høst 2024
MBI-1103 Medisinsk laboratorieteknologi - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet går over to semester på første studieår, og har eksamen på vårsemesteret.

Innhold

Kvalitetsutvikling og sikkerhet i laboratoriet, sentrifugering, fotometriske metoder, og elektroforese, blodprøvetaking, behandling av prøvemateriale, pasientnær analysering av blod og urin, bakteriologiske undersøkelser av urin, bestemmelse av blodtyper.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskap

 • beskrive basale statistiske begreper i laboratoriearbeid
 • beskrive prosedyre for venøs og kapillær blodprøvetaking
 • beskrive prøvetakingsutstyr, prøvebehandling, avfallshåndtering, smitterisiko og sikkerhet i laboratoriet
 • beskrive analyseprinsipp og metoder for sentrale laboratorieanalyser
 • beskrive grunnleggende laboratorieteknikker
 • beskrive bioingeiørens yrkesetiske retningslinjer

Ferdigheter

 • lage reagenser med oppgitte konsentrasjoner og velge hensiktsmessig laboratorieutstyr
 • utføre prosedyre for venøs og kapillær prøvetaking.
 • anvende analyseprinsipp og metoder for sentrale laboratorieanalyser
 • anvende grunnleggende laboratorieteknikker
 • sikre korrekt preanalytisk behandling av prøvematerialet
 • vurdere, drøfte og tolke analyseresultater, deres pålitelighet og kvaliteten av laboratoriearbeidet
 • reflektere og drøfte ulike yrkesetiske problemstillinger i forhold til relevant lovverk og yrkesetiske retningslinjer

Generell kompetanse

 • planlegge og utføre praktisk laboratoriearbeid
 • holde orden på egen arbeidsplass på laboratoriet
 • ha innsikt i yrkesetiske retningslinjer vedrørende blodprøvetaking og kunne ivareta pasienten i prøvetakingssituasjonen på en etisk forsvarlig måte
 • ivareta prøvematerialet på en etisk forsvarlig måte
 • ha innsikt i sikkerhetsrutiner og håndterer kjemikalier og biologisk materiale på en forsvarlig måte

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid, seminarer, laboratoriepraksis internt og eksternt.

Timeplan

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Sikkerhetsopplæring laboratorie Godkjent – ikke godkjent
Innleveringer og praksis Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MBI-1103
 • Tidligere år og semester for dette emnet