høst 2024
MBI-1101 Generell kjemi - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er et obligatorisk naturvitenskaplig emne og går over to semestre på første studieår, og har eksamen på vårsemesteret.

Innhold

Atomoppbygging og bindingslære, støkiometri og konsentrasjonsbegreper, tilstander, blandbarhet og tilstandsforandringer, reaksjonsteknikk, syre, base, buffer og kjemisk likevekt, oksidasjon, reduksjon, elektrokjemi, organiske reaksjoner, grunnleggende laboratorieteknisk arbeid med spesiell vekt på arbeid med skadelige stoffer.

Emnet består av 10 studiepoeng hvorav 3 studiepeong er intern laboratoriepraksis.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskap

 • forklare elementers egenskaper ut fra plassering i periodiske system og bestemme type binding de danner med hverandre.
 • forklare hva en redoks reaksjon er og hvilken rolle den har i biologi og kjemisk miljø.
 • beskrive ulike likevektsreaksjoner.
 • utdype hva syre/base og buffer er, hvorfor det er ulike grupper av syrer og baser og hvordan dette er relatert til buffere.
 • beskrive gassloven.
 • kjenne til reaksjonsveier i organisk kjemi

Ferdighet

 • utføre støkiometriske beregninger.
 • beregne pH i ulike syre/base og bufferløsninger og regne ut kapasiteten til en buffer
 • gjøre beregninger med gassloven
 • balansere en redoksligning for å regne ut spenningen for ligningen ved ulike konsentrasjoner/temperaturer
 • bestemme aktiveringsenergi, reaksjonshastighet og orden for en gitt prosess

Generell kompetanse

 • verifisere en prosedyres sikkerhet ut fra HMS - instruks ved UiT
 • lage løsninger nøyaktig basert på egne beregninger
 • velge riktig verneutstyr og behandle kjemisk avfall på en sikker måte
 • presentere sine resultater skriftlig etter IMRAD-modellen

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

4 tema med hver sin studiemappe, forelesninger, gruppearbeid og intern laboratoriepraksis. Det er 2 laboratoriedager i forbindelse med hvert tema.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Mappevurdering 1/2 A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen 1/2 3 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Sikkerhetsopplæring laboratorie Godkjent – ikke godkjent
En studiemappe med fire arbeidskrav på maksimalt 10 sider hver Godkjent – ikke godkjent
Besvarelse av oppgavesett Godkjent – ikke godkjent
Laboratoriepraksis Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om mappevurdering

Mappevurdering består av en studiemappe som trekkes tilfeldig fra de fire studiemappene som må innleveres som obligatorisk arbeidskrav.

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjonseksamen arrangeres i mai/juni for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.

Ved stryk på en deleksamen må studenten avgi kontinuasjonseksamen på alle deleksamen.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MBI-1101
 • Tidligere år og semester for dette emnet