Automasjon, ingeniør - bachelor (ordinær, y-vei)

Varighet: 3 år

Foto: Frida Xiang Nordås Årsandøy
Foto: Frida Xiang Nordås Årsandøy

Automasjon, ingeniør - bachelor (ordinær, y-vei)

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Vil du lære hvordan du lager smarte tekniske systemer som du kan styre med små datamaskiner? Har du lyst til å jobbe med elektronikk, data og teknologi? Automasjon handler om å programmere maskiner og lage tekniske systemer som utfører store og små arbeidsoppgaver helt på egen hånd, og i ingeniørstudiet automasjon lærer du å designe automatiske systemer som jobber mye raskere, tryggere og mer nøyaktig enn det vi mennesker klarer. I dag finner du automasjonsteknologi rundt deg overalt, og som utdannet automasjonsingeniør kan du være med og lage supereffektive industribedrifter, smarte bygg som sparer energi, pålitelig infrastruktur som klarer seg helt selv og sikkerhetssystemer som forhindrer ulykker. Automasjon ved UiT er det smarte ingeniørstudiet for deg som vil forenkle og forbedre samfunnet!

Har du fagbrev i elektro, data eller automatisering? Da kan studiealternativet Y-vei være aktuelt.

Spørsmål om studiet
E-post: studie-ivt@hjelp.uit.no

Tor Schive

Universitetslektor

 • Telefon: +4777660357
 • Mobil: 988 00724
 • Campus: Tromsø

Jarle André Johansen

Førsteamanuensis

 • Telefon: +4777660366
 • Mobil: 95724923
 • Campus: Tromsø

Informasjon om studiestart

Automasjon handler om å utvikle systemer for datainnsamling, overvåking og styring av fysiske prosesser og systemer. Sentrale fagfelt er måleteknikk, mikrokontrollere og elektronikk, datakommunikasjon og dataprogrammering, samt styrings- og reguleringsteknikk.

Du får innsikt i:

 • Industriell automasjon som overvåking og styring av produksjon, roboter etc.
 • Programmering i en rekke språk og utviklingsverktøy (Matlab, Python, C, C#, Codesys)
 • Datasystemer og utvikling av applikasjoner og integrerte (embedded) systemer.
 • Matematisk modellering av fysiske system.
 • Automatisk styring av fysiske system (reguleringsteknikk).
 • Prosessteknikk og prosessautomasjon.
 • Datakommunikasjon og datalagring.

Kunnskap

K1 Kandidaten har bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget generelt, med fordypning innen automasjon som systemforståelse, systemutvikling, og prinsipper for automatiserte systemer. Fordypningen omfatter mikrokontrollere og embedded systems, reguleringsteknikk, styring og applikasjonsutvikling. Dette inkluderer kunnskap om

- Programmering (C, Matlab, Pyton og C#)

- Databaser og webapplikasjoner

- Industriell datakommunikasjon

- Elektronikk

- PLS og datainnsamling

Videre har kandidaten kunnskaper om problemløsning, modellering av systemer, programvareutvikling og prinsipper for oppbygning av SD-anlegg

K2 Kandidaten har grunnleggende kunnskaper innen matematikk, fysikk og kjemi, samt samfunns- og økonomifag og om hvordan disse kan integreres i automatiseringsteknisk problemløsning

K3 Kandidaten kunnskap om teknologiutvikling, ingeniørens rolle i samfunnet og formålet og konsekvenser av bruk av automatisering i et samfunnsperspektiv

K4 Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet, samt relevante metoder og arbeidsmåter

K5 Kan utvikle seg videre og oppdatere sin kunnskap innenfor automasjonsfaget, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.

Ferdigheter

F1 Kandidaten kan anvende kunnskap og resultater fra tidligere forsknings- og utviklingsprosjekter til å løse tekniske teoretiske og praktiske problem knyttet til automatisering. Dette være seg automatisering av prosessanlegg eller konstruere mindre, innebygde system.

F2 Kandidaten har ingeniørfaglige datatekniske ferdigheter, kan arbeide på laboratorier og behersker målemetoder, feilsøkingsmetodikk, bruk av relevante instrumenter og programvare. Dette inkluderer:

- Bruke sensorer loggeutstyr til innsamling av måledata

- Forstå ulike protokoller og fysiske standarder innen datakommunikasjon til å kople sammen utstyr og etterspørre måle- og logge-data

- Anvende programmeringsverktøy og programvare for datainnsamling, prosessovervåking og styring

- Anvende programvare for og systemmodellering og simulering

F3 Kandidaten kan anvende kunnskap til å identifisere og analysere problem og se muligheter for hvordan automatisering kan anvendes for å forenkle arbeidsoppgaver, øke produktivitet og forbedre sikkerhet

F4 Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette både skriftlig og muntlig, slik at det belyser en problemstilling

F5 Kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling, kvalitetssikring og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og løsninger som omhandler automasjon

Generell kompetanse

G1 Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger relatert til automatisering og kan sette disse i et etisk og et livsløpsperspektiv.

G2 Kandidaten kan formidle automasjonsfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk og kan bidra til å synliggjøre betydning og konsekvenser av automatiseringen

G3 Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse egen faglig utøvelse til den aktuelle arbeidssituasjon.

G4 Kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Du finner eksempler på hvilke jobber våre studenter har fått, og info om hvilke arbeidsoppgaver det innebærer under «Mer info om studiet» -> «Hva jobber ferdig utdannede automasjonsingeniører med?»

Som automasjonsingeniør kan du få mange spennende jobber innen alle typer industri som produksjonsbedrifter, prosessanlegg og offshore. Du kan jobbe med utvikling, design og konstruksjon av for eksempel bygg-automasjon, droner og ROV (remotely operated vehicle), autonome farkoster med mer.

Etter studiet er du kvalifisert for mange typer jobber innen flere næringer. Grovt sett kan type jobb deles inn i følgende kategorier.

 • Overvåkning, drift/vedlikehold, programmering og styring av eksisterende prosessanlegg (Mack, Finnfjord smelteverk, Drytech, Nordic Pharma, Lerøy, Melkøya, Oljeplattformer)
 • Overvåkning, drift/vedlikehold, programmering og styring av eksisterende tekniske installasjoner (teknisk og medisinsk teknisk avdeling ved UNN, KSAT, Tromsø Kommune)
 • Utvikling eller tilrettelegging av nye styringssystemer som leveres til eksterne kunder (JM-Hansen, Bravida, GK Tromsø, Spider, Siemens, Autronica, ABB, Aker Solutions)
 • Konsulentbransjen (Multiconsult, Norconsult, Sweco)
 • Utvikling av løsninger innen mikrokontrollere og elektronikk (Microchip, Nordic Semiconductor, Texas Instruments, National Instruments)

Som automasjonsingeniør har du store valgmuligheter på jobbmarkedet, de aller fleste bedrifter som bruker teknologiske løsninger har bruk for automasjonsingeniører.

Opptakskrav ordinært løp:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse, og Matematikk (R1+R2) og Fysikk 1 (HING)

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:
- generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
- bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
- 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

Flere opptaksveier: Mangler du studiekompetanse, nødvendige realfag eller har fagbrev kan du likevel kvalifisere for opptak til ingeniørstudier. Sjekk hva som gjelder for deg

Opptakskrav Y-vei:
Godkjent fag- eller svennebrev fra relevante yrkesfaglige utdanningsprogrammer, dvs, dvs. bestått Vg1 og Vg2 og minimum 2 års læretid i bedrift. Fag- eller svennebrev som bygger på 'Særløp', 'vekslingsmodellen' eller 'praksiskandidat' kan også godkjennes.

Søkere som har fag-/svenneprøve tatt i skole, må i tillegg dokumenter minimum 12 måneders praksis etter avlagt fagprøve.

Opptak til Y-vei Automasjon krever yrkesfaglig utdanning og relevante FAGBREV

Fagprøven må være tatt etter Reform 94 eller Kunnskapsløftet. Søkere med fagbrev før Reform 94 eller utenlandsk fagbrev må dokumentere tilstrekkelig kompetanse for at det skal bli foretatt en individuell vurdering av realkompetanse.

Søkere rangeres først etter karakterpoeng fra VG1 og VG2. Videre gis det følgende tilleggspoeng:

- 3 tilleggspoeng for «meget godt» på fag/svennebrev»
- 2 tilleggspoeng for kvinnelige søkere

Fagprøven må være bestått og endelig vitnemål må være lastet opp før studieplass kan tilbys. Det kan gis betinget tilbud, gitt at fagprøven bestås innen fristen for semesterregistrering.

Studietilbudene krever ikke bakgrunn fra fagskole, gjennomført forkurs, tilpasning via sommerkurs e.l., som ellers gjelder for opptak ved manglende studiekompetanse.

Studiet er adgangsregulert.

Krav til realkompetanse:

Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

For ingeniør i automatiseringsteknikk regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

Arbeid innen installasjon, drift og vedlikehold av styrings- og overvåkingsanlegg (automasjonsanlegg), elektriske anlegg (sterk og svakstrøm) og datanett/telekommunikasjon. Fagarbeidere (med fullført teknisk skole) innen disse arbeidsfeltene rangeres høyere enn lærlinger/hjelpearbeidere. Utdanning/kurs innen elektronikk, elektroteknikk og automasjon. Se også Godkjente FAGBREV

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Matematikk R1+R2 (3MX fra Reform -94)
 • Fysikk 1 (2FY fra Reform -94)

Studiet tilbys som:

 • Ordinært 3-årig løp i Tromsø - søknadskode: 186 017 (Samordna opptak) (Søknadsfrist 15. April)
 • Y-vei, 3-årig løp i Tromsø - søknadskode: 4019 (UiT sin søknadsweb) (Søknadsfrist 15. April)

Undervisningen baserer seg på forelesninger, selvstendige øvingsoppgaver, gruppeoppgaver, laboratoriearbeid, simuleringsprogram og større prosjekter. Vurdering av studentenes prestasjoner skal foretas på en slik måte at en på et mest mulig sikkert grunnlag tester om studentene har tilegnet seg kunnskapen og kompetansen som er skissert i målsettingene for ingeniørutdanning. Faglige prestasjoner vurderes enten med bokstavkarakterer eller som bestått / ikke-bestått. For en rekke emner må et visst antall obligatoriske øvinger være godkjent før en får gå opp til avsluttende eksamen. Informasjon om eksamensform for de enkelte fagene er gitt i fagplanen.

Bachelorgrad i automasjon er tilstrekkelig grunnlag for videre masterstudier i relaterte fagområder. Dette tilpasses i hvert tilfelle, det vil si at valgfag i for eksempel matematikk kan være nødvendig.

Institutt for fysikk og teknologi hos UiT tilbyr master blant annet i Anvendt fysikk og matematikk. Studiet kvalifiserer også for opptak til Master i teknologi - Elektroteknikk ved IVT fakultetet i Narvik, Kybernetikk og Robotikk ved NTNU og Robotteknologi og signalbehandling ved UiS.

Universitetet ønsker å legge til rette for at studenter som ønsker det skal kunne ta utvekslingsopphold i utlandet. De som ønsker dette bes så tidlig som mulig kontakte internasjonal koordinator.

Intervju med tidligere student i jobb

Mats Olaf Nilsen

Ansatt ved Siemens
(Power Electronic Center)
i Trondheim