Havteknologi, ingeniør - bachelor

Varighet: 3 År

Havteknologi, ingeniør - bachelor

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Havteknologi er et tverrfaglig ingeniørstudium rettet mot havrelaterte næringer. Vil du jobbe med praktiske og teknologiske problemstillinger og løsninger for havbruks- og den maritime næringen?

Studiet har tre spesialiseringer: havbruksteknologi, maritim digitalisering og grønn skipsfart.

Spørsmål om studiet

Lisbeth Klausen

Rådgiver


Magne-Petter Sollid

Studieleder Nautikk


Studiet har fag som inkluderer grunnleggende matematikk, programmering og fysikk, samt basisemner innen marinteknikk og nautikk, i, drift og vedlikehold samt informasjonsteknologi. Du lærer om hydrostatikk og hydrodynamikk som danner grunnlaget for hvordan konstruksjoner som skip, plattformer eller havbruksanlegg oppfører seg i havmiljøet når de er eksponert for miljølaster som vind, bølger og strøm.

Bruk av simulator, laboratoriearbeid og praksis utfyller den teoretiske delen og viser utdanningens profesjonstilknytning.

Studiet har 3 spesialiseringer. Du velger spesialisering allerede første studieår.

Havbruksteknologi
Denne spesialiseringen handler om havbruksnæringen med fokus på konstruksjoner, teknisk oppbygging og drift av sjøbaserte havbruksanlegg, produksjonsprosesser for matfisk og marine operasjoner relatert til havbruksvirksomheter. Den konstruksjonsmessige oppbygningen av sjøbaserte havbrukslokaliteter og systemene og funksjonene som inngår i disse blir gjennomgått.

Det er fokus på verktøy som anvendes innenfor eksperimentell og numerisk analyse der man eksempelvis kan analysere ulykkestilstander for forankringssystemer. Videre vil konsepter og løsninger knyttet til marine operasjoner, logistikkplanlegging og drift av slike anlegg være sentralt.

Maritim digitalisering
Denne spesialiseringen skal gjøre deg i stand til å forstå hvordan ny bruk av teknologi innen digitalisering og automatisering skaper nye muligheter i havrelaterte næringer.

Spesialiseringen fokuserer på forståelse og anvendelse av autonom styring av skip. Det er også fokus på Big Data og anvendelse mot skipsfart og havbruk gjennom kunstig intelligens og maskinlæring. Det er fokus på tingenes internet (IoT), som kommer til å transformere skipsfart og havbruksnæringen gjennom sensorer, dataoverføring og cybersikkerhet.

Grønn skipsfart
Denne spesialiseringen gjør deg i stand til å forstå konsepter, teknologier, løsninger og som gjelder problemstillinger knyttet til grønn skipsfart. Du får kunnskap om grønne og miljøvennlige energibærere innen skipsfart, herunder hybride løsninger som hydrogen- og batteridrift. Det er fokus på miljøavtrykk samt generelle miljø- og bærekraftsutfordringer relatert til skipsfart og maritime operasjoner. Metoder for risiko- og konsekvensanalyser vil gjennomgås. Reguleringer, avgiftsregimer, klimamål og skipsfartens grønne klimaambisjoner vil også være en sentral del.

Studenter på havteknologi har også muligheten til å velge nautiske emner, se studieplanen. De vil da være kvalifisert til å ta et fjerde studieår (Nautisk årsstudium) som vil gi den teoretiske utdannelsen til å løse høyeste dekksoffisersertifikat etter STCW-konvensjonen. Studiepoenggivende praksis relevant for studentens tekniske spesialisering kan inngå i valgfrie emner, eller med inntil 10 studiepoeng i tekniske spesialiseringsemner. For mer informasjon, ta kontakt med studieveileder.

Du får bred kunnskap om havrelaterte fagfelt, med fokus på konsepter og metoder for digitalisering og bruk av grønn teknologi i havbruk og den maritime næringen. Denne kunnskapen gjør at du kan bidra i innovasjon og entreprenørskap knyttet til utvikling og realisering av produkter, systemer og løsninger. Du lærer også å identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter.

Du lærer å bruke simulatorer beregnet for navigasjon og eksponert havbruk. Studiet lærer deg å beherske metoder og verktøy for simulering av avanserte operasjoner, slik at du kan analyse risiko og konsekvens knyttet til valgt løsning.

Du får innsikt i sikkerhetsmessige, miljømessige og økonomiske konsekvenser knyttet til valg og bruk av teknologier, beslutninger og produkter i næringen. Du lærer også å se disse problematikkene i sammenheng med etikk og i et livsløpsperspektiv.

Gjennom kunnskap om matematikk, naturvitenskap, programmering, økonomi og samfunnsfag får du forståelse for sammenhengen i tverrfaglige metoder og prosjekter i havbruk og maritime virksomheter. Det kan være knyttet til konstruksjon, produksjon, vedlikehold, drift og utvikling av nye og eksisterende installasjoner i havrelaterte næringer.

Studiet gir deg programmeringsferdigheter og kunnskap innen data-verktøy og relevant programvare for havrelaterte næringer. Både med tanke på anvendelse av digital teknologi for analyse og optimalisering av løsninger.

Den unike, tverrfaglige kunnskapen gir deg mulighet til å jobbe i alle leddene innenfor den havrelaterte virksomheter. Dette betyr at du kan være med å prosjektere eller sette ut havbruksanlegg anlegg, du kan være med å utvikle driftsopplegg og du kan jobbe i servicenæring tilknyttet havbruk.

Med spesialisering rettet mot digitalisering eller grønn skipsfart vil du være godt kvalifisert til å jobbe i landbaserte yrker som: rederier, klasseselskaper, havnemyndigheter, offshoreindustri, konsulentselskaper, utstyrsprodusenter, forsikring og skipsmegling og i etater som Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Sjøkartverket.

Generell studiekompetanse + Matematikk R1 (eller S1 + S2) og R2 + Fysikk 1 (HING).

Studiet er adgangsregulert.
Antall studieplasser i 2021: 17
Studiet tilbys for første gang i 2021.

Har du generell studiekompetanse, men mangler matematikk R1 og R2, og fysikk 1?

Mangler du generell studiekompetanse og matematikk R1 og R2, og fysikk 1?

  • Du kan ta Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning i Tromsø eller i Narvik, Alta eller Bodø. Dette er et heltidsstudium på 1 år.
  • Hvis du er 25 år eller eldre kan du søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. NB: De spesielle opptakskravene Matematikk R1 og R2 + Fysikk 1 kan ikke dekkes med realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.
  • Kravet kan også dekkes ved bestått 1-årig forkurs for ingeniør- og maritime høyskoleutdanning eller 2-årig teknisk fagskole (rammeplan 1998/99 eller tidligere ordninger).

Innpassing

Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av emner, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og lever søknad om innpassing etter at du er tatt om som student på studieprogrammet.

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Studiet avsluttes med en bacheloroppgave. Bacheloroppgaven skal være forankret i vitenskapelige prinsipper og metoder, og problemstillinger skal være relevante for valg av teknisk spesialisering. Bacheloroppgaven kan utføres i samarbeid med en bedrift eller en offentlig virksomhet. Bacheloroppgaven gjennomføres i grupper bestående av 2 til 4 studenter.

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.

Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk. 

Etter bestått eksamen er det mulig å gå videre på tekniske masterstudier både i Norge og internasjonalt.

UiT tilbyr et to-årig mastergradsprogram i teknologi og sikkerhet i nordområdene.

Det er tilrettelagt for utvekslingsopphold i femte semester. De som ønsker et utvekslingsopphold bes så tidlig som mulig å starte planleggingen av dette. Emnene som planlegges gjennomført under utvekslingsoppholdet må forhåndsgodkjennes av studieprogramledelsen. For mer informasjon om utveksling, se her.

Studiet har anbefalte og kvalitetssikrede utvekslingsavtaler med Tokyo University of Marine Science and Technology og Antwerp Maritime Academy.

Andre relevante studiesteder som UiT har avtale med, er University of Tasmania, Memorial University of Newfoundland og Chalmers University of Technology.

Kåre Johansen.jpg
Kåre Johansen

Underviser i skipstekniske fagretninger (stabilitet, lasting/lossing og skrogteknikk) innen nautiske og maritime fag  

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du