vår 2024
MBI-2108 Bacheloroppgave - 13 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne.

Emnets varighet er ett semester med eksamen i vårsemesteret på tredjeåret ved bioingeniørutdanningen.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BIOIN-112 Avsluttende fordypningsoppgave 13 stp

Innhold

Studentene har ansvar for å planlegge og gjennomføre et vitenskapelig arbeid innenfor et bioingeniørfaglig tema. Bacheloroppgaven skal fortrinnsvis ha en praktisk karakter og være relatert til faglige problemstillinger innen de medisinske laboratorieemnene.

Emnet er obligatorisk medisinsk laboratorieemne i tredje studieår i bioingeniørprogrammet.

Emnet består av 13 studiepoeng hvorav 1 studiepoeng er vitenskapteori.


Anbefalte forkunnskaper

HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., MBI-1101 Generell kjemi, MBI-1103 Medisinsk laboratorieteknologi, MBI-1104 Fysiologi, anatomi og histologi, MBI-1105 Basal Biokjemi, MBI-1106 Analysemetoder med nukleærmedisin, MBI-2101 Molekylærbiologi, MBI-2102 Hematologi, MBI-2103 Immunologi og transfusjonsmedisin, MBI-2104 Medisinsk mikrobiologi, MBI-2110 Profesjon, etikk og samhandling

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskap

 • forklare vitenskapelig bakgrunn for et prosjekt
 • forklare en metodes prinsipp og hvilke begrensninger den har.
 • kjenne til vitenskapelige metoder og skal kunne finne og vurdere vitenskapelige arbeid innen bioingeniørfaget.
 • ha evne til kritisk tenkning om forskning og prosedyrer.

Ferdighet

 • delta aktivt i planleggingen av et utviklingsarbeid/vitenskapelig arbeid innen et bioingeniørfaglig tema
 • gjennomføre et utviklingsarbeid/vitenskapelig arbeid innen et bioingeniørfaglig tema

Generell kompetanse

 • utarbeide en vitenskapelig rapport etter IMRAD-standard
 • formidle egne resultater for bioingeniører og andre helsefaglige yrkesgrupper

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Prosjektarbeid i gruppe på opptil 3 studenter.

Studentene er ca. 2 uker på laboratorier.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 31.05.2024 09:00 (Innlevering) 1/2 Bestått – Ikke bestått
Muntlig eksamen 1/2 Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Rapport Godkjent – ikke godkjent
Timeplanfestet presentasjon av rapporten Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Ved ikke-bestått på en deleksamen, må hele eksamen tas på nytt igjen.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 13
 • Emnekode: MBI-2108
 • Tidligere år og semester for dette emnet