsgivere) må betale en studieavgift for å kunne studere. Slike studier er unntaksvise, da høyere utdanning i Norges skal være gratis. ILP tilbyr svært sjeldent slike studier.

En tredje måte etter- og videreutdanninger skiller seg fra hverandre er hvordan undervisningen organiseres.

 • Samlingsbasert undervisning består av konsentrerte perioder med undervisning, veiledning og gruppearbeid, gjerne over 1-4 dager.
 • Campusbasert undervisning har undervisning i korte perioder tilnærmet hver uke over ett semester.
 • Nettbasert undervisning består av undervisning, veiledning og arbeid der dialogen med fagpersoner foregår via internett. Dette kan bestå av nettforelesninger som kan ses når som helst, undervisning med to-veis lyd bilde, diskusjoner i forum og andre arbeidskrav som skal gjøres/leveres på nett.

De fleste videreutdanningene ved ILP består av en kombinasjon av samlingsbasert og nettbasert undervisning.

 Andre forkortelser og systemer

 • UiT - Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
 • HSL - Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning
 • ILP - Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
 • Udir - Utdanningsdirektoratet
 • Canvas er UiTs LMS (Learning Management System).
  Når du har blitt tatt opp på et studium vil du få tilgang til denne nettsiden, og du vil finne informasjon om studiet, kunne kommunisere med faglærere og medstudenter.
  I noen tilfeller vil det også bli lagt ut pensumartikler, nettbaserte forelesninger eller øvingsoppgaver. I de fleste videreutdanninger skal du også levere arbeidskrav elektronisk på disse sidene.
 • MOOC er en forkortelse for Massive Open Online Course.
  UiT har to videreutdanninger for lærere som er MOOC-inspirert:
  Matematikk 2 for 5-10 trinn og Tysk 1 for 5-10 trinn
 • Wiseflow er UiTs elektroniske verktøy for eksamensinnlevering.

2 Opptak og dokumentasjon

For å få opptak til en videreutdanning ved UiT må du søke elektronisk innen en satt frist på en gitt nettside. Se oversikten over søknadsfrister, og hvor man skal søke. Vær også oppmerksom på hva som er opptakskravet til studiet du søker på.

Alle søknader til studier ved UiT skal registreres elektronisk.
For studier finansiert av Utdanningsdirektoratet skal søknaden registreres på Udirs nettsider.
De fleste videreutdanninger legges ut på UiTs EVU-web og noen få legges ut på den UiTs Søknadsweb

Etterutdanningskurs kan være åpen for alle. Hvis det er begrenset med plasser vil kurset legges ut på Tavla, og det vil være "førstemann til mølla" for å melde seg på.

Mange videreutdanninger er finansiert av andre enn UiT. Disse instansene kan da velge hvem somkan søke på disse studiene, så fremt at UiT godkjenner at søkerne er kvalifisert.

EVU-web
På EVU-web vil du først få opp en side med flere fagområder. 

Trykk på "pluss-tegnet" på venstre side av "Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk" eller "Kompetanse for kvalitet" eller det som tilsvarer din utdanning. Velg så emnet du ønsker å søke opptak på. Du vil nå se et bilde som gir litt informasjon om emnet. Trykk så på en av "søk om opptak" knappene midt i bildet. Dersom du ikke allerede er pålogget må du gjøre dette nå, på følgende måte:

 • Er du ny student ved UIT benytter du deg av boksen merket "registrer ny bruker". Fyll inn feltene med dine personalia. Når dette er gjort vil du snart få tisendt en epost med passord som du kan bruke for å logge deg inn.
 • Dersom du har vært student tidligere kan du logge deg inn med personnummer og PIN-kode. Hvis du har glemt din PIN-kode kan du sende en epost til opptak@uit.no eller ringe studentinformasjonen på 776 44960

Etter at registreringen er ferdig vil du få beskjed om det på skjermen. Du vil også motta en e-post med bekreftelse. Dersom du ikke får denne e-posten må du ta kontakt, da er du sannsynligvis ikke registrert, eller gjort en feil da du fylte inn din epostadresse.
E-posten gir også litt informasjon om ettersendelse av dokumentasjon. Dette skal lastes opp elektronisk på EVU-web

Søknadsweb
For å registrere søknaden din på Søknadsweb må du logge deg inn med ditt personnummer og en PIN-kode. Første gang du søker på Søknadsweb eller EVU-web vil du få mulighet til å opprette denne selv. Dersom du har vært student ved UiT eller noen av de høgskolene som har fusjonert med UiT, vil det være en knapp som vil sende deg PIN-koden på nytt.

Dersom du har glemt din PIN-kode, og har endret e-postadresse siden sist du var student, kan du ta kontakt med UB Infodesk på 776 44300 eller studieinfo@uit.no

Opptakskrav

Alle videreutdanninger har et opptakskrav. Dersom du har vært student ved UiT/HiTo/HiFm har vi sannsynligvis dokumentasjon på hva du har fullført. Ta allikevel kontakt dersom det er mer enn 25 år siden du tok utdanning hos oss. Dersom opptakskravet krever det, send inn evt. dokumentasjon på høyere utdanning tatt ved en annen utdanningsinstitusjon, arbeidsattester eller lignende.

 

3 Semesterregistrering og semesteravgift

Alle studenter ved UiT skal betale semesteravgift til Norges arktiske studentsamskipnad jf. lov om studentsamskipnader. Studentsamskipnaden har som ansvar å finansiere velferdstilbud for studenter, f.eks. barnehage, kantine, rådgivning, treningstilbud, studentdemokrati, bokhandel og studenthus.

Semesteravgiften er for tiden på  585kr/625kr, og skal betales hvert semester du er student ved UiT.
Et unntak eksisterer for denne regelen.

 • 15 eller færre studiepoeng over to semester. Studenter på disse videreutdanningene trenger bare å betale semesteravgift det semesteret de tar eksamen.
 • Dersom man tar flere emner ett av semesterene må man allikevel betale begge semestrene.

Betalingsinformasjon for semesteravgiften finnes på Studentweb.
Legg merke til at det er et nytt KID-nummer for hvert semester.

Du logger deg inn på Studentweb med ditt personnummer og din PIN-kode. Denne PIN-koden vil du bli tilsendt når du får opptak til studiet. Semesteravgiften skal være betalt innen 1.september i høstsemesteret og innen 1.februar i vårsemesteret. For videreutdanninger med opptak og oppstart i midten av et semester vil det være en annen frist.

Ordinære studenter på UiTs program må også melde seg opp til undervisning og eksamen på Studentweb. Videreutdanningsstudenter som har søkt på en videreutdanning bestående av bare ett eller to emner trenger ikke å gjøre dette. Studenter som skal ta utsatt-/kontinuasjonseksamen må også melde seg opp på Studentweb.

Merk også at dersom du tar emner ved flere utdanningsinstitusjoner samme semester, trenger du bare å betale semesteravgift til en av disse. Send da en kvittering på betalt semesteravgift til institusjonen du ikke betalte til.

Se også UiTs sjekkliste for nye studenter. Merk at denne sjekklista først og fremt gjelder ordinære fulltidsstudenter. En del av punktene i sjekklista er likevel relevant for videreutdanningsstudenter. 

 

4 IT-brukerkonto, Canvas og WISEflow

Når du har blitt tatt opp på en videreutdanning må du opprette en IT-brukerkonto. 

For å opprette IT-brukerkonto går du til Profil-nettsiden. Her logger du deg inn med personnummer og PIN-kode, på samme måte som på Studentweb. Ditt brukernavn blir opprettet bestående av tre bokstaver og tre tall f.eks. abc123. Du oppretter passordet ditt selv, men det stilles noen krav til lengde og innhold i passordet.

For å få nytt passord må du ringe 776 44544. For andre spørsmål kan du enten ringe eller sende e-post

Du finner også diverse bruksanvisninger og nyttige artikler Orakelets nettsider.

IT-brukerkontoen kan brukes til flere ting, men den viktigste er at den gir deg tilgang til Canvas.
Canvas er UiTs elektroniske læringsplattform, og brukes i nesten alle fag. På Canvas gis det informasjon om undervisning, pensum og samlinger. Man kan stille spørsmål til faglærerne eller diskutere med medstudenter. I noen fag legges det ut artikler og nettbaserte forelesninger. Arbeidskrav skal leveres i Canvas.

Eksamen skal leveres i Wiseflow. Se UiTs eksamensider for mer informasjon.

 

5 Andre IT-ressurser

Din IT-brukerkonto kan også brukes til andre ting.

EDUROAM er et trådløs nettverk som finnes bl.a. på alle norske offentlige universitet og høgskoler, på Studentsamfunnet Driv og på alle norske flyplasser. Det finnes også flere steder utenfor Norge. For å logge inn bruker du IT-brukernavnet ditt + "@uit.no" - f.eks. abc123@uit.no - passordet er det samme som på IT-brukerkontoen ellers. Se Orakelets nettsider eller ta kontakt med dem dersom du får problemer.

På UiTs programvareside får du tilgang til programvare som kan være nyttig for deg som student. Bl.a. Microsoft Office-pakken (Word, Excel mm.), Windows 7 og ordbokprogrammet Clue 10.

På Universitetsbibliotekets nettsider vil du tilgang til å bestille bøker som kan hentes i en av UBs filialer. Men du vil også finne artikler og bøker som er tilgjengelig elektronisk. For å få tilgang til dette må du både være logget inn, men også være på UiTs nett.

Dersom du vil ha tilgang til elektroniske artikler og bøker hjemmefra må du bruke UiTs VPN-tjeneste "Anyconnect", som kobler din PC til UiTs nett uansett hvor du er i verden.

 

6 Studentkort og studentrabatt

For å få utstedt et student-IDkort kreves personlig oppmøte på et av stedene der disse lages.
Du må være tatt opp og ha betalt semesteravgift for å få utstedt studentkortet.
Studentkort lages i:

 • Studentinformasjonen - Universitetsbiblioteket på campus Breivika i Tromsø

Studentkortet er et adgangskort til deler av campusene utenfor åpningstid, og til avlukkede datalabene. Det fungerer også som lånekort på Universitetsbiblioteket

Når semesteravgiften er betalt vil du få en semesterbekreftelse på mobil-appen Student ID

Med fremvisning av studentkort og gyldig semesteroblat vil du få studentrabatt på en rekke produkt og tjenester over hele landet.

 

7 Hvor og når er samlingene

Samlingsdatoene skal være oppført på informasjonssidene til studiene.

Når rombookingen er ferdig (ca. 01.05 for høstsemesteret og 01.12 for vårsemesteret) vil du kunne hvilke rom din videreutdanning er tildelt på UiTs timeplansider.

Fra høstsemesteret 2020 flytter ILP til nytt bygg i Breivika, og all undervisning i Tromsø vil da foregå her. Mer informasjon kommer.
Det vil ikke lengre bli gitt undervisning fra studiested Mellomveien på sørøya av Tromsø

 • Studiested Breivika ligger nord på Tromsøya, tett intill Universitetssykehuset i Nord-Norge.
  • For å komme til Breivika fra sentrum kan du ta rute 20, 21, 32 og 34 (24, 33 og 42 er mindre direkte alternativ). 
  • Parkering ved studiested Breivika er det betalingsparkering gjennom Acpoa Flow sin app.
   Last gjerne ned appen før du reiser til Breivika, og registrer din bil i appen. Se UiTs parkeringssider for mer informasjon. 
 • Campus Alta  Campussider

For å lokalisere undervisningsrom nøyaktig kan du bruke kartfunksjonen Mazemap

 

8 Retningslinjer for arbeidskrav og registrering av fravær

Som det står i emnebeskrivelsen kreves det tilstedeværelse på minimum i hvert av emnene. Årsaken til at det ikke står 100 % er at vi vet at dere kan bli syke selv, ha barn som blir syke, har behov for å delta på foreldresamtaler, delta i begravelser e.l. Dersom dere får mer fravær enn det som er akseptert betyr det i prinsippet at dere mister retten til å ta eksamen i emnet. Det anbefales derfor ikke å ta ut denne tiden som fri når det passer, for plutselig blir dere faktisk syke og da kan det føre til at dere blir forsinket i studiet. Det føres fravær i all undervisning og dersom det oppdages at det pågår forfalskning av signaturer (at man signerer for personer som ikke er tilstede) regnes dette som dokumentforfalskning.

Se retningslinjer for arbeidskrav og for registrering av fravær her.Se UiTs samleside for eksamen.

For spørsmål kan du sende mail til ilp-eksamen@uit.no FAQ - Ofte stilte spørsmål om Canvas

Canvas er UiTs elektroniske læringsplattform, og brukes i nesten alle fag. På Canvas gis det informasjon om undervisning, pensum og samlinger. Man kan stille spørsmål til faglærerne eller diskutere med medstudenter. I noen fag legges det ut artikler og nettbaserte forelesninger. Arbeidskrav skal leveres i Canvas. Fullførte studier ved ILP

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk har tilbudt, koordinert og organisert en rekke etter- og videreutdanninger over hele Norge.
På denne siden finner du en oversikt over videreutdanninger og større kompetansehevingsstrategier som har vært tilbudt i perioden 2012 til i dag.

 

Studienavn Oppdragsgiver Studiested Omfang Når Beskrivelse
Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Fylkesmannen i Troms Tromsø 30 stp. 2014 2015 To kull rettet mot styrere og barnehagelærere. Studiet styrke deres kompetanse i planlegging og gjennomføring av et utviklingsarbeid og omfatter konkrete prosjekter som gjennomføres i egen barnehage.
Gr. ferdigheter
Endringsarbeid i organisasjoner
Troms Fylkeskommune Tromsø 15+15 stp. 2014 2015 To kull á to emner rettet mot lærere i VGS i Troms
Kompetanseheving for barnehageassistenter Fylkesmannen i Troms Tromsø 15 stp.

2014-15
2015-16

 
Kompetanseheving for barnehageassistenter (Kompass) Fylkesmannen i Finnmark Alta 20 stp.    
Strategi for Etter- og Videreutdanning i PPT (SEVU-PPT) UDIR Tromsø 15+15 stp. 2015-16
2017-18
 • Rådgivning og veiledning for PPT

I 2016-7 ble tilbudet gitt som et arbeidsplassbasert etterutdanningstilbud.

UiT har også bidrat till utviklingen av en åpen MOOC innen denne strategien.

Kompetanse for Mangfold UDIR Norge Etterutd.   Gjennom en femårig satsing fikk barnehager og skoler tilbud om å øke kompetansen på utfordringer som minoritetsspråklige barn, unge og voksne møter i opplæringen.
Skolebasert Kompetanseutvikling (SKU) i prosjektet Ungdomstrinn i Utvikling (UiU) UDIR Nord-Norge Etterutd. 2013-17 Alle ungdomsskoler i Norge ble inndelt i fire puljer som skulle få arbeidsplassbasert kompetanseutvikling over tre semester. UiT koordinerte arbeidet og oppsøkte skolene i Troms, FInnmark og på Svalbard
Wechslertestene i en opplæringskontekst Egenfinansiert Tromsø 15 stp. 2016 2017 2 kull gav ansatte i PPT-tjenestene i Nord-Norge sertifiseringskurs i Wechslertestene fra Pearson Assesment, samt et spesialpedagogisk rammeverk for å bruke disse testene.
Veksthus for ledere
Krefter i bevegelse
KS Konsult /
Lederskap AS
Diverse 15/30/60 stp.   Lederutviklingsemner for kommunene Øyer, RIssa, Åsnes, Trysil, Gausdal, Salten, Lyngdal, Sør-Varanger, Frøya og Klæbu
Ferdigstilling av utfaset ALU/PELU Egenfinansiert Tromsø 30 stp.

2013-14

Spesialpedagogikk og Norsk 2 for 5-10 trinn ble tilbudt for studenter som ikke var helt ferdig med ALU/PELU da denne utdanningen ble utfaset
Utdannings- og yrkesrådgivning Karriere Troms Tromsø 30 stp.

2012-13

Masteremne utviklet for rådgivere i ulike deler offentlig sektor

Erfaringsbasert Master i Aksjonsledelse Sandnes kommune Sandnes 90 stp. 2010-13 Masteroppgavene finnes på http://munin.uit.no
Emner koblet til universitetsskoleprosjektet Egenfinansiert Tromsø 15+15 stp. 2013 Som en del av universitetsskoleprosjektet tilbydde UiT "Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter i og på tvers av fag for lærere på 1.-7. trinn" og "Matematikkdidaktikk for lærere på 1.-7. trinn" for lærere i Tromsø kommune.
Kompetanse for kvalitet UDIR Tromsø/ Alta 15/30 stp. Diverse

UiT har tidligere tilbudt:

 • Kjemi 1 for 8-13 trinn, Tromsø
 • Lesing 1 for 1-10 trinn, Alta
 • Mat og helse 1 for 1-10 trinn, Tromsø/Alta/Bodø
 • Naturfag 1 for 8-13 trinn, Tromsø
 • Regning som grunnleggende ferdighet for 5-10 trinn, Tromsø
 • Sjøsamisk kultur og historie for 1-10 trinn, Alta
Regionale tilbud innen Kompetanse for kvalitet UDIR Alta/
Kirkenes/ Harstad/
Finnsnes
15/30 stp. 2015=>

UiT har tidligere tilbudt:

 • Engelsk 1 for 1-7 trinn ( Alta, Finnsnes, Harstad)
 • Matematikk 1 for 1-7 trinn (Alta, Kirkenes)
 • Matematikk 2 for 5-10 trinn (nettbasert)
 • Norsk 1 for 1-7 trinn (Finnsnes)
 • Norsk 2 for 1-7 trinn (Alta)
 • Norsk 2 for 5-10 trinn (Alta)
Leseopplæring 1 og 2 Egenfinansiert Alta 15/15 stp. 2013-14 2014-15  
Etnomatematikk Egenfinansiert Tromsø 10 stp. 2013  

 

 

Karakterutskrift og kursbevis

Mangler du karakterutskrift fra videreutdanningen du har tatt ved UiT?
Bestill fra VitnemålsportalenStudentweb, eller kontakt UB infosenter.
studieinfo@uit.no eller 776 44300.

Mangler du kursbevis fra et etterutdanningskurs du har tatt ved UiT?
Kontakt rådgiver for EVU.  Jørn Ottem, Tlf. 77646181 

 

Nina Teistevoll
Seniorrådgiver EVU
Kontaktperson for nye oppdrag/tilbud
Jørn Ottem
Rådgiver EVU
Kontaktperson for opptak ved alle studietilbud
Kontaktperson for påbegynte samlingsbasert studier
Nadia Tvete
Førstekonsulent EVU
Kontaktperson for MatteMOOC og eksamener organisert fra Tromsø
Torstein Estensen
Praksiskonsulent ILP Alta
Kontaktperson for studietilbud ved studiested Alta

 

Marita Ernsten
Studiekonsulent ILP Alta
Kontaktperson for studietilbud ved studiested Alta

 
Kari Torill Guldahl
Studiekonsulent Institutt for språk og kultur (ISK)
Kontaktperson for Tysk 1 for 5-10 trinn nettbasert

 

ilp-eksamen@uit.no
Spørsmål om eksamen ved ILP
(Inkl. begrunnelser og klager) 

 

 

 

 01.02.2021
Søknadsperioden for videreutdanninger i studieåret 2021/2022 er åpnet:
UiT tilbyr i samarbeid med Utdanningsdirektoratet en rekke videreutdanninger for lærere i skole og barnehage. Du søker på Utdanningsdirektoratets nettsider innen 1. mars.

12.11.2020
Nye studier innen engelsk, norsk, matematikk og GLSM:

UiT ved institutt for lærerutdanning og pedagogikk har fått tilslag på syv nye studier innen engelsk, norsk, matematikk og GLSM. Fra og med neste studieår vil vi dermed tilby følgende studier innenfor disse fagfeltene.

- Matematikk 1 1-7
- Matematikk 1 1-10
- Matematikk 2 5-10
- Engelsk 2 5-10
- Norsk 1 5-10
- Norsk 2 8-13
- Grunnleggende lese-, skrive og matematikkopplæring

I tillegg videreføres alle andre studietilbud i øvrige fagfelt. 

18.06.2020
Kontaktpersoner i sommer:
Uke 26: Jørn Ottem
Uke 27: Jørn Ottem (kun e-post)
Uke 28: Jørn Ottem
Uke 29: Nina H. Teistevoll (kun e-post)
Uke 30: Nadia A. Tvete & Nina H. Teistevoll
Uke 31: Nadia A. Tvete & Nina H. Teistevoll
Uke 32: Jørn Ottem

26.05.2020
Behandling av søknader
Alle søknader om videreutdanninger ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk vil bli behandlet innen 8. juni. Informasjon om opptaket vil bli sendt ut til alle som har søkt. 

07.05.2020
Åpent for søknader til restplasser

Vi har nå åpnet opp for søknader til restplasser på følgende videreutdanningsstudier:

 - VID-6034/6134 Grunnleggende ferdigheter for yrkesfaglærere, Tromsø
 - ENG-6010/1 Engelsk 1 for 5.-10. trinn, Tromsø
 - NOR-6020/1 Norsk 2 for 5.-10. trinn, Tromsø
 - VID-6044/5 Matematikk 1 for 5-10. trinn, Tromsø
 - VID-6046/7 Matematikk 2 for 5-10. trinn, Tromsø
 - VID-6053/4 Matematikk 2 for 1-7. trinn, Nettbasert
 - VID-6062/3 Naturfag 1 for 5-10. trinn, Tromsø
 - VID-6310/1/2/3 Lærerspesialistutdanning i matematikk for 1.-10. trinn, Tromsø
 - TYS-6011/2 Tysk 1 for 5.-10. trinn, Nettbasert

Søknadsfristen til disse studiene er 22.05.20 via http://uit.no/evuweb

07.05.2020
Prioriterte søkere

UiT har nå fått oversendt listene med prioriterte søkere til videreutdanninger fra Utdanningsdirektoratet. For å fullføre opptaket må alle prioriterte søkere registrere seg i universitetets system innen 22.05.20. En informasjonsepost vil bli sendt ut til de det gjelder i løpet av uke 19.