høst 2024
MBI-2106 Patologi med histopatologi og cytologi - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet går i 5. semester på tredje studieår.

Obligatorisk forkunnskapskrav

MBI-2101 Molekylærbiologi, MBI-2102 Hematologi, MBI-2103 Immunologi og transfusjonsmedisin, MBI-2104 Medisinsk mikrobiologi

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MBI-2106 Patologi med histopatologi og cytologi 10 stp
BIOIN-110 Patologi med histopatologi og cytologi 10 stp

Innhold

Emnet omfatter teori om sykdomslære og praktisk anvendelse av laboratorieanalyser på celler og vev relatert til patologiske tilstander. Hensikten med emnet er å gi basiskunnskaper innen patologi slik at studenten skal ha kunnskap knyttet til sykelige forandringer i celler og vev, og forstå betydningen av korrekt prøvebehandling, samt kunne kvalitetssikre arbeidet og analyser på et patologisk laboratorium. Ihht. rammeplan for bioingeniørutdanning 2005 er emnet delt i Laboratoriemedisin og Laboratorieteknologi.

Laboratoriemedisin:

Sykdomslære om generelle sykdomsprosesser i kroppen, deriblant arvelige sykdommer, utviklingsdefekter, sirkulasjonsforstyrrelser, respirasjonsforstyrrelser, betennelsesreaksjoner, vekstforstyrrelser, celleforandringer og kreftutvikling. Den kliniske og diagnostiske betydningen av metoder innenfor patologi.

Laboratorieteknologi:

Preparering av celler og vev for histologiske og cytologiske undersøkelser. Mikroskopering av histologiske snitt. Spesialfargeteknikker og -metoder innen histologi. Screening av cytologiske utstryk. Molekylærpatologiske teknikker, elektronmikroskopi og flowcytometri. Kvalitetssikring av laboratoriearbeid, analyser og resultat innenfor patologi.


Hva lærer du

Kunnskaper

 • Beskrive generelle sykdomsprosesser og årsak til sykdom på cellenivå og i organsystemer.
 • Beskrive de vanligste sykdomsgrupper og sykdomsbegrep.
 • Redegjøre for analyseprinsipper og teknikker innen patologisk diagnostikk, og for hvordan og hvorfor bruk av disse teknikker kan være til hjelp for å stille en diagnose.
 • Benytte kunnskap om kvalitetsutvikling og intern kontroll innenfor patologi.

Ferdigheter

 • Anvende analyseprosedyrer.
 • Lage parafinsnitt, farge og mikroskopere histologiske snitt i tråd med gjeldende prosedyrer.
 • Gjenkjenne normale organer og vev ved mikroskopisk undersøkelse av histologiske snitt.
 • Anvende screeningsteknikk innen cytologi.
 • Sikre og vurdere kvaliteten på laboratorieteknisk arbeid fra prøvetaking til vevspreparat og eventuelle analysesvar foreligger.

Generell kompetanse

 • Vise presisjon og innsikt i analysearbeid som fremmer nøyaktighet og orden, og bidra til sikkerhet.
 • Forstå betydningen av teoretisk kunnskap for å kunne tolke resultatet av ulike analyseprosedyrer.
 • Reflektere over egen arbeids- og læringsprosess.
 • Ha pasienten i sentrum. Respektabel behandling av pasientopplysninger og prøvemateriale.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, demonstrasjon av preparater, og intern laboratoriepraksis

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 12.12.2024 09:00
5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Laboratoriekurs med innlevering av labrapporter Godkjent – ikke godkjent
Sikkerhetsopplæring Godkjent – ikke godkjent
Intern laboratoriepraksis Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MBI-2106
 • Tidligere år og semester for dette emnet