høst 2024
MBI-2105 Statistikk for laboratoriet - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet går over ett semester (høst), og avsluttes med eksamen før jul.

Obligatorisk forkunnskapskrav

MBI-2101 Molekylærbiologi, MBI-2102 Hematologi, MBI-2103 Immunologi og transfusjonsmedisin, MBI-2104 Medisinsk mikrobiologi, MBI-2110 Profesjon, etikk og samhandling

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BIOIN-109 Statistikk 10 stp

Innhold

Basale statistiske begreper. Deskriptiv statistikk. Konfidensområder. Hypotesetesting. Regresjon og korrelasjon. Referanseområder og analysemetoders diagnostiske verdi. Metodevalidering. Bruk av statistisk programvare.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskap

 • Greie ut om ulike statistiske begreper og gjøre rede for forskjellige variabeltyper.
 • Kjenne til de grunnleggende regler for framstilling av tabeller og diagrammer.
 • Gjøre rede for basale statistiske redskaper innen deskriptiv statistikk, slik som mål for sentralmål og spredning, samt forskjellige typer fordelinger.
 • Forklare hvordan en evaluerer en analytisk metodes diagnostiske verdi.
 • Gjøre rede for begrepet korrelasjon og hva som skiller Pearsons og Spearman`s korrelasjonskoeffisienter.
 • Drøfte grunnlaget for valg av statistisk test og diskutere forholdet mellom estimering og hypotesetesting.
 • Definere hva som menes med referanseintervall og forklare hvordan en etablerer et referanseintervall.
 • Greie ut om begrepet kvalitetskontroll og forklare hvordan en gjør dette i praksis.
 • Gi en oversikt over hvilke undersøkelser som kreves ved validering av nye analytiske metoder og instrumenter, samt hvilke statistiske teknikker som er relevante.

Ferdigheter

 • Anvende sifferregler.
 • Framstille en gitt mengde data i passende tabeller og diagrammer.
 • Bruke ulike statistiske metoder å analysere forholdet mellom variabler og kunne gi en drøfting av resultatet.
 • Demonstrere ulempene ved å utføre regresjon og korrelasjons-beregninger på tallmengder før en har oversikt over kriteriene for å utføre teknikkene.
 • Anvende dataprogram (regneark eller statistikkprogram) til:
  • beregning av sentraltendens
  • beregning av spredningsmål
  • beregne korrelasjonskoeffisient
  • hypotesetestere
  • fremstille grafer

Generell kompetanse

 • Planlegge og gjennomføre statistisk analyse relatert til laboratoriearbeid, og i den sammenheng kunne innhente relevant informasjon.
 • Planlegge og utføre en validering av en analytisk metode, samt å tolke resultatet.
 • Formidle data gjennom deskriptiv statistikk og statistiske analysemetoder.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, datalab (seminar), og oppgaveløsning i grupper.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 27.11.2024 09:00 (Utlevering)
04.12.2024 14:00 (Innlevering)
4/10 1 Uker A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen 10.12.2024 09:00
6/10 3 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppgaver Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MBI-2105
 • Tidligere år og semester for dette emnet