Bioingeniørfag - bachelor

Varighet: 3 År

Foto: Lars Åke Andersen
Foto: Lars Åke Andersen

Bioingeniørfag - bachelor

Varighet: 3 År

Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
20. april
Søking og opptak
Slik søker du

Ønsker du å jobbe med laboratoriemedisin og avansert teknologi? Du kan bli både ingeniør og helsearbeider med et studie i bioingeniørfag ved UiT! Som bioingeniør ved et medisinsk laboratorium, blir du en nøkkelperson som bidrar til at pasienter får riktig diagnose, behandling og oppfølging. Du innhenter prøver og analyserer biologisk materiale. Fag som kjemi, biokjemi og fysiologi, laboratoriearbeid og mye praksis på sykehus, gir en variert hverdag som student. Du kan også dra på utveksling.

Spørsmål om studiet

Stian Løkken Myrvold

Studiekonsulent for bioingeniørutdanningen


I det første studieåret lærer du grunnleggende fag, som kjemi, biokjemi og fysiologi. Praktisk laboratoriearbeid er også en stor del av første studieår. I første semester skal du også ta et fellesemne (Hel-0700) som er for alle helsefagutdanninger ved UiT. Du lærer om helsevesenet, etikk, kommunikasjon og andre tema som er felles for helsearbeidere.

I andre og tredje studieår lærer du å analysere prøver fra pasienter og om betydningen av analysesvarene. Du får undervisning i medisinsk laboratorieteknologi og laboratoriemedisin. Hovedtema er molekylærbiologi, hematologi, medisinsk mikrobiologi, transfusjonsmedisin og immunologi, patologi, statistikk og medisinsk biokjemi.

Den praktiske delen av studiet utgjør 60 studiepoeng. Du vil få praksis ved universitetets laboratorier og ulike laboratorier ved Universitetssykehuset Nord Norge (UNN).

Etter gjennomføringen av programmet skal du kunne:

 • bruke teknikker og instrumenter som anvendes i medisinske laboratorier
 • vurdere analysemetoders muligheter, pålitelighet, begrensninger og feilkilder
 • vurdere analyseresultaters medisinske betydning
 • anvende laboratoriets kvalitetssystem og informasjonssystem
 • anvende laboratoriets yrkesetiske retningslinjer og møte pasienter med respekt
 • ta blodprøver og behandle biologisk prøvemateriale
 • delta aktivt i forsknings- og utviklingsarbeid innen bioingeniørfag
 • formidle fagstoff til kollegaer og andre yrkesgrupper

Som autorisert bioingeniør, har du mange jobbmuligheter innen helse- og laboratorietjenester i Norge eller internasjonalt. Siden bioingeniørstudiet er en generell medisinsk laboratorieutdanning, kan du arbeide innen mange ulike fagfelt. Du vil kunne jobbe både i offentlig og privat sektor og på alle typer laboratorier med biologisk materiale, med undervisning eller forskning.

De fleste bioingeniører jobber i laboratorier ved små og store sykehus. På store sykehus finnes muligheter for å velge å jobbe innen en laboratoriespesialitet som medisinsk biokjemi, hematologi, immunologi og transfusjonsmedisin (blodbank), farmakologi, mikrobiologi, patologi eller medisinsk genetikk.

Noen bioingeniører jobber innen rettsgenetikk, næringsmiddelkontroll, produktspesialister innen salg av reagenser og laboratorieutstyr, legekontor, forskningslaboratorier, veterinærmedisin, undervisning og forskning ved universitet eller høgskoler.

Mulighetene er mange, noen av jobbene krever høyere utdanning på minimum masternivå.

Generell studiekompetanse. Det kreves også matematikk (R1 eller S1+S2) og i tillegg ett av følgende programfag:

 • Biologi 1
 • Fysikk 1
 • Kjemi 1

Tilsvarende studieretningsfag fra Reform 94 vil også gjelde, se Samordna opptak.

Realkompetanse
Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Krav til realkompetanse:

Søkeren må ha relevant yrkeserfaring i minimum 5 år omregnet til heltid. Inntil 2 av disse årene kan erstattes av:

 • Militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett år
 • Relevant utdanning fra videregående skole, folkehøgskole eller tilsvarende
 • Relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
 • Omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett år.

For bioingeniørfag regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:

 • Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg-, barnehage og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter, klienter, barn eller elever under kyndig veiledning.
 • Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen for eksempel allmenne fag, økonomiskadministrative fag og helse- og sosialfag.

Anbefalte faglige forkunnskaper:

 • Norsk fra Vg2 (videregående kurs I fra Reform -94)
 • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Matematikk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Naturfag fra Vg1 (grunnkurs fra Reform -94)
 • Matematikk R1 eller S1+S2 og enten Biologi 1, Kjemi 1 eller Fysikk 1 (2MX/2MY og enten 2BI, 2KJ eller 2FY fra Reform -94)

Disse forkunnskapene kan også dekkes med kompetanse ervervet gjennom annen utdanning, yrkespraksis, ubetalt arbeid eller på annen måte.

Studiet har 29 studieplasser og er adgangsregulert.

Poenggrenser for opptak høsten 2019:

Førstegangsvitnemålskvote: 52,1 / førstegangsvitnemålskvote Nord-Norge: Alle

Ordinær kvote: 52,4/ ordinærkvote Nord-Norge: Alle

Samisk kvote: oppgis ikke

Undervisningen består av forelesninger, laboratoriearbeid, seminarer og gruppeundervisning. Praksis ved sykehus inngår også som viktig del av undervisningen.

Eksamensformer er hjemmeoppgaver, skriftlige og muntlige eksamener. Undervisnings- og eksamensformer varierer mellom de forskjellige emnene, mer informasjon om emnene i programmet finner du i emnekatalogen.

Ett år av studiet vil være praksis som fordeles over alle tre årene. Praksisstudiene gjennomføres som laboratoriekurs på universitetet og på forskjellige laboratorier ved Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset.

Norsk.

Bachelorprogrammet i bioingeniørfag gir kvalifisering til å jobbe som bioingeniør. De aller fleste studentene går rett ut i jobb etter fullført studium. Du har også mulighet til videre masterstudier ved flere av universitetene i Norge.

I 2. studieår kan du reise på utvekslingsopphold til utlandet. Bioingeniørutdanningen har utvekslingssamarbeid med utdanninger i Norden og Estland. Du finner mer informasjon om dette her.

Studentportretter

Studentprotrett Emil Johansen Beraas Studentportrett Ida-Marie Dybdahl