høst 2024
MBI-2101 Molekylærbiologi - 14 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk naturvitenskapelig/medisinsk emne i andre studieår på bioingeniørprogrammet. Emnet arrangeres hvert høstsemester.

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., MBI-1101 Generell kjemi, MBI-1103 Medisinsk laboratorieteknologi, MBI-1105 Basal Biokjemi, MBI-1106 Analysemetoder med nukleærmedisin

Innhold

Nukleinsyrer (struktur og funksjon), genetisk arv, genteknologiens innhold, rekombinant DNA-teknologi, mutasjoner og polymorfisme, polymerase kjedereaksjon, sekvensering av nukleinsyrer, gentesting, kloning, stamceller, genterapi, funksjonell genomikk, proteomikk, bioinformatikk, molekylærbiologiske måleprinsipper, elektroforese, etikk i forbindelse med genetiske sykdommer.

Ekstern praksis tilsvarende 1 studiepoeng, vil foregå ved et medisinsk molekylærbiologisk laboratorium.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • Forklare det kromosomale og molekylære grunnlaget for cellulær produksjon av proteiner
 • Gjøre rede for hvordan eventuelle mutasjoner nedarves, hvordan disse kan føre til sykdom, og hvordan ulike polymorfismer kan brukes som genetisk markør i diagnostikk
 • Oppsummere grunnleggende tema innen funksjonell genomikk og proteomikk
 • Forklare prinsippene for sentrale metoder i molekylærbiologi, som for eksempel ekstraksjon av nukleinsyrer, PCR, elektroforese og DNA sekvensering
 • Forklare hvordan sentrale molekylærbiologiske laboratoriemetoder anvendes i diagnostikk og utvikling av behandlingsmetoder
 • Gi eksempler på etiske problemstillinger i forhold til genetiske sykdommer
 • Gi eksempler på og beskrive ulike typer av gentesting, genterapi og kloning

Ferdigheter

 • Anvende sentrale metoder i molekylærbiologi, som for eksempel ekstraksjon av nukleinsyrer, PCR, elektroforese og DNA sekvensering
 • Drøfte etiske problemstillinger i forhold til genetiske sykdommer

Generell kompetanse

 • Planlegge og gjennomføre molekylærbiologiske analyser basert på oppgitte prosedyrer
 • Følge gjeldende sikkerhetsrutiner og avfallshåndtering for laboratoriearbeid med genetisk materiale og kjemikalier
 • Bearbeide og presentere emnets fagstoff og analysresultater med naturvitenskapelige skrive- og presentasjonsteknikker

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, prosjektarbeid, gruppearbeid, seminar, og intern og ekstern laboratoriepraksis.

I emnet er det 13 stp. molekylærbiologi, hvorav 3 stp. intern laboratoriepraksis og 1 stp. ekstern laboratoriepraksis som vil foregå ved et medisinsk molekylærbiologisk laboratorium.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 27.11.2024 09:00
6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Laboratorierapport og prosjektarbeid Godkjent – ikke godkjent
Intern og ekstern laboratoriepraksis Godkjent – ikke godkjent
Sikkerhetsopplæring Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjonseksamen arrangeres i påfølgende semester for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 14
 • Emnekode: MBI-2101
 • Tidligere år og semester for dette emnet