Prosessteknologi, ingeniør - bachelor (ordinær, y-vei, 3-semester)

Varighet: 3 År

Prosessteknologi, ingeniør - bachelor (ordinær, y-vei, 3-semester)

Varighet: 3 År

Studiested
Narvik, Alta, Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Lær å produsere god kvalitet av norske råvarer på en effektiv måte! 

Norge har en stor og mangfoldig prosessindustri som trenger dyktige ingeniører som kan designe og drive gode prosessanlegg. Som prosessingeniør fra UiT kan du arbeide for bedrifter som produserer olje og gass, mineraler, metaller, kjemikalier, mat, energi og mye annet.

Vanlige arbeidsoppgaver for en prosessingeniør er å:

 • Designe prosesser og anlegg
 • Utvikle produksjonsmetoder
 • Optimalisere produksjonens kvalitet
 • Løse problemer i produksjonen
 • Lede produksjonen og salg av produkter
 • Drifte og vedlikeholde maskiner og systemer
 • Være et bindeledd mellom operatører og ledelse


Det er mange veier til opptak på Prosessteknologi - les mer under 'opptakskrav' nedenfor før du søker.
Første studieår kan tas ved studiested Narvik eller Alta og avsluttes med 2. og 3. år studiested Narvik.
Studiested Tromsø har ordinært 3-årige løp. I tillegg tilbys Y-vei og 3-semester i Narvik og Y-vei i Tromsø

Vi gjør oppmerksom på at det er obligatorisk oppmøte for 3-semester og Y-vei i uke 30 (gjelder kun studiested Narvik)

Spørsmål om studiet
Espen Johannessen

Studieleder - Ingeniør Prosessteknologi


Tor-Schive
Tor Schive

Universitetslektor


Se video

Prosessteknologi er en treårig ingeniørutdanning som tilbyr tre studieretninger/fordypninger:

 • Prosess og energi (Narvik og Alta)*
 • Prosess og havbruk (Narvik og Alta)*
 • Prosess- og gassteknologi (Tromsø)

*første studieår tas i Narvik eller Alta, og fullføres med 2. og 3. studieår i Narvik.
Alternative opptaksveier er Y-vei eller 3-semester.

Prosessteknologi er et tverrfaglig studium som bygger på fagfeltene maskin, kjemi og elektro. Sentrale fagområder i studiet er prosess- og kjemiteknikk, termodynamikk, reguleringsteknikk og drift- og vedlikeholdsteknikk. Du lærer om pumper og rørsystemer, om gasser og kompressorer, om destillering, rensing og separasjon, om oppvarming og fordamping og om nedkjøling og kondensering. Du lærer hvordan kjøleanlegg fungerer og om hvordan varmesentraler designes. Du får detaljkunnskaper om de enkelte komponenter som inngår i produksjonen, du lærer om samvirket mellom komponentene og du får en forståelse av den overordnete prosessflyten. Du lærer også om instrumentene som brukes for måling, styring og regulering av prosessanleggene. Studiet inneholder en del matematikk og fysikk. Du lærer også programmering, teknisk tegning, statistikk og prosjektarbeid.

Matematikk og naturvitenskapelige fag utgjør en vesentlig del av første studieår. Her inngår også et ingeniørfaglig innføringsemne som gir et overordnet perspektiv på ingeniørfaget. Deretter følger en rekke prosesstekniske emner slik at du kan designe og operere prosessanlegg. Studieprogrammet tilbyr en rekke valgemner. Studiet avsluttes med et systememne og en bacheloroppgave. Bacheloroppgaven er forankret i vitenskapelige prinsipper og metoder, og du arbeider med reelle problemstillinger fra samfunns- og næringsliv, eller forsknings- og utviklingsarbeid.

Fordypning prosess og energi:
Fordypningen prosess og energi undervises i Narvik og gir fordypning innen olje- og gassproduksjon, oljeseparasjon, gasskompresjon og gassrensing, reservoarstyring, boring og brønnbygging, undervannsinstallasjoner og rørledninger, og innen fornybare energikilder som bioenergi, brenselceller og solcelleteknologi.

Fordypningen består av følgende emner:

Fordypning prosess og havbruk:
Fordypningen prosess og havbruk undervises i Narvik (valgemner fra Tromsø) og gir fordypning innen havbruk med fokus på oppdrett av fisk i Norge. Studentene vil få den nødvendige fordypningen i biologi for å jobbe som prosessingeniør ved smoltanlegg, oppdrettsanlegg og slakteri. Fordypningen prosess og havbruk har samme fellesemner, programemner og tekniske spesialiseringsemner som fordypning prosess og energi. Emnene BIO-2506 og BIO-2508 undervises av BFE i Tromsø. Studentene som velger denne fordypningen må påregne å tilbringe hele eller deler av det femte semesteret i Tromsø.

Fordypningen består av følgende emner:

Studieretning gassteknologi:
Studieretningen gassteknologi undervises i Tromsø og gir fordypning innen produksjon av naturgass, kjøleprosesser og kuldeteknikk. Det gjøres utstrakt bruk av modelleringer og simuleringer av prosessanlegg med dataverktøy.

Studieretningen består av følgende emner:

Etter bestått studieprogram har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • K1: Bred kunnskap som gir et helhetlig perspektiv på ingeniørfaget generelt og prosessteknologi spesielt, med fordypning i gassprosessering, allmenn prosessteknologi eller fornybar energi, avhengig av studieretning.
 • K2: Grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap, relevante samfunns- og økonomifag og om hvordan disse kan integreres i prosessteknisk problemløsning.
 • K3: Kunnskap om teknologiens historie, teknologiutvikling, ingeniørens rolle i samfunnet samt konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.
 • K4: Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid, relevant metodikk og arbeidsmåte innen prosessfaget.
 • K5: Kan oppdatere sin kunnskap innenfor prosessfaget, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.
 • K6: Har grunnleggende kunnskaper om prosesser, teknikker og installasjoner som er relatert til den aktuelle studieretning.
 • K7: Har kunnskaper om hvordan naturgass produseres (studieretning prosess- og gassteknologi).

Ferdigheter

 • F1: Kan anvende matematikk, naturvitenskap og teknologi for å formulere, spesifisere, planlegge og løse tekniske problemer på en velbegrunnet og systematisk måte.
 • F2: Har ingeniørfaglig digital kompetanse, og kan anvende programmer for modellering av ulike industrielle prosesser.
 • F2: Kandidaten kan arbeide i relevante fysiske og digitale laboratorier og behersker metoder og verktøy som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid.
 • F4: Kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter, eksperimenter og simuleringer, samt analysere, tolke og bruke framkomne data, både selvstendig og i team.
 • F5: Kan finne, vurdere og utnytte teknisk viten på en kritisk måte innen sitt område, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling, både skriftlig og muntlig.
 • F6: Kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap ved utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og løsninger.
 • F7: Kan anvende relevante standarder for den aktuelle studieretning.
 • F8: Kan dimensjonere prosessenheter i et gassanlegg (studieretning prosess- og gassteknologi).

Generell kompetanse

 • G1: Har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger for ulike typer prosessanlegg og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.
 • G2: Kan formidle ingeniørfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk, og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.
 • G3: Kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.
 • G4: Kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.
 • G5: Kan utføre ingeniørarbeid knyttet til den aktuelle studieretning.
 • G6: Kan utføre ingeniørarbeid knyttet til design, utvikling og drift av gassprosesseringsanlegg (studieretning prosess- og gassteknologi).
 • G7: Kan identifisere og vurdere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer (som anvender IKT).
 • G8: Har kjennskap til grunnleggende sikkerhetsmekanismer i aktuelle IKT-løsninger, har kjennskap til gjeldende lover og regelverk for lagring av personopplysninger, har kunnskap om typiske sårbarheter i IKT-løsninger og hvordan slike avdekkes.

Bryggerier, meierier, fiskeforedlingsbedrifter og smelteverk er ulike bransjer innen norsk prosessindustri, men olje- og gassindustrien vil forbli den viktigste prosessindustrien i mange år framover. Det største prosessanlegget i Nord-Norge finner vi på Melkøya ved Hammerfest hvor det produseres flytende naturgass og her arbeider mange ingeniører som har studert prosessteknologi ved UiT.

Typiske jobber er prosjektering, teknologiutvikling, samt drift og vedlikehold av prosessrelaterte installasjoner. Som prosessingeniør kan du jobbe innen olje- og gassindustrien, smelteverksindustri, næringsmiddelindustri eller i automatiserte produksjonsbedrifter. Mange prosessingeniører arbeider som rådgivende ingeniører eller i engineeringselskaper.

Som ingeniør i prosessteknologi kan du få jobb i kuldetekniske firmaer eller du kan arbeide med varmeproduksjon og varmesentraler. Du kan også arbeide med ventilasjonssystemer og oppvarming av boliger og bygg, eller du kan jobbe med vannforsyning og avløpshåndtering for norske kommuner.

Opptakskrav ordinært løp (Narvik og Tromsø):

Generell studiekompetanse eller realkompetanse, og Matematikk (R1+R2) og Fysikk 1 (HING)

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:
- generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
- bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
- 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

Opptakskrav 3-semester (Narvik):
Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Opptakskrav Y-vei (Narvik og Tromsø):
Yrkesfaglig utdanning /bestått Vg1 og Vg2), relevant fagbrev og minst 12 måneders relevant praksis. Læretid i bedrift kan oppfylle praksiskravet, gitt at den er relevant. Søkere som har fag-/svenneprøve tatt i skole må i tillegg dokumenter minimum 12 mndrs. praksis etter avlagt fagprøve. Fagprøven må være tatt i Reform 94 eller Kunnskapsløftet. Søkere med fagbrev før Reform 94 eller utenlandsk fagbrev må dokumentere tilstrekkelig kompetanse for at det skal bli foretatt en individuell vurdering av realkompetanse.
Relevante fagbrev for Y-vei Prosessteknologi er:

 • Industriteknologi og arbeidsmaskiner
 • Kuldemontør, varmepumpemontør og kuldeteknikker
 • Kjemiprosess

Søkere rangeres først etter karakterpoeng fra VG1 og VG2. Videre gis det følgende tilleggspoeng:
- 3 tilleggspoeng for «meget godt» på fag/svennebrev»
- 2 tilleggspoeng for kvinnelige søkere
Det kan gis betinget tilbud, gitt fullført fagbrev innen fristen for semesterregistrering.

Opptaksveier:
- Forkurs for ingeniørutdanning. (Narvik, Alta, Bodø,Tromsø)
- Forkurs i realfag. (Narvik, Alta, Bodø,Tromsø)
- Y-vei (Narvik og Tromsø)
- 3-semester (Narvik)

Søkere som er over 25 år eller eldre i opptaksåret, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. Søknadsfrist: 1. mars

Krav til realkompetanse:

Søkeren må ha relevant yrkeserfaring*) i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

*) Relevant yrkeserfaring kan være innenfor fagområder som danner grunnlag for fag-/svenneprøve til Ingeniør Prosessteknologi via Y-vei.
Relevante fagbrev for Y-vei Prosessteknologi er:

 • Industriteknologi og arbeidsmaskiner
 • Kuldemontør, varmepumpemontør og kuldeteknikker
 • Kjemiprosess

 Andre fagbrev kan være relevante.

For å bli vurdert på grunnlag av realkompetanse må spesielle opptakskrav dokumenteres.

Slik søker du:
Narvik og Alta - første studieår tas i Narvik eller Alta, og fullføres med 2. og 3. studieår i Narvik. Søknadskode: 186 917 (Samordna opptak)
Tromsø, 3-årig løp - søknadskode: 186 586 (Samordna opptak) (Søknadsfrist 15. April)
Y-vei Narvik, 3-årig løp - søknadskode: 4526 (Lokalt opptak)
Y-vei Tromsø, 3-årig løp - søknadskode: 4017 (Lokalt opptak) (Søknadsfrist 15. April)
3-semester Narvik, 3-årig løp - søknadskode: 4516 (Lokalt opptak)

Undervisningen baserer seg på forelesninger, selvstendige øvingsoppgaver, gruppeoppgaver, større prosjekter og laboratoriearbeid. Bruk av dataverktøy og simuleringsprogrammer utgjør en vesentlig del av studiet. Eksamensform for de enkelte emnene er gitt i emnebeskrivelsene.

Y-vei:

Med relevant yrkesfag som utgangspunkt, y-vei, gir vi ut i fra en formal- og realkompetansevurdering y-vei søkere fritak for til sammen 3 emner/fag (30 studiepoeng) fra fagpakken til a-vei studiet. 20 studiepoeng er fritak for helt grunnleggende programemner, og 10 studiepoeng fra pakken av valgemner. Denne reduserte studiebelastningen fra a-vei programmet, bruker vi til å gi y-vei studentene en innføring i det de mangler av grunnleggende matematikk, fysikk og norsk i form av to spesielle y-vei emner (teknisk realfag og teknisk språkføring) med henholdsvis 20 og 10 studiepoeng fordelt over 1. og 2. semester.

Norsk

Studiet danner grunnlag for opptak til to-årig påbygging til sivilingeniørstudier og teknologiske mastergradsstudier. For kandidater som ønsker overgang til sivilingeniørstudier må velge emne MAT-1003 Kalkulus 3 for studieretningen «Gassteknologi» og emne Matematikk 3 og Fysikk 2 for fordypningene «Prosessteknologi» og «Fornybar energi».

Relevant arbeidsliv er prosessindustri i vid forstand.

Ved UiT i Narvik kvalifiserer studiet til toårig Master i Teknologi/Sivilingeniør innen Industriell Teknologi eller Ingeniørdesign.

En påbygning innen økonomi og ledelse (PØL) eller videreutdanning i Datateknikk for ingeniører er også mulig.

Prosessteknologi er et internasjonalt fagfelt og studiet har et internasjonalt perspektiv gjennom bruk av engelskspråklig litteratur og internasjonale gjesteforelesere.

Studieprogrammet tilbyr relevante og kvalitetssikrede ordninger for studentutveksling, for studenter som ønsker å ta deler av studiet i utlandet. Femte semester er tilrettelagt for utveksling. Europeisk partner er Budapest University of Technology and Economics og internasjonal partner er University of Alaska Anchorage.

Video fra Campus Narvik