Prosessteknologi, ingeniør - bachelor (ordinær, y-vei, 3-semester)

Prosessteknologi, ingeniør - bachelor (ordinær, y-vei, 3-semester)

Studiested
Narvik, Alta, Tromsø
Søknadsfrist
15. april

Ingeniørstudiet prosessteknologi tilbys i Narvik og Alta* med søknadskode: 186 917,
og i Tromsø med søknadskode:186 586

Norge har en stor og mangfoldig prosessindustri som trenger dyktige ingeniører som kan designe og beregne gode prosessanlegg. Studerer du prosessteknologi ved UiT blir du prosessingeniør og kan arbeide med å løse tekniske problemer for bedrifter som produserer f.eks. olje og gass, mineraler, råstoffer eller næringsmidler.

Merk at søknad til Y-vei (Tromsø og Narvik) og 3-semester (Narvik) sendes via lokalt opptak.

*Første studieår tas i Alta, og fullføres med 2, og 3. år i Narvik. Søknadskode 186 917

Spørsmål om opptak

Ved spørsmål om opptak og søknadsprosess, ta kontakt på epost: opptak@uit.no

Portrett UiT.png
Johannessen, Espen

Studieleder - Ingeniør Prosessteknologi


Tor-Schive
Tor Schive

Universitetslektor


Prosessteknologi er en treårig ingeniørutdanning som tilbyr tre studieretninger/fordypninger:

 • Prosess og energi (studiested Narvik) søknadskode 186 917
 • Prosess og havbruk (studiested Narvik) søknadskode 186 917
 • Gassteknologi (studiested Tromsø) søknadskode 186 586

Prosessteknologi er et tverrfaglig studium som bygger på fagfeltene maskin, kjemi og elektro. Sentrale fagområder i studiet er prosess- og kjemiteknikk, termodynamikk, reguleringsteknikk og drift- og vedlikeholdsteknikk. Du lærer om pumper og rørsystemer, om gasser og kompressorer, om destillering, rensing og separasjon, om oppvarming og fordamping og om nedkjøling og kondensering. Du lærer hvordan kjøleanlegg fungerer og om hvordan varmesentraler designes. Du får detaljkunnskaper om de enkelte komponenter som inngår i produksjonen, du lærer om samvirket mellom komponentene og du får en forståelse av den overordnete prosessflyten. Du lærer også om instrumentene som brukes for måling, styring og regulering av prosessanleggene. Studiet inneholder en del matematikk og fysikk. Du lærer også programmering, teknisk tegning, statistikk og prosjektarbeid.

Matematikk og naturvitenskapelige fag utgjør en vesentlig del av første studieår. Her inngår også et ingeniørfaglig innføringsemne som gir et overordnet perspektiv på ingeniørfaget. Deretter følger en rekke prosesstekniske emner slik at du kan designe og operere prosessanlegg. Studieprogrammet tilbyr en rekke valgemner. Studiet avsluttes med et systememne og en bacheloroppgave. Bacheloroppgaven er forankret i vitenskapelige prinsipper og metoder, og du arbeider med reelle problemstillinger fra samfunns- og næringsliv, eller forsknings- og utviklingsarbeid.

Fordypning prosess og energi

Fordypningen prosess og energi gir fordypning innen olje- og gassproduksjon, oljeseparasjon, gasskompresjon og gassrensing, reservoarstyring, boring og brønnbygging, undervannsinstallasjoner og rørledninger, og innen fornybare energikilder som bioenergi, brenselceller og solcelleteknologi. Fordypningen består av følgende emnegrupper.

IGR1600 Matematikk 1
IGR1610 Ingeniørfaglig arbeidsmetode MA/PT
IGR1605 Entreprenørskap, økonomi og organisasjon
IGR1601 Matematikk 2
IGR1602 Beregningsorientert programmering og statistikk
ITE1826 Kjemi for prosess og prosessrelatert miljøkunnskap
ITE1814 Termodynamikk
ITE1852 Mekanikk og fluidmekanikk
IGR1603 Fysikk/Kjemi
ITE1829 Innføring i prosessteknologi og elektronikk for prosess
ITE1847 Programmerbare styringer eller ITE1850 Instrumentering og prosessovervåkning
ITE1827 Lineære systemer og reguleringsteknikk
ITE1828 Kjemiteknikk og statistisk prosesskontroll
IHP1602 Bacheloroppgave

Valgemner
IGR1613 Matematikk 3/ Fysikk 2
ITE1830 Olje og gass – design og produksjon
ITE1821 Subsea / Piping
PRO-2500 Industriell LEAN-metodikk for produksjon og tjenester
ITE1823 Driftsstyring og vedlikehold
ITE1832 Solcelleteknologi og vakuumteknologi
ITE1905 Solcelleteknologi og brenselceller
ITE1896 Praksisprosjekt

Fordypning prosess og havbruk

Fordypningen prosess og havbruk gir fordypning innen havbruk med fokus på oppdrett av fisk i Norge. Studentene vil få den nødvendige fordypningen i biologi for å jobbe som prosessingeniør ved smoltanlegg, oppdrettsanlegg og slakteri. Fordypningen prosess og havbruk har samme fellesemner, programemner og tekniske spesialiseringsemner som fordypning prosess og energi. Emnene BIO-2506 og BIO-2508 undervises av BFE i Tromsø. Studentene som velger denne fordypningen må påregne å tilbringe hele eller deler av det femte semesteret i Tromsø. Fordypningen har følgende valgemner.

IGR1613 Matematikk 3/ Fysikk 2
ITE1823 Driftsstyring og vedlikehold
PRO-2500 Industriell LEAN-metodikk for produksjon og tjenester
BIO-2506 Introduction to fish biology
BIO-2508 Aquaculture I
ITE1896 Praksisprosjekt

Studieretning gassteknologi

Studieretningen gassteknologi gir fordypning innen produksjon av naturgass, kjøleprosesser og kuldeteknikk. Det gjøres utstrakt bruk av modelleringer og simuleringer av prosessanlegg med dataverktøy. Studieretningen består av følgende emner.

MAT-1050 Matematikk 1 for ingeniører
TEK-1010 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetode
TEK-2005 Drift, vedlikehold og økonomi
MAT-1051 Matematikk 2 for ingeniører
MAT-1060 Beregningsorientert programmering og statistikk
KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi
PRO-1002 Teknisk termodynamikk
TEK-1011 Anvendt mekanikk
FYS-1050 Fysikk for ingeniører
AUT-1002 Ellære og måleteknikk
PRO-1001 Prosessteknikk
PRO-2002 Varmepumpende prosesser
PRO-2003 Prosessering av naturgass
PRO-2020 Bacheloroppgave 

Valgemner
PRO-2001 Materiallære og maskindeler
PRO-2004 Prosessimulering
MAT-1003 Kalkulus 3
TEK-1103 Vann- og avløpsteknikk
TEK-2000 Praksis som valgemne

Se læringsutbytte beskrivelse studieplan 2019

Bryggerier, meierier, fiskeforedlingsbedrifter og smelteverk er ulike bransjer innen norsk prosessindustri, men olje- og gassindustrien vil forbli den viktigste prosessindustrien i mange år framover. Det største prosessanlegget i Nord-Norge finner vi på Melkøya ved Hammerfest hvor det produseres flytende naturgass og her arbeider mange ingeniører som har studert prosessteknologi ved UiT.

Typiske jobber er prosjektering, teknologiutvikling, samt drift og vedlikehold av prosessrelaterte installasjoner. Som prosessingeniør kan du jobbe innen olje- og gassindustrien, smelteverksindustri, næringsmiddelindustri eller i automatiserte produksjonsbedrifter. Mange prosessingeniører arbeider som rådgivende ingeniører eller i engineeringselskaper.

Som ingeniør i prosessteknologi kan du få jobb i kuldetekniske firmaer eller du kan arbeide med varmeproduksjon og varmesentraler. Du kan også arbeide med ventilasjonssystemer og oppvarming av boliger og bygg, eller du kan jobbe med vannforsyning og avløpshåndtering for norske kommuner.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
Prosessteknologi: fordypning prosess og energi; og fordyning prosess og havbruk (ordinær, tresemester, nettstudium)
Studiested: Narvik
1. semester (høst)
3. termin har IGR1518 istedet for IGR1600
2. semester (vår)
3. semester (høst)
Nettstudenter har ITE1850 istedet for ITE1847
4. semester (vår)
ITE1828 Kjemiteknikk og statistisk prosesskontroll
5. semester (høst)
Fordyning prosess og energi 3 valgfri emner (30 sp.)
IGR1613 er obligatorisk for å kunne begynne på master-studier
Fordypning prosess og havbruk 3 valgfri emner (30 sp.)
IGR1613 er obligatorisk for å kunne begynne på master-studier
6. semester (vår)
Prosessteknologi: fordypning prosess og energi; og fordyning prosess og havbruk (Y-VEI)
Studiested: Narvik
1. semester (høst)
5sp.
15 sp.
2. semester (vår)

5 sp.
3. semester (høst)
4. semester (vår)
ITE1828 Kjemiteknikk og statistisk prosesskontroll
5. semester (høst)
Fordyning prosess og energi 1 valgfri emne (10 sp.)
IGR1613 er obligatorisk for å kunne begynne på master-studier
Fordypning prosess og havbruk 1 valgfri emne (10 sp.)
IGR1613 er obligatorisk for å kunne begynne på master-studier
6. semester (vår)
Prosessteknologi, studieretning Gassteknologi (ordinært)
Studiested: Tromsø
1. semester (høst)
2. semester (vår)
3. semester (høst)
4. semester (vår)
5. semester (høst)
Tre valgfri emner / utvekslingssemester
6. semester (vår)
Prosessteknologi, studieretning Gassteknologi (Y-VEI)
Studiested: Tromsø
1. semester (høst)
2. semester (vår)
TEK-0002 Matematikk og fysikk
3. semester (høst)
4. semester (vår)
5. semester (høst)
Fagbrev kjemiprosess
Fagbrev industritek.
6. semester (vår)

Ordinært løp og nettstøttet ordning: Generell studiekompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1 (HING) eller 1-årig forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning.

3-semesterordning: Generell studiekompetanse (kreves ikke fordypning i matematikk og fysikk).

Y-veisordning: Vg1 og Vg2 + bestått relevant fagprøve alternativt Vg1,Vg2 og Vg3 tatt i skole og 12 mndrs praksis.

For søkere uten generell studiekompetanse eller som mangler fordypning i matematikk og fysikk, har vi tilbud om Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning i Narvik, Alta, Bodø, Mo i Rana og Tromsø. Søkere som er over 25 år eller eldre i opptaksåret, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfrist er da 1. mars

Krav til realkompetanse:

Søkeren må ha relevant yrkeserfaring*) i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

*) Relevant yrkeserfaring kan være innenfor fagområder som danner grunnlag for fag-/svenneprøve til Ingeniør Prosessteknologi via Y-vei. Relevante fagbrev for Y-vei Prosessteknologi er:

 • Industriteknologi og arbeidsmaskiner
 • Kuldemontør, varmepumpemontør og kuldeteknikker
 • Kjemiprosess

 Andre fagbrev kan være relevante.

 

Kunnskaper tilsvarende kravet til matematikk og fysikk er absolutt og må dokumenteres. All dokumentasjon (arbeidsattester, fagbrev, eksamener mv.) må lastes opp innen søknadsfristen. Unntak er eksamener/praksis som avvikles i løpet av våren - som kan ettersendes innen 1. juli.

Studiet tilbys også som

 • Nettstøttet ordning - søknad via Samordna opptak - søknadskode 186 077
 • Y-vei i Narvik - lokal søknadsweb - søknadskode 4526
 • Y-vei i Tromsø - lokal søknadsweb - søknadskode 4017 
 • 3-semesterordning i Narvik - lokal søknadsweb - søknadskode 4516

Undervisningen baserer seg på forelesninger, selvstendige øvingsoppgaver, gruppeoppgaver, større prosjekter og laboratoriearbeid. Bruk av dataverktøy og simuleringsprogrammer utgjør en vesentlig del av studiet. Eksamensform for de enkelte emnene er gitt i emnebeskrivelsene.

Y-vei:

Med relevant yrkesfag som utgangspunkt, y-vei, gir vi ut i fra en formal- og realkompetansevurdering y-vei søkere fritak for til sammen 3 emner/fag (30 studiepoeng) fra fagpakken til a-vei studiet. 20 studiepoeng er fritak for helt grunnleggende programemner, og 10 studiepoeng fra pakken av valgemner. Denne reduserte studiebelastningen fra a-vei programmet, bruker vi til å gi y-vei studentene en innføring i det de mangler av grunnleggende matematikk, fysikk og norsk i form av to spesielle y-vei emner (teknisk realfag og teknisk språkføring) med henholdsvis 20 og 10 studiepoeng fordelt over 1. og 2. semester.

Norsk

Studiet danner grunnlag for opptak til to-årig påbygging til sivilingeniørstudier og teknologiske mastergradsstudier. For kandidater som ønsker overgang til sivilingeniørstudier må velge emne MAT-1003 Kalkulus 3 for studieretningen «Gassteknologi» og emne IGR1613 Matematikk 3/ Fysikk 2 for studieretningene «Prosessteknologi» og «Fornybar energi».

Relevant arbeidsliv er prosessindustri i vid forstand.

Ved UiT i Narvik kvalifiserer studiet til toårig Master i Teknologi/Sivilingeniør innen Industriell Teknologi eller Ingeniørdesign.

En påbygning innen økonomi og ledelse (PØL) eller videreutdanning i Datateknikk for ingeniører er også mulig.

Prosessteknologi er et internasjonalt fagfelt og studiet har et internasjonalt perspektiv gjennom bruk av engelskspråklig litteratur og internasjonale gjesteforelesere. Studieprogrammet samarbeider med Memorial University i Canada.

Studieprogrammet tilbyr relevante og kvalitetssikrede ordninger for studentutveksling, for studenter som ønsker å ta deler av studiet i utlandet. Femte semester er tilrettelagt for utveksling.

Video fra Campus Narvik