høst 2024
MBI-2110 Profesjon, etikk og samhandling - 6 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne. Oppstart er 3. semester på høsten, og det avsluttes med eksamen i 4. semester på våren.

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-0700 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag., MBI-1101 Generell kjemi, MBI-1103 Medisinsk laboratorieteknologi, MBI-1104 Fysiologi, anatomi og histologi, MBI-1105 Basal Biokjemi, MBI-1106 Analysemetoder med nukleærmedisin

Innhold

Emnet gir en introduksjon til begrepet profesjon og hvordan bioingeniørfaglig kompetanse, ansvar og oppgaver utgjør et viktig ledd i arbeidet i laboratoriene. Yrkesetiske problemstillinger blir belyst og diskutert på grunnlag av bioingeniørenes yrkesetiske retningslinjer. Emnet inneholder grunnleggende kunnskap om tverrprofesjonell samhandling. E-helse, sentrale lover, regelverk og veiledere blir presentert og diskutert i relasjon til bioingeniørens ansvar og oppgaver. Emnet presenterer kunnskap om samenes status som urfolk og om samenes rettigheter. Emnet inneholder i tillegg undervisning om kommunikasjon og veiledning.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskaper

Studenten

• har kunnskap om bioingeniørenes yrkesetiske retningslinjer og har innsikt i relevante yrkesetiske problemstillinger

• har kunnskap om etisk refleksjonsverktøy, og har erfaring ved bruk av dette verktøyet

• har kunnskap om bioingeniørenes ansvar og arbeidsområder

• har kunnskap om hvordan bioingeniører samarbeider tverrprofesjonelt med annet helsepersonell til pasientens fordel

• kjenner til hvordan man kan oppdage vold/omsorgssvikt og kjenner tjenestens varslingsrutiner

• kjenner til og kan forholde seg til helse- og sosialpolitikk og kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse som bioingeniør

• kjenner til sammenhengen mellom helse, utdanning, arbeid og levekår, og kjenner til hvordan dette anvendes i bioingeniørfaglig arbeid, både overfor enkeltpersoner og grupper i samfunnet, for å bidra til god folkehelse og arbeidsinkludering

• har kunnskap om samenes status som urfolk og om samenes rettigheter, herunder samiske pasienters rett til å bli møtt på eget språk

Ferdigheter

Studenten

• har oppøvd evne til etisk refleksjon og utviklet god etisk samhandling med pasienter.

• kan kommunisere med og veilede blodgivere, pasienter, pårørende og annet helsepersonell i forbindelse med blodgiving, prøvetaking, pasientnær analysering og bruk av analyseutstyr for selvtesting

• kan formidle problemstillinger og løsninger, har relasjons- og kommunikasjonskompetanse for effektivt og forsvarlig samarbeid med kolleger, annet helsepersonell, brukere og pårørende

Generell kompetanse

Studenten

• har opparbeidet en forståelse av betydningen av et godt psyko-sosialt arbeidsmiljø.

• har innsikt i relevante yrkesetiske problemstillinger og kan identifisere, reflektere og håndtere disse i bioingeniørfaglig arbeid

• kan reflektere over egen faglig utøvelse, tilegne seg ny kunnskap, søke og ta imot veiledning


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, seminar, og laboratoriekurs.

Timeplan

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig gruppeeksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 6
  • Emnekode: MBI-2110
  • Tidligere år og semester for dette emnet