Kurs- og tjenestestøtte Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Kurs- og tjenestestøtteIllustrasjonsbilde Barn som pårørende

Barn som pårørende

Barn som er pårørende av foreldre med psykiske lidelser eller rusmiddelbruk er i risiko for å utvikle psykiske og sosiale problemer. Hvordan kan helsepersonell og andre tjenesteutøvere bidra til å støtte og ivareta disse barna?

Varighet: 2 timer (kan tilpasses)

Sted: Tromsø, Kan bestilles til sted
Illustrasjonsbilde Ungdom og rusmidler

Ungdom og rusmidler

Ungdomstiden er en periode hvor mange eksperimenterer med rusbruk. Hvorfor er det viktig å forebygge skadelig rusbruk og hvordan kan det gjøres mest effektivt?

Varighet: 1,5-2 timer

Sted: Kan bestilles til sted
Illustrasjonsbilde Hvordan ta gode beslutninger for å skape de beste tjenestene?

Hvordan ta gode beslutninger for å skape de beste tjenestene?

Gode psykososiale innsatser for barn og unge bedrer barnas psykiske helse og livskvalitet. Det forebygger også utvikling av psykiske lidelser senere i livet. Å utvikle de beste tilbudene kan være utfordrende.

Varighet: 4 timer

Sted: Kan bestilles til sted
Illustrasjonsbilde Samhandling og tverrfaglig arbeid

Samhandling og tverrfaglig arbeid

Hvordan kan tjenester og ulike yrkesgrupper jobbe sammen for å gi et godt helhetlig tilbud til barn unge og deres familier.

Varighet: 2 timer

Sted: Kan bestilles til sted
Illustrasjonsbilde Fosterhjem i familie og nettverk: etnisitet, medvirkning og god praksis

Fosterhjem i familie og nettverk: etnisitet, medvirkning og god praksis

På dette kurset får du oppdatert kunnskap om barn i fosterhjem. Kurset har særlig fokus på minoritetsperspektivet.

Varighet: 2 dager

Sted: Kan bestilles til sted
Illustrasjonsbilde Barn i familier med flyktningbakgrunn

Barn i familier med flyktningbakgrunn

Flyktninger utsettes for mange belastninger, summen av disse gjør dem til en særlig sårbar gruppe. Barn som flykter til Norge og barn av flyktninger, er i risiko for å utvikle psykososiale problemer. Hvordan kan tjenesteutøvere som jobber med denne målgruppen bidra til å støtte og ivareta disse barna?

Varighet: 2 timer

Sted: Kan bestilles til sted
Illustrasjonsbilde  Opplæring i tiltaket Foreldre-baby samspill

Opplæring i tiltaket Foreldre-baby samspill

Noen opplever tiden med sped- og småbarn som spesielt utfordrende. Møter du gravide og foreldre med småbarn i ditt arbeid? Da kan du bidra til at de føler seg tryggere og får et godt samspill med babyen.

Varighet: 2 dager workshop+ veil. inntil 1 år

Sted: Kan bestilles til sted
Illustrasjonsbilde Barn i familier med høyt konfliktnivå

Barn i familier med høyt konfliktnivå

Gjennom diskusjoner drøfter ulike problemstillinger knyttet til høykonflikt er og hvordan utfordringene kan håndteres. Vi diskuterer begrepsforståelser og kunnskapsgrunnlag for arbeidet man gjør med familier som lever med høyt konfliktnivå.

Varighet: 40-60 min

Sted: Digitalt
Illustrasjonsbilde Psykisk helse blant samisk ungdom

Psykisk helse blant samisk ungdom

Dette kurset vil gi en innføring i samisk identitet, kultur, opplevd diskriminering og psykisk helse blant samisk ungdom.

Varighet: 1-3 timer (kan tilpasses)

Sted: Kan bestilles til sted
Illustrasjonsbilde Mobbing og nettmobbing blant barn og unge

Mobbing og nettmobbing blant barn og unge

Dette kurset får du en innføring i definisjoner, omfang og konsekvenser av mobbing og nettmobbing. I tillegg gir vi deg en introduksjon av ulike forebyggende tiltak mot mobbing og nettmobbing.

Varighet: 1-3 timer (kan tilpasses)

Sted: Kan bestilles til sted
Illustrasjonsbilde Innføring i kollegaveiledning

Innføring i kollegaveiledning

Å jobbe med barn og unge, spesielt risikoutsatte barn og unge, kan være krevende, spesielt om barnas familier opplever store belastninger eller utfordringer i livet.

Varighet: 2 timer (kan justeres)

Sted: Digitalt, Kan bestilles til sted
Illustrasjonsbilde Forebygging av selvskading og selvmord hos barn og unge, samt ivaretakelse av barn og unge som pårørende og etterlatte

Forebygging av selvskading og selvmord hos barn og unge, samt ivaretakelse av barn og unge som pårørende og etterlatte

Hvert år er det mange barn og unge som skader seg selv eller har selvmordstanker. I tillegg opplever mange barn at foreldre eller søsken selvskader eller har selvmordsatferd, og noen opplever også at noen som står dem nær tar sitt eget liv. Hvordan kan vi støtte og hjelpe?

 

Varighet: 3 timer (kan tilpasses)

Sted: Digitalt, Kan bestilles til sted
Illustrasjonsbilde Krisepedagogikk:  Å legge til rette for læring hos barn med psykologiske traumer

Krisepedagogikk: Å legge til rette for læring hos barn med psykologiske traumer

Barn er sårbare for psykologiske traumer. Traumene kan påvirke hjerneutviklingen og gi konsekvenser for barnets kognitive, sosiale og emosjonelle funksjoner, psykiske helseutfordringer, samt evne til å tilegne seg læring. Heldigvis er barn gode til å hente seg inn dersom de får behandling, støtte og pedagogisk oppfølging.

Varighet: 2-4 timer (kan tilpasses)

Sted: Kan bestilles til sted
Illustrasjonsbilde  Vær en viktig voksen på barn og unges fritidsarena

Vær en viktig voksen på barn og unges fritidsarena

Møter du barn og ungdom på fritiden deres, enten gjennom idrettslag, fritidsklubber eller andre fritidsaktiviteter? Du som voksen kan også bidra til å støtte barna ved å være oppmerksom på deres psykiske helse.

Varighet: Kan tilpasses

Sted: Kan bestilles til sted
Illustrasjonsbilde Flerkulturell kommunikasjon og kultursensitivitet i offentlige tjenester

Flerkulturell kommunikasjon og kultursensitivitet i offentlige tjenester

Kommunikasjon og relasjonsbygging mellom mennesker med ulik språklig og kulturell bakgrunn er viktig å ha kunnskap om for tjenesteutøvere.

Varighet: 5-6 timer

Sted: Digitalt
Illustrasjonsbilde Barn og unges psykiske helse

Barn og unges psykiske helse

Denne undervisningen gir en generell innføring i temaet psykisk helse hos barn og unge. Hvordan kan vi forstå utvikling av psykisk uhelse? Forekomst og kjennetegn for psykiske plager og lidelser? Betydningen av beskyttelses- og risikofaktorer? Og hvordan jobbe helsefremmende og forebyggende?

Varighet: 3 timer

Sted: Kan bestilles til sted
Illustrasjonsbilde Gjennomføring av brukerundersøkelser i kommunale helse- og omsorgtjenester for barn, unge og deres familier i Nord-Norge

Gjennomføring av brukerundersøkelser i kommunale helse- og omsorgtjenester for barn, unge og deres familier i Nord-Norge

De kommunale helse- og omsorgtjenestene for barn, unge og deres familier gjør en viktig jobb for å sikre god helse og gode oppvekstsvilkår i befolkningen. Å få tilbakemelding fra deres brukere på hvordan de faktisk opplever de tjenestene de mottar er av betydning for videre tjenesteutvikling. 

Varighet: Kan tilpasses

Sted: Digitalt
Illustrasjonsbilde Finner du ingenting som passer?

Finner du ingenting som passer?

Ta kontakt for henvendelser om annen tjenestestøtte.

Varighet: Kan tilpasses

Sted: Digitalt, Kan bestilles til sted
Illustrasjonsbilde Barn og unge som lever i familier med lav inntekt

Barn og unge som lever i familier med lav inntekt

En god oppvekst varer i generasjoner – å vokse opp i en familie med lav inntekt kan få store negative konsekvenser for barn og unge, her og nå, men også på lang sikt.

Varighet: 3-6 timer (kan tilpasses)

Sted: Kan bestilles til sted