Jente som ser utover havet

Etter- og videreutdanning ved RKBU Nord

RKBU Nords etter- og videreutdanninger passer for deg som møter barn, unge og familier i ditt arbeid. 

 • Videreutdanning er studier og emner som gir uttelling i formell kompetanse, dvs. studiepoeng. Det stilles formelle krav til videreutdanningers innhold og emnene avsluttes med eksamener for deltagerne. Studenter på videreutdanninger må søke om opptak til universitetet og betale semesteravgift til Studensamskipnaden for å følge undervisningen, få godkjent arbeidskrav og ta eksamen. 
 • Etterutdanning er kurs, forelesninger, kompetanseheving, nettverkstøtte og lignende - som ikke gir studiepoeng for deltagere.

Ungdom og psykisk helse 13 - 18 år, 10 stp.
- Utfyllende emnebeskrivelse her

Oppstart høst 2024
Søknadsfrist: 1. juni
Emnekode: HEL-6324
Studiested: Oppstartsamling på Finnsnes, resten digitalt
Om videreutdanningen


Videreutdanningen skal gi studentene en innføring i forebyggende og helsefremmende arbeid rettet mot ungdom fra 12 år. Det blir gitt forelesninger på aktuelle temaer knyttet til ungdom. Studentene skal få kunnskap om hva som utgjør viktige risikofaktorer og beskyttende faktorer i forhold til ungdoms psykiske helse.

Sist endret: 12.03.2024

Opptakskrav


Bachelor eller annen tilsvarende utdannelse med 3 års varighet (180 studiepoeng) fra pedagogisk-, helse- eller sosialfaglig område.

Sist endret: 12.03.2024

Samlingsdatoer


Oppstartsamling Finnsnes: 27. - 29. august

Digitale dagssamlinger: 

 • 26. september
 • 24. oktober
 • 21. november
Sist endret: 12.03.2024

Pensumliste


Tilgjengelig via emnebeskrivelse i starten av juni

Sist endret: 12.03.2024

Eksamen


Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen (2. - 9. desember) 1 Uker  A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk tilstedeværelse (80 %) Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig arbeidskrav 1 Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig arbeidskrav 2 Godkjent – ikke godkjent
Sist endret: 15.03.2024

Informasjon om søknad


Søknadsfrist 1. juni 2024
Søknad sendes via EVUweb

Sist endret: 12.03.2024

Praksisveilederutdanning for barnevernet, 10 stp.
Om videreutdanningen


- Utfyllende emnebeskrivelse her

Informasjon om neste oppstartsemester og søknadsfrist kommer. 
Emnekode: HEL-6325
Studiested: Finnsnes

Videreutdanningas målgruppe er ansatte i barnevernet som skal ta imot studenter som skal ha praksis i barnevernstjenestene. Utdanningen legger vekt på å skape sammenheng mellom teori og kunnskap om veiledning på den ene siden og praktisk veilederkompetanse og ferdigheter på den andre. Undervisningen legger opp til praktiske øvelser og trening på ferdigheter slik at studentene kan bli dyktige praksisveiledere. Videreutdanningen skal stimulere og øve opp kandidatene til en kunnskapsbasert, analytisk, og trygg tilnærming til egen utøvelse av veiledning.

Sist endret: 03.06.2024

Opptakskrav


 • Søkere må ha fullført bachelor eller tilsvarende treårig utdanning i barnevern eller sosialt arbeid
 • Studenter med annen utdannelse av minimum tre års omfang og med relevant faglig fordypning innenfor barnevernsfeltet gis også opptak
 • Dokumentert minimum 50 % stilling innenfor kommunalt-, statlig- eller privat barnevern ved oppstart av, og under videreutdanningen
 • Minimum to års erfaring fra arbeid i kommunalt-, statlig- eller privat barnevern.
Sist endret: 12.03.2024

Samlingsdatoer


Samling 1: 3. - 5. september

Samling 2: 8. - 10. oktober

Samling 3: 6. - 7. november

Sist endret: 12.03.2024

Pensumliste


Tilgjengelig via emnebeskrivelse i begynnelsen av juni.

Sist endret: 12.03.2024

Eksamen


Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen (4. - 5. desember) 45 Minutter Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Prosessplan Godkjent – ikke godkjent
Veiledning og skriftlig refleksjon Godkjent – ikke godkjent
Obligatorisk oppmøte Godkjent – ikke godkjent
Sist endret: 15.03.2024

Informasjon om søknad


Søknadsfrist 1. juni 2024
Søknad sendes via EVUweb

Sist endret: 12.03.2024

Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning, 30 stp

Det gjøres nytt opptak vår 2024, med oppstart høst 2024.

Emnebeskrivelse for høst 2024

Søk på utdanningen via EVU-web 

Emnekode: HEL-6317

Søknadsfrist: 15.04.2024                                                       
Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning er en samlingsbasert deltidsutdanning for ansatte i barnevernet i hele Norge over to semester. Utdanningen har totalt fem samlinger. To av samlingene er felles for alle og foregår i Tromsø (september og mai). Studentene følger de resterende samlingene i sin nærregion (Tromsø, Trondheim, Bergen eller Oslo). 

 
Om videreutdanningen


Formålet med videreutdanningen i kollegabasert veiledning for erfarne ansatte i barneverntjenestene, er å utdanne kandidater som har høyt barnevernfaglig kunnskaps- og erfaringsnivå og som kan bruke dette til å veilede mindre erfarne kollegaer gjennom etiske og faglige krevende prosesser. Målet med veiledningen er at kvaliteten på barnevernfaglige analyser, vurderinger og praksis sikres og videreutvikles, og at den nyutdannede/nytilsattes kompetanse og trygghet på egen faglighet styrkes.

Veilederutdanningen skal gi kandidatene kunnskap om, og ferdigheter i, å utvikle og ivareta nyansattes faglige utvikling og bidra til en yrkessosialisering som fremmer trygghet og profesjonell utvikling.  

 

Sist endret: 21.06.2021

Opptakskrav


 • Fullført bachelor eller tilsvarende 3-årig utdanning i barnevern eller sosialt arbeid
 • Studenter med annen utdannelse av minimum tre års omfang og med relevant faglig fordypning innenfor barnevernsfeltet gis også opptak
 • Dokumentert minimum 50 % stilling innenfor kommunalt-, statlig- eller privat barnevern ved oppstart av, og under videreutdanningen
 • Minimum 3 års erfaring fra arbeid i kommunalt-, statlig- eller privat barnevern.
Sist endret: 21.06.2021

Samlingsdatoer


Kull 2024*
Uke 38: Nasjonal samling i Tromsø 17.- 19. september 2024

Uke 47: Regional samling 18. - 21. november 2024

Uke 3: Regional samling 13.- 16. januar 2025

Uke 11: Regional samling 10.-13. mars 2025

Uke 19: Nasjonal samling i Tromsø 13.- 15. mai 2025

Digital muntlig eksamen 27.- 28. mai 2025

* Med forbehold om små endringer frem til søknadsfrist.

Sist endret: 02.02.2024

Pensumliste


Pensumliste HEL-6317 høst 2023

Pensumliste HEL-6317 høst 2024 kommer

Sist endret: 08.03.2024

Eksamen


Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Muntlig eksamen Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk frammøte på samlinger Godkjent – ikke godkjent
Digitale oppgaver Godkjent – ikke godkjent
Kollegaveiledning i egen praksis Godkjent – ikke godkjent
Sist endret: 12.03.2024

Informasjon om søknad


Emnebeskrivelse for Høst 2024

Søknad sendes via EVU-web 

Sist endret: 13.03.2024

Økonomisk støtte


Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) tilbyr økonomisk støtte for arbeidsgivere som sender ansatte på barnvernfaglig veilederutdanning ved UiT.

Informasjon om tilskudd for utdanning høst 2024 vil komme ca mars 2024. Frist for innsending av søknad om tilskudd er satt 10 mai 2024.

Informasjon om søknad til økonomisk støtte for utdanningen finner du på Bufdirs hjemmeside . Vi gjør oppmerksom på at søknad om økonomisk støtte må søkes til Bufdir i eget skjema med egen frist, søknad om studieplass gjøres separat  innen UiTs frister.

Kontakt gjerne koordinator Ida Grepperud for generelle spørsmål om tilskudd til utdanningen.

Sist endret: 19.02.2024

Kognitiv atferdsterapi for barn og unge i kommunehelsetjenesten, trinn 1, 30 stp.
- Utfyllende embebeskrivelse her 
Studiested kull 2023: Bodø
Emnekode: HEL-6308

Videreutdanningen er rettet mot ansatte i kommunale tjenester som skal kunne gi barn og unge rask psykisk hjelp før problemene har blitt for store. Utdanningen går over tre semestre.
Om videreutdanningen


Videreutdanningen gir kompetanse i å anvende kognitiv atferdsterapi som redskap i direkte terapeutisk/endrings arbeid med barn og ungdom med lettere psykiske problemer. Praktisk kompetanse vil avhenge av studentens arbeidsarena og vil være utgangspunkt for veiledning. Studiet skal bidra til ferdigheter i å evaluere eget arbeid med kognitiv atferdsterapeutisk metode og i å kunne formidle dette til brukere og faglige medarbeidere.

Sist endret: 21.06.2021

Opptakskrav


 • Minimum fullført bachelorgrad eller tilsvarende innenfor helse-, sosialfaglig eller pedagogisk utdanning relevant for arbeid med barn og unges psykiske helse.
 • Minimum 2 års yrkespraksis med barn, unge og familiers psykiske helse etter fullført grunn-/bachelorutdanning.
 • Søkeren må være i et arbeidsforhold (minimum 50 % stilling) som gir adgang til å utføre selvstendig endringsarbeid med barn, unge og deres familier.
 • Generell studiekompetanse. Vitnemål fra videregående ev. realkompetanse.
Sist endret: 21.06.2021

Samlingsdatoer 2023


Det er ikke bestemt når utdanningen starter opp med nytt kull. Informasjon kommer.

Vår 2024 (kull 2023):

31. jan - 2. feb

7. - 8.- mars

16. - 19. april

Sist endret: 08.03.2024

Pensumliste


HEL - 6308 Kognitiv atferdsterapi for barn og unge i kommunehelsetjenesten, trinn 1, 30 stp 

Friedberg & Mc Clure (2015).Clinical Practice of Cognitive Therapy with Children and Adolescents – The Nuts and Bolts. NY: Guilford Press,  (444 s.)

Martinsen, K.D. & Hagen, R. (2021). Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling med barn og unge. 2. utg. Oslo: Gyldendal. (kap. 1,2,4,5,6,7,8,14,16,17). (368 s.)

OBS!  Denne utgaven vil bli utgitt i løpet av sommeren.

Fredriksen, A., Aune, T. & Aarseth, J. (2008). Kognitiv terapi for barn og unge. I T.Berge og A.Repål (red.), Håndbok i kognitiv terapi, 1. utg. (s.617-651). Oslo: Gyldendal Akademisk. (34 s.)

Skjerve, J. (2011). Kasusformuleringer i kognitiv atferdsterapi med barn og unge – et nyttig og praktisk hjelpemiddel? Tidsskrift for norsk psykologforening, 48, 16-20. (5 s.)

Mæhle, M. (2016). Utviklingspsykologisk kunnskap som ramme og forutsetning for klinisk arbeid med barn. I Haavind, H., Øvreeide, H. (red.) Barn og unge i psykoterapi, Oslo: Gyldendal: Kap. 5, bind 1, (42 s.)   

Grova, B. (2016) Tilpasset bruk av kognitive metoder i terapi med barn og ungdom.

I Haavind, H., Øvreeide, H. (red.) Barn og unge i psykoterapi, Oslo: Gyldendal: Kap. 4, bind 2,  (25 s).   

Kåver, A. (2012). Allianse. Den terapeutiske relasjonen i KAT, Gyldendal akademiske. Kapitel 4 og 7 (31s)

Fjermestad, K.W. (2011). Terapeutisk allianse i kognitiv atferdsterapi med barn og ungdom. Tidsskrift for norsk psykologforening, 48, 12-16. (4 s.)

Bjåstad Fauskanger, J. (2011). Kan barn og ungdom med Asperger-syndrom og høytfungerende autisme ha nytte av kognitiv atferdsterapi? Tidsskrift for norsk psykologforening, 48, 69-75. (6 s.)

Berge, T. & Repål, A. (2015, 2. utg.). Håndbok i kognitiv terapi. Oslo: Gyldendal. Del 1., Kap. 1, 2, 3 (53 s.)

Kvarme, L.G. (2017). Sårbare skolebarn.  Kap.10:  Psykologisk førstehjelp i skolen.

Fagbokforlaget. (20 s.)

Stone, M. H., (2007). CBT group treatment with children and adolescents: What makes for effective group therapy? In R.W. Christner, J. L. Stewart & A. Freeman. Handbook of Cognitive-Behavior group therapy with children and adolescents, (23 – 39). New York: Taylor & Francis Group (16 s.)

Kendall,P., Martinsen, K.& Neumer, S-P. (2006). Mestringskatten. Terapeutmanual. Universitetsforlaget (149 s.)

Fennell, M. (2008). Å bekjempe lav selvfølelse. Tapir akademisk forlag. (264 s.)

Creed, T. m.fl. (2015). School based cognitive therapy. Current status and alternative approaches. Current Psychiatry Reviews, 2015. (10 s)

Heyne, D., Sauter, F. M., Ollendick, T. H., Van Widenfelt, B. M.., & Westenberg, P. M. (2013). Developmentally Sensitive Cognitive Behavioral Therapy for Adolescent School Refusal: Rationale and Case Illustration. Clin Child Fam Psychol Rev 17:191-215 (24s.)

Stallard, P. (2006). Gode tanker - Gode følelser.  (Bok+arbeidshefte). Adlibris.

Øhlkers, L.R., Heradstveit, O. & Sand, L. (2020). Ungdom og psykisk helse. Fagbokforlaget. Kap. 1,2,3. (26 s.)                                      

Pensum totalt: ca.1800 sider, hvorav 250 sider er selvvalgt. Valgfritt pensum knyttes til hjemmeoppgaven. Innmelding av selvvalgt pensum gjøres samtidig med innlevering av oppgaven.

Anbefalt litteratur:

Berge, T. & Repål, A. (2010). Den indre samtalen. Lær deg kognitiv terapi. Oslo: Gyldendal Akademiske. (kap. 1,2,3). (114 s.)

Øiestad, G. (2011). Selvfølelsen hos barn og unge. Oslo: Gyldendal. (327 s.)

Smith, L. (2018). En kort introduksjon til utviklingspsykologi. Fagbokforlaget. (153 s.)

Sist endret: 21.06.2021

Eksamen


Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Hjemmeeksamen A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Fremmøteplikt på undervisning Godkjent – ikke godkjent
Fremmøte til gruppeveiledning Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig prøve Godkjent – ikke godkjent
Sist endret: 12.03.2024

Informasjon om søknad


Søk via EVUweb.

Sist endret: 15.09.2022

Kognitiv atferdsterapi for barn og unge i kommunehelsetjenesten, trinn 2, 30 stp.
- Utfyllende emnebeskrivelse her

Oppstart høst 2024
Søknadsfrist: 1. juni
Emnekode: HEL-6322
Studiested: Tromsø eller Bodø, avhengig av hvor vi får flest studenter.

Kognitiv atferdsterapi (KAT), også kalt kognitiv terapi, er en sentral tilnærming for å hjelpe barn og unge med ulike psykiske problemer. Tilnærmingen er godt egnet for å kunne gi barn og unge rask hjelp før problemene har blitt for store, og hjelp til selvhjelp vektlegges. Involvering av foreldre og annet nettverk står sentralt i arbeid med barn og unge, og vil være en integrert del i utdanningen. Det er gjort omfattende forskning av kognitiv atferdsterapi knyttet til mange ulike psykiske vansker/lidelser, og metoden betegnes som evidensbasert.
Om videreutdanningen


Videreutdanningen bygger videre på forståelsen og kompetansen som er oppnådd gjennom fullført emne HEL-6308; Kognitiv atferdsterapi for barn og unge i kommunehelsetjenesten trinn 1. I trinn 2 får studentene mulighet til å fordype seg i ulike tema og problemstillinger som førstelinjetjenesten står ovenfor i arbeid med barn og ungdom.  Denne videreutdanningen vil omfatte en fordypning i KAT ved angst- og depresjon, ADHD/atferdsvansker, autismespektrumsforstyrrelse, søvn- og døgnrytmeproblemer, skolevegring, spiseproblematikk, samt gruppebaserte tiltak og bruk av teknologiske hjelpemidler (VR). I tillegg til fordypning i ulike tema vil det bli lagt vekt på ferdighetstrening og veiledning i forhold studentenes egen praksis på sitt arbeidssted. Integrering av utviklingspsykologisk kunnskap vil fortsatt ha en sentral plass i undervisning og veiledning. Det vil bli lagt vekt på å tilpasse den metodiske tilnærmingen til barnets alder og utviklingsmessige funksjonsnivå. Det å få til et godt samarbeid og dialog med barnet, ungdommen, foreldrene og eventuelt andre støttespillere er en viktig forutsetning for anvendelse av KAT. 

 

Sist endret: 21.06.2021

Opptakskrav


Opptakskrav som må dokumenteres:

 • Bestått Kognitiv atferdsterapi for barn- og unge i kommunehelsetjenesten, trinn 1 HEL-6308 (30 stp) eller tilsvarende.
 • Minimum fullført bachelorgrad eller tilsvarende innenfor helse-, sosialfaglig eller pedagogisk utdanning  relevant for arbeid med barn og unges psykiske helse.
 • Minimum 2 års yrkespraksis med barn, unge og familiers psykiske helse etter fullført grunn-/bachelorutdanning.
 • Søkeren må være i et arbeidsforhold (minimum 50 % stilling) som gir adgang til å utføre selvstendig endringsarbeid med barn, unge og deres familier. 
 • Generell studiekompetanse (vitnemål fra VGS). 
Sist endret: 21.06.2021

Samlingsdatoer


Samlinger høst 2024:

28. - 30. august

16. - 18. oktober

4. - 6. desember

Samlinger vår 2025:

Kommer

Sist endret: 04.06.2024

Pensumliste


Tilgjengelig via emnebeskrivelse i begynnelsen av juni.

Sist endret: 12.03.2024

Eksamen


Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk oppmøte på samlinger Godkjent – ikke godkjent
Obligatorisk oppmøte på veiledning Godkjent – ikke godkjent
2 godkjente videoopptak Godkjent – ikke godkjent
Godkjent skriftlig innlevering Godkjent – ikke godkjent
Sist endret: 12.03.2024

Informasjon om søknad


Oppstart høst 2024.
Søknadsfrist 1. juni. 

Søknad via EVUweb

Sist endret: 12.03.2024

Fordypning i kognitiv atferdsterapi for barn og unge (KAT), 60 stp

Ikke opptak vår 2023.
Emnekode: HEL-6307.
En videreutdanning for ansatte i spesialisthelsetjenesten som ønsker klinisk utdanning i kunnskapsbaserte behandlingsmetoder for barn og unge med ulike psykiske problemer. Utdanningen går over fire semestre. 
Om videreutdanningen


Kognitiv atferdsterapi (KAT) har de siste årene blitt en viktig behandlingstilnærming i forhold til barn og unge med ulike psykiske problemer. Videreutdanningen har som mål å gi en klinisk utdanning i kunnskapsbaserte behandlingsmetoder med barn og ungdom. Gjennom utdanningen skal deltakerne tilegne seg det teoretiske og forskningsmessige grunnlaget i kognitiv atferdsterapi (KAT). Praksisferdigheter i anvendelse av sentrale metoder i arbeidet med barn, ungdom, deres familier og nettverk vektlegges. Ferdig utdannede kandidater skal ha tilegnet seg tilstrekkelig med kunnskap til å kunne vurdere indikasjonsområde for bruk av metodene og ha opparbeidet seg et reflektert forhold til egen kompetanse og erfaringsbakgrunn.

Sist endret: 21.06.2021

Opptakskrav


Opptakskrav som må dokumenteres:

 • Minimum bachelorgrad eller tilsvarende innenfor helse-, sosialfaglig eller pedagogisk utdanning  
 • Relevant  videreutdanning på minimum 2-år, innenfor det respektive fagområdet.
 • 2 års praksis i arbeid med barn og unges psykiske helse etter fullført grunnutdanning. (For leger og psykologer kreves 1 års praksis i arbeid med barn og unges psykiske helse etter fullført grunnutdanning.)
 • Søkeren må  være i et arbeidsforhold i spesialisthelsetjenesten (minimum 50 % stilling) hvor stillingen gir adgang til å utføre selvstendig endringsarbeid med barn, unge og deres familier. 
Sist endret: 10.06.2021

Samlingsdatoer


Ikke opptak vår 2022

Sist endret: 05.08.2021

Pensumliste


Ikke opptak vår 2022

Sist endret: 05.08.2021

Eksamen


Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan gjennomføres:

 • 90 % tilstedeværelse på undervisningen
 • 100 % fremmøte til veiledning i gruppe som er 80 timer tilsammen.
 • Praktiske/kliniske ferdigheter fremvist gjennom veiledning. Inkl to videoopptak fra eget arbeid
 • To skriftlige prøver i oppgitt pensum.
 • Fremlegg av ett kasus i plenum
 • Innlevering av to systematiske egenevalueringer 
 • Innlevering av et skriftlig reflesjonsnotat angående egen læringsprosess

 

Eksamen:

Hjemmeoppgave i selvvalgt tema (maks. 20 sider). Kravene til oppgaven er formulert i egne retningslinjer.  Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke bestått.

Ved ikke bestått eksamen tilbys det kontinuasjonseksamen. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet.

Sist endret: 05.08.2021

Informasjon om søknad


Ikke opptak 2021.

Sist endret: 10.06.2021
Illustrasjonsfoto Foto: Piranaya/ Mostphotos

Barn og psykisk helse 0 - 12 år, 10 stp.

- Utfyllende emnebeskrivelse her

Emnekode: HEL-6323.
Studiested: Fysisk oppstartssamling på Finnsnes, resten digitalt


Videreutdanningen skal gi studentene en innføring i forebyggende og helsefremmende arbeid rettet mot barn fra 0-12 år. Det blir gitt forelesninger på aktuelle temaer knyttet til spedbarn, små barn, skolebarn og foreldre.
Om videreutdanningen


Barn og psykisk helse 0 - 12 år skal gi studentene en innføring i forebyggende og helsefremmende arbeid rettet mot barn fra 0-12 år. Det blir gitt forelesninger på aktuelle temaer knyttet til spedbarn, små barn, skolebarn og foreldre. Videreutdanningen passer godt for fagpersoner som har erfaring fra arbeid med barn, for eksempel fra skole, barnehage, helsetjeneste eller barnevern.

Sist endret: 11.09.2023

Opptakskrav


Bachelor eller annen tilsvarende utdannelse med 3 års varighet (180 studiepoeng) fra pedagogisk-, helse- eller sosialfaglig område.

Sist endret: 11.09.2023

Samlingsdatoer


 1. samling 7.-9. februar (onsdag - fredag) fysisk på Finnsnes
 2. samling 7. mars (torsdag) digital
 3. samling 4. april (torsdag) digital
 4. samling 2. mai (torsdag) digital
Sist endret: 02.01.2024

 Pensumliste


Pensum vår 2024

 

Sist endret: 19.12.2023

Eksamen


Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 1 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk tilstedeværelse på undervisning (80 %)   Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig arbeidskrav (1500 ord)   Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig arbeidskrav (600 ord)   Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen
Sist endret: 11.09.2023

Informasjon om søknad


Søknadsfrist 1. desember 2023
Søknad sendes via EVUweb

Sist endret: 26.09.2023

Profesjonelle barnesamtaler, 10 stp.

- Utfyllende emnebeskrivelse for høst 2024 finner du her

Oppstart høst 2024 - Studiested Tromsø
Emnekode: HEL-6321


Samlingsbasert utdanning over ett semester om strukturerte, dialogbaserte samtaler med barn i ulike profesjonelle sammenhenger. Undervisningen inneholder praktiske øvelser i dialogbaserte barnesamtaler som har undersøkende eller utviklingsstøttende formål. Dette relateres til helse-, sosial- eller skolefaglige kontekster. 
Om videreutdanningen


Videreutdanningen omhandler teori og metode om strukturerte dialogbaserte samtaler med barn i ulike profesjonelle sammenhenger. Undervisningen inneholder praktiske øvelser i dialogbaserte barnesamtaler som har undersøkende eller utviklingsstøttende formål. Dette relateres til helse-, sosial- eller skolefaglige kontekster. Studentene lærer hvordan barn kan inkluderes i undersøkelse, vurdering og planlegging av utviklings- og hjelpetiltak innenfor skole, barnevern og helsetjenester og kobler dette opp til teori om betydningen av forutsigbarhet og påvirkningskraft for barns psykiske helse og utvikling.

Sist endret: 21.06.2021

Opptakskrav


Oppstart av emnet krever minimum 10 kvalifiserte søkere og har maksimalt plass til 20 studenter. 

 • Bachelor eller annen tilsvarende utdannelse med 3 års varighet (180 studiepoeng) fra pedagogisk-, helse- eller sosialfaglig område.
 • Generell studiekompetanse, vitnemål fra videregående
 • Oppstart av emnet krever minimum 10 kvalifiserte søkere og har maksimalt plass til 20 studenter. Ved for mange kvalifiserte søkere, foretas loddtrekning blant disse. 

Sist endret: 21.09.2022

Samlingsdatoer


Datoer for samlinger i Tromsø, høst 2024

4. - 7. september

5. - 8.  november

Sist endret: 04.03.2024

Pensumliste


Pensumliste kommer.

Sist endret: 08.03.2024

Eksamen


Vurderingsform: Karakterskala:
Oppgave (innlevering 25. november) Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstrekkelig deltakelse på samlingene Godkjent – ikke godkjent
Refleksjonsnotat Godkjent – ikke godkjent
Barnesamtale og videoopptak Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig plan for barnesamtalen Godkjent – ikke godkjent
Sist endret: 15.03.2024

Informasjon om søknad


Ny søknadsfrist 26.juni 2024
Søknad sendes via EVUweb

Sist endret: 18.06.2024

Opplæring i De Utrolige Årenes foreldreveiledningsprogram (3 - 12 år)

Påmelding og mer informasjon finner du her

DUÅs foreldreveiledningsprogram rettet mot barn i førskolealder (3-6 år) og skolealder (6-12 år) er en etterutdanning uten studiepoeng. 
Om etterutdanningen


Etterutdanningen har som mål å utdanne fagpersoner til å veilede og kurse foreldre via et program for foreldre til barn i alderen 3-12 år, der barna er i risiko for-, viser tegn til-, eller har utviklet atferdsvansker. Etterutdanningen gir studenten kompetanse i å arbeide med foreldrene/foresatte i grupper og skal styrke deres kompetanse i positivt samspill mellom voksne og barn, derigjennom forebygge atferdsvansker eller bistå i behandlingen av barns atferdsproblemer. Formålet er videre å bistå til barnets utvikling av sosial kompetanse og evne til emosjonell regulering. Det er en utdanning som gir praktisk opplæring i Carolyn Webster-Strattons foreldreveiledningsprogram De Utrolige Årene (DUÅ).

Etterutdanningen vektlegger sammenheng mellom teori, kunnskap og ferdigheter for å kunne utøve gruppelederfunksjonen i arbeid med foreldre og barn mellom 3-12 år der samspillet viser tegn til-, er i risiko for-, eller har utviklet seg til atferdsproblemer og sosiale vansker. DUÅs prinsipper og programelementer er forskningsbaserte og opplæringsprogrammene bygger på disse prinsippene.

Sist endret: 21.06.2021

Opptakskrav


 • Fullført bachelorgrad eller tilsvarende med minimum 180 studiepoeng i helse-, sosial- psykologi- eller pedagogiske fag
 • Stillingstilknytning (minimum 50%) innenfor relevant tjeneste i kommunen eller spesialisthelsetjenesten.
 • Implementeringsavtale med De Utrolige Årenes (DUÅs) kontor ved enten RKBU Nord, RKBU Vest, RKBU Midt-Norge eller RBUP Øst og Sør før opptak på etterutdanningen. For spørsmål angående implementeringsavtale, ta kontakt med ditt kunnskapssenter i din region. Kontaktinformasjon til ditt kunnskapssenter i din region finner du på DUÅs hjemmeside, eventuelt kontakt DUÅ‑rådgiver Lise Varhaug ved RKBU Nord, UiT.
Sist endret: 02.06.2023

Samlingsdatoer


27.-29. august 2024 arrangeres Workshop/gruppelederopplæring i DUÅ-foreldreveiledning 3-6 år (førskolealder) og 6-12 år (skolealder) på RKBU Vest i Bergen. Opplæringen går som en del av en etterutdanning i regi av RKBU Nord, les mer om etterutdanningen her: https://dua.uit.no/etterutdanning/  Påmeldingsfrist 10.juni 2024. For mer informasjon og påmelding, besøk DUÅs hjemmeside dua.uit.no

Sist endret: 31.01.2024

Pensumliste
Informasjon om påmelding


Påmelding til via DUÅs etterutdanning går via DUÅs hjemmeside.

 

Spørsmål om etterutdanningen kan rettes til DUÅ-rådgiver Lise Varhaug eller kontakt@deutroligearene.no, eventuelt fagansvarlig på etterutdanningen Bjørn Brunborg ved RKBU Vest, NORCE.

Sist endret: 02.06.2023

Studier: Utdanning.RKBU.Nord@helsefak.uit.no
Koordinator for Nasjonal barnevernfaglig veilederutdanning: Ida Grepperud
Spørsmål om etterutdanning i DUÅs foreldreveiledningsprogram kan rettes til DUÅ-rådgiver Lise Varhaug eller kontakt@deutroligearene.no, eventuelt førsteamanuensis Merete Aasheim ved RKBU Nord, UiT.

Informasjon og tips til EVU-studenter. Denne siden skal prøve å gi deg svar på det du lurer på om etter- og videreutdanning.

 1. EVU-Ordbok
 2. Opptak og dokumentasjon
 3. Semesterregistrering og semesteravgift
 4. IT-brukerkonto og Canvas
 5. UiTs IT-ressurser
 6. Studentkort og studentrabatt
 7. Hvor og når er samlingene
 8. Retningslinjer for arbeidskrav og registrering av fravær

Informasjonen på denne siden er basert på innhold og oppsett laget av Institutt for lærerutdanning (ILP). 

1. EVU-Ordbok

"EVU" er en forkortelse for "etter- og videreutdanning". Noen bruker uttrykkene om hverandre, men etterutdanning og videreutdanning har ulik betydning.

 • Videreutdanning er studier og emner som gir uttelling i formell kompetanse, dvs. studiepoeng. Det stilles formelle krav til videreutdanningers innhold og emnene avsluttes med eksamener for deltagerne. Studenter på videreutdanninger må søke om opptak til universitetet og betale semesteravgift til Studensamskipnaden for å følge undervisningen, få godkjent arbeidskrav og ta eksamen. 
 • Etterutdanning er kurs, forelesninger, kompetanseheving, nettverkstøtte og lignende - som ikke gir studiepoeng for deltagere. Noen etterutdanninger har form som oppsøkende virksomhet, der universitetets fagpersoner kommer til en arbeidsplass.

Etter- og videreutdanninger skiller seg også fra hverandre på hvordan de finansieres.

 • Oppdrags- og bidragsfinansierte studier er finansiert av en oppdragsgiver for å gi et tilbud til en bestemt gruppe studenter. Oppdragsgiverne har ofte også midler som dekker reise og opphold for studenter, og evt. tapt arbeidsfortjeneste dersom man må ta seg fri fra jobb. Men dette varierer fra studium til studium. Ved ILP er oppdragsgiverne som regel offentlige, som Utdanningsdirektoratet, Fylkesmenn, fylkeskommuner, kommuner eller regionale samarbeidskontor.
 • Egenfinansierte studier er studier som UiT finansierer selv, enten ved stategiske satsninger eller ved statlig finansiering basert på hvor mange studiepoeng som fullføres i studiet. F.eks. er noen av fagvalgene i våre lærer- og barnehagelærerutdanninger åpne, slik at videreutdanningstudenter kan ta emner sammen med følger et studieløp mot en grad.
 • Studentfinansierte studier er studier hvor studenter (eller deres arbeidsgivere) må betale en studieavgift for å kunne studere. Slike studier er unntaksvise, da høyere utdanning i Norges skal være gratis. ILP tilbyr svært sjeldent slike studier.

En tredje måte etter- og videreutdanninger skiller seg fra hverandre er hvordan undervisningen organiseres.

 • Samlingsbasert undervisning består av konsentrerte perioder med undervisning, veiledning og gruppearbeid, gjerne over 1-4 dager.
 • Campusbasert undervisning har undervisning i korte perioder tilnærmet hver uke over ett semester.
 • Nettbasert undervisning består av undervisning, veiledning og arbeid der dialogen med fagpersoner foregår via internett. Dette kan bestå av nettforelesninger som kan ses når som helst, undervisning med to-veis lyd bilde, diskusjoner i forum og andre arbeidskrav som skal gjøres/leveres på nett.

De fleste videreutdanningene ved RKBU Nord består av en kombinasjon av samlingsbasert og nettbasert undervisning.

 Andre forkortelser og systemer

 • UiT - Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet
 • Helsefak - Det helsevitenskapelige fakultet
 • RKBU Nord - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord - psykisk helse og barnevern
 • Bufdir - Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • DUÅ - De utrolige årene
 • KAT - Kognitiv atferdsterapi
 • Udir - Utdanningsdirektoratet
 • Canvas er UiTs LMS (Learning Management System).
  Når du har blitt tatt opp på et studium vil du få tilgang til denne nettsiden, og du vil finne informasjon om studiet, kunne kommunisere med faglærere og medstudenter.
  I noen tilfeller vil det også bli lagt ut pensumartikler, nettbaserte forelesninger eller øvingsoppgaver. I de fleste videreutdanninger skal du også levere arbeidskrav elektronisk på disse sidene.
 • Leganto - Digitalt pensumlistesystem
 • Orakelet - UiTs IT-tjeneste
 • MOOC- Massive Open Online Course.
 • Wiseflow er UiTs elektroniske verktøy for eksamensinnlevering.

 

2. Opptak og dokumentasjon
For å få opptak til en videreutdanning ved UiT må du søke elektronisk innen en satt frist på en gitt nettside. Se oversikten over søknadsfrister, og hvor man skal søke. Vær også oppmerksom på hva som er opptakskravet til studiet du søker på.

Alle søknader til studier ved UiT skal registreres elektronisk.
For studier finansiert av Utdanningsdirektoratet skal søknaden registreres på Udirs nettsider.
De fleste videreutdanninger legges ut på UiTs EVU-web og noen få legges ut på den UiTs Søknadsweb

Etterutdanningskurs kan være åpen for alle. Hvis det er begrenset med plasser vil kurset legges ut på Tavla, og det vil være "førstemann til mølla" for å melde seg på.

Mange videreutdanninger er finansiert av andre enn UiT. Disse instansene kan da velge hvem som kan søke på disse studiene, så fremt at UiT godkjenner at søkerne er kvalifisert.

EVU-web
Når en videreutdanning blir søkbar legges den ut i EVU-web. Når du har opprettet en bruker søker du opp utdanningens emnekode (f.eks. HEL-6317) og går videre til "register søknad".

 • Er du ny student ved UIT benytter du deg av boksen merket "registrer ny bruker". Fyll inn feltene med dine personalia. Når dette er gjort vil du snart få tisendt en epost med passord som du kan bruke for å logge deg inn.
 • Dersom du har vært student tidligere kan du logge deg inn med personnummer og PIN-kode. Hvis du har glemt din PIN-kode kan du sende en epost til opptak@uit.no eller ringe studentinformasjonen på 776 44960

Etter at registreringen er ferdig vil du få beskjed om det på skjermen. Du vil også motta en e-post med bekreftelse. Dersom du ikke får denne e-posten må du ta kontakt, da er du sannsynligvis ikke registrert, eller har gjort en feil da du fylte inn din epostadresse.
E-posten gir også litt informasjon om ettersendelse av dokumentasjon. Dette skal lastes opp elektronisk på EVU-web

Søknadsweb
For å registrere søknaden din på Søknadsweb må du logge deg inn med ditt personnummer og en PIN-kode. Første gang du søker på Søknadsweb eller EVU-web vil du få mulighet til å opprette denne selv. Dersom du har vært student ved UiT eller noen av de høgskolene som har fusjonert med UiT, vil det være en knapp som vil sende deg PIN-koden på nytt.

Dersom du har glemt din PIN-kode, og har endret e-postadresse siden sist du var student, kan du ta kontakt med UB Infodesk på 776 44300 eller studieinfo@uit.no

Opptakskrav

Alle videreutdanninger har et opptakskrav. Dersom du har vært student ved UiT/HiTo/HiFm har vi sannsynligvis dokumentasjon på hva du har fullført. Ta allikevel kontakt dersom det er mer enn 25 år siden du tok utdanning hos oss. Dersom opptakskravet krever det, send inn evt. dokumentasjon på høyere utdanning tatt ved en annen utdanningsinstitusjon, arbeidsattester eller lignende.

 

3. Semesterregistrering og semesteravgift

Alle studenter ved UiT skal betale semesteravgift til Norges arktiske studentsamskipnad jf. lov om studentsamskipnader. Studentsamskipnaden har som ansvar å finansiere velferdstilbud for studenter, f.eks. barnehage, kantine, rådgivning, treningstilbud, studentdemokrati, bokhandel og studenthus.

Semesteravgiften er på  585kr/625kr.
NB! Tar du mindre enn 15 studiepoeng per semester skal du kun betale semesteravgift det semesteret du avlegger eksamen.
Tar du 15 studiepoeng eller mer per semester skal avgiften betales hvert semester.

 

Betalingsinformasjon for semesteravgiften finnes i Studentweb.
Legg merke til at det er et nytt KID-nummer for hvert semester.

Du logger deg inn på Studentweb med ditt personnummer og din PIN-kode. Denne PIN-koden vil du bli tilsendt når du får opptak til studiet. Semesteravgiften skal være betalt innen 1.september i høstsemesteret og innen 1.februar i vårsemesteret.

Ordinære studenter på UiTs program må også melde seg opp til undervisning og eksamen på Studentweb. Videreutdanningsstudenter som har søkt på en videreutdanning bestående av bare ett eller to emner trenger ikke å gjøre dette. Studenter som skal ta utsatt-/kontinuasjonseksamen må også melde seg opp på Studentweb.

Merk også at dersom du tar emner ved flere utdanningsinstitusjoner samme semester, trenger du bare å betale semesteravgift til en av disse. Send da en kvittering på betalt semesteravgift til institusjonen du ikke betalte til.

Se også UiTs sjekkliste for nye studenter. Merk at denne sjekklista først og fremt gjelder ordinære fulltidsstudenter. En del av punktene i sjekklista er likevel relevant for videreutdanningsstudenter. 

 

4. IT-brukerkonto, Canvas og WISEflow

Når du har blitt tatt opp på en videreutdanning må du opprette en IT-brukerkonto. 

For å opprette IT-brukerkonto går du til Profil-nettsiden. Her logger du deg inn med personnummer og PIN-kode, på samme måte som på Studentweb. Ditt brukernavn blir opprettet bestående av tre bokstaver og tre tall f.eks. abc123. Du oppretter passordet ditt selv, men det stilles noen krav til lengde og innhold i passordet.

Du finner diverse bruksanvisninger og nyttige artikler Orakelets nettsider.

IT-brukerkontoen kan brukes til flere ting, men den viktigste er at den gir deg tilgang til Canvas.
Canvas er UiTs elektroniske læringsplattform, og brukes i nesten alle fag. På Canvas gis det informasjon om undervisning, pensum og samlinger. Man kan stille spørsmål til faglærerne eller diskutere med medstudenter. I noen fag legges det ut artikler og nettbaserte forelesninger. Arbeidskrav skal leveres i Canvas.

Eksamen skal leveres i Wiseflow. Se UiTs eksamensider for mer informasjon.

 

5. Andre IT-ressurser

Din IT-brukerkonto kan også brukes til andre ting.

EDUROAM er et trådløs nettverk som finnes bl.a. på alle norske offentlige universitet og høgskoler, på Studentsamfunnet Driv og på alle norske flyplasser. Det finnes også flere steder utenfor Norge. For å logge inn bruker du IT-brukernavnet ditt + "@uit.no" - f.eks. abc123@uit.no - passordet er det samme som på IT-brukerkontoen ellers. Se Orakelets nettsider eller ta kontakt med dem dersom du får problemer.

På UiTs programvaresider får du tilgang til programvare som kan være nyttig for deg som student. Bl.a. Microsoft Office-pakken (Word, Excel mm.), Windows 7 og ordbokprogrammet Clue 10.

På Universitetsbibliotekets nettsider vil du tilgang til å bestille bøker som kan hentes i en av UBs filialer. Men du vil også finne artikler og bøker som er tilgjengelig elektronisk. For å få tilgang til dette må du både være logget inn, men også være på UiTs nett.

Dersom du vil ha tilgang til elektroniske artikler og bøker hjemmefra må du bruke UiTs VPN-tjeneste "Anyconnect", som kobler din PC til UiTs nett uansett hvor du er i verden.

 

6. Student ID, adganskort og studentrabatt

Når semesteravgiften er betalt vil du få en semesterbekreftelse på mobil-appen Student ID

Med fremvisning av student ID og gyldig semesteroblat vil du få studentrabatt på en rekke produkt og tjenester over hele landet.

 

Adganskortet gir tilgang til deler av campusene utenfor åpningstid, og til avlukkede datalabene. Det fungerer også som lånekort på Universitetsbiblioteket.
For å få utstedt et adgangskort kreves personlig oppmøte på et av stedene der disse lages.
Du må være tatt opp og ha betalt semesteravgift for å få utstedt adgangskort.
Adgangskort lages i studentinformasjonen - Universitetsbiblioteket på campus Breivika i Tromsø


 

7. Hvor og når er samlingene

Samlingsdatoene skal være oppført på informasjonssidene til studiene.
Når rombookingen er ferdig (ca. 01.05 for høstsemesteret og 01.12 for vårsemesteret) vil du kunne se hvilke rom din videreutdanning er tildelt på UiTs timeplansider.

 • Samlinger i Tromsø avholdes på UiTs campus i Breivika, nord på Tromsøya, tett intill Universitetssykehuset i Nord-Norge.
  For å lokalisere undervisningsrom nøyaktig kan du bruke kartfunksjonen Mazemap
  • For å komme til Breivika fra sentrum kan du ta rute 20, 21, 32 og 34 (24, 33 og 42 er mindre direkte alternativ). 
  • Parkering ved studiested Breivika er det betalingsparkering gjennom Park Nordic sin app.
   Last gjerne ned appen før du reiser til Breivika, og registrer din bil i appen. Se UiTs parkeringssider for mer informasjon. 

 • Samlinger på Finnsnes avholdes hos Studiesentere Midt-Troms AS' lokaler i Kunnskaps- og næringsparken, like ovenfor hurtigbåtterminalen.
 • Samlinger i Bodø finner sted på PBL konferansesenter og på Thon Hotel Nordlys

 

8. Retningslinjer for arbeidskrav og registrering av fravær

Som det står i emnebeskrivelsene har hvert av emnene et minimumskrav for tilstedeværelse på undervisningen. Årsaken til at det ikke står 100 % er at vi vet at dere kan bli syke selv, ha barn som blir syke, har behov for å delta på foreldresamtaler, delta i begravelser e.l. Dersom dere får mer fravær enn det som er akseptert betyr det i prinsippet at dere mister retten til å ta eksamen i emnet. Det anbefales derfor ikke å ta ut denne tiden som fri når det passer, for plutselig blir dere faktisk syke og da kan det føre til at dere blir forsinket i studiet. Det føres fravær i all undervisning og dersom det oppdages at det pågår forfalskning av signaturer (at man signerer for personer som ikke er tilstede) regnes dette som dokumentforfalskning.

 
Søknadsfrister


Søknadsfrister finner du under de enkelte utdanningene.

Sist endret: 27.04.2021

EVU-web


For å få opptak til en videreutdanning ved UiT må du søke elektronisk innen en satt frist på en gitt nettside. Se oversikten over søknadsfrister, og hvor man skal søke. Vær også oppmerksom på hva som er opptakskravet til studiet du søker på.

Alle søknader til studier ved UiT skal registreres elektronisk.
For studier finansiert av Utdanningsdirektoratet skal søknaden registreres på Udirs nettsider.
De fleste videreutdanninger legges ut på UiTs EVU-web og noen få legges ut på den UiTs Søknadsweb

Etterutdanningskurs kan være åpen for alle. Hvis det er begrenset med plasser vil kurset legges ut på Tavla, og det vil være "førstemann til mølla" for å melde seg på.

Mange videreutdanninger er finansiert av andre enn UiT. Disse instansene kan da velge hvem somkan søke på disse studiene, så fremt at UiT godkjenner at søkerne er kvalifisert.

EVU-web
På EVU-web vil du først få opp en side med flere fagområder. 

Trykk på "pluss-tegnet" på venstre side av "Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk" eller "Kompetanse for kvalitet" eller det som tilsvarer din utdanning. Velg så emnet du ønsker å søke opptak på. Du vil nå se et bilde som gir litt informasjon om emnet. Trykk så på en av "søk om opptak" knappene midt i bildet. Dersom du ikke allerede er pålogget må du gjøre dette nå, på følgende måte:

 • Er du ny student ved UIT benytter du deg av boksen merket "registrer ny bruker". Fyll inn feltene med dine personalia. Når dette er gjort vil du snart få tisendt en epost med passord som du kan bruke for å logge deg inn.
 • Dersom du har vært student tidligere kan du logge deg inn med personnummer og PIN-kode. Hvis du har glemt din PIN-kode kan du sende en epost til opptak@uit.no eller ringe studentinformasjonen på 776 44960

Etter at registreringen er ferdig vil du få beskjed om det på skjermen. Du vil også motta en e-post med bekreftelse. Dersom du ikke får denne e-posten må du ta kontakt, da er du sannsynligvis ikke registrert, eller gjort en feil da du fylte inn din epostadresse.
E-posten gir også litt informasjon om ettersendelse av dokumentasjon. Dette skal lastes opp elektronisk på EVU-web

Søknadsweb
For å registrere søknaden din på Søknadsweb må du logge deg inn med ditt personnummer og en PIN-kode. Første gang du søker på Søknadsweb eller EVU-web vil du få mulighet til å opprette denne selv. Dersom du har vært student ved UiT eller noen av de høgskolene som har fusjonert med UiT, vil det være en knapp som vil sende deg PIN-koden på nytt.

Dersom du har glemt din PIN-kode, og har endret e-postadresse siden sist du var student, kan du ta kontakt med UB Infodesk på 776 44300 eller studieinfo@uit.no

Opptakskrav

Alle videreutdanninger har et opptakskrav. Dersom du har vært student ved UiT/HiTo/HiFm har vi sannsynligvis dokumentasjon på hva du har fullført. Ta allikevel kontakt dersom det er mer enn 25 år siden du tok utdanning hos oss. Dersom opptakskravet krever det, send inn evt. dokumentasjon på høyere utdanning tatt ved en annen utdanningsinstitusjon, arbeidsattester eller lignende.

 

Sist endret: 10.06.2021

Canvas


FAQ - Ofte stilte spørsmål om Canvas

Canvas er UiTs elektroniske læringsplattform, og brukes i nesten alle fag. På Canvas gis det informasjon om undervisning, pensum og samlinger. Man kan stille spørsmål til faglærerne eller diskutere med medstudenter. I noen fag legges det ut artikler og nettbaserte forelesninger. Arbeidskrav skal leveres i Canvas. 

Sist endret: 27.04.2021