Realfagskurs

STUDIESTED: Tromsø

Målgruppen er søkere som har generell studiekompetanse men som mangler spesielle opptakskrav i matematikk (R1+R2) og fysikk 1. Realfagskurset utgjør et halvt års fulltids studium, og går i vårsemesteret. Læringsaktivitetene er forelesninger, oppgaveøvinger, demonstrasjonsforsøk, laboratorieoppgaver, gruppearbeid m/veiledning og obligatoriske regneøvinger med løsningsforslag. For å nå læringsmålene må studentene forvente å arbeide ca. 40 timer per uke med studiene. Dette inkluderer både organisert undervisning og selvstudium.

Fakta

Varighet:1 Semestre
Studiested: Tromsø
Studiepoeng:0
Gradsnavn:
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse
Søknadsfrist:1. desember
Søknadskode:186 4027
Søk studiet
Realfagskurset er utarbeidet i henhold til rammene i Nasjonal plan for ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårig realfagskurs utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet ved Nasjonalt råd for teknologisk utdanning i 2014. De to fagene som utgjør realfagskurset er matematikk og fysikk, hvorav matematikk utgjør ca. 65 % av semesteret og fysikk ca. 35 %. I matematikkfaget inngår regnetrening i stort omfang, og det vektlegges å vise relevans og bruk av matematikk i andre fag, som for eksempel i mekanikk. I emnet inngår hovedområdene geometri, algebra, funksjoner, differensialligninger og sannsynlighets-regning. I fysikkfaget inngår måleenheter og beregninger, rettlinjet bevegelse, kraft og bevegelse langs ei rett linje, kraft og bevegelse i to dimensjoner, mekanisk energi, statikk, mekanikk i væsker og gasser, termofysikk, elektrisitet, lys og bølger, atom- og kjernefysikk og elementær kjemi.

Kunnskap:

 • Kandidaten har bred kunnskap om sentrale emner og problemstillinger i matematikk og fysikk, på en slik måte at kandidaten er vel kvalifisert for å gjennomføre en høyere teknologisk utdanning.
 • Kandidaten har god kunnskap om grunnleggende teorier, metoder og begreper innenfor de aktuelle fagområdene.
 • Kandidaten har kunnskap om fagenes grunnlag for høyere teknologiutdanning.

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan analysere fagstoff og trekke egne slutninger minst på lik linje med andre som er kvalifisert for en høyere teknologisk utdanning.
 • Kandidaten kan anvende faglige kunnskaper på praktiske og teoretiske problemstillinger på en relevant måte.
 • Kandidaten kan søke, behandle og vurdere informasjon kritisk.
 • Kandidaten kan beherske relevante faglige verktøy.

Generell kompetanse:

 • Kandidaten kan gjøre greie for prinsipper for naturvitenskapelig tenking.
 • Kandidaten kan gjennomføre praktiske øvinger og utarbeide rapporter i samsvar med naturvitenskapelig arbeidsmetode og funksjonell bruk av språk og struktur.
 • Kandidaten kan reflektere over egne faglige kvalifikasjoner som grunnlag for videre valg
 • Kandidaten kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av matematiske og fysiske begreper og størrelserKontakt
Prodekan-Inger-J-Lurås

Inger Johanne Lurås


Universitetslektor
Telefon: 77660333 Mobil: 970 14 191 inger.johanne.luras@uit.no

Ingun Johansen


Seniorkonsulent
Telefon: 77660358 ingun.johansen@uit.no

Skip to main content