høst 2024
MBI-2102 Hematologi - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet går over et semester, og avsluttes med eksamen i høstsemesteret.

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., MBI-1101 Generell kjemi, MBI-1103 Medisinsk laboratorieteknologi, MBI-1105 Basal Biokjemi, MBI-1106 Analysemetoder med nukleærmedisin

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BIOIN-105 Hematologi 10 stp

Innhold

Laboratoriemedisin:

Det hematologiske organsystemet og blodcellenes utvikling, funksjon og morfologi, blodsykdommer som anemi, leukemi mm, normal og unormal hemostase som ved blødning eller trombose, klinisk relevans av laboratorieanalyser som brukes ved diagnose, prognose og behandling, yrkesetikk i forbindelse med blodprøvetaking og analysering av pasientprøver

Laboratorieteknologi:

Generelle analyseprinsipper i hematologi, bestemmelse av hemoglobin, telling og vurdering av blodceller, bruk av celletellere med tolkning av utskrifter, bruk av tellekammer og mikroskop, koagulasjonstester, kvalitetsutvikling og intern kontroll, blodprøvetaking


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskap

 • beskrive erytropoiesen, leukopoiesen og trombopoiesen, samt primær og sekundær hemostase og fibrinolyse
 • beskrive blodcellenes morfologi og funksjon
 • forklare om ulike hematologiske sykdommer som anemi og leukemi/proliferative sykdommer, samt sykdommer innen trombose og blødning
 • forklare om analyseprinsipper innen hematologi og hemostase
 • beskrive prosedyre for venøs og kapillær blodprøvetaking.
 • beskrive prøvetakingsutstyr, prøvebehandling, avfallshåndtering, smitterisiko og sikkerhet i laboratoriet

Ferdigheter

 • utføre laboratorieanalyser innen hematologi og hemostase.
 • anvende kunnskaper om analyseprinsipp og metoder til å vurdere og unngå feilkilder.
 • tolke og vurdere analyseresultat innen hematologi og koagulasjon i forhold til referanseområder og metodenes pålitelighet.
 • utføre prosedyre for venøs og kapillær blodprøvetaking.
 • sikre korrekt preanalytisk behandling av prøvematerialet.

Generell kompetanse

 • samarbeide i grupper, kommunisere, samhandle og reflektere.
 • bearbeide og presenterer emnets fagstoff med naturvitenskapelige skrive- og presentasjonsteknikker.
 • ha innsikt i yrkesetiske retningslinjer vedrørende blodprøvetaking og kunne ivareta pasienten i prøvetakingssituasjonen på en etisk forsvarlig måte
 • ivareta prøvematerialet på en etisk forsvarlig måte

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, prosjektarbeid som utforming av vitenskapelig plakat og instruksjonsvideo, seminarer og intern og ekstern praksis.

Intern praksis i form av 5 laboratoriekurs. 2 dager ekstern praksis innen hematologi og koagulasjon, samt 3 morgenrunder med blodprøvetaking.

Aktuelle arbeidskrav skal være godkjent for å kunne ta ekstern praksis (som varer >3 dg).


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Muntlig eksamen A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Labjournaler Godkjent – ikke godkjent
Laboratoriepraksis Godkjent – ikke godkjent
Sikkerhetsopplæring Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MBI-2102
 • Tidligere år og semester for dette emnet