Prosessteknologi, ingeniør - bachelor (ordinær, y-vei, 3-semester)

Varighet: 3 år

Prosessteknologi, ingeniør - bachelor (ordinær, y-vei, 3-semester)

Varighet: 3 År

Studiested
Narvik, Alta, Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Vil du være med å utvikle mer effektive og bærekraftige måter for å gjøre råvarer om til ferdige produkter? Norge er en stor industrinasjon. Vi produserer og eksporterer energi, mat, mineraler og kjemikalier.

Som student i prosessteknologi lærer du hva som kreves for å produsere god kvalitet av lokale, nasjonale og internasjonale råvarer på en effektiv måte. Vår industri trenger dyktige ingeniører som kan designe og drive gode produksjonsprosesser gjennom det grønne skiftet!

I studiet har vi FNs mål for bærekraft i fokus. Gjennom studiet til prosessingeniør får du kunnskap og forståelse som vil hjelpe deg til å bidra i dette arbeidet. Du kan velge å fordype deg i ny gassteknologi, hydrogen eller brenselceller for å bidra til «ren energi for alle» (FN-mål 7), du vil få en forståelse av krav og metoder som støtter «ansvarlig forbruk og produksjon» i industrien (FN-mål 12) og du vil lære hvordan endring og optimalisering av prosesser kan bidra til å «stoppe klimaendringene» (FN-mål 13).

Dette studiet har krav om obligatorisk oppmøte ved studiestart. For søknad om fritak, les her.
Spørsmål om studiet
E-post: studie-ivt@hjelp.uit.no

Espen Johannessen

Studieleder - Ingeniør Prosessteknologi

 • Telefon: +4776966263
 • Campus: Narvik

Tor Schive

Universitetslektor

 • Telefon: +4777660357
 • Mobil: 988 00724
 • Campus: Tromsø

Steven Jackson

Førsteamanuensis

 • Campus: Tromsø

Arlene Hall

Studieleder for altermative opptaksveier (Y-vei, Tresemester, Forkurs) og fellesemner bachelor

 • Telefon: +4776966143
 • Campus: Narvik

Jan-Arne Pettersen

Institutt for Industriell Teknologi

 • Telefon: +4776966217
 • Campus: Narvik

Prosessteknologi er en treårig ingeniørutdanning som tilbyr tre studieretninger/fordypninger:

 • Prosess og energi (Narvik og Alta)*
 • Prosess og havbruk (Narvik og Alta)*
 • Prosess- og gassteknologi (Tromsø)

*første studieår ordinært løp kan tas i Narvik eller Alta, og fullføres med 2. og 3. studieår i Narvik.

Prosessteknologi er et tverrfaglig studium som bygger på fagfeltene maskin, kjemi og elektro. Sentrale fagområder i studiet er prosess- og kjemiteknikk, termodynamikk, reguleringsteknikk og drift- og vedlikeholdsteknikk. Du lærer om pumper og rørsystemer, om gasser og kompressorer, om destillering, rensing og separasjon, om oppvarming og fordamping og om nedkjøling og kondensering. Du lærer hvordan kjøleanlegg fungerer og om hvordan varmesentraler designes. Du får detaljkunnskaper om de enkelte komponenter som inngår i produksjonen, du lærer om samvirket mellom komponentene og du får en forståelse av den overordnete prosessflyten. Du lærer også om instrumentene som brukes for måling, styring og regulering av prosessanleggene. Studiet inneholder en del matematikk og fysikk. Du lærer også programmering, teknisk tegning, statistikk og prosjektarbeid.

Matematikk og naturvitenskapelige fag utgjør en vesentlig del av første studieår. Her inngår også et ingeniørfaglig innføringsemne som gir et overordnet perspektiv på ingeniørfaget. Deretter følger en rekke prosesstekniske emner slik at du kan designe og operere prosessanlegg. Studieprogrammet tilbyr en rekke valgemner. Studiet avsluttes med et systememne og en bacheloroppgave. Bacheloroppgaven er forankret i vitenskapelige prinsipper og metoder, og du arbeider med reelle problemstillinger fra samfunns- og næringsliv, eller forsknings- og utviklingsarbeid.

Fordypning prosess og energi:
Fordypningen prosess og energi undervises i Narvik og gir fordypning innen olje- og gassproduksjon, oljeseparasjon, gasskompresjon og gassrensing, reservoarstyring, boring og brønnbygging, undervannsinstallasjoner og rørledninger, og innen fornybare energikilder som bioenergi, brenselceller og solcelleteknologi.

Fordypningen består av følgende emner:

Fordypning prosess og havbruk:
Fordypningen prosess og havbruk undervises i Narvik (valgemner fra Tromsø) og gir fordypning innen havbruk med fokus på oppdrett av fisk i Norge. Studentene vil få den nødvendige fordypningen i biologi for å jobbe som prosessingeniør ved smoltanlegg, oppdrettsanlegg og slakteri. Fordypningen prosess og havbruk har samme fellesemner, programemner og tekniske spesialiseringsemner som fordypning prosess og energi. Emnene BIO-2506 og BIO-2508 undervises av BFE i Tromsø. Studentene som velger denne fordypningen må påregne å tilbringe hele eller deler av det femte semesteret i Tromsø.

Fordypningen består av følgende emner:

Studieretning gassteknologi:
Studieretningen gassteknologi undervises i Tromsø og gir en fordypning i både tradisjonell naturgassbehandling og fremtidige gassbaserte grønne energi som hydrogen og ammoniakk. Det gjøres mye bruk av modellering og simuleringer av prosessanlegg med dataverktøy.

Studieretningen består av følgende emner:

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

K1: Bred kunnskap som gir et helhetlig perspektiv på ingeniørfaget generelt og prosessteknologi spesielt, med fordypning i gassprosessering, allmenn prosessteknologi eller fornybar energi, avhengig av studieretning.

K2: Grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap, relevante samfunns- og økonomifag og om hvordan disse kan integreres i prosessteknisk problemløsning.

K3: Kunnskap om teknologiens historie, teknologiutvikling, ingeniørens rolle i samfunnet samt konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.

K4: Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid, relevant metodikk og arbeidsmåte innen prosessfaget.

K5: Kan oppdatere sin kunnskap innenfor prosessfaget, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.

K6: Har grunnleggende kunnskaper om prosesser, teknikker og installasjoner som er relatert til den aktuelle studieretning

K7: Har kunnskaper om hvordan naturgass produseres (studieretning prosess- og gassteknologi).

Ferdigheter

F1: Kan anvende matematikk, naturvitenskap og teknologi for å formulere, spesifisere, planlegge og løse tekniske problemer på en velbegrunnet og systematisk måte.

F2: Har ingeniørfaglig digital kompetanse, og kan anvende programmer for modellering av ulike industrielle prosesser.

F3: Kandidaten kan arbeide i relevante fysiske og digitale laboratorier og behersker metoder og verktøy som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid

F4: Kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter, eksperimenter og simuleringer, samt analysere, tolke og bruke framkomne data, både selvstendig og i team.

F5: Kan finne, vurdere og utnytte teknisk viten på en kritisk måte innen sitt område, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling, både skriftlig og muntlig.

F6: Kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap ved utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og løsninger.

F7: Kan anvende relevante standarder for den aktuelle studieretning.

F8: Kan dimensjonere prosessenheter i et gassanlegg (studieretning prosess- og gassteknologi).

Generell kompetanse

G1: Har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger for ulike typer prosessanlegg og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.

G2: Kan formidle ingeniørfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.

G3: Kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.

G4: Kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

G5: Kan utføre ingeniørarbeid knyttet til den aktuelle studieretning.

G6: Kan utføre ingeniørarbeid knyttet til design, utvikling og drift av gassprosesseringsanlegg (studieretning prosess- og gassteknologi).

G7: Kan identifisere og vurdere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer (som anvender IKT).

G8: Har kjennskap til grunnleggende sikkerhetsmekanismer i aktuelle IKT-løsninger, har kjennskap til gjeldende lover og regelverk for lagring av personopplysninger, har kunnskap om typiske sårbarheter i IKT-løsninger og hvordan slike avdekkes.

Bryggerier, meierier, fiskeforedlingsbedrifter og smelteverk er ulike bransjer innen norsk prosessindustri, men olje- og gassindustrien vil forbli den viktigste prosessindustrien i mange år framover. Det største prosessanlegget i Nord-Norge finner vi på Melkøya ved Hammerfest hvor det produseres flytende naturgass og her arbeider mange ingeniører som har studert prosessteknologi ved UiT.

Typiske jobber er prosjektering, teknologiutvikling, samt drift og vedlikehold av prosessrelaterte installasjoner. Som prosessingeniør kan du jobbe innen olje- og gassindustrien, smelteverksindustri, næringsmiddelindustri eller i automatiserte produksjonsbedrifter. Mange prosessingeniører arbeider som rådgivende ingeniører eller i engineeringselskaper.

Som ingeniør i prosessteknologi kan du få jobb i kuldetekniske firmaer eller du kan arbeide med varmeproduksjon og varmesentraler. Du kan også arbeide med ventilasjonssystemer og oppvarming av boliger og bygg, eller du kan jobbe med vannforsyning og avløpshåndtering for norske kommuner.

Tidligere studenter har fått jobb hos

 • Equinor Hammerfest (produksjon av flytende naturgass)
 • Aibel Harstad (ingeniørtjenester til offshoreindustri)
 • Schlumberger Oslo (Oljeservice)
 • Elkem Salten (Smelteverk)
 • Norcem Brevik (Sementproduksjon)
 • Sweco Tromsø (inneklima)
 • GK Tromsø (teknisk entreprenør)
 • Tromsø kommune (Vann- og avløp)

Opptakskrav ordinært løp (Narvik og Tromsø):

Generell studiekompetanse eller realkompetanse, og Matematikk (R1+R2) og Fysikk 1 (HING)

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:
- generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
- bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
- 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

Flere opptaksveier: Mangler du studiekompetanse, nødvendige realfag eller fagbrev kan du fortsatt kvalifisere deg for opptak til ingeniørstudier. Sjekk hva som gjelder for deg

Opptakskrav 3-semester (Narvik):
- Generell studiekompetanse eller
- Fullført og bestått 2-årig teknisk fagskole (rammeplan av 1998/99 eller tidligere) eller nyere godkjent teknisk fagskole etter lov om fagskoleutdanning.

Opptakskrav Y-vei (Narvik og Tromsø):
Godkjent og relevant fag- eller svennebrev fra relevante yrkesfaglige utdanningsprogram, dvs. bestått Vg1 og Vg2, og minimum 2 års læretid i bedrift. Fag- eller svennebrev som bygger på 'Særløp', 'vekslingsmodellen' eller 'praksiskandidat' kan også godkjennes.

Opptak til Y-veien krever yrkesfaglig utdanning og relevante FAGBREV

Søkere som har fag-/svenneprøve tatt i skole, må i tillegg dokumenter minimum 12 måneders praksis etter avlagt fagprøve.

Fagprøven må være tatt etter Reform 94 eller Kunnskapsløftet. Søkere med fagbrev før Reform 94 eller utenlandsk fagbrev må dokumentere tilstrekkelig kompetanse for at det skal bli foretatt en individuell vurdering av realkompetanse.

Søkere rangeres først etter karakterpoeng fra VG1 og VG2. Videre gis det følgende tilleggspoeng:

- 3 tilleggspoeng for «meget godt» på fag/svennebrev»
- 2 tilleggspoeng for kvinnelige søkere

Fagprøven må være bestått og endelig vitnemål må være lastet opp før studieplass kan tilbys. Det kan gis betinget tilbud, gitt at fagprøven bestås innen fristen for semesterregistrering.

Oppstart: Det er obligatorisk oppmøte for Y-veistudenter i uke 30 - dvs. tre uker før ordinær studiestart

Studietilbudene krever ikke bakgrunn fra fagskole, gjennomført forkurs, tilpasning via sommerkurs e.l., som ellers gjelder for opptak ved manglende studiekompetanse.

Søkere som er over 25 år eller eldre i opptaksåret, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfrist: 1. mars

Krav til realkompetanse:

Søkeren må ha relevant yrkeserfaring*) i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:
- Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
- Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
- Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
- Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

*) Relevant yrkeserfaring kan være innenfor fagområder som danner grunnlag for fag-/svenneprøve til Prosessteknologi, Ingeniør
For å bli vurdert på grunnlag av realkompetanse må spesielle opptakskrav dokumenteres.

Slik søker du:

Undervisningen baserer seg på forelesninger, selvstendige øvingsoppgaver, gruppeoppgaver, større prosjekter og laboratoriearbeid. Bruk av dataverktøy og simuleringsprogrammer utgjør en vesentlig del av studiet. Eksamensform for de enkelte emnene er gitt i emnebeskrivelsene.

Y-vei:

Med relevant yrkesfag som utgangspunkt, y-vei, gir vi ut i fra en formal- og realkompetansevurdering y-vei søkere fritak for til sammen 3 emner/fag (30 studiepoeng) fra fagpakken til a-vei studiet. 20 studiepoeng er fritak for helt grunnleggende programemner, og 10 studiepoeng fra pakken av valgemner. Denne reduserte studiebelastningen fra a-vei programmet, bruker vi til å gi y-vei studentene en innføring i det de mangler av grunnleggende matematikk, fysikk og norsk i form av to spesielle y-vei emner (teknisk realfag og teknisk språkføring) med henholdsvis 20 og 10 studiepoeng fordelt over 1. og 2. semester.

3-semesterordningen i praksis:
3-semesterordningen er en opptaksvei til bachelor ingeniør for studenter som har generell studiekompetanse men mangler fordypning i Matematikk R1 + R2 og/eller Fysikk 1.

Ordningen innebærer at studenter som tar 3-semesterordningen samtidig følger undervisningen i hht. studieplanen for bachelor ingeniør.

1. studieår starter med intensiv undervisning to-tre uker før ordinær studiestart. I første studieår følger studenten et tilrettelagt opplegg i matematikk og fysikk, parallelt med de andre fagene for de ordinære studentene. I tillegg vil det 1.studieår være to helgesamlinger pr. semester.

Eksamen i matematikk avlegges i juni/juli i vårsemesteret første studieår. Fra og med andre studieår er 3-semesterstudentene à jour med øvrige studenter i alle fag og fortsetter som ordinære studenter.

Se strukturen i 3-semesterordningen.

Norsk

Studiet danner grunnlag for opptak til to-årig påbygging til sivilingeniørstudier og teknologiske mastergradsstudier. For kandidater som ønsker overgang til sivilingeniørstudier må velge emne MAT-1003 Kalkulus 3 for studieretningen «Gassteknologi» og emne Matematikk 3 og Fysikk 2 for fordypningene «Prosessteknologi» og «Fornybar energi».

Relevant arbeidsliv er prosessindustri i vid forstand.

Ved UiT i Narvik kvalifiserer studiet til toårig Master i Teknologi/Sivilingeniør innen Industriell Teknologi eller Ingeniørdesign.

En påbygning innen økonomi og ledelse (PØL) eller videreutdanning i Datateknikk for ingeniører er også mulig.

Prosessteknologi er et internasjonalt fagfelt og studiet har et internasjonalt perspektiv gjennom bruk av engelskspråklig litteratur og internasjonale gjesteforelesere.

Studieprogrammet tilbyr relevante og kvalitetssikrede ordninger for studentutveksling, for studenter som ønsker å ta deler av studiet i utlandet. Femte semester er tilrettelagt for utveksling. Europeisk partner er Budapest University of Technology and Economics og internasjonal partner er University of Alaska Anchorage.

Video fra Campus Narvik

Andre studier du kanskje vil like

Prosessteknologi, ingeniør - bachelor (nettbasert)
Prosessteknologi, ingeniør - bachelor (nettbasert) ( Nettbasert )

På nettstudiet til prosessingeniør jobber du med prosesser for bedrifter innenfor olje og gass, mine...