høst 2024
MBI-2103 Immunologi og transfusjonsmedisin - 15 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet går over to semestre med eksamen i vårsemestert på andreåret ved bioingeniørutdanningen.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BIOIN-108-B Immunologi og transfusjonsmedisin 18 stp

Innhold

Laboratoriemedisin:

Immunologi og immunhematologi. Immunapparatets oppbygning og funksjon, immunresponser og regulering av immunsystemet, organisering og uttrykk av immunsystemets gener, komplementsystemet, immunbetinget vevsskade, autoimmunitet, autoimmune sykdommer og immundefekter, transfusjonslære, transfusjonskomplikasjoner, transplantasjonsimmunologi, blodgruppeantigener, antistoffer og deres kliniske betydning, blodgivertjeneste.

Laboratorieteknologi:

Immunologiske analyse metoder, immunologisk diagnostikk, metoder i blodtypeserologi, utredning av immunhematologiske problemer, kvalitetsutvikling og intern kontroll.


Hva lærer du

Ved fullført emne i MBI-2103 Immunologi og transfusjonsmedisin skal studenten kunne:

Kunnskap

 • beskrive begrepene blodtypesystem, blodtypeantigen, naturlige antistoffer og irregulære antistoff og hvordan kunnskap om dette ligger til grunn for moderne transfusjonsmedisin
 • beskrive klinisk signifikante blodtypeantigener og antistoffer og deres betydning ved transfusjon
 • forklare prinsippene for ulike pretransfusjonsundersøkelser
 • gjøre rede for lover og forskrifter som regulerer virksomheten, Blodforskriften og Veileder for transfusjonstjenesten i Norge
 • beskrive hvordan utvelgelse av blodgivere og tapping, fremstilling, lagring, valg og utlevering av blodprodukter skjer i norske blodbanker
 • forklare immunforsvarets oppbygging og organisering
 • beskrive aktivering og regulering av immunsystemet
 • gi eksempler på hvordan kvantitering av antistoffer eller celler kan benyttes for diagnose og behandling av sykdom
 • gjøre rede for immunhematologiske analyser som utføres i løpet av svangerskap
 • redegjøre for de analyse prinsipper som anvendes innen immunologiske metoder og teknikker og deres begrensninger
 • vurdere aktuelle feilkilder og vurdere bruk og tolkning av relevante kvalitets kontroller
 • ha kunnskap om riktig behandling og oppbevaring av ulike blodprodukter
 • ha bred kunnskap om hvordan analytiske, pre- og postanalytiske forhold påvirker analysesvar
 • ha kunnskap om regler om forsvarlig avfallshåndtering både med hensyn til smittefare og miljø

Ferdigheter

 • anvende analyseinstrumenter og laboratorieutstyr som benyttes innen fagområdene immunologi og transfusjonsmedisin
 • anvende faglig kunnskap for å utføre, forklare og vurdere pretransfusjonsundersøkelser og utredninger som sikrer at pasienter mottar forlikelige blodprodukter
 • utføre tapping av blodgivere under veiledning og fremstilling av blodprodukter og har kunnskap om hvordan de ulike blodprodukter lagres og benyttes
 • kommunisere med og veilede blodgivere, pasienter, pårørende og annet helsepersonell i forbindelse med blodgiving og prøvetaking
 • anvende og gjøre rede for hvordan immunologiske metoder og teknikker kan benyttes til påvisning /kvantitering av celler og molekyler ved infeksjoner, autoimmunitet, allergi og kreft
 • integrere teori etter gjeldene mål i det praktiske arbeidet. Definere begrepene standard, kontroll og grenseverdier, referanseområde og måleområde
 • skissere metoder for håndtering av humanbiologisk materiale med tilhørende resultater og informasjon benytte bioingeniørfaglig innsikt og kompetanse til å tolke en bestilling og formidle korrekte blodprodukter og prøvesvar på norsk både skriftlig, muntlig og til rett tid
 • kommunisere med medarbeidere og pasienter på en slik måte at du hindrer at misforståelser og manglende kommunikasjon kan medføre feil i utførelsen av arbeidet
 • formidle sentralt fagstoff både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • innhente og bruke relevant informasjon i faglig sammenheng

Generell kompetanse

 • møte pasienter og givere med kunnskap, respekt og forståelse
 • formidle problemstillinger og løsninger, har relasjons- og kommunikasjonskompetanse for effektivt og forsvarlig samarbeid med kolleger, annet helsepersonell, brukere og pårørende
 • vise ærlighet og selvstendighet i sitt arbeid på laboratoriet
 • oppdatere kunnskap og ferdigheter slik at man kan delta i opplæring, utviklings- og forskningsoppgaver innen faget
 • reflektere over egen faglig utøvelse, tilegne seg ny kunnskap, søke og ta imot veiledning

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, videoforelesning, videofilm som forberedelse til laboratoriekurs, seminar, gruppearbeid, intern og ekstern laboratoriepraksis.

Ekstern praksis er 2 stp.

4 virkedager ved immunhematologisk laboratorium, 2 dager ved immunhematologisk laboratorium for pretransfusjons testing, 1 dag for tapping av blodgivere og 1 dag for fremstilling av blodkomponenter.


Timeplan

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innleveringer Godkjent – ikke godkjent
Laboratoriepraksis Godkjent – ikke godkjent
Sikkerhetsopplæring Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Godkjent innlevering av to skriftlige arbeidskrav og en muntlig presentasjon av ekstern praksis
 • Godkjent intern og ekstern laboratoriepraksis
 • Sikkerhetsopplæring i forkant av laboratorieøvelser

Aktuelle skriftlige arbeidskrav skal være godkjent for å kunne ha ekstern praksis.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: MBI-2103
 • Tidligere år og semester for dette emnet